IPTPB3/4510-89/15-5/IR | Interpretacja indywidualna

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów na budowę ronda.
IPTPB3/4510-89/15-5/IRinterpretacja indywidualna
 1. koszty pośrednie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. moment
 4. nakłady
 5. zaliczenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów poniesionych na budowę ronda (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 15 maja 2015 r., (doręczonym w dniu 18 maja 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 27 maja 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności Spółka na obszarze 2,9 ha wybudowała i oddała do użytkowania 29 marca 2014 r. centrum handlowe składające się z trzech budynków handlowo-użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 8 120 m2.

W grudniu 2014 r. Spółka uzyskała warunki zabudowy pod przyszłą inwestycję wybudowania czwartego budynku handlowo-usługowego, o powierzchni użytkowej 1 600 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą. Zjazd do centrum handlowego z drogi publicznej usytuowany jest bezpośrednio na skrzyżowaniu ul. S. i łącznika do ulicy R. w R. Przepust (łącznik) pod wiaduktem kolejowym łączący ulice S. i R. z początkiem 2010 r. został zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego z powodu złego stanu technicznego, a istniejący układ komunikacyjny budzi zastrzeżenia co do bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W umowach zawartych przez Spółkę z niektórymi najemcami zapisano obniżenie wysokości czynszu najmu w przypadku braku poprawy stanu obsługi komunikacyjnej centrum handlowego. Miasto R. we współpracy z P. S.A. dokonuje przebudowy wiaduktu żelbetowego nad łącznikiem oraz prowadzi inwestycję przebudowy układu drogowego i infrastruktury w rejonie wiaduktu, której elementem jest przebudowa skrzyżowania ulic S. i łącznika do ulicy R., w ten sposób, by na skrzyżowaniu wprowadzony został ruch okrężny (skrzyżowanie typu rondo). Prowadzona przez Miasto R. przebudowa układu drogowego i infrastruktury w rejonie wiaduktu jest inwestycją celu publicznego. Poprawa jakości obsługi komunikacyjnej, bezpieczeństwa i ułatwienie ruchu drogowego leży w interesie zarówno Miasta R. jak i Spółki.

Spółka zawarła z Miastem R. w dniu 26 listopada 2014 r. porozumienie o współpracy i finansowaniu powyższej inwestycji prowadzonej przez Miasto R. Zgodnie z porozumieniem dla potrzeb budowy ronda, tj. poszerzenia drogi powiatowej (ulicy S.) Spółka zobowiązała się przed rozpoczęciem prac budowlanych do odpłatnego przeniesienia na rzecz Miasta R. niezabudowanych działek gruntu o powierzchni 0,0800 ha za cenę 100 zł netto i do pokrycia częściowych kosztów budowy samego ronda, tj. oświetlenia oraz nawierzchni z podbudową, krawężnikami i obrzeżami.

Miasto R. zobowiązało się do opracowania dokumentacji projektowej, wyboru wykonawcy w drodze zamówienia publicznego, nadzoru inwestycji i jej odbioru oraz ustalono, że zakres inwestycji finansowany przez Spółkę wykonawca będzie fakturował bezpośrednio na Spółkę.

Działki gruntu pod budowę ronda Spółka nabyła w 2010 r. na podstawie umowy zakupu (działka 305/5) oraz w 2014 r. na podstawie umowy zamiany (działki 306/6 i 307/12), przy czym warunkiem zamiany było wyburzenie przez Spółkę już istniejącego w stanie surowym otwartym budynku położonego częściowo na nabywanych przez Spółkę w drodze zamiany działkach oraz jego odbudowa na sąsiednim gruncie pozostającym własnością drugiej strony umowy zamiany. Łączne koszty nabycia działek pod budowę ronda obejmujące koszty wyburzenia budynku i jego odbudowy Spółka zaksięgowała na koncie środków trwałych jako grunty. Rondo będzie budowane na działkach będących w całości własnością Powiatu i Gminy.

W akcie notarialnym z dnia 12 lutego 2015 r., do którego w imieniu Gminy stanął Prezydent Miasta R., Spółka dokonała sprzedaży działek 305/5, 306/6 i 307/12 o łącznej powierzchni 0,0800 ha pod budowę ronda za cenę 100 zł netto na rzecz Miasta R. oraz zapisano, że nakłady które Spółka poniesie na budowę ronda z chwilą ich odbioru przez Miasto R. zostaną nieodpłatnie przekazane do majątku właściwego zarządcy drogi, do którego będzie należało utrzymanie, eksploatacja i zarządzanie rondem jako całością.

Gmina pod nazwą Miasto R. (podmiot publiczny) oraz Spółka (podmiot prywatny) nie są podmiotami powiązanymi w świetle przepisów art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: PDOP) oraz art. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: ustawa VAT). Zgodnie z polityką rachunkowości wydatki uznawane jako koszty pośrednie są ujmowane w księgach rachunkowych Spółki w momencie ich poniesienia. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy VAT.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że podstawowym przedmiotem działalności Spółki (PKD 68.20.7) jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi. Spółka osiąga przychody z tytułu wynajmu powierzchni w centrum handlowym w postaci czynszu gwarantowanego oraz dodatkowego czynszu od obrotu płatnego po przekroczeniu ustalonego poziomu obrotów osiąganych przez poszczególnych najemców.

Centrum handlowe jest położone w R. przy ulicy S. (droga powiatowa), a zjazd do centrum z drogi publicznej usytuowany jest bezpośrednio na skrzyżowaniu ulicy S. i łącznika (przepustu pod wiaduktem kolejowym) do ulicy R. znajdującej się po drugiej stronie linii kolejowej przebiegającej przez R.

Miasto R. w ramach zadania własnego objętego wieloletnią prognozą finansową prowadzi inwestycję pod nazwą „Przebudowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego i infrastruktury w rejonie wiaduktu” mającą na celu otwarcie zamkniętego przepustu (łącznika), poprawę bezpieczeństwa i ułatwienie ruchu drogowego. Wybudowane centrum handlowe oraz planowana jego rozbudowa wymusza na Spółce jako inwestorze zapewnienie inwestycjom Spółki odpowiedniego dostępu do istniejącej sieci drogowej, tj. przebudowy istniejącego skrzyżowania dojazdowego (drogi publicznej) na skrzyżowanie typu rondo. Właściwy dojazd do centrum warunkuje prawidłowe użytkowanie tego obiektu oraz generowanie przychodów dla Spółki z tytułu wynajmu powierzchni handlowych (w umowach z niektórymi najemcami uzależniono wysokości czynszu najmu od poprawy stanu obsługi komunikacyjnej centrum handlowego).

Spółka jako inwestor inwestycji niedrogowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zawarła z Miastem R. w dniu 26 listopada 2014 r. porozumienie w sprawie zasad współpracy i finansowania zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Miasto R. mające na celu poszerzenie tego zadania o wybudowanie ronda, do którego Spółka jest zobowiązana.

W porozumieniu strony ustaliły, że w celu wykonania prowadzonej przez Miasto R. inwestycji, której elementem będzie również wybudowanie ronda, Spółka przeniesie odpłatnie na rzecz Miasta R. prawo własności niezabudowanych działek gruntu o powierzchni 0,0800 ha za cenę 100 zł netto z przeznaczeniem pod budowę ronda. Ponadto ustalono, że Spółka na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jako inwestor inwestycji niedrogowej zobowiązuje się do pokrycia kosztów budowy ronda, tj. oświetlenia oraz kosztów nawierzchni skrzyżowania i chodników w obrębie skrzyżowania.

W akcie notarialnym z dnia 12 lutego 2015 r., do którego w imieniu Gminy stanął Prezydent Miasta R., Spółka zgodnie z zawartym porozumieniem i za cenę w nim ustaloną dokonała sprzedaży niezabudowanych działek 305/5, 306/6 i 307/12, o łącznej powierzchni 0,0800 ha pod budowę ronda na rzecz Miasta R. oraz zapisano, że nakłady które Spółka poniesie na budowę ronda z chwilą ich odbioru przez Miasto R. zostaną nieodpłatnie przekazane do majątku właściwego zarządcy drogi, do którego będzie należało utrzymanie, eksploatacja i zarządzanie rondem jako całością. Sprzedaż działek nr 305/5, 306/6 i 307/12 na rzecz Gminy Miasta R. była czynnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Kwota 100 zł powiększona o należy podatek VAT stanowi jedyną zapłatę za grunt sprzedany na rzecz Gminy, a jej wysokość wynika z przeznaczenia sprzedawanego gruntu oraz zawartego porozumienia między stronami. Rondo jest budowane na gruncie należącym do Powiatu (ulica S.) oraz na działkach gruntu sprzedanych przez Spółkę Miastu R. Miasto R. ma zgodę Starostwa Powiatowego na dysponowanie gruntem drogi powiatowej (ulica S.) na cele budowlane w związku z prowadzoną inwestycją.

Wykonawca inwestycji, w tym także robót związanych z budową ronda, do których zobowiązana jest Spółka, będzie wystawiał faktury bezpośrednio na Miasto R.

Zgodnie z aneksem do porozumienia z dnia 26 listopada 2014 r. zawartym między Spółką, a Miastem R. w dniu 21 maja 2015 r. zapisano, że po zakończeniu i odbiorze całej inwestycji (przewidywany termin to koniec listopada 2015 r.) Miasto R. wystawi Spółce fakturę VAT (refaktura nakładów) na zakres prac, do których jest zobowiązana Spółka jako inwestor inwestycji niedrogowej oraz, że nakłady na budowę ronda poniesione przez Spółkę zostaną nieodpłatnie przekazane do majątku Miasta R. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W aneksie Miasto R. zobowiązało się również do podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie przejęcia zarządu drogą powiatową, na której budowane jest rondo.

