IPTPB3/4510-38/15-7/PM | Interpretacja indywidualna

1.Czy wydatki Spółki ponoszone na zakup Nagród wydawanych w ramach Programu na rzecz Uczestników będą stanowiły dla Spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów?
2.Czy wydatki ponoszone na zakup Nagród powinny być potrącalne dla celów podatkowych na moment ich poniesienia (art. 15 ust. 4d ustawy o CIT), to znaczy na moment, w którym przedmiotowe wydatki księgowane są na kontach kosztowych (art. 15 ust. 4e ustawy o CIT)?
IPTPB3/4510-38/15-7/PMinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. nagrody
 3. potrącalność kosztów
 4. zakup
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup nagród wydawanych w ramach Programu (zdarzenie przyszłe) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 18 lutego 2015 r., nr IPTPB3/4510-43/14-2/PM oraz pismem z dnia 27 marca 2015 r., nr IPTPB3/4510-43/15-4/PM (doręczonym w dniu: 25 lutego 2015 r. i 3 kwietnia 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwania dnia 6 marca 2015 r. i dnia 13 kwietnia 2015 r. wpłynęły uzupełnienia wniosku (nadane w dniu: 3 marca 2015 r. oraz 10 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Spółka jest firmą działającą w branży farmaceutycznej, zajmującą się m.in. produkcją oraz sprzedażą leków, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych. Sprzedaż produktów Spółki zorganizowana jest na zasadzie łańcucha dystrybucji. Społka sprzedaje produkty hurtowniom farmaceutycznym, które następnie dystrybuują je do aptek.

Spółka jest organizatorem programu partnerskiego skierowanego do podmiotów prowadzących apteki (dalej: Właściciele Aptek”) oraz osób fizycznych zatrudnionych w aptece, tj. farmaceutów: magistrów lub techników farmacji, wykonujących zawód w aptece na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej (dalej: „Pracownicy Aptek”, Właściciele Aptek oraz Pracownicy Aptek będą określani dalej łącznie jako „Uczestnicy”). Organizowany przez Spółkę Program jest typowym narzędziem o charakterze promocyjnym, którego celem jest zwiększenie przychodów Spółki poprzez wzrost/uatrakcyjnienie sprzedaży produktów Spółki.

W ramach Programu, Uczestnicy zbierają i wymieniają na nagrody punkty zdobyte za sprzedaż do konsumentów produktów wskazanych przez Organizatora, niebędących produktami leczniczymi (dalej: „Produkty”). W ramach Programu, Uczestnicy mogą również uzyskiwać punkty za przeprowadzenie akcji edukacyjnej (dalej: „Akcja Edukacyjna”) na rzecz klientów aptek, dotyczącej dystrybuowanych przez Spółkę produktów leczniczych (dalej: „Leki”).

W przypadku sprzedaży Produktów, system automatycznie nalicza Uczestnikowi punkty za sprzedaż. Z kolei w przypadku Akcji Edukacyjnej, punkty naliczane są w systemie po potwierdzeniu przeprowadzenia Akcji Edukacyjnej. Odpowiednia liczba punktów jest przypisana do konkretnego Produktu/Akcji Edukacyjnej. W przypadku zwrotu Produktu do Apteki, punkty dotyczące danej sprzedaży są anulowane.

Uczestnicy mogą wymieniać zebrane punkty na nagrody (dalej: „Nagrody”), dostępne po uzyskaniu określonej liczby punktów w ramach Programu. W czasie trwania Programu, Uczestnik może w każdej chwili wymienić zebrane punkty na Nagrody wyszczególnione w prowadzonym przez Spółkę katalogu. Do każdej Nagrody przyporządkowana jest liczba punktów, za którą daną Nagrodę można otrzymać.

Odnosząc się do punktów przyznawanych za sprzedaż Produktów, celem Programu jest zmotywowanie Uczestników do rekomendacji i sprzedaży Produktów, uatrakcyjnienie oferty Spółki, a co za tym idzie intensyfikacja i zwiększenie wolumenu sprzedaży Produktów. Z kolei w zakresie, w jakim punkty przyznawane są za przeprowadzanie Akcji Edukacyjnych, celem Programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy pacjentów odnośnie wskazań do stosowania Leków, możliwych interakcji z innymi substancjami oraz działań niepożądanych, a co za tym idzie budowanie zaufania do Spółki i jej Leków, co bezpośrednio przekłada się na uatrakcyjnienie sprzedaży Leków Spółki. Nabywane przez Spółkę Nagrody dla Uczestników stanowić mają narzędzia pozwalające Spółce na osiąganie ww. celów Programu.

