IPTPB3/423-295/14-4/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w podatku dochodowym od osób prawnych, poniesione wydatki na wykonanie remontów dróg i ich odśnieżanie i utrzymanie zieleni zostały prawidłowo zakwalifikowane przez Spółkę do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem zadań własnych Gminy niemające pokrycia w przychodach będą stanowić koszty uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 31 października 2014 r., nr IPTPB3/423-295/14-2/PM IPTPP4/443 -629/14-2/UNR (doręczonym w dniu 5 listopada 2014 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 12 listopada 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 7 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w XX (dalej: jako Spółka) prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonując zadania własne Gminy służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zakres zadań własnych Gminy przekazanych do realizacji Spółce określa § 3 Aktu Założycielskiego, który po zmianie w