IPTPB3/423-90/12-7/15-S/GG | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może zaliczyć koszty organizacji turnieju golfowego do kosztów uzyskania przychodów?
IPTPB3/423-90/12-7/15-S/GGinterpretacja indywidualna
 1. catering
 2. kontrahenci
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. poczęstunki
 5. reprezentacja
 6. wyżywienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), mając na uwadze prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 października 2012 r. (data wpływu 21 września 2015 r.), sygn. akt I SA/Łd 1037/12 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 324/13, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2012 r. (data wpływu 14 marca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z promocją oraz organizacją turnieju golfowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zorganizuje turniej golfowy pod nazwą „Turniej o ”, promujący markę Spółki oraz ideę uprawiania tego sportu w Polsce.

W ramach organizowanego turnieju Spółka zyskuje możliwość reklamy własnej marki, jak i świadczonych przez siebie usług pośród uczestników turnieju.

Podczas turnieju zaprezentowane zostanie logo Spółki, które pojawi się na bannerach, roll – upach, czy standach reklamowych. Podczas turnieju zostaną również rozdane gadżety reklamowe Spółki (z logo Spółki oraz informacjami teleadresowymi). Program finału turnieju przewiduje różnego rodzaju atrakcje, np. pokazy taneczne, fitness, mody.

Odbędą się także konkursy. Nagrody, które otrzymają uczestnicy konkursów, będą przekazane przez Spółkę oraz sponsorów. Goście imprezy będą mogli również skorzystać z profesjonalnych usług fryzjerskich i wizażu. Do ich dyspozycji będą stoły do zabawy w kasyno. Będą mieli także możliwość przejażdżki samochodem znanej marki.

Impreza będzie prowadzona przez popularnego konferansjera. Gościem specjalnym będzie znany zespół muzyczny. Dla gości finału turnieju przewidziany będzie częściowo odpłatny poczęstunek na świeżym powietrzu (napoje, kawa, lody, ciastka, desery, wino do degustacji).

Informacja o turnieju oraz relacja z imprezy zostanie zamieszczona w mediach (gazetach, portalach internetowych). Wstęp na turniej będzie podlegał opłacie, wnoszonej przez uczestników.

Usługi świadczone na potrzeby organizacji imprezy będą rozliczone w następujący sposób. Niektóre z usług będą świadczone na zasadzie wymiany barterowej (usługa za reklamę), za część z usług będzie przewidziana częściowa dopłata. Z kolei za pozostałe usługi przewidziana jest pełna odpłatność. Powyższe działania mają na celu pozyskanie nowych klientów, jak i zwiększenie świadomości na temat oferty Wnioskodawcy, co prowadzić ma do zwiększenia obrotów (osiągnięcia przychodów) Wnioskodawcy. Atrakcje towarzyszące imprezie nie będą mieć charakteru nadmiernej wystawności czy wytworności. Odpowiadają one prestiżowi przeprowadzanego turnieju. Turniej golfowy będzie największym tego typu wydarzeniem odbywającym się w regionie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca może zaliczyć koszty organizacji turnieju golfowego do kosztów uzyskania przychodów...
 2. Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur VAT, w tym na usługi cateringowe, dokumentujących organizację turnieju...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie nr 1 wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Spółka z tytułu organizacji turnieju uzyska przychód w postaci opłat za wejście na turniej. Zatem wydatki poniesione na organizację tego turnieju będą bezpośrednio związane z uzyskiwanym przychodem, tj. będą bezpośrednio służyć osiągnięciu przychodu. Ponadto nie ulega wątpliwości, że wydatki na promocję Wnioskodawcy oraz utrwalenie świadomości marki firmy ma na celu osiągnięcie przychodów.

W związku z powyższym, wydatki te spełniają pozytywną definicję kosztów uzyskania przychodów. Należy przy tym rozważyć, czy wydatki te nie znajdują się w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Ustawa nie zawiera legalnej definicji pojęcia „reprezentacja”. Na gruncie wykładni językowej reprezentacja powinna być rozumiana jako „okazałość, „wystawowość w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem lub pozycją społeczną”. W orzecznictwie przyjmuje się, że aby określone „wydatki zostały uznane za reprezentację muszą wychodzić poza ustalone normy czy zwyczaje, mieć istotnie charakter wytworności i wystawności” (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 16 marca 2010 r., I SA/Bd 17/10).