Nakłady które poniesie Spółka na budowę ronda zgodnie z polityką rachunkowości jako koszty pośrednie zostaną ujęte w księgach rachunkowych Spółki w momencie ich poniesienia na podstawie refaktury wystawionej przez Miasto R. Działki gruntu pod budowę ronda Spółka nabyła w 2010 r. na podstawie umowy zakupu (działka 305/5) oraz w 2014 r. na podstawie umowy zamiany (działki 306/6 i 307/12), przy czym warunkiem zamiany było wyburzenie przez Spółkę już istniejącego w stanie surowym otwartym budynku położonego częściowo na nabywanych przez Spółkę w drodze zamiany działkach oraz jego odbudowa na sąsiednim gruncie pozostającym własnością drugiej strony umowy zamiany.

Łączne koszty nabycia działek pod budowę ronda obejmujące koszty wyburzenia budynku i jego odbudowy Spółka zaksięgowała na koncie środków trwałych jako grunty. Na fakturach dotyczących nabycia działek nr 305/5, 306/61, 307/12 został naliczony i wykazany podatek VAT.

Gmina pod nazwą Miasto R. (podmiot publiczny) oraz Spółka (podmiot prywatny) nie są podmiotami powiązanymi w świetle przepisów art. 9a ustawy PDOP oraz art. 32 ustawy VAT. Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (po przeformułowaniu wniosku):
 1. Czy wydatki poniesione na nabycie niezabudowanych działek gruntu pod budowę ronda stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich sprzedaży na rzecz Gminy...
 2. Czy sprzedaż gruntów na rzecz Gminy za kwotę 100 zł nie narusza dyspozycji art. 14 ust. 1 ustawy PDOP...
 3. Czy za podstawę opodatkowania podatkiem VAT z tytułu odpłatnego zbycia gruntów Gminie należy uznać cenę sprzedaży, tj. kwotę 100 zł ...
 4. Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z nabyciem gruntów, które sprzedała Gminie za cenę netto 100 zł...
 5. Czy nakłady które poniesie Spółka na budowę ronda jako koszty pośrednie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia...
 6. Czy nieodpłatne przekazanie do majątku Miasta R. nakładów poniesionych przez Spółkę na budowę ronda stanowi usługę zwolnioną z podatku należnego VAT...
 7. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków, które poniesie w związku z budową ronda...

Wnioskodawca wskazał, że pytania 1-4 dotyczą zaistniałego stanu faktycznego, natomiast pytania 5-7 dotyczą zdarzenia przyszłego.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 5, natomiast w pozostałym zakresie wniosek zostanie rozstrzygnięty odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), nakłady, które poniesie Spółka na budowę ronda jako koszty pośrednie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Niezbędnym warunkiem normalnego funkcjonowania centrum handlowego jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej wokół obiektu. Z uwagi na fakt, że teren na którym usytuowane jest centrum nie posiada do tej pory odpowiedniego (tj. pozwalającego na obsługę wzmożonego ruchu samochodowego) połączenia z infrastrukturą dróg publicznych, w celu umożliwienia bezpiecznego i bezkolizyjnego dojazdu klientom, dostawcom centrum handlowego, służbom ratunkowym, Spółka jako inwestor inwestycji niedrogowej w związku z prowadzeniem centrum handlowego zobowiązana jest na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ponieść wydatki na przebudowę drogi publicznej poprzez wybudowanie ronda.

Na możliwość ponoszenia tego typu wydatków wskazuje również art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, zgodnie z którym przebudowa dróg publicznych może być realizowana przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych przez osoby prawne.

Zapewnienie centrum handlowemu optymalnego połączenia komunikacyjnego jest kluczowym elementem dla istniejących oraz potencjalnych najemców, ma istotny wpływ na liczbę klientów odwiedzających centrum, wysokość obrotów poszczególnych sklepów, a w konsekwencji na przychody osiągane przez Spółkę z tytułu wynajmu powierzchni handlowej i na osiągnięciu docelowej rentowności całego obiektu.

Mając na uwadze cel ponoszonych nakładów należy stwierdzić, że powinny one stanowić koszty uzyskania przychodów, ponieważ wykazują niewątpliwy związek z ogólnym funkcjonowaniem Spółki i osiąganiem przez Nią przychodów z prowadzenia centrum handlowego. Koszty te nie zostały przy tym wymienione w art. 16 ust. 1 PDOP.

Wydatki te nie będą stanowiły dla Spółki środka trwałego, ani też inwestycji w obcym środku trwałym i jako koszty pośrednie zgodnie z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy PDOP powinny być jako koszty pośrednie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, tj. na podstawie refaktury wystawionej przez Miasto R.

Podobnie uznali w interpretacjach indywidualnych Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2009 r., nr IPPB5/423-103/09-2/AM i z dnia 10 lipca 2009 r., nr IPPB5/423-238/09-4/AM oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 marca 2014 r., nr IBPBI/2/423-1714/13/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.