Spółka podkreśla, że zgodnie z regulaminem Programu, ciąży na niej obowiązek dostarczenia Nagrody pod wskazany przez Uczestnika adres dostawy. Uczestnik dysponuje Nagrodą dopiero po jej odbiorze i właśnie moment odbioru Nagrody kwalifikowany jest jako moment wykonania ciążących na Spółce zobowiązań (wydania Nagrody na rzecz Uczestnika). Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki, Nagrody nabywane na potrzeby Programu podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i ujmowane są na kontach bilansowych zapasów materiałów (nie są księgowane jako koszt). W przypadku wydania Nagród z magazynu, Spółka wystawia dokument dostawy. Po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania Nagrody przez Uczestnika, Spółka wystawia dokument wewnętrzny, tj. fakturę wewnętrzną i dokonuje księgowania wartości wydanej Nagrody na kontach kosztowych w miesiącu otrzymania Nagrody przez Uczestnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wydatki Spółki ponoszone na zakup Nagród wydawanych w ramach Programu na rzecz Uczestników będą stanowiły dla Spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów...
 2. Czy wydatki ponoszone na zakup Nagród powinny być potrącalne dla celów podatkowych na moment ich poniesienia (art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), to znaczy na moment, w którym przedmiotowe wydatki księgowane są na kontach kosztowych (art. 15 ust. 4e ustawy o CIT)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 w zakresie zdarzenia przyszłego, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na zakup Nagród powinny być potrącalne dla celów podatkowych na moment ich poniesienia (art. 15 ust. 4d ustawy o CIT), to znaczy na moment, w którym przedmiotowe wydatki księgowane są na kontach kosztowych (art. 15 ust. 4e ustawy o CIT).

Wydatki Spółki na zakup Nagród wydawanych w ramach Programu pozostają w pośrednim związku z przychodami ze sprzedaży (mogą przyczynić się do zwiększenia przychodów Spółki, ale nie można ich przypisać konkretnym przychodom). W związku z powyższym, ww. wydatki powinny być traktowane jako pośrednie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, i potrącane dla celów podatkowych w momencie ich poniesienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wskazanie w art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, że dniem poniesienia kosztu jest dzień, na który ujęto koszt w księgach oznacza, że dla celów podatkowych koszt ten należy rozpoznać na moment, na którym dany wydatek ujęty został dla celów rachunkowych na stosownym koncie kosztowym (został zaksięgowany jako koszt).

Jak podkreślił Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką rachunkowości, Spółka księguje poniesione wydatki na Nagrody jako koszty rachunkowe (ujmuje je na kontach kosztowych) w miesiącu otrzymania Nagród przez Uczestników. Jeżeli zatem dla celów bilansowych Spółka ww. wydatki ujmuje na koncie kosztowym w ww. okresie, to dla celów podatkowych powinna je uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów w tym samym okresie.

Spółka podkreśla, że powyższe stanowisko znajduje jednolite potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe. Tytułem przykładu, wskazać można następujące fragmenty uzasadnienia poszczególnych interpretacji:

 • W ocenie tut. Organu, wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie (...) nagród, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki, których związek z uzyskanym przychodem jest pośredni. Nie istnieje bowiem bezpośredni związek wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę na nabycie tych nagród z wysokością przychodów ze sprzedaży produktów Spółki. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ww. ustawy podatkowej, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a 14f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Reasumując powyższe, wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie nagród, należy zakwalifikować do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami, rozliczanych zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych” (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 marca 2012 r., nr ILPB3/423-584/11-3/MM),
 • (...) wydatki na zakup materiałów informacyjnych i reklamowych m.in. w formie katalogów, które są zużywane na potrzeby własne lub na potrzeby informacji o ofercie handlowej oraz reklamy, stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów, które zgodnie z art. 15 ust. 4d updop są potrącalne w momencie ich poniesienia, w rozumieniu art. 15 ust. 4e updop (z którego wynika, że dzień na który ujęto koszt w księgach rachunkowych wyznacza także moment potrącenia kosztu dla celów podatkowych). Jeżeli zatem dla celów bilansowych Spółka ww. wydatki ujmuje na koncie kosztowym w momencie wydania ich z magazynu, to dla celów podatkowych powinna je uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów w tym samym okresie” (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 r., nr IBPBI/2/423-538/14/BG).

W świetle powyższego, Spółka wnosi o potwierdzenie zaprezentowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami bądź służą zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania, ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód) oraz inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Na mocy przepisów art. 15 ust. 4-4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami:

 • poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 4 ww. ustawy),
 • odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego – są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 4b ww. ustawy),
 • odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie (art. 15 ust. 4c ww. ustawy).

Kwestię potrącalności kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami, reguluje przepis art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest definicji „kosztów bezpośrednio związanych z przychodami”, jak i „kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związanych z przychodami”. Dlatego też, rozumienie tych pojęć powinno opierać się na ich językowym znaczeniu.

Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. W ich przypadku możliwe jest „zidentyfikowanie” wpływu danego kosztu na wielkość osiągniętych przychodów. Bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów są zatem wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu osiągniętego w danym momencie. W związku z tym stanowią one koszty, które można powiązać z konkretnym przychodem, pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodami podatkowymi (mają bezpośredni wpływ na wartość osiągniętych przychodów).

Natomiast koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami (koszty „pośrednie”) to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika – brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Każdy z tych wydatków jest związany z działalnością prowadzoną przez podatnika i przyczynia się w sposób ogólny do osiągania przez niego przychodów. Nie można jednak ustalić, uzyskaniu jakiego konkretnego przychodu dany wydatek służy. Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z całokształtem prowadzonej działalności.

Powyższy podział jest istotny z punktu widzenia momentu obciążenia kosztów uzyskania przychodów. Tym samym, w celu ustalenia momentu potrącalności wydatków należy prawidłowo określić ich charakter, tj. czy stanowią one koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanym przychodem, czy też koszty pośrednie.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka jest organizatorem programu partnerskiego skierowanego do podmiotów prowadzących apteki (oraz osób fizycznych zatrudnionych w aptece, tj. farmaceutów: magistrów lub techników farmacji, wykonujących zawód w aptece na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Organizowany przez Spółkę Program jest typowym narzędziem o charakterze promocyjnym, którego celem jest zwiększenie przychodów Spółki poprzez wzrost/uatrakcyjnienie sprzedaży produktów Spółki. W ramach Programu, Uczestnicy zbierają i wymieniają na nagrody punkty zdobyte za sprzedaż do konsumentów produktów wskazanych przez Organizatora, niebędących produktami leczniczymi. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z regulaminem Programu, ciąży na niej obowiązek dostarczenia Nagrody pod wskazany przez Uczestnika adres dostawy. Uczestnik dysponuje Nagrodą dopiero po jej odbiorze i właśnie moment odbioru Nagrody kwalifikowany jest jako moment wykonania ciążących na Spółce zobowiązań (wydania Nagrody na rzecz Uczestnika). Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki, Nagrody nabywane na potrzeby Programu podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i ujmowane są na kontach bilansowych zapasów materiałów (nie są księgowane jako koszt). W przypadku wydania Nagród z magazynu, Spółka wystawia dokument dostawy. Po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania Nagrody przez Uczestnika, Spółka wystawia dokument wewnętrzny, tj. fakturę wewnętrzną i dokonuje księgowania wartości wydanej Nagrody na kontach kosztowych w miesiącu otrzymania Nagrody przez Uczestnika.

Z powyższego wynika, że możliwość uzyskania nagród, skłania Uczestników do kontynuowania zakupów w Spółce, która je oferuje. W związku z tym wpływa niewątpliwie na wzrost sprzedaży oferowanych produktów, a co za tym idzie, na osiągane przez Spółkę przychody.

W ocenie tutejszego Organu, wydatki poniesione przez Spółkę na zakup przedmiotowych nagród, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki, których związek z uzyskanym przychodem jest pośredni. Nie istnieje bowiem bezpośredni związek wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę na nabycie tych nagród z wysokością przychodów ze sprzedaży produktów Spółki.

Reasumując powyższe, wydatki poniesione przez Spółkę na zakup nagród, należy zakwalifikować do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami, rozliczanych zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich poniesienia.

Jednocześnie należy wskazać, że wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów), obciąża podatnika.

Jak bowiem stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno też wynikać, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów.

Ponadto, tutejszy Organ pragnie zauważyć, że pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Dokonując bowiem interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.