Na tej podstawie można zauważyć, że wydatki poniesione na organizację turnieju golfowego nie mają charakteru reprezentacji. Pokazy, konkursy, usługi kosmetyczne i wizażu, udostępnienie stołów do zabawy w kasyno, możliwość przejażdżki samochodem znanej marki należą do zwykłych atrakcji, zazwyczaj towarzyszących imprezom tej marki. Nie mają one cech wytworności czy luksusu. Odpowiadają one prestiżowi odbywającego się wydarzenia, będącego największym turniejem golfowym w regionie. Dotyczy to także wydatków na konferansjera oraz zespół muzyczny.

Zwyczajem jest bowiem, że tego typu imprezy wymagają profesjonalnego prowadzenia i oprawy. Powyższa konstatacja dotyczy również wydatków na żywność i napoje. Art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że wskazane wydatki są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów tylko w przypadku, gdy mają one charakter reprezentacji.

Stanowisko to potwierdzają liczne interpretacje prawa podatkowego (m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2010 r., ITPB3/423 -741/09/MK, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 lutego 2010 r., ILPB3/423-1083/09-2/AO).

Poczęstunek oferowany w czasie turnieju golfowego ma charakter zwyczajowy, niezwiązany z okazałością. Nieznaczny jest także jego koszt przypadający na jednego uczestnika. Dodatkowo należy zaznaczyć, że poczęstunek będzie częściowo odpłatny. W takim przypadku nie można tym bardziej mówić o reprezentacyjnym charakterze wydatków poniesionych na zakup żywności. Skoro uczestnicy będą częściowo płacić za żywność i napoje, to trudno jest mówić o wystawności czy wytworności.

Od działań reprezentacyjnych odróżnić należy działania o charakterze reklamowym, których istotną cechą jest „rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwości nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję, środki służące temu celowi”. Wskazuje się, że reklama spełnia dwie zasadnicze cechy – funkcję informacyjną oraz funkcję marketingową. Celem reklamy jest zatem z jednej strony przedstawienie oferty przedsiębiorcy jak i promowanie jego produktów na rynku.

W związku z powyższym w świetle przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że działania podejmowane przez Wnioskodawcę w związku z organizacją turnieju golfowego mają charakter reklamowy. W ich ramach nastąpi zatem promocja Wnioskodawcy oraz utrwalanie świadomości marki, jaką posługuje się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Poniesienie powyższych wydatków ma na celu zwiększenie rozpoznawalności produktów Wnioskodawcy, a w konsekwencji zwiększenie obrotów Wnioskodawcy.

Powyższe stanowisko potwierdzają interpretacje organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji z dnia 20 czerwca 2007 r. (PO-II/423/31/BŚ/07) Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego podkreślił, że koszty organizacji imprezy (turnieju golfowego) promocyjnej mają charakter reklamowy i tym samym mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy. Organ podatkowy odnosząc się do pojęcia reklamy w świetle przedstawionego stanu faktycznego uznał, że „Reklamą jest więc działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zawarcia umowy, nabywania towarów, korzystania z oferowanych usług. Może być prowadzona poprzez rozpowszechnianie informacji o towarach, miejscach nabycia, chwaleniu kogoś i zalecaniu czegoś. Pojęcie „reklama” oznacza więc wszelkie działania podmiotu gospodarczego i mające kształtować popyt poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach, w celu zachęcenia ich do nabywania towarów właśnie od tego, a nie innego podmiotu gospodarczego. Reklama może dotyczyć nie tylko oferowanych towarów, ale również samej firmy i jej znaku. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia bierze udział w organizowaniu imprezy o nazwie „XXX”, podczas której przekazywane są informacje o Jej wyrobach i ich zaletach. Prezentowane są wyroby Spółdzielni, rozdawane katalogi i ulotki informacyjne. W trakcie imprezy organizowane są konkursy, w których można wygrać nagrody – produkty Spółdzielni. Działania takie stanowią element reklamy Firmy i Jej wyrobów, a tym samym wydatki na nią poniesione stanowią koszty uzyskania przychodów”.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że wydatki poniesione na organizację turnieju golfowego mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

W dniu 11 maja 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych nr IPTPB3/423-390/12-2/GG (data doręczenia 17 maja 2012 r.), w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku dotyczące zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących organizacji turnieju golfowego jest:

 • prawidłowe, w części dotyczącej kosztów związanych z promocją Wnioskodawcy,
 • nieprawidłowe, w części dotyczącej kosztów związanych z organizacją turnieju golfowego.

