IPTPB3/4510-16/15-4/PM | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce kapitałowej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcom, w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej powiększonej o zapłatę w gotówce?
IPTPB3/4510-16/15-4/PMinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. podwyższenie kapitału zakładowego
 3. udziałowiec
 4. wymiana udziałów
 5. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływy 27 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do koszów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów nabytych w ramach wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do koszów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów nabytych w ramach wymiany udziałów.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 17 lutego 2015 r., nr IPTPB3/4510-16/14-2/PM (doręczonym w dniu 20 lutego 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym. W przyszłości planowane jest, że Spółka w drodze aportu dokonanego przez jej udziałowców będących osobami fizycznymi („Udziałowcy”) otrzyma udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka kapitałowa”), również będącą polskim rezydentem podatkowym. Udziały Spółki kapitałowej zostaną wniesione przez Udziałowców do Wnioskodawcy po ich wartości rynkowej w ramach, tzw. transakcji wymiany udziałów, tj. w zamian za nabyte przez Wnioskodawcę udziały w Spółce kapitałowej, Wnioskodawca wyda Udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej otrzymanych udziałów w Spółce kapitałowej oraz dokona na rzecz Udziałowców zapłaty w gotówce w wysokości jednak nieprzekraczającej 10% wartości nominalnej własnych udziałów (tj. będą miały miejsce, tzw. dopłaty w gotówce).

W wyniku wymiany udziałów cała wartość rynkowa udziałów w Spółce kapitałowej zostanie wniesiona na kapitał zakładowy Wnioskodawcy. W rezultacie Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce kapitałowej.

Opisana powyżej transakcja będzie stanowiła zatem wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d Ustawy CIT, w ramach której Spółka otrzyma udziały Spółki kapitałowej w zamian za wydanie własnych udziałów, wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego.

W opisanym bowiem przypadku dojdzie do spełnienia warunków, tj.

 1. podmioty, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Spółka, Udziałowcy oraz Spółka kapitałowa, podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. w wyniku dokonanej transakcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce kapitałowej;
 3. w wyniku dokonanej transakcji Spółka wyda Udziałowcom własne udziały wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego oraz dokona dopłat w gotówce na rzecz Udziałowców.

Wnioskodawca nie wyklucza jednak, że w przyszłości dokona zbycia na rzecz podmiotu trzeciego, udziałów nabytych w Spółce kapitałowej. W świetle powyższego, Wnioskodawca powziął wątpliwości co do sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów posiadanych w Spółce kapitałowej, które zostaną nabyte w ramach wyżej opisanej transakcji wymiany udziałów.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wyjaśnia, że rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tj. obejmuje okres 12 miesięcy trwających od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Transakcja „wymiany udziałów” będzie miała miejsce w roku podatkowym 2015.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, zostaną spełnione warunki wynikające z art. 12 ust. 11 pkt 1) i 2) oraz art. 12 ust. 12 Ustawy CIT, z uwagi na fakt, że:

 • Spółka nabywająca udziały (Wnioskodawca) oraz spółka, której udziały są nabywane (Spółka kapitałowa) będą podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do Ustawy CIT, tj. będą stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzone według prawa polskiego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych);
 • Wspólnicy (Udziałowcy) będą podatnikami podatku dochodowego i wnoszone przez nich udziały w Spółce kapitałowej będą stanowić wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej (Wnioskodawcy);
 • Transakcje nabycia udziałów w Spółce kapitałowej od wspólników (Udziałowców) Spółki kapitałowej zostaną przeprowadzone tego samego dnia, na podstawie jednego aktu notarialnego, wobec czego Spółka nabywająca (Wnioskodawca) (i) nabędzie bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane (Spółka kapitałowa) (ii) w zamian za udziały w Spółce kapitałowej, przekaże wspólnikom (Udziałowcom) własne udziały wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (dopłaty w gotówce).

Udziałowcy Wnioskodawcy będący osobami fizycznymi i biorącymi udział w transakcji „wymiany udziałów” podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (są polskimi rezydentami podatkowymi i mają w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca podkreślił, że niniejsze uzupełnienie wniosku nie stanowi jego zmiany. Aktualny pozostaje zarówno opis zdarzenia przyszłego, jak i stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie oceny zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca podtrzymuje swój wniosek o potwierdzenie, że zaprezentowane przez Niego stanowisko jest prawidłowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce kapitałowej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcom, w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej powiększonej o zapłatę w gotówce...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, odpłatnego zbycia udziałów w Spółce kapitałowej nabytych przez Wnioskodawcę w ramach transakcji „wymiany udziałów”, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „Ustawa CIT”), tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcom w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej powiększonej o zapłatę w gotówce.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1.

W świetle powyższych regulacji podatnik dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te jednak w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d, tj. zapłatę w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów – są jednak kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, planowane nabycie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce kapitałowej dokonane zostanie w ramach transakcji wymiany udziałów, która w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie spełniać warunki opisane w art. 12 ust. 4d w zw. z art. 12 ust. 11 oraz ust. 12 Ustawy CIT. Zaznacza również, że zapłata w gotówce, która zostanie dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz Udziałowców celem wyrównania wartości rynkowej udziałów wydanych w Spółce kapitałowej nie przekroczy 10% wartości nominalnej udziałów własnych Wnioskodawcy (zgodnie z art. 12 ust. 4d Ustawy CIT).

Zestawienie powyższej regulacji z opisanym zdarzeniem przyszłym prowadzi zatem do wniosku, że w momencie odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki kapitałowej, koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy powinien zostać ustalony w wysokości wartości nominalnej udziałów wyemitowanych na rzecz Udziałowców w związku z nabyciem udziałów Spółki kapitałowej w ramach transakcji wymiany udziałów powiększonych/skorygowanych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT.

Niezależnie od literalnej wykładni powyższych przepisów na takie ich rozumienie wskazuje również wykładnia autentyczna przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT. Przedmiotowy przepis wprowadzony został ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. W odniesieniu do przedmiotowego przepisu, w treści założeń Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2010 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że „Należy zatem wprowadzić przepis określający wysokość kosztów uzyskania przychodu u spółki nabywającej udziały (akcje), w drodze wymiany udziałów, na poziomie wartości nominalnej wydanych przez nią udziałów (akcji) skorygowanej o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce. Koszty te będą uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji). Dokonując zmiany redakcji przepisów należy uwzględnić terminologię, która zostanie wprowadzona w zakresie definicji wymiany udziałów”.

Mając na uwadze, że zarówno wykładnia literalna jak i autentyczna art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT prowadzą do wniosku, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce kapitałowej, nabytych przez Wnioskodawcę w ramach transakcji „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcom – osobie fizycznej w zamian za aport w postaci udziałów w Spółce kapitałowej skorygowanych/powiększonych o zapłatę w gotówce w wysokości jednak nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów, Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie, że zaprezentowane przez Niego stanowisko i rozumienie treści przepisów podatkowych jest prawidłowe.

Poprawność stanowiska Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Tytułem przykładu, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 19 sierpnia 2014 r. (sygn. ILPB3/423-255/14-2/KS) stwierdził, że: „(...) w przypadku odpłatnego zbycia udziałów lub akcji spółki kapitałowej nabytych w ramach wymiany udziałów, Spółka winna ustalić wartość kosztu uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcowi w zamian za aport udziałów lub akcji (powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce”.

Powyżej przedstawione stanowisko znajduje również potwierdzenie w takich pismach organów podatkowych jak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: z dnia 10 grudnia 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-1103/14/JD), z dnia 29 października 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-928/14/SD) oraz z dnia 9 czerwca 2011 r. (znak: IBPBI/2/423-324/11/JD), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 lipca 2014 r. (sygn. ILPB3/423-203/14-4/EK) oraz z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. ILPB3/423-412/13-3/PR), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB3/423-427/14-2/MS1) oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 marca 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-452/12-2/IR).

Reasumując, w sytuacji sprzedaży udziałów w Spółce kapitałowej nabytych przez Wnioskodawcę w ramach transakcji „wymiany udziałów”, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości wydatków odpowiadających nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom (Udziałowcom) w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej powiększonej o zapłatę w gotówce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.