IPTPB3/423-439/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wydatki Wnioskodawcy związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez Koordynatora Klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą, której jednym z czołowych obszarów jest zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez jednostki energetyki zawodowej - elektrownie – głównie Elektrownię X. W zakres działań wchodzą takie działania jak: unieszkodliwianie, utylizacja, segregacja i recykling oraz odzysk. W dniu 25 listopada 2014 r., Spółka została przyjęta do grona Partnerów ogólnopolskiego Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu tworzą przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu takie jak izby gospodarcze, firmy konsultingowe i fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną. Rdzeniem Klastra są firmy zaangażowane w zbieranie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, recykling i transport wszelkiego rodzaju odpadów. Klaster obejmuje również prestiżowe instytuty badawcze prowadzące kompleksowe badania naukowe dotyczące szeroko rozumianego zarządzania zasobami mineralnymi – od pozyskiwania środków do gospodarki odpadami i ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i ich zastosowania jako alternatywnych źródeł energii a także instytut specjalizujący się w inżynierii i technologii wytwarzania, przetwarzania i stosowania materiałów polimerowych, żywic, farb i barwników, konstruowaniem maszyn, urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania materiałów polimerowych, żywic, farb i lakierów. Do Klastra przystąpiła także ostatnio Politechnika X. Cel jaki przyświeca Partnerom Klastra, to przede wszystkim podjęcie wspólnych działań służących podniesieniu konkurencyjności każdego z Partnerów Klastra, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, pozyskanie środków unijnych oraz wymianę wiedzy. Klaster ma służyć i pomagać we wprowadzaniu innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące do Klastra.

Szczegółowy zakres zadań Klastra zawarty jest w zapisach Umowy o współpracy z dnia 29 maja 2012 r. oraz w Regulaminie Klastra z dnia 19 listopada 2013 r. Obejmuje on:

 • stworzenie sieci współpracy w obszarze zagospodarowania odpadów i ich przetwarzania,
 • wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania Klastra oraz tworzenia warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych,
 • wspieranie podmiotów sieci współpracy w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji: produktowych, organizacyjnych, procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii, kapitału ludzkiego oraz eksportu,
 • łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania Klastra w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
 • reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach krajowych i międzynarodowych,
 • promocja działalności Klastra oraz jego członków, a także promocja wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów gotowych,
 • prowadzenie działalności lobbingowej,
 • doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych i technologicznych,
 • doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w Klastrze podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych,
 • organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych.

Ramy organizacyjno-prawne Klastra określone zostały w Umowie o współpracy i Regulaminie Klastra. Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej. Stanowi platformę wspólnych działań dla osiągnięcia wyżej określonych celów i zadań, a określonych w paragrafie 3 Umowy o współpracy. Partnerem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem gospodarki odpadowej i recyklingu lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach. Za zobowiązania Klastra odpowiadają Partnerzy solidarnie. Strukturę organizacyjną Klastra tworzy Rada Klastra, w skład, której wchodzą przedstawiciele każdego Partnera. Rada Klastra wybiera swojego Przewodniczącego oraz Prezydium. Rada Klastra powołuje również 3 osobowy Zarząd Klastra. Do zakresu kompetencji Rady Klastra należy w szczególności: przyjmowanie nowych członków, uchwalanie Regulaminu i jego zmian, wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Klastra oraz członków Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju, działalności operacyjnej oraz projektów merytorycznych, zatwierdzanie sprawozdań Zarządu. Za realizację bieżących zadań niewymagających zgody Rady Klastra odpowiada Zarząd Klastra. Zarząd Klastra wykonuje czynności powierzone przez Radę Klastra i reprezentuje Klaster na zewnątrz. Zarząd współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady Klastra oraz składa Radzie Klastra roczne sprawozdania z działalności. Do obowiązków Zarządu Klastra należy inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i wspieranie zadań wskazanych przez Radę Klastra, a w szczególności: przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju Klastra, realizowanie projektów i zadań powierzonych przez Radę Klastra, współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych w ramach Klastra przez jego członków. Organem wykonawczym Rady Klastra i Zarządu Klastra jest Koordynator Klastra, który zgodnie z Regulaminem Klastra wykonuje czynności powierzone mu przez Zarząd Klastra w ramach podpisanej z Zarządem Klastra Umowy o koordynację i wraz z nim reprezentuje Klaster na zewnątrz. W oparciu o zapisy Regulaminu Klastra, Rada Klastra powierzyła z dniem 1 sierpnia 2013 r. obowiązki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu firmie „Y” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w X. (Uchwała nr 9/2013 Rady Klastra). Do zadań Koordynatora należy organizowanie i koordynowanie procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją państwową.

Szczegółowy zakres zadań koordynatora, który określony został w Umowie o koordynację z dnia 19 listopada 2013 r., obejmuje:

 • obsługę administracyjno-biurową oraz finansową Klastra;
 • budowanie sieci powiązań kooperacyjnych i relacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi partnerami Klastra oraz sieci interesariuszy klastra;
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej posiedzeń Rady i Zarządu Klastra oraz innych spotkań indywidualnych oraz klastrowych służących rozwojowi powiązania kooperacyjnego;
 • opracowywanie strategii rozwoju Klastra;
 • inicjowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, tworzenie konsorcjów i węzłów współpracy;
 • planowanie, projektowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektów służących rozwojowi Klastra oraz poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania tych projektów;
 • ułatwianie partnerom powiązania klastrowego, ich przedstawicielom i pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, technologii i wymiany doświadczeń;
 • inicjowanie działań przyczyniających się do wzrostu przychodów lub obniżki kosztów poprzez wspólne zakupy i sprzedaż konsorcjalną usług i produktów (np. wspólne zakupy usług telekomunikacyjnych, energetycznych, logistycznych, wspólna sprzedaż usług dla firm i instytucji wielooddziałowych, czy też o rozproszonej strukturze działalności);
 • tworzenie nowych oraz ulepszanie istniejących usług i produktów dla podniesienia poziomu konkurencyjności partnerów powiązania kooperacyjnego, w tym wzmacnianie „łańcucha wartości”;
 • zapewnienie efektywnego monitoringu prawno-finansowego powiązania klastrowego;
 • koordynowanie współpracy i inicjatyw oraz projektów realizowanych w ramach rozwoju idei „zrównoważonego rozwoju” oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • promowanie działalności Klastra w kraju i zagranicą za pośrednictwem strony internetowej, imprez targowych, wystaw, konferencji, misji handlowych itp.;
 • podejmowanie działań w celu uzyskania dofinansowania na funkcjonowanie i rozwój powiązania klastrowego w tym dotacji, subwencji, państwowych i samorządowych zadań zleconych pożyczek celowych, itp.;
 • realizacja umów o dofinansowanie, administrowanie środkami trwałymi zakupionymi w ramach projektów klastrowych oraz zarządzanie jednostkami organizacyjnymi utworzonymi w ramach powiązania klastrowego, w tym rozliczanie i obsługa finansowo-organizacyjna uzyskanych dotacji;
 • podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady Klastra i Zarządu;
 • inne zadania powierzone przez Zarząd Klastra i Radę Klastra służące realizacji celów i zadań Klastra określonych w § 2 Regulaminu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Za świadczone przez Koordynatora usługi każdy Partner Klastra zobowiązuje się do comiesięcznych płatności w formie zapłaty wystawionej przez Koordynatora faktury VAT z tytułu świadczenia usługi organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w wysokości określonej Uchwałami Rady Klastra pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia biura i materiałów biurowych, pokryciem kosztów leasingu, eksploatacji oraz ubezpieczenia samochodu służbowego, zakupu paliwa oraz ewentualnych usług transportowych, kosztów: podróży służbowych, wynajmu biura dla Koordynatora Klastra oraz dla oddziałów klastra, kosztów usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz telefonicznych, kosztów wynagrodzenia pracowników i współpracowników działających w zakresie realizacji usług określonych umową, kosztów obsługi bankowej i kadrowo-księgowej, obsługi prawnej oraz pozostałych kosztów związanych przedmiotowo z realizacją niniejszej umowy. Wysokość wynagrodzenia za świadczenie usługi organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu płaconego przez każdego Partnera Klastra podlega ustaleniu, (budżetowaniu) co najmniej raz w roku, a jej wysokość określa Uchwała Rady Klastra.

Wnioskodawca prowadzi gospodarkę odpadami w ramach składowiska odpadów przy elektrowni oraz na instalacjach elektrowni.

Partnerowi Klastra przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy partnerskiej w dowolnym czasie, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego), po uregulowaniu wszelkich wcześniejszych zobowiązań prawnych i finansowych wobec Koordynatora i Partnerów Klastra, o ile takowe będą. Zgodnie z zapisem Uchwały Rady Klastra nr 12/2013, finansowanie działalności Klastra, w tym Koordynatora Klastra, pochodzić ma z wpływów z tytułu wynagrodzenia za usługę organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (faktura VAT) płaconego miesięcznie przez każdego przedsiębiorcę należącego do Klastra w wysokości 500 zł netto. Zgodnie z zapisami § 2 Umowy Partnerskiej z dnia 19 listopada 2013 r., Partner Klastra zobowiązuje się do korzystania z usług wymienionych w § 1 umowy i jednocześnie określonych w § 1 pkt 1 i 2 Umowy o koordynację z dnia 19 listopada 2013 r. związanych ze współpracą w ramach Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją państwową, oraz do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach o charakterze klasterowym służących realizacji celów i zadań określonych w § 2 Regulaminu Klastra.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki Wnioskodawcy związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez Koordynatora Klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone w związku z uczestnictwem w funkcjonowaniu Klastra mogą być uznane za koszty podatkowe.