W ww. interpretacji stwierdzono, że wydatki związane z promocją Wnioskodawcy, mające na celu uzyskanie przychodów, stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast wydatki dotyczące organizacji imprezy, turnieju golfowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej wniesiono w dniu 30 maja 2012 r. (data wpływu 1 czerwca 2012 r.).

Odpowiedź na powyższe wezwanie została udzielona pismem z dnia 26 czerwca 2012 r., nr IPTPB3/423W-20/12-2/GG (data doręczenia 4 lipca 2012 r.).

W dniu 3 sierpnia 2012 r. wpłynęła do tutejszego Organu skarga adresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na ww. interpretację, w której wniesiono o jej uchylenie (data nadania w polskiej placówce pocztowej 1 sierpnia 2012 r.).

Pismem z dnia 30 sierpnia 2012 r., nr IPTPB3/4240-38/12-2/GG tutejszy Organ udzielił odpowiedzi na ww. skargę, wnosząc o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu sprawy wyrokiem z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1037/12, (data wpływu 21 września 2015 r.), uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r., nr IPTPB3/423-90/12-2/GG w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd wskazał, że skarga jest zasadna.

Po pierwsze, brak jest podstaw prawnych, obyczajowych, czy jakichkolwiek innych by golf traktować odmiennie od pozostałych dyscyplin sportu. Być może w odległej przeszłości funkcjonowały tego rodzaju poglądy, lecz w zmienionej sytuacji ustrojowej, przy znacznym zróżnicowaniu zamożności społeczeństwa są one sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami demokratycznego państwa prawa i wolności obywateli wobec prawa. Po wtóre, dokonując prawnopodatkowej oceny zdarzenia przedstawionego przez Stronę Organ nie może tracić z pola widzenia tego, że jego zadaniem jest wyjaśnienie dlaczego przedstawiony stan faktyczny uzasadnia potraktowane wydatków jako kosztu uzyskania przychodu albo odmówienie im charakteru kosztu podatkowego. W tym kontekście stwierdzić należy, że Organ ma obowiązek zbadać wszystkie istotne okoliczności przedstawione przez Stronę. Skoro zaś kwestionuje kosztowy charakter wydatków na organizację turnieju golfowego podnosząc jego reprezentacyjny charakter, to z całą pewnością winien ustosunkować się do argumentu Strony, że ów okazały i wytworny charakter wydatków jest wykluczony poprzez wprowadzenie przez organizatorów zasady odpłatności i to nie tylko dla osób konsumujących określone potrawy i napoje w trakcie turnieju, lecz dla wszystkich, którzy chcą w nim uczestniczyć i być jego widzami.

Brak takiego odniesienia się do treści przedstawionego stanu faktycznego w zaskarżonej interpretacji oznacza, że Organ nie rozpatrzył należycie sprawy, przez co wydana interpretacja ma charakter powierzchowny i jednostronny i narusza art. 14c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 punkt 28 ustawy podatkowej. Nie oznacza to bynajmniej, że Sąd na obecnym etapie postępowania podziela argumentację Strony co do kosztowego charakteru wszelkich wydatków poniesionych podczas organizacji turnieju do istotnej okoliczności, która może ważyć na ocenie poniesionych wydatków.

Sąd stwierdza jedynie, że Organ nie odniósł się do istotnej okoliczności, która ma ważyć na ocenie poniesionych wydatków.

Tutejszy Organ, po otrzymaniu w dniu 31 października 2012 r. nieprawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1037/12, pismem z dnia 28 grudnia 2012 r., nr IPTRP-4240-16/12-1, wniósł skargę kasacyjną od ww. wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów, wyrokiem z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 324/13 oddalił skargę kasacyjną.

