IPTPB3/423-361/14-4/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy zryczałtowana pomoc finansowa (nie dotacja) otrzymywana z ARR z tytułu uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” jest wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy wydatki i koszty związane z realizacją ww. programu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58?
IPTPB3/423-361/14-4/KJinterpretacja indywidualna
 1. Agencja Rynku Rolnego
 2. dopłata
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. przychód
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów ich uzyskania związanych z realizacją programu „Owoce w szkole” w części dotyczącej:

 • zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe;
 • wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 19 grudnia 2014 r., nr IPTPB3/423-361/14-2/KJ (doręczonym w dniu 30 grudnia 2014 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 8 stycznia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 7 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia (...) (dalej: „Spółdzielnia”, „Wnioskodawca”) posiada status „zatwierdzonego dostawcy”; realizuje warunki uczestnictwa w programie określone w załączniku do zarządzenia Prezesa ARR z dnia 23 sierpnia 2012 r. m.in. poprzez dostarczanie do szkół porcji warzyw i owoców wraz z dokumentacją potwierdzającą każdą dostawę. Spółdzielnia zawarła umowy z uprawnionymi szkołami podstawowymi na semestr roku szkolnego 2012/2013 i 2013/2014. Przedmiotem zawartych umów z uprawnionymi szkołami jest nieodpłatne dostarczenie przez Spółdzielnię do szkoły określonej liczby porcji owoców i warzyw zgodnie z informacją ogłoszoną przez ARR na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”.

Spółdzielnia posiada jeden duży obiekt magazynowo-administracyjny, w którym m.in. dokonuje skupu owoców i warzyw od swoich członków – producentów.

Szacunkowa wartość realizowanego projektu to około 10% wartości rocznych obrotów.

Spółdzielnia w związku z uczestnictwem w programie ponosi następujące koszty:

 1. bezpośrednie:
  • zakup towarów na potrzeby programu, jako towar handlowy,
  • konfekcjonowanie porcji warzyw i owoców przez pracowników (udokumentowane listami płac z narzutami za dany okres),
  • zakup porcji warzyw i owoców (udokumentowane fakturą VAT zakupu i rozchodem wewnętrznym z magazynu),
  • zakup opakowań jednostkowych oraz zbiorczych do pakowania warzyw i owoców (udokumentowane fakturami VAT zakup i rozchodem wewnętrznym z magazynu),
  • koszt załadunku i transportu (koszty utrzymania pojazdu) porcji owoców i warzyw do szkoły realizowany wydzielonymi ewidencyjnie pojazdami oraz wynagrodzenia kierowców (udokumentowane listami płac z narzutami za dany okres),
 2. pośrednie – koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami zwolnionymi:
  • media (energia elektryczna, woda i ścieki, usługi telekomunikacyjne, c.o.),
  • wydatki na administrację i obsługę,
  • ubezpieczenie samochodów związanych z programem,
  • amortyzacja budynku, maszyn i urządzeń związanych z programem.

Spółdzielnia otrzymuje pomoc z ARR jako zryczałtowana stawka dla jednej porcji owocowo-warzywnej zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia MRiRW. Wysokość pomocy określona jest jako iloczyn zryczałtowanej stawki pomocy dla jednej porcji oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom.

Spółdzielnia sporządza okresowe wnioski o pomoc finansową do ARR po pierwszych pięciu tygodniach za dany semestr, a dyrektor Oddziału Terenowego ARR wydaje decyzję zatwierdzającą kwotę pomocy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53... nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Spółdzielnia koszty bezpośrednie związane z realizacją programu statystycznie kwalifikuje jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Spółdzielnia ww. koszty pośrednie związane z realizacją programu ustala na podstawie zatwierdzonej polityki rachunkowości, zgodnie z art. 15 ust. 2, w takim stosunku w jakim pozostają przychody z tych źródeł (pomoc finansowa z ARR) w ogólnej kwocie przychodów podatkowych liczonych od początku roku.

Obliczone statystycznie koszty pośrednie związane z realizacją programu po zakończeniu okresu kwalifikuje się jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48 wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Spółdzielnia w dacie otrzymania na konto bankowe pomocy finansowej z Agencji Rynku Rolnego kwalifikuje ją jako przychód i na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 statystycznie wyłącza otrzymaną pomoc finansową z dochodu podatkowego jako zwolnioną z podatku.

W uzupełnieniu wniosku Spółdzielnia wskazała co następuje:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółdzielni jest sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – 46.31.Z.

Za nieodpłatne dostarczenie do szkół porcji owoców i warzyw Spółdzielnia otrzymuje nie dotację, ale pomoc finansową na podstawie składanego wniosku o pomoc do Agencji Rynku Rolnego.

Warunki uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2012/2013 określa zarządzenie nr 122/2012/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2012/2013”, a w roku szkolnym 2013/2014 określa zarządzenie nr 94/2013/Z Prezesa ARR z dnia 10 września 2013 r.

W pkt 35 załącznika do zarządzenia nr 94/2013/Z określono zryczałtowaną stawkę pomocy dla jednej porcji owocowo-warzywnej – 1 zł 20 gr, zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra MRiRW, a pkt 36 określa wysokość pomocy jako iloczyn zryczałtowanej stawki pomocy dla jednej porcji.

W strategii krajowej wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 września 2013 r. w ust. 2 stwierdzono: „w myśl przepisów art. 103ga ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, państwa członkowskie, które chcą wziąć udział w programie na poziomie krajowym lub regionalnym przygotowują strategie krajowe lub regionalne dotyczące jego wdrażania, obejmujące w szczególności: budżet programu (z podziałem na wkład UE oraz krajowy)... W ust. 4 roczny budżet programu: 18 217 000 EUR, w tym z budżetu UE 13 662 750 EUR oraz z budżetu krajowego 4 554 250 EUR.

Z informacji telefonicznej jaką Wnioskodawca otrzymał wynika, że Agencja Rynku Rolnego 100% środków otrzymuje z Budżetu Państwa poprzez Ministerstwo Finansów, a tym samym spełniony jest warunek art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, że wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z Budżetu Państwa.

Spółdzielnia otrzymuje pomoc finansową (nie dotację) od Agencji Rynku Rolnego z Budżetu Państwa poprzez Ministerstwo Finansów na podstawie przepisów przywołanych w zarządzeniu Nr 94/2013/Z Prezesa ARR z dnia 10 września 2013 r., a w szczególności w II Akty prawne UE oraz Akty prawne krajowe.

Stosowanie „klucza”, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy kosztów, których przed zamknięciem okresu rozliczeniowego nie jest możliwe ustalenie na poszczególne źródło, np. zużycie prądu, wody, obsługi biura, amortyzacja.

Zakupywane towary na potrzeby szkół są dokumentowane odrębnymi fakturami VAT i RR i kwalifikowane jako towary handlowe, przyjmowane są na stan wydzielonego magazynu i wyłącznie z tych produktów tworzone są porcje. W skład porcji wchodzą owoce, warzywa, soki, zgodnie z warunkami uczestnictwa ARR. Porcje schodzą z ewidencji księgowej dokumentem WZ, gdzie kosztem jest cena zakupu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy zryczałtowana pomoc finansowa (nie dotacja) otrzymywana z ARR na składany przez Spółdzielnię wniosek o pomoc wg wymaganego wzoru ARR z tytułu uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 jest wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy wydatki i koszty związane z realizacją ww. programu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58...

Zdaniem Wnioskodawcy, od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „..”. Do programu tego przystąpiła również Polska.

Program finansowany jest m.in. z Budżetu Państwa, a tym samym wypłaty z ARR na konto Spółdzielni podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48. Oznacza to, że w dacie wpływu dofinansowania na konto Spółdzielni z ARR otrzymana kwota dofinansowania stanowi przychód, ale statystycznie dla celów obliczenia podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 jest wolny od podatku.

Zdaniem Spółdzielni, koszty bezpośrednie w dacie ich poniesienia nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów) wolnych od podatku – art. 17 ust. 1 pkt 48.

Zdaniem Spółdzielni, koszty „pośrednie” – koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednie związane z przychodami zwolnionymi, których nie jest możliwe precyzyjne ustalenie obliczone kluczem wskazanym w art. 15 ust. 2 po zakończeniu okresu (dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych – zaksięgowano), nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, gdyż pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami zwolnionymi – art. 16 ust. 1 pkt 58 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 48.

Koszty pośrednie uzyskania przychodu to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonego przychodu, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika, brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód, stąd zachodzi potrzeba zastosowania „klucza”, o którym mowa w art. 15 ust. 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej:
 • zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe;
 • wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem – jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w swej konstrukcji nie zawiera definicji przychodów, a jedynie otwarty katalog przychodów podatkowych. Jednocześnie enumeratywnie wylicza kategorie wpływów pieniężnych, które nie stanowią przychodów podatkowych.

Przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy można więc stwierdzić, że – co do zasady – przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika – względnie na jego rachunek – wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca bierze udział w programie „Owoce w szkole”. Za nieodpłatne dostarczenie do szkół porcji owoców i warzyw Spółdzielnia otrzymuje pomoc finansową na podstawie składanego wniosku do Agencji Rynku Rolnego. Agencja Rynku Rolnego 100% środków otrzymuje z Budżetu Państwa poprzez Ministerstwo Finansów.

W świetle powyższego, środki finansowe, które Spółdzielnia otrzymuje od Agencji Rynku Rolnego z tytułu uczestnictwa w Programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 stanowią – w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – Jej przychód podatkowy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.), Agencja jest państwową osobą prawną.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy, wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. A zatem, środki finansowe, które Spółdzielnia otrzymuje od Agencji Rynku Rolnego z tytułu uczestnictwa w Programie „Owoce w szkole” stanowią przychód podatkowy, który jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy ww. przepisu.

W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie również przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów zawarte w art. 15 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powołany przepis ma charakter ogólny (tzw. klauzula generalna). Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Kosztami uzyskania przychodów są wyłącznie takie wydatki, które spełniają kumulatywnie warunki określone w cytowanym art. 15 ust. 1, tj.:

 • zostały poniesione przez podatnika;
 • ich poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów;
 • nie zostały wyłączone z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pierwsza z wymienionych przesłanek odnosi się do możliwości przypisania faktu poniesienia kosztu do osoby podatnika. Kosztem uzyskania przychodu mogą być wyłącznie koszty obciążające samego podatnika – wartość ciężarów, jakie ponosi podatnik w toku prowadzenia działalności (funkcjonowania). Poniesienie kosztu jest co do zasady związane z faktycznym i definitywnym przesunięciem określonej wartości z majątku podatnika do majątku innego podmiotu. Poniesienie kosztu w rozumieniu omawianej ustawy jest świadomym, celowym działaniem podatnika. Polega na faktycznym i definitywnym przesunięciu określonej wartości z jego majątku do majątku innego podmiotu. W szczególności, może mieć postać wydatkowania środków pieniężnych bądź przekazania innych wartości majątkowych.

Przesłankę celowości kosztu uważa się za spełnioną, gdy istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem danego kosztu a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie ich źródła. Istotne jest, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł – obiektywnie oceniając – oczekiwać takiego efektu.

Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza z kosztów podatkowych wydatki sfinansowane otrzymanym dofinansowaniem. I tak, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, np. wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy).

Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy wyjaśnić należy, że konsekwencją zwolnienia od podatku środków otrzymywanych przez Wnioskodawcę jest brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych z tych środków.

Należy przy tym zauważyć, że zawarte w powołanym przepisie sformułowanie „bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów)” nie oznacza, że chodzi wyłącznie o wydatki i koszty wcześniej, uprzednio sfinansowane z określonych dochodów (przychodów) podatnika, tj. sfinansowane przed ich poniesieniem, lecz również o wydatki i koszty, które zostały poniesione, a następnie zwrócone. Innymi słowy, sformułowanie to dotyczy także wydatków, które zostały najpierw poniesione, a dopiero później zrefundowane.

Zatem, wydatki poniesione przez Spółdzielnię, a następnie Jej zwrócone – pokryte środkami zwolnionymi od opodatkowania – nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wyłączenie określonych wydatków z kosztów uzyskania przychodów powoduje, że w takiej sytuacji nie znajdują zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Powyższą zasadę, w myśl ust. 2a tegoż artykułu, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania.

W sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawca ponosi wydatki, które na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. O tym, że dane wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów decyduje fakt, że zostały one pokryte z dopłaty pochodzącej z agencji rządowych– zwolnionej od opodatkowania. Nie ma zaś w tym przypadku znaczenia to, że Wnioskodawca uzyskuje dochody opodatkowane i wolne od podatku. Również brak możliwości wyodrębnienia, jakie konkretnie wydatki zostały pokryte dofinansowaniem, nie stanowi podstawy dla zastosowania proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Skoro zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dany koszt jest wyłączony z kosztów podatkowych, to nie może być jednocześnie uwzględniony w tych kosztach w proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2 i 2a cytowanej ustawy.

Podkreślić należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie istnienia takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Reasumując, pomoc finansowa otrzymywana z Agencji Rynku Rolnego z tytułu uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” jest zwolniona z opodatkowania na postawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym Wnioskodawca, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych ze środków zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych. Wobec tego do opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 15 ust. 2 i 2a tej ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest każdorazowe wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej pomocy zwolnionej z opodatkowania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.