Zgodnie z dyspozycją, przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu zalicza się te wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu albo zabezpieczenia bądź zachowania źródła przychodu. Zgodnie z przyjętymi celami i zadaniami, Partnerzy Klastra zamierzają wspólnie realizować projekty badawcze i rozwojowe o charakterze innowacyjno-inwestycyjnym oraz podejmować w ramach Klastra działania służące ich ekspansji rynkowej w kraju i zagranicą. Dążą do tworzenia w ramach Klastra branżowych sieci współpracy, wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz nowych innowacji produktowych, procesowych, czy organizacyjnych. Zamierzają prowadzić wspólne działania promocyjne i lobbingowe oraz pozyskiwać na te cele i zadania zewnętrzne finansowanie, w tym szczególnie pieniądze unijne. Biorąc pod uwagę takie cele, zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, że udział w takim wspólnym przedsięwzięciu ma w pozytywny sposób wpłynąć na przychody. Ponadto nie zachodzi żaden z przypadków wskazanych w przepisach i wyłączający te wydatki z kosztów uzyskania przychodów. Nie stosuje się w szczególności przepisów art. 16 ust. 1 pkt 37 ww. ustawy, zgodnie z którym za koszt uzyskania przychodu nie uważa się składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa. Klaster nie jest organizacją, stanowi on tylko formę porozumienia opartego o podpisaną przez wszystkich Partnerów Klastra umowę o współpracy, nie ma osobowości prawnej ani nawet podmiotowości prawnej.

Identyczne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 17 lipca 2009 r. (nr ITPB3/423-246/09/PS).

Korzyści dla firm z uczestnictwa w Klastrze Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wynikające z umowy partnerskiej, którą Spółka podpisała z Koordynatorem Klastra oraz z Umowy o współpracy w ramach Partnerami Klastra:

 1. uczestnictwo we wspólnych projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w ramach Klastra, tworzenie i możliwość uczestnictwa w konsorcjach i węzłach współpracy, które są tworzone i będą tworzone w ramach Klastra;
 2. wsparcie informacyjno-konsultingowe w zakresie możliwości uzyskaniu dofinansowania na projekty własne firmy oraz na funkcjonowanie i rozwój powiązania klastrowego, którego Spółka jest aktywnym uczestnikiem, w postaci dotacji, subwencji, państwowych i samorządowych zadań zleconych pożyczek celowych, itp.;
 3. ułatwienie Partnerowi Klastra (Wnioskodawcy), jego przedstawicielom i pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, technologii i wymiany doświadczeń poprzez organizowanie i uczestnictwo przedstawicieli Spółki w cyklicznych spotkaniach i szkoleniach w ramach Klastra, w których uczestniczą inne firmy, przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych, przedstawiciele firm doradczych;
 4. uczestnictwo Spółki w inicjowanych w ramach Klastra działaniach i projektach, które bezpośrednio przyczynią się do wzrostu przychodów lub obniżki kosztów, w tym poprzez zakupy i sprzedaż konsorcjalną usług i produktów; (np. wspólny zakup usług telekomunikacyjnych, energetycznych, logistycznych czy wspólna sprzedaż usług dla firm i instytucji wielooddziałowych, o rozproszonej strukturze działalności);
 5. tworzenie we współpracy z Partnerami Klastra (jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe) nowych oraz ulepszania istniejących usług i produktów dla podniesienia poziomu konkurencyjności Partnera Klastra, w tym wzmacnianie „łańcucha wartości”;
 6. promocja działalności Klastra i każdego Partnera w ramach Klastra w kraju i zagranicą za pośrednictwem strony internetowej Klastra, dostępnych bezpłatnych form promocji oraz poprzez obecności przedstawicieli Koordynatora na ważnych imprezach targowych, wystawach, konferencjach itp.;
 7. dostęp do aktualnej informacji istotnej dla branży z zakresu aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, z obszaru marketingu i promocji, nowinek technicznych i technologicznych związanych z gospodarką odpadową i recyklingiem, czy też w zakresu możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na działalność promocyjną, rozwojową, inwestycyjną i innowacyjną, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych, a pozyskanych z publicznie dostępnych źródeł (prasa, internet, konferencje itp.), jak również od innych Partnerów należących do Klastra;
 8. lepsze, niż poza Klastrem możliwości pozyskania środków finansowych (z różnych programów na poziomie regionalnym, krajowymi czy europejskim) oraz preferencyjne traktowanie firm należących do Klastra we wszelkiego rodzaju konkursach finansowanych z środków krajowych czy europejskich;
 9. możliwość współpracy z najlepszymi instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą w celu realizacji wspólnych projektów (najlepiej za darmo lub z niewielkim zaangażowaniem finansowym);
 10. możliwość wyspecjalizowania się w ramach Klastra z gwarancją uczciwej konkurencji w ramach Klastra na rynku krajowym i regionalnym;
 11. wsparcie każdego członka w Klastrze przez ekspertów Klastra, posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie poprzez indywidualną analizę możliwości rozwojowych, innowacyjnych firmy w celu identyfikacji szans rozwojowych (nowe rozwiązania technologiczne, nowe produkty) oraz pomoc w doborze najkorzystniejszych źródeł finansowania tej działalności z dotacji lub pożyczek niskooprocentowanych;
 12. dostęp firm należących do Klastra do najnowszych osiągnięć nauki, technologii oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy firmami i instytutami należącymi do Klastra;
 13. dostęp do szerszego rynku zbytu poprzez tworzącą się siatkę współpracy w kraju oraz rozpoczętą współpracę międzynarodową;
 14. realizacja działań służących promowaniu działalności Klastra i każdej firmy w Klastrze w kraju i za granicą finansowanych w formie dotacji ze środków krajowych i europejskich;
 15. zapewnienie dostępu do najnowszej informacji rynkowej, do technologii, do projektów międzynarodowych, do wypracowania wspólnych działań promocyjno-rynkowych;
 16. budowanie dobrych relacji pomiędzy Klastrem a władzami na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym tak, aby służyły one interesom poszczególnych partnerów Klastra jaki regionalnemu i ogólnopolskiemu rozwojowi Klastra.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni, bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody.

Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy wynika zatem, że aby wydatki poczynione przez podatnika można uznać za koszt uzyskania przychodu, muszą być poniesione w sposób celowy. Podatnik więc podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o racjonalności, z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych.

Jednocześnie zauważyć należy, że obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

W większości przypadków związek z przychodem nie nasuwa żadnych wątpliwości. Są jednak sytuacje, w których ów związek przyczynowy nie jest tak jednoznaczny. Wszystkie te sytuacje należy zatem rozwiązywać według zasad racjonalnego rozumowania, odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Należy w tym miejscu podkreślić, że koszt uzyskania przychodów jest kosztem działalności gospodarczej, która ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów. Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści, albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony.

Zatem, to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, nie można uznać za koszt wydatków, których charakter budzi wątpliwości.

Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Co do zasady, składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, nie stanowią zatem kosztów uzyskania przychodów.

Z przedstawionych okoliczności spawy wynika, że w dniu 25 listopada 2014 r., Spółka została przyjęta do grona Partnerów ogólnopolskiego Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Cel jaki przyświeca Partnerom Klastra, to przede wszystkim podjęcie wspólnych działań służących podniesieniu konkurencyjności każdego z Partnerów Klastra, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, pozyskanie środków unijnych oraz wymianę wiedzy. Klaster ma służyć i pomagać we wprowadzaniu innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące do Klastra. Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej. Stanowi platformę wspólnych działań dla osiągnięcia określonych celów i zadań. Partnerem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem gospodarki odpadowej i recyklingu lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Za świadczone usługi Spółka (a także pozostali partnerzy Klastra) zobowiązuje się do comiesięcznych płatności w formie zapłaty wystawionej przez Koordynatora faktury VAT pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia biura i materiałów biurowych, pokryciem kosztów leasingu, eksploatacji oraz ubezpieczenia samochodu służbowego, zakupu paliwa oraz ewentualnych usług transportowych, kosztów: podróży służbowych, wynajmu biura dla Koordynatora Klastra oraz dla oddziałów Klastra, kosztów usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz telefonicznych, kosztów wynagrodzenia pracowników i współpracowników działających w zakresie realizacji usług określonych umową, kosztów obsługi bankowej i kadrowo-księgowej, obsługi prawnej oraz pozostałych kosztów związanych przedmiotowo z realizacją umowy.

Biorąc zatem pod uwagę cel uczestnictwa w opisanym we wniosku przedsięwzięciu stwierdzić należy, że wydatki związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie na uwagę zasługuje okoliczność, że pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia poniesionych przez Spółkę wydatków do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy Ordynacja podatkowa.

Dokonując interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji). Organ nie rozstrzyga o zindywidualizowanych obowiązkach podatkowych strony, gdyż może to nastąpić w ramach przeprowadzonego postępowania podatkowego.

Zgodnie natomiast z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym wydana interpretacja dotyczy tylko Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych uczestników Klastra.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.