W ww. wyroku NSA zgodził się z argumentacją przedstawioną w orzeczeniu WSA w Łodzi.

W dniu 21 września 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęło prawomocne od dnia 9 czerwca 2015 r. orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1037/12.

W związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Łodzi z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1037/12, otrzymanym w dniu 21 września 2015 r., ponownemu rozpatrzeniu podlega złożony przez Wnioskodawcę w dniu 14 marca 2012 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Mając na uwadze wytyczne Sądu zawarte w prawomocnym wyroku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa (pismem z dnia 26 listopada 2015 r., nr IPTPB3/423-90/12-5/15 -S/GG, wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego (doręczonym w dniu 30 listopada 2015 r.).

W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 9 grudnia 2015 r. wpłynęło do tutejszego Organu uzupełnienie wniosku (nadane w polskiej placówce pocztowej w dniu 7 grudnia 2015 r.).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. Wnioskodawca stwierdził, że:

Podstawowym przedmiotem działalności, ...Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest (68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie oraz (931) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. Spółka w ramach działalności zarządza nieruchomościami na terenie województwa łódzkiego. Jednocześnie Spółka wynajmuje obiekty sportowe umożliwiające grę w golfa zarówno na świeżym powietrzu (strzelnica golfowa i pole golfa), jak i w zadaszonej sali przystosowanej do gry w golfa. W ramach działalności związanej z golfem Spółka świadczy usługi polegające na odpłatnym udostępnianiu obiektów sportowych w postaci członkostwa lub jednorazowych wejść do obiektu oraz organizuje i prowadzi kursy nauki gry w golfa.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca zorganizuje turniej golfowy pod nazwą „...”, promujący markę Spółki oraz ideę uprawiania tego sportu w Polsce.

W związku z turniejem Spółka poniesie wydatki związane z:

 • informacją o turnieju (projekty graficzne, plakaty informacyjne, informacja w środkach masowego przekazu, druk zaproszeń, aktualizacja strony informującej o turnieju),
 • materiałami promocyjnymi (np. smycze reklamowe, długopisy),
 • artykułami spożywczymi na poczęstunek dla golfistów,
 • wynajęciem sceny i nagłośnienia,
 • wynagrodzeniem artystów i konferansjera,
 • relacją fotograficzną,
 • cateringiem,
 • zapewnieniem zaplecza sanitarnego dla uczestników,
 • nagrodami dla zwycięzców zmagań sportowych i konkursów organizowanych podczas imprezy.

Wydatki poniesione na organizację turnieju w zdecydowanej większości udokumentowane będą fakturami VAT od kontrahentów (co skutkować będzie prawem do odliczenia podatku VAT z tych faktur), a także paragonami fiskalnymi lub rachunkami wystawionymi zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (co skutkować będzie brakiem prawa do odliczenia podatku VAT).

W ramach organizowanego turnieju Spółka będzie świadczyła usługi polegające na sprzedaży wejściówek na turniej, sprzedaży wpisowego dla uczestników zmagań sportowych, sprzedaży usług reklamowych oraz usługi dzierżawy. Wstęp na turniej będzie podlegał opłacie, wnoszonej przez uczestników.

Uczestników turnieju można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to zawodnicy, którzy biorą udział w zmaganiach sportowych. Wpisowe w turnieju umożliwia wzięcie udziału w zawodach sportowych – turniej golfowy, poczęstunek. Druga grupa to osoby uczestniczące w turnieju, ale niebiorące udziału w zmaganiach sportowych. W ramach opłaty za wejście na turniej osoby te uzyskują możliwość:

 • wjazdu na parking, wejścia na teren imprezy,
 • uczestnictwo w wydarzeniu,
 • możliwość zapoznania się z podstawami gry w golfa (sprzęt, podstawowe umiejętności gry w golfa),
 • możliwość skorzystania z atrakcji organizowanych przez partnerów imprezy na swoich stoiskach,
 • drobny poczęstunek i możliwość dokupienia poczęstunku;

Zawodnicy biorący udział w zmaganiach sportowych muszą spełniać następujące wymagania: zgłosić się do turnieju, uiścić opłatę wpisową oraz posiadać ważną kartę HCP.

Pozostali uczestnicy turnieju, aby wejść na teren imprezy muszą uiścić opłatę za wejście lub posiadać zaproszenie, które były wręczane sponsorom w ramach podpisanych umów.

Podczas turnieju zostaną również rozdane gadżety reklamowe Spółki (z logo Spółki oraz informacjami teleadresowymi).

Wpływy od sponsorów z umów reklamowych pokrywają wydatki związane z organizacją turnieju.

W ramach organizacji turnieju Spółka podpisuje umowy z podmiotami zewnętrznymi. Umowy te można podzielić na umowy barterowe (usługa za reklamę) lub umowy sponsoringu (umowy reklamowe – na terenie imprezy ustawione są stoiska sponsorów, przez konferansjera wymienione są nazwy sponsorów, rozdawane materiały promocyjne). Spółka sprzedaż usług dokumentuje fakturami VAT i rozpoznaje przychód podatkowy.

Jednocześnie Wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko zawarte we wniosku z dnia 12 marca 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wydanym w niniejszej sprawie prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1037/12 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2015 r., II FSK 324/13, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu organizacji turnieju golfowego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.,), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zatem, wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów o ile pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika i nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako wydatek niestanowiący uzyskania przychodów.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, dla możliwości uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu, konieczne jest jego właściwe udokumentowanie. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie reguluje sposobu prawidłowego dokumentowania kosztów.

Mocą art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nałożono na podatników obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (...), przy czym odrębnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia ewidencji rachunkowej są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Z uwagi na fakt, że przepisy prawa podatkowego nie definiują ani pojęcia „reprezentacji” ani „promocji” należy – zgodnie z zasadami wykładni językowej przepisów prawa – odnieść się do definicji słownikowej tych pojęć. W Słowniku Języka Polskiego pod red. Stanisława Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, pojęcia te zostały zdefiniowane następująco:

 • promocja to działania zmierzające do zwiększenia popularności czegoś lub kogoś; lansowanie, protegowanie, upowszechnianie czegoś.
 • reprezentacja to „okazałość, „wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną”.

Z definicji słownikowej wynika, że na gruncie prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie. Z jednej strony promocja pokrywa się znaczeniowo z reklamą i reprezentacją, z drugiej – pojęcie to oznacza także inne działania podatnika mające na celu „wypromowanie” produktu. Może to być działanie pozbawione elementu wartościującego tak charakterystycznego dla reklamy.

Przenosząc definicję słownikową na grunt ustaw podatkowych, zgodnie z przyjętym od lat poglądem doktryny prawa podatkowego, za reprezentację uznaje się „występowanie w imieniu podatnika (firmy), wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Reprezentacja to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów (Brzeziński B., Kalinowski M., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 1997, str. 159)”.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zorganizuje turniej golfowy pod nazwą „Turniej o „ promujący markę Spółki oraz ideę uprawiania tego sportu w Polsce. W ramach organizowanego turnieju Spółka zyskuje możliwość reklamy własnej marki jak i świadczonych przez siebie usług pośród uczestników turnieju. Podczas turnieju zaprezentowane zostanie logo Spółki, które pojawi się na bannerach, roll – upach, czy standach reklamowych. Podczas turnieju zostaną również rozdane gadżety reklamowe Spółki (z logo Spółki oraz informacjami teleadresowymi). Program finału turnieju przewiduje różnego rodzaju atrakcje np. pokazy taneczne, fitness, mody. Odbędą się także konkursy. Nagrody, które otrzymają uczestnicy konkursów będą przekazane przez Spółkę oraz sponsorów. Goście imprezy będą mogli również skorzystać z profesjonalnych usług fryzjerskich i wizażu. Do ich dyspozycji będą stoły do zabawy w kasyno. Będą mieli także możliwość przejażdżki samochodem znanej marki. Impreza będzie prowadzona przez popularnego konferansjera. Gościem specjalnym będzie znany zespół muzyczny. Dla gości finału turnieju przewidziany będzie częściowo odpłatny poczęstunek na świeżym powietrzu (napoje, kawa, lody, ciastka, desery, wino do degustacji). Informacja o turnieju oraz relacja z imprezy zostanie zamieszczona w mediach (gazetach, portalach internetowych). Wstęp na turniej będzie podlegał opłacie, wnoszonej przez uczestników. Usługi świadczone na potrzeby organizacji imprezy będą rozliczone w następujący sposób. Niektóre z usług będą świadczone na zasadzie wymiany barterowej (usługa za reklamę), za część z usług będzie przewidziana częściowa dopłata. Z kolei za pozostałe usługi przewidziana jest pełna odpłatność.

Powyższe działania mają na celu pozyskanie nowych klientów, jak i zwiększenie świadomości na temat oferty Wnioskodawcy, co prowadzić ma do zwiększenia obrotów (osiągnięcia przychodów) Wnioskodawcy. Atrakcje towarzyszące imprezie nie będą mieć charakteru nadmiernej wystawności czy wytworności.

Odpowiadają one prestiżowi przeprowadzanego turnieju. Turniej golfowy będzie największym tego typu wydarzeniem odbywającym się w regionie.

Poprzez organizację turnieju Spółka chce trafić do szerokiego grona odbiorców potencjalnych klientów, którzy dzięki obserwacji zmagań profesjonalnych sportowców (golfistów), a także zapoznania się z podstawami gry w golfa podczas imprezy, chętniej skorzystają z oferty Spółki w zakresie sprzedaży kursów golfa oraz wejściówek na obiekty golfowe. Dodatkowo podczas trwania imprezy z materiałów reklamowych uczestnicy mogą dowiedzieć się o działalności Spółki i Jej ofercie (poza działalnością związaną z golfem również o usługach związanych z wynajmem). Ponadto prowadzący podczas imprezy przedstawia profil Spółki oraz informuje o ofercie.

Odnosząc wyżej powołane przepisy prawa podatkowego do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy zauważyć, że podstawowym problemem w przedmiotowej sprawie jest rozstrzygnięcie, czy wymienione wydatki ukierunkowane są na reprezentowanie firmy oraz budowanie jej prestiżu (reprezentacja), czy też mają na celu zachęcanie kontrahentów do utrzymania kontaktów oraz nabywania oferowanych usług lub produktów.

Ocena charakteru wydatku (cel reprezentacyjny czy promocyjny) możliwa jest na podstawie całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika, rozmiarów wydatków i powinna być dokonywana każdorazowo przez podatnika, który prowadząc działalność gospodarczą może najlepiej dokonać właściwej kwalifikacji danego wydatku pod kątem funkcji jaką będzie spełniać w firmie.

Dokonując zatem oceny charakteru wydatków związanych z organizacją przedmiotowej imprezy (turnieju golfowego), biorąc pod uwagę stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zawarte w prawomocnym wyroku z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1037/12, należy rozstrzygnąć, czy poszczególne jej elementy nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Aby dokonać kwalifikacji prawnej tych wydatków, należy rozważyć, czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy ich poniesieniem a przychodami Wnioskodawcy oraz czy nie mieszczą się one w zakresie zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Konieczne jest zatem zbadanie, czy zorganizowanie tej imprezy miało kształtować popyt na produkty Wnioskodawcy, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do ich korzystania, czy też służyć przede wszystkim budowaniu pewnej relacji i wywołaniu jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu Spółki.

Charakter imprezy – turnieju golfowego oraz oprawa wskazują na fakt, że wydatki przeznaczone na jej organizację nie powinny być rozpatrywane łącznie, a mogą podlegać podziałowi na poszczególne grupy wydatków, których klasyfikacja dla celów podatkowych może być różna. W praktyce, wyodrębnienie poszczególnych wydatków możliwe jest gdy Wnioskodawca posiada staranną dokumentację przebiegu imprezy, w tym także szczegółowy kosztorys, który zawiera precyzyjnie wyodrębnione poszczególne pozycje kosztowe. Wnioskodawca wskazuje na reklamowy charakter imprezy, której celem było utrwalenie świadomości marki, jaką posługuje się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz zwiększenie rozpoznawalności produktów Wnioskodawcy, a w konsekwencji zwiększenie obrotów Wnioskodawcy. Ponieważ wymienione cechy są utożsamiane z reprezentacją i stanowią one dominujący (właściwy) czynnik zaplanowanego turnieju, wydatki związane z organizacją tej imprezy należy rozpatrywać w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnośnie wydatków poniesionych na imprezę skierowaną do szerokiego kręgu odbiorców, wskazać należy, że wobec niezdefiniowanego na gruncie ustaw podatkowych pojęcia reprezentacji, prawnopodatkowa kwalifikacja przedmiotowych wydatków, z założenia ma charakter ocenny.

Z uwagi na złożoność gospodarczego funkcjonowania podmiotów na rynku, istnieje obiektywna i zasadnicza trudność w precyzyjnym wyznaczeniu (zwłaszcza w procesie wydawania interpretacji indywidualnych) granicy poszczególnych przejawów aktywności gospodarczej przedsiębiorców, w tym w zakresie ponoszonych kosztów reprezentacji. Ustalenie sztywnej granicy, po przekroczeniu której wydatek mógłby zostać uznany za reprezentacyjny, możliwe byłoby ewentualnie w sytuacji normatywnej definicji pojęcia „reprezentacja” zawartej w ustawie podatkowej, a i to pod warunkiem, że zawierałaby ona precyzyjne kryteria umożliwiające ich jednoznaczną kwalifikację prawnopodatkową.

Innymi słowy, wskazane przez Wnioskodawcę koszty mogą mieć zarówno znamiona wydatków na promocję produktów Spółki, jak i na reprezentację w zależności, od całokształtu okoliczności związanych z organizacją imprezy. Jednoznaczne przesądzenie o charakterze tych kosztów wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego. Ocena podatkowa poszczególnych kosztów ponoszonych na organizację imprezy w każdym przypadku winna być dokonywana indywidualnie i całościowo. Dodatkowo w celu oceny, czy dany rodzaj wydatku może zostać uznany za reprezentację, czy też inny rodzaj poniesionych wydatków, wówczas konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.

W związku z tym niniejsza interpretacja ogranicza się do wykładni przepisu art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wskazania elementów, które są istotne dla kwalifikacji przedmiotowych kosztów.

W konsekwencji, wydatki na organizację imprezy skierowanej do szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności gdy dotyczą one przekazywania informacji w zakresie świadczonych usług przez Wnioskodawcę, tj. zachęcanie do korzystania z usług wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach działalności promocyjnej w wyniku czego zostaną pozyskani nowi klienci, spełniają przesłanki uznania ich za koszt uzyskania przychodów, o ile przedmiotowe wydatki nie mają charakteru kosztów reprezentacji, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania (art. 9 ust. 1 ustawy) oraz wykazania, stosownie do omawianego art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, racjonalności dla osiągnięcia przychodu, zwłaszcza odnośnie kosztów promocyjnych.

Odnosząc się zatem do argumentu Wnioskodawcy, że ów okazały i wytworny charakter wydatków na organizację turnieju golfowego jest wykluczony poprzez wprowadzenie przez organizatorów zasady odpłatności i to nie tylko dla osób konsumujących określone potrawy i napoje w trakcie turnieju, lecz dla wszystkich, którzy chcą w nim uczestniczyć i być jego widzami, to wydatki te spełniają przesłanki uznania ich za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile przedmiotowe wydatki nie mają charakteru kosztów reprezentacji oraz spełniają warunek racjonalności ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu, zwłaszcza odnośnie kosztów promocyjnych.

W związku z tym, że na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego, Wnioskodawca powinien posiadać dowody dokumentujące zarówno promocyjny charakter tej imprezy, jak również ich zakres, dzięki czemu możliwe będzie powiązanie poniesionych wydatków z przychodami uzyskiwanymi z prowadzonej działalności gospodarczej, oraz wykazanie racjonalności i celowości poniesionych wydatków.

Reasumując, wydatki na organizację turnieju golfowego związane z promocją Wnioskodawcy, w tym również, mające na celu uzyskanie przychodów, stanowią koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wskazać należy, że z uwagi na fakt, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został złożony w 2012 r., oraz że wyrok w sprawie został wydany w stanie prawnym obowiązującym w 2012 r. – niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących w dniu wydania uchylonej interpretacji z dnia 11 maja 2012 r., nr IPTPB3/423-90/12-2/GG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym Skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.