IPTPB3/423-334/12-2/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy częściowy zwrot przez Odbiorcę ciepła wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na budowę przyłączy ciepłowniczych oraz rozdzielczych sieci cieplnych wysokich parametrów będzie skutkował wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej wytworzonych składników majątku trwałego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2012 r. (data wpływu 27 września 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów częściowego zwrotu wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów częściowego zwrotu wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Wnioskodawcę, oraz uznania za przychody zwróconych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem energetyki cieplnej, prowadzącym działalność w zakresie produkcji oraz dystrybucji energii cieplnej.

Wnioskodawca zawarł z Odbiorcą ciepła – spółdzielnią mieszkaniową porozumienie, na mocy którego ma zostać zrealizowana inwestycja polegająca na budowie:

  • dwufunkcyjnych węzłów cieplnych dla obiektów Odbiorcy ciepła, które własnym staraniem i na swój koszt ma wykonać Odbiorca ciepła,
  • budowie rozdzielczych sieci cieplnych wysokich parametrów i przyłączy, które własnym staraniem i na swój koszt ma wykonać Wnioskodawca, przy czym część poniesionych kosztów ma zwrócić Odbiorca ciepła.

Zgodnie z treścią porozumienia, wybudowane węzły cieplne mają być własnością Odbiorcy ciepła, z kolei rozdzielcze sieci cieplne wysokich parametrów oraz przyłącza ciepłownicze mają być własnością Wnioskodawcy.

Realizacja inwestycji objętej zawartym porozumieniem ma na celu racjonalizację przez Odbiorcę ciepła gospodarki cieplnej w zakresie ograniczenia strat przesyłu ciepła do celów ciepłej wody użytkowej i ciepła do celów ogrzewania obiektów Odbiorcy oraz dostosowania zapotrzebowania ciepła do aktualnych warunków technicznych i wymagań użytkowych obiektów Odbiorcy.

Obecnie budynki Odbiorcy, które obejmuje treścią porozumienie, zasilane są w ciepło z grupowego węzła cieplnego będącego własnością Wnioskodawcy.

Przepisy Prawa energetycznego nie regulują kwestii zasad ponoszenia kosztów przebudowy systemu dostawy ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. budynków Odbiorcy ciepła. Wnioskodawca wskazuje, iż inwestycja objęta porozumieniem, nie jest realizowana w oparciu o treść art. 7 ustawy Prawo energetyczne, tym samym częściowy zwrot przez Odbiorcę wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę, jest niezależny od opłaty za przyłączenie do sieci w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Obowiązki Wnioskodawcy oraz Odbiorcy ciepła, a także zasady finansowania inwestycji objętej porozumieniem, Wnioskodawca oraz Odbiorca ciepła ustalili w drodze wzajemnych uzgodnień i negocjacji, przeprowadzonych przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Współfinansowanie inwestycji przez strony porozumienia obejmować będzie jedynie i budowę przyłączy ciepłowniczych oraz budowę rozdzielczych sieci cieplnych wysokich parametrów. W tym zakresie, zgodnie z treścią porozumienia, Wnioskodawca ma pokryć koszty budowy przyłączy ciepłowniczych oraz rozdzielczych sieci cieplnych wysokich parametrów, natomiast Odbiorca ciepła zobowiązał się zwrócić określony procent całości kosztów poniesionych w tym zakresie przez Wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia odbioru technicznego wykonanych przez Wnioskodawcę przyłączy ciepłowniczych oraz rozdzielczych sieci cieplnych wysokich parametrów w oparciu o wystawiony przez Wnioskodawcę dokument finansowy (faktura VAT lub nota obciążeniowa). Wniesione współfinansowanie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z treścią porozumienia, które Wnioskodawca zawarł z Odbiorcą ciepła, realizacja dostawy ciepła przy wykorzystaniu nowych sieci i węzłów ma nastąpić po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru zrealizowanych zadań, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie inwestycji będących przedmiotem porozumienia oraz podpisaniu aneksu do umowy sprzedaży ciepła zawartej pomiędzy Odbiorcą ciepła a Wnioskodawcą, z zastrzeżeniem, że niepodpisanie przez Odbiorcę ciepła aneksu do umowy sprzedaży ciepła w ciągu 1 miesiąca od zakończenia robót polegających na wykonaniu rozdzielczych sieci cieplnych, przyłączy ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych lub jej wypowiedzenie przez Odbiorcę ciepła przed upływem 10 lat, licząc od dnia rozpoczęcia dostawy ciepła, będzie zobowiązywało Odbiorcę ciepła do zapłacenia Wnioskodawcy kwoty pieniężnej w części odpowiadającej wysokości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Wnioskodawcę na budowę przyłączy ciepłowniczych oraz rozdzielczych sieci cieplnych, obliczonych zgodnie ze wzorem przedstawionym w treści porozumienia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy częściowy zwrot przez Odbiorcę ciepła wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na budowę przyłączy ciepłowniczych oraz rozdzielczych sieci cieplnych wysokich parametrów będzie skutkował wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej wytworzonych składników majątku trwałego...
  2. Czy w sytuacji, w której Wnioskodawca faktycznie otrzyma od odbiorcy ciepła zwrot wydatków poniesionych na budowę przyłączy ciepłowniczych oraz rozdzielczych sieci cieplnych wysokich parametrów, zostanie u Wnioskodawcy rozpoznamy przychód...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Natomiast w zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednio jak i pośrednio związanych z przychodami.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy od podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

Jednocześnie w myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W świetle przytoczonej regulacji, zdaniem Wnioskodawcy, uzyskane od Odbiorcy ciepła kwoty pieniężne nie powinny zmniejszyć wartości początkowej środków trwałych wykazanych w ewidencji Wnioskodawcy. Jednakże odpis amortyzacyjny w odniesieniu do tej części nie powinien być zaliczany do kosztów uzyskania przychodu.

Wartość odpisu amortyzacyjnego od poszczególnych środków trwałych będzie należało rozdzielać na dwie części:

  • część zwróconą przez Odbiorcę ciepła (ta część odpisu nie będzie stanowiła kosztu podatkowego) oraz
  • pozostałą część (podlegającą zaliczeniu do kosztów podatkowych).

Zasadność przedstawionego powyżej stanowiska potwierdza również zdaniem Wnioskodawcy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w uzasadnieniu którego, Sąd podkreślił, iż „Zasadą jest, że konsekwencją wydatku jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych będących kosztami w ujęciu podatkowym. Skoro, jednak określone wydatki są podatnikowi zwracane, podatnik zaś nie traci własności środka trwałego, ewentualnie wartości niematerialnej lub prawnej, to ujmowanie odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów podatkowych nie znajduje nie tylko prawnego, ale również racjonalnego uzasadnienia. Przecież w takim przypadku podatnikowi refundowano poniesiony wcześniej wydatek. Zatem ostatecznie, przyjmując w uproszczeniu, można dojść do wniosku, że w takim przypadku podatnik nie poniósł ciężaru finansowego związanego z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, ewentualnie wartości niematerialnej lub prawnej” (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Bk 166/08).

Mając zatem na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych w tej części, w której będą stanowiły zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów inwestycyjnych, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Jednocześnie zauważyć należy, iż niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa.