IPTPB3/423-448/14-5/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy powstanie w Spółce dochód w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego użyczenia Podmiotom Leczniczym lamp do tomografów?
Czy powstały dochód w związku z brakiem prawa do zaliczenia wydatków na nabycie lamp do kosztów uzyskania przychodów może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPTPB3/423-448/14-5/KJinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochody wolne od podatku
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. spółki
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania dochodu z tytułu nieodpłatnego użyczenia Podmiotom Leczniczym lamp do tomografów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest nieprawidłowe
 • zwolnienia przedmiotowego (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 9 marca 2015 r., (doręczonym w dniu 10 marca 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 18 marca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 17 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu (...) 2014 r. nastąpiło zawiązanie Spółki pod firmą X. Następnie (...) 2014 r. Zarząd Spółki zgłosił Spółkę do rejestru przedsiębiorców KRS. W dniu (...) 2014 r. nastąpiła rejestracja Spółki w KRS.

Kapitał zakładowy Spółki w momencie zawarcia umowy Spółki wynosił 50 000 zł, następnie został kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa (...) podwyższony do kwoty 1 978 000 zł i dzieli się na 1978 udziałów po 1 000 zł każdy. Województwo (...) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej i innych właściwych regulacji prawnych.

Celem Spółki jest w szczególności realizacja zadania własnego Samorządu Województwa (...) o charakterze użyteczności publicznej.

Województwo (...) powołując Spółkę postawiło przed Nią realizację zadania dostosowania podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa (...) do przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zgodnie z aktem notarialnym przedmiotem działalności Spółki jest m.in. – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 • PKD 41 – roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków;
 • PKD 43 – roboty budowlane specjalistyczne;
 • PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • PKD 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • PKD 77 – wynajem i dzierżawa;
 • PKD 86.1 – działalność szpitali;
 • PKD 86.9 – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

Spółka posiada niewielkie przychody. Z uwagi na niewielkie przychody Spółka została dokapitalizowana. Dokapitalizowanie Spółki nastąpiło w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Z przedmiotowej kwoty podwyższonego kapitału zakładowego Spółka zakupiła dwie lampy do tomografów komputerowych dla szpitali. Wartość lamp to kwoty: 448 995 zł i 550 404 zł 60 gr.

Udostępnienie podmiotom leczniczym (szpitalom) lamp do tomografu nastąpiło na podstawie umów użyczenia, które zostały zawarte pomiędzy Spółką, a danym podmiotem leczniczym. Spółka realizując zadania własne Województwa (...) o charakterze użyteczności publicznej w postaci promocji i ochrony zdrowia poprzez realizację inwestycji, użyczyła Podmiotom Leczniczym lampy do tomografu nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Wydanie lamp do tomografu nastąpiło w siedzibie Podmiotu Leczniczego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Podpisanie posiadania protokołu zdawczo-odbiorczego wydania lamp do tomografu stanowi datę przejęcia posiadania sprzętu medycznego na Podmiot Leczniczy oraz datę przejścia ryzyka uszkodzenia albo utraty lampy na Podmiot Leczniczy.

Podmiot Leczniczy w okresie obowiązywania umowy użyczenia zobowiązuje się m, in. do:

 • wykupienia na własny koszt ubezpieczenia sprzętu medycznego,
 • zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem serwisu konserwacji i przeglądów wyłącznie przez autoryzowaną sieć serwisową,
 • zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem odczynników albo innych materiałów eksploatacyjnych.

Spółka oszacowała na wstępie okres użyteczności lamp na 3 lata. Jednak poprosiła producenta o potwierdzenie powyższego okresu.

W uzupełnieniu Spółka wskazała co następuje:

 1. Zakupione dwie lampy do tomografów komputerowych nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, gdyż lampa nie stanowi samodzielnego środka trwałego. Stanowi część składową tomografu. Właścicielami tomografów są szpitale, którym Spółka przekazała w nieodpłatne użytkowanie lampy natomiast właścicielem lamp jest Spółka. Dwie zakupione lampy nie stanowią składników majątku trwałego. Zostały zaewidencjonowane na koncie „310” i zaliczone do majątku obrotowego Spółki.
 2. Wnioskodawca nie zaliczył lamp do kosztów uzyskania przychodów.
 3. W nieodpłatne użyczenie lampy były przekazane do szpitali w okresie od dnia 22 października 2014 r. i w związku z tym, że okres ich użytkowania wynosi 36 miesięcy, to Wnioskodawca przyjął do wyliczeń:

Kwota lampy 448 995 zł/36 miesięcy = 12 472 zł 08 gr

12 472 zł 08 gr/31 dni = 402 zł 33 gr

Koszt zużycia lampy za październik 2014 r. (22-3l.10.2014 r.)

402 zł 33 gr x 10 dni = 4 023 zł 30 gr – koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodu w październiku 2014 r. (do opodatkowania).

Natomiast kwota 12 472 zł 08 gr – listopad 2014 r., 12 472 zł 08 gr – grudzień 2014 r. i w kolejnych miesiącach roku 2015-2017 analogicznie.

 1. Spółka nie podlega podmiotowemu zwolnieniu. Zakres przedmiotowy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę w związku z użyczeniem lamp do tomografu jest zgodny z art. 17 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (po przeformułowaniu):
 1. Czy zakupione przez Spółkę lampy do tomografu, które zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony szpitalom będą stanowiły środek trwały podlegający amortyzacji, zgodnie z art. 16a ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy powstanie w Spółce dochód w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego użyczenia Podmiotom Leczniczym lamp do tomografów...
 3. Czy powstały dochód w związku z brakiem prawa do zaliczenia wydatków na nabycie lamp do kosztów uzyskania przychodów może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 i nr 3, natomiast wniosek Spółki w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad pytania nr 2

Spółka zawarła ze szpitalami umowę użyczenia lamp do tomografów i przekazane zostały one przez Spółkę nieodpłatnie na czas nieoznaczony. W przypadku środków trwałych ustawodawca w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych postanowił, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania, za miesiące w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania. W przypadku składników majątku obrotowego brak jest podobnych uregulowań. Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie składników majątku na podstawie zawartych umów co do zasady skutkować będzie brakiem prawa Spółki do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątku będących przedmiotem użyczenia. Brak jest jakiegokolwiek związku poniesionych kosztów z uzyskaniem przychodów (zabezpieczeniem lub zarachowaniem ich źródła). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zarachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na nabycie lamp do tomografów jako składników majątku obrotowego powinny być zaliczone do kosztów bilansowych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w okresie oszacowanego okresu użyteczności (3 lat). Koszty bilansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zwiększają podstawę opodatkowania (dochód). W związku z powyższym nie powstanie przychód a powstanie dochód (rozliczony w okresie użyteczności 3 lat) – w związku z brakiem prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

W przekonaniu Spółki, z tytułu nieodpłatnego użyczenia Podmiotom Leczniczym lamp do tomografów powstanie w okresie oszacowanego okresu (36 miesięcy) użyteczności dochód, gdyż wydatki na nabycie lamp do tomografów, które Spółka zaliczyła do składników majątku obrotowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w okresie oszacowanego okresu użyteczności (3 lat).

W katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu (art. 16 ust. l) tego typu wydatki nie zostały enumeratywnie wymienione, ale z uwagi na brak jakiegokolwiek związku poniesionych kosztów z uzyskaniem przychodów (zabezpieczeniem lub zarachowaniem ich źródła) wydatki na nabycie lamp nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, wobec powyższego zwiększają dochód.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zarachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Reasumując wydatki nieuznane za koszty podatkowe wpływają na zwiększenie dochodu.

Ad pytania nr 3

Powstały dochód w związku z brakiem prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1b, zwolnienie o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i bez względu na termin wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z treści umowy Spółki, jak również z uzasadnienia do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynika, że Spółka powstała w związku z realizacją celów założonych przez właściciela Spółki, tj. Województwo (...) – modernizacji wyposażenia szpitali, których właścicielem jest Województwo (...).

Przeznaczeniu na cele statutowe podlega dochód, to jednak w rzeczywistości idzie o przeznaczenie równowartości dochodu. W analizowanym stanie faktycznym należy więc uznać, że powstały dochód w Spółce w roku jego powstania został przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe Spółki.

W przekonaniu Spółki, powstały dochód dotyczący miesięcznego kosztu zużycia lamp (okres zużycia 36 miesięcy) może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., zgodnie z którym wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. lc, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • powstania dochodu z tytułu nieodpłatnego użyczenia Podmiotom Leczniczym lamp do tomografów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest nieprawidłowe
 • zwolnienia przedmiotowego (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe.

Odnośnie pytania nr 2 tutejszy Organ stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji przychodu podatkowego. Przepis art. 12 tej ustawy, regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Przez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawodawca precyzuje więc jedynie rodzaje przychodów. Ponadto wylicza jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Przychodem jest także m.in. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie (art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca z kwoty podwyższonego kapitału zakładowego zakupił dwie lampy do tomografów komputerowych, które następnie użyczył Podmiotom Leczniczym (szpitalom) nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Nie zaliczył również wydatków na nabycie przedmiotowych lamp do kosztów uzyskania przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca nie uzyskał z tego tytułu jakiegokolwiek przychodu ani też nie poniósł kosztów uzyskania przychodów. Nie wystąpi więc w tej sytuacji dochód jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z tego względu stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2, że wydatki nieuznane za koszty podatkowe wpływają na zwiększenie dochodu podatkowego, jest nieprawidłowe.

Odnośnie pytania nr 3 tutejszy Organ stwierdza co następuje:

Zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele;

W myśl postanowień art. 17 ust. 1a ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
  1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 1. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Artykuł 17 ust. 1b ww. ustawy stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Należy jednak wskazać, że ustawodawca w art. 17 ust. 1c pkt 1 ww. ustawy zastrzegł, że przepis at. 17 ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a zatem uzyskany przez Niego dochód – nawet jeśli jest przeznaczony na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, stosownie do postanowień art. 17 ust. 1c pkt 1 ppkt 1 ww. ustawy.

Podkreślić także należy, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3 należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.