IPTPB3/4510-147/15-2/PM | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów nabytych w wyniku likwidacji Spółki, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie ich wartość rynkowa ustalona na dzień ich otrzymania przez Wnioskodawcę?
IPTPB3/4510-147/15-2/PMinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. udział
  3. wartość początkowa
  4. wartość rynkowa
  5. zbycie udziału
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako osoba prawna podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce.

Wnioskodawca nabędzie 100% udziałów w spółce kapitałowej posiadającej osobowość prawną z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej (dalej „Spółka”). Przedmiotowe nabycie udziałów Spółki przez Wnioskodawcę nastąpi w drodze wniesienia udziałów Spółki jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Wnioskodawcy w zamian za udziały Wnioskodawcy.

Po nabyciu przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, planowana jest reorganizacja w celu uproszczenia powstałej struktury właścicielskiej. W szczególności dojdzie do likwidacji Spółki. Wnioskodawca nie wyklucza, że likwidacja Spółki odbędzie się przed upływem 2 lat od nabycia udziałów Spółki przez Wnioskodawcę. W przypadku likwidacji Spółki, zakłada się, że majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, składający się na przedsiębiorstwo prowadzone przez Spółkę, nie zostanie w całości upłynniony, lecz zostanie przejęty przez Wnioskodawcę – w ramach podziału majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. W skład ww. majątku Spółki przekazywanego jako świadczenie likwidacyjne na rzecz Wnioskodawcy wchodzić będą udziały lub akcje w innych spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej (zwane dalej „Udziałami”).

Świadczenie likwidacyjne, w postaci Udziałów zostanie przekazanie Wnioskodawcy po wartości rynkowej określonej na dzień ich otrzymania przez Wnioskodawcę jako świadczenia likwidacyjnego ze Spółki i będzie to stanowiło przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji Spółki. Przychód z tytułu ww. świadczenia likwidacyjnego zostanie obniżony o koszty uzyskania przychodu.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości dokona sprzedaży majątku, który otrzymał w ramach likwidacji Spółki w postaci Udziałów. W związku z planowanymi działaniami powstała wątpliwość dotycząca zasad opodatkowania na terytorium Polski dochodów Wnioskodawcy osiągniętych z tytułu zbycia majątku otrzymanego jako świadczenie likwidacyjne ze Spółki w postaci Udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów nabytych w wyniku likwidacji Spółki, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie ich wartość rynkowa ustalona na dzień ich otrzymania przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonania przez Niego odpłatnego zbycia Udziałów nabytych w wyniku likwidacji Spółki, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa przedmiotowych Udziałów z dnia ich otrzymania przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki. W przypadku zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki Udziałów, będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu ich odpłatnego zbycia.

W ocenie Wnioskodawcy, należy jednocześnie wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera regulacji odnoszących się wprost do sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia (w szczególności w formie sprzedaży) akcji/udziałów spółek, które zostały otrzymane wskutek przejęcia majątku likwidowanej spółki zależnej. W związku z powyższym, należy odnieść się do zasad ogólnych ustalania kosztów w przypadku zbycia udziałów (akcji) przez spółkę kapitałową.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Zatem moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie Udziałów w analizowanych okolicznościach będzie „odroczony” do momentu dokonania przez Wnioskodawcę ich odpłatnego zbycia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stwierdza, że w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę odpłatnego zbycia Udziałów nabytych przez Wnioskodawcę wskutek likwidacji Spółki, w szczególności poprzez ich sprzedaż, zastosowanie znajdzie art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. W związku z tym, kluczowe jest ustalenie co będzie stanowić „wydatek na nabycie” przedmiotowych Udziałów. W opinii Wnioskodawcy, takim wydatkiem będzie wartość rynkowa tychże Udziałów (stanowiących majątek likwidacyjny Spółki) z dnia ich otrzymania przez Wnioskodawcę, określona dla potrzeb wydania Wnioskodawcy przedmiotowego majątku likwidacyjnego.

Logicznym potwierdzeniem powyższej metodologii jest m.in. fakt, że wartość wskazanego majątku (obejmującego Udziały), który zostanie wydany Wnioskodawcy na skutek rozważanej likwidacji Spółki (tj. wartość ustalona przez Wnioskodawcę na moment przekazania Jej tego majątku odpowiadająca wartości rynkowej przedmiotowych Udziałów) będzie również podstawą ustalenia przychodu z tytułu otrzymania przez Spółkę majątku likwidacyjnego.

Powyższe podejście znajduje także potwierdzenie w interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych przez organy podatkowe.Przykładowo Spółka powołuje następujące pisma:

  • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2009 r. (nr IPPB3/423-25/09-2/ER), wydana w zbliżonym stanie faktycznym, w której organ podatkowy stwierdził, że „Jak słusznie wskazuje Wnioskodawca ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera regulacji odnoszących się wprost do (...) sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży akcji/udziałów spółek, które zostały otrzymane wskutek przejęcia majątku likwidowanej spółki zależnej. (...) Spółka będzie jednak miała prawo do wykazania kosztu podatkowego w momencie sprzedaży akcji/udziałów. Kosztem tym będzie wartość rynkowa akcji/udziałów z dnia ich otrzymania. Uzasadnieniem dla takiego uznania jest ekonomiczny efekt uzyskany przez Spółkę, który będzie identyczny jak w przypadku, gdyby Spółka otrzymała w wyniku likwidacji spółki zależnej środki pieniężne, za które nabyłaby akcje/udziały spółek. W tym przypadku miałaby prawa do ustalenia kosztu podatkowego w wysokości wydatków na ich nabycie, tj. ich wartości rynkowej. Nieuzasadnione byłoby więc różnicowanie sytuacji prawnopodatkowej podatników, osiągających w końcowym rezultacie ten sam efekt ekonomiczny”;
  • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2008 r. (nr IPPB3/423-1370/08-3/JG) dotycząca m.in. kwestii rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów otrzymanych od spółki zależnej w formie dywidendy niepieniężnej, w której organ podatkowy uznał, że „(...) wydatkiem na nabycie udziałów otrzymanych tytułem wypłaconej dywidendy będzie wartość tych Udziałów (odpowiadająca ich wartości rynkowej) w wysokości należnej dywidendy przysługującej Spółce na podstawie art. 191 § 1 KSH. Co do zasady należy, więc potwierdzić stanowisko Spółki, iż powinna ona rozpoznać koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej Udziałów przyjętej dla potrzeb wypłaty dywidendy”;
  • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów z dnia 23 marca 2009 r. (nr IBPBI/2/423-335/09/PP), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym (...) w przypadku zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji spółki z o.o. składników majątkowych nie ujętych przez Spółkę jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (ujętych zaś w szczególności jako zapasy, towary handlowe), kosztem uzyskania przychodu z tytułu ich zbycia powinna być wartość rynkowa wskazanych składników ustalona przez Spółkę na moment otrzymania majątku likwidacyjnego (...)”.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę odpłatnego zbycia Udziałów (w szczególności w formie sprzedaży) będzie wysokość otrzymanego przez Wnioskodawcę przychodu – a więc wartość rynkowa Udziałów przyjęta dla potrzeb wydania Wnioskodawcy majątku Likwidacyjnego i rozpoznania przez Wnioskodawcę przychodu z tego tytułu.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku dokonania przez Niego odpłatnego zbycia Udziałów nabytych w wyniku likwidacji Spółki, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa przedmiotowych Udziałów z dnia ich otrzymania przez Wnioskodawcę w wyniku wspomnianej likwidacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.