IPTPB3/423-309/11-7/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wydatki (m. in. na zakup sadzonek, nasion itp., na wynajęcie maszyn rolniczych, na koszty badań i analizy gleby, na nawozy itd.) ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z uprawą we własnym zakresie celem przetworzenia oraz późniejszej sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych (owoców/warzyw) mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów związane bezpośrednio z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą - zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2011 r. (data wpływu 5 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2012 r. (data wpływu 14 marca 2012 r.) i pismem z dnia 22 marca 2012 r. (data wpływu 23 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup sadzonek, nasion, na wynajęcie maszyn rolniczych, na koszty badań i analizy gleby, na nawozy ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z uprawą we własnym zakresie celem przetworzenia oraz późniejszej sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych (owoców/warzyw) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodów i kosztów związanych z prowadzoną działalnością z wykorzystaniem wyprodukowanych we własnym zakresie produktów roślinnych oraz zastosowania zwolnienia dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na braki formalne wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), pismem z dnia 28 lutego 2012 r., i pismem z dnia 16 marca 2012 r. wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 14 marca 2012 r. i dnia 23 marca 2012 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 1 grudnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji dżemów/konfitur i owoców mrożonych, z której to działalności przychody są opodatkowane w całości na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”).

Stosownie do treści § 6 Aktu Założycielskiego, przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest:

 1. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z,
 2. Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej - PKD 10.86.Z,
 3. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów PKD 46.11.Z,
 4. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.17.Z,
 5. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z,
 6. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - PKD 46.31.Z,
 7. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki - PKD 46.38.Z,
 8. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.39.Z,
 9. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 47.11 Z,
 10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19. Z,
 11. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.21.Z,
 12. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów - PKD 66.19.Z.

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości stanowiących działki gruntu, które mogą być wykorzystane do prowadzenia upraw (dalej we wniosku nazwane; „gruntami rolnymi”).

W uzupełnieniu wniosku Spółka podała, iż jest właścicielem gruntów rolnych o łącznej powierzchni 9,17 ha ( 12,19 ha przeliczeniowych). Za 8,84 ha przeliczeniowego Wnioskodawca opłaca podatek rolny. Wnioskodawca opłaca od tych gruntów podatek rolny, gdyż grunty te nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pozostała część gruntu (3,35 ha przeliczeniowego) jest zwolniona z podatku rolnego z uwagi na to, iż są to nieużytki, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zdarzenie przyszłe numer 1:

W okolicznościach opisanych powyżej, Wnioskodawca rozważa wykorzystanie posiadanych gruntów rolnych (od których opłaca podatek rolny, tj. 8,84 ha przeliczeniowego) w celu wytwarzania (produkowania) we własnym zakresie i przetwarzania we własnym zakresie uprawianych przez Wnioskodawcę produktów roślinnych (owoców i warzyw, przykładowo: rabarbar, maliny, truskawki) oraz sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych podmiotom trzecim.

Podkreślenia wymaga, że zamiarem Wnioskodawcy nie jest rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej rozumianej jedynie jako wytwarzanie produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym. Celem Wnioskodawcy jest rozszerzenie prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej o takie czynności, które wprawdzie zawierają w sobie czynności wytwarzania produktów roślinnych pochodzących z upraw we własnym zakresie, jednak z założenia mają to być produkty, które będą podlegały przetworzeniu we własnym zakresie przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca zastrzega, że planowane rozszerzenie działalności gospodarczej będzie miało charakter nieznaczny i zdecydowanie uboczny (a przede wszystkim pomocniczy) w stosunku do działalności zasadniczej, jaką jest produkcja dżemów/konfitur i owoców mrożonych. Może zdarzyć się również, że Wnioskodawca będzie podejmował decyzję o dokonywaniu upraw produktów roślinnych we własnym zakresie oraz ich przetwarzaniu we własnym zakresie jedynie w niektórych latach.

Wnioskodawca dodał, iż w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej, ustalony zgodnie z art. 12 - 14 ustawy o podatku dochodowym od prawnych, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej, będzie stanowił mniej niż 60 %.

Decyzja o rozszerzeniu prowadzonej działalności gospodarczej została podyktowana następującymi względami:

 1. dostęp do produktów roślinnych (realny wpływ na wybór nasion, sadzonek, drzewek i krzewów owocowych, stosowane nawozy) odpowiednio przygotowanych do dalszego przetworzenia (zbiór, mycie, czyszczenie i inne czynności techniczne),
 2. wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej posiadanych zasobów. Celem Wnioskodawcy jest wykorzystanie w jak największym stopniu w swojej działalności gospodarczej posiadanych i przystosowanych do upraw gruntów rolnych. Dodatkowo w posiadaniu Wnioskodawcy są linie technologiczne mogące służyć do sortowania, czyszczenia, mycia, suszenia produktów roślinnych oraz magazyny chłodni, w których mogą być przechowywane produkty roślinne. Tego rodzaju działania z zastosowaniem posiadanych zasobów są uzasadnione koniecznością prowadzenia racjonalnej i ekonomicznie opłacalnej (efektywnej) gospodarki finansowej,
 3. zwiększenie dochodów. Wnioskodawca przyjmuje wariant, w którym przetworzone produkty roślinne mogą być sprzedawane podmiotom trzecim, w tym podmiotom powiązanym,
 4. zacieśnienie współpracy z podmiotami powiązanymi. W przypadku zastosowania wariantu, w którym Wnioskodawca dokona sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych podmiotom trzecim, w tym również podmiotom powiązanym niewątpliwie dojdzie do zacieśnienia współpracy, szczególnie z podmiotami powiązanymi.

W celu realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, Wnioskodawca zamierza podjąć następujące działania faktyczne i ponosić w związku z tym wydatki na:

 1. przygotowanie gruntów rolnych pod uprawy produktów roślinnych (to jest: przeoranie, wyrównanie, wzbogacenie gleby nawozami, dokonanie analiz, badań technicznych gleby itp.) - Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na wynajęcie maszyn, zakup paliwa do maszyn rolniczych, odpisy amortyzacyjne, wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców, nawozy, koszty badań i analiz,
 2. zakup sadzonek, nasion, drzewek i krzewów,
 3. zasadzenie/zasianie zakupionych sadzonek, nasion, drzewek, zachowanie ich w należytym stanie oraz ich uprawa (wyrywanie chwastów, opryski, inne podobne czynności) oraz zbiór produktów roślinnych - Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na wynajęcie maszyn, zakup paliwa do maszyn rolniczych, odpisy amortyzacyjne, wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców, transport do magazynów.

Wnioskodawca rozważa również zmianę w zakresie PKD (rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej).

Zmiana umowy spółki polegać miałaby na dodaniu do § 6 Aktu założycielskiego Wnioskodawcy następujących kodów według PKD (2007):

 1. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych według PKD 01.13.Z.
 2. Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych według PKD 01.24.Z.
 3. Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów według PKD 01.25.Z.
 4. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie według PKD 01.19.Z.
 5. Rozmnażanie roślin według PKD 01.30.Z.
 6. Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin według PKD 01.64.Z.
 7. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną według PKD 01.61.Z
 8. Działalność usługowa następująca po zbiorach według PKD 01.63.Z.
 9. Produkcja soków z owoców i warzyw według PKD 10.32.Z.

Wnioskodawca planuje dokonywać każdorazowo przetwarzania produktów roślinnych polegającego na wykonywaniu określonych czynności mechanicznych, w zależności od produktu roślinnego przykładowo, takich jak: odcinanie, obranie, oderwanie lub inne usunięcie (w zależności od rodzaju produktu roślinnego) zbędnych szypułek, kłączy, liści, korzeni, pędów, błon zewnętrznych (ręcznie lub na linii technologicznej), cięcie na kawałki (ręcznie lub na linii technologicznej), mycie (na linii technologicznej), suszenie i następnie zamrażanie. W efekcie produkt finalny zamrożony zasadniczo różniłby się wyglądem, kształtem i formą od produktu roślinnego rolnego, z którego został przetworzony.

Zdarzenie przyszłe numer 2

W okolicznościach opisanych powyżej, Wnioskodawca rozważa wykorzystanie posiadanych gruntów rolnych (od których opłaca podatek rolny, tj. 8,84 ha przeliczeniowego) w celu wytwarzania (produkowania) we własnym zakresie i przetwarzania we własnym zakresie uprawianych przez Wnioskodawcę produktów roślinnych (owoców i warzyw, przykładowo: rabarbar, maliny, truskawki), a pochodzące z takiej działalności produkty roślinne będzie wykorzystywał do produkcji własnych wyrobów (dżemów/konfitur itp.). Zamiarem Wnioskodawcy nie jest rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej rozumianej jedynie jako wytwarzanie produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym. Celem Wnioskodawcy jest rozszerzenie prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej o takie czynności, które wprawdzie zawierają w sobie czynności wytwarzania produktów roślinnych pochodzących z upraw we własnym zakresie, jednak z założenia mają to być produkty, które będą podlegały przetworzeniu we własnym zakresie przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zastrzega, że planowane rozszerzenie działalności gospodarczej będzie miało charakter nieznaczny i zdecydowanie uboczny (a przede wszystkim pomocniczy) w stosunku do działalności zasadniczej, jaką jest produkcja dżemów/ konfitur i owoców mrożonych. Może zdarzyć się również, że Wnioskodawca będzie podejmował decyzję o dokonywaniu upraw produktów roślinnych we własnym zakresie oraz ich przetwarzanie we własnym zakresie jedynie w niektórych latach.

Wnioskodawca dodał, iż w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej, ustalony zgodnie z art. 12 - 14 ustawy o podatku dochodowym od prawnych, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej, będzie stanowił mniej niż 60 %.

Decyzja o rozszerzeniu prowadzonej działalności gospodarczej została podyktowana następującymi względami:

 1. problemy z zachowaniem oczekiwanej przez Wnioskodawcę jakości dostarczanych przez podmioty trzecie produktów roślinnych. W toku prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej występowały problemy z prawidłową realizacją umów kontraktacji, polegające w pierwszej kolejności na dostarczaniu produktów roślinnych o jakości niższej niż oczekiwana lub niezgodnej z umową (brak oczekiwanych parametrów, takich jak: np. wygląd, wilgotność, szkodniki, porażenie bakteriami, wirusami, grzybami, zanieczyszczenia. Takie sytuacje miały wymierny wpływ na działalność Wnioskodawcy i zmuszały Wnioskodawcę do ponoszenia dodatkowych, nieoczekiwanych wydatków (badania techniczne, analizy, oczyszczanie, gazowanie, itp.). Wnioskodawca chciałby uzyskać możliwie największy wpływ na jakość i parametry wykorzystywanych w swojej działalności produktów roślinnych oraz zminimalizować wydatki związane z pozyskiwaniem podstawowego surowca. Jednocześnie Wnioskodawca mógłby, przynajmniej w pewnej części, uniezależnić się od dostawców. Dodatkowym argumentem jest w tej okoliczności zmniejszenie wydatków na transport, skrócenie okresu oczekiwania na produkty roślinne.
 2. wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej posiadanych zasobów. Celem Wnioskodawcy jest wykorzystanie w jak największym stopniu w swojej działalności gospodarczej posiadanych i przystosowanych do upraw gruntów rolnych. Dodatkowo w posiadaniu Wnioskodawcy są linie technologicznie mogące służyć do sortowania, czyszczenia, mycia, suszenia produktów roślinnych oraz magazyny chłodni, w których mogą być przechowywane produkty roślinne. Tego rodzaju działania z zastosowaniem posiadanych zasobów są uzasadnione koniecznością prowadzenia racjonalnej i ekonomicznie opłacalnej (efektywnej) gospodarki finansowej.
 3. zwiększenie dochodów.

W celu realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, Wnioskodawca zamierza podjąć następujące działania faktyczne i ponosić w związku z tym wydatki na:

 1. przygotowanie gruntów rolnych pod uprawy produktów roślinnych (to jest: przeoranie, wyrównanie, wzbogacenie gleby nawozami, dokonanie analiz, badań technicznych gleby itp.) - Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na wynajęcie maszyn, zakup paliwa do maszyn rolniczych, odpisy amortyzacyjne, wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców, nawozy, koszty badań i analiz,
 2. zakup sadzonek, nasion, drzewek i krzewów,
 3. zasadzenie/zasianie zakupionych sadzonek, nasion, drzewek, zachowaniem ich w należytym stanie oraz ich uprawa (wyrywanie chwastów, opryski, inne podobne czynności) oraz zbiór produktów roślinnych - Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na wynajęcie maszyn, zakup paliwa do maszyn rolniczych, odpisy amortyzacyjne, wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców, transport do magazynów.

Wnioskodawca rozważa również zmianę w zakresie PKD (rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej).

Zmiana umowy Spółki polegać miałaby na dodaniu do § 6 Aktu Założycielskiego Wnioskodawcy następujących kodów według PKD (2007):

 1. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych według PKD 01.13.Z
 2. Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych według PKD 01.24.Z
 3. Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów według PKD 01.25.Z
 4. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie według PKD 01.19.Z
 5. Rozmnażanie roślin według PKD 01.30.Z
 6. Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin według PKD 01.64.Z
 7. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną według PKD 01.61.Z
 8. Działalność usługowa następująca po zbiorach według PKD 01.63.Z
 9. Produkcja soków z owoców i warzyw według PKD 10.32.Z

Wnioskodawca planuje dokonywać każdorazowo przetwarzania produktów roślinnych polegającego na wykonywaniu określonych czynności mechanicznych, w zależności od produktu roślinnego przykładowo, takich jak: odcinanie, obranie, oderwanie lub inne usunięcie (w zależności od rodzaju produktu roślinnego) zbędnych szypułek, kłączy, liści, korzeni, pędów błon zewnętrznych (ręcznie lub na linii technologicznej), cięcie na kawałki (ręcznie lub na linii technologicznej), mycie (na linii technologicznej), suszenie i następnie zamrażanie. W efekcie produkt finalny zamrożony zasadniczo różniłby się wyglądem, kształtem i formą od produktu roślinnego rolnego, z którego został przetworzony.

W związku z powyższym zostały zadane następujące pytania:

Pytania do zdarzenia nr 1

 1. Czy przychody uzyskiwane ze sprzedaży uprawianych, a następnie przetworzonych we własnym zakresie przez Wnioskodawcę produktów roślinnych (owoców/warzyw, m. in. rabarbaru, malin, truskawek), w okolicznościach opisanych we wniosku można uznać za przychody z działalności gospodarczej (jako przychody ze sprzedaży własnych wyrobów) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy wydatki (m. in. na zakup sadzonek, nasion itp., na wynajęcie maszyn rolniczych, na koszty badań i analizy gleby, na nawozy itd.) ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z uprawą we własnym zakresie celem przetworzenia oraz późniejszej sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych (owoców/warzyw) mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów związane bezpośrednio z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą - zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie Nr 1 oraz pytanie Nr 2, w okolicznościach opisanych we wniosku prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca dokonując sprzedaży przetworzonych we własnym zakresie wyprodukowanych we własnym zakresie produktów roślinnych powinien rozdzielić przychody odpowiednio na: przychody z działalności gospodarczej (art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz przychody z działalności rolniczej (wyłączone spod opodatkowania) i jednocześnie ustalić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 4. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie Nr 1 oraz pytanie Nr 2, w okolicznościach opisanych we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, z uwagi na zakres zamierzonej działalności, opisanej we wniosku, nie znajdzie zastosowania zwolnienie przedmiotowe przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Pytania do zdarzenia nr 1 i nr 2:

 1. Czy w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie Nr 1 oraz pytanie Nr 2, w okolicznościach opisanych we wniosku, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przetwarzaniem produktów roślinnych we własnym zakresie jest, dokonanie pierwszej czynności mechanicznej zmierzającej do osiągnięcia efektu przetworzenia (w zależności od rodzaju produktu roślinnego będzie to m.in. mechaniczne obcinanie, oderwanie, obrabianie lub inne usunięcie szypułek, kłączy, liści itd.)...
 2. Czy uprzednia zmiana umowy Spółki polegająca na rozszerzeniu przedmiotu działalności Wnioskodawcy określonego w § 6 Aktu założycielskiego, tak aby przedmiot działalności obejmował swoim zakresem planowany (zamierzony), opisany we wniosku rodzaj działalności Wnioskodawcy, jest warunkiem uznania wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opisanej we wniosku...

Pytania do zdarzenia nr 2

 1. Czy, w okolicznościach opisanych we wniosku, ustalając wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej Wnioskodawca powinien określić ich wartość na podstawie art. 15 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jednocześnie czy wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej (wartość rynkowa) może stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży własnych wyrobów (dżemów/konfitur i owoców mrożonych)...
 2. Czy w okolicznościach opisanych we wniosku, kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży własnych wyrobów (dżemów/konfitur i owoców mrożonych) wyprodukowanych z płodów rolnych pochodzących z upraw własnych, będą również - oprócz wartości rynkowej zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej (por. art. 15 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) - koszty poniesione na uprawę tych produktów roślinnych (tj. m.in. wydatki na zakup sadzonek, nasion, na wynajęcie maszyn rolniczych, na koszty badań i analizy gleby, na nawozy itd.)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast w zakresie pytania nr 1, nr 6, nr 7, nr 8 wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy tut. Organ nie udziela odpowiedzi na pytanie oznaczone we wniosku nr 3, nr 4 nr 5, ponieważ odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2 jest pozytywna.

Zdaniem Wnioskodawcy: wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z uprawą we własnym zakresie, celem przetworzenia, produktów roślinnych (m. in. wydatki na zakup sadzonek, nasion itp., wydatki na wynajęcie maszyn rolniczych, na koszty badań i analizy gleby, na nawozy itd.), w okolicznościach opisanych we wniosku będą kosztami uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, to jest wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Według Wnioskodawcy definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a powstaniem przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będą zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i takie, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach opisanych we wniosku działania Wnioskodawcy mają na celu rozszerzenie prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej o takie czynności, które wprawdzie zawierają w sobie czynności wytwarzania produktów roślinnych pochodzących z upraw we własnym zakresie, jednak z założenia mają to być produkty, które będą następnie podlegały przetworzeniu we własnym zakresie przez Wnioskodawcę. W związku z tym koszty bezpośrednio związane z uprawą produktów roślinnych we własnym zakresie (warzyw i owoców) celem ich przetworzenia we własnym zakresie będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty podatkowe w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ będą związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę opodatkowaną działalnością gospodarczą. Ponadto koszty te stosownie do treści art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winny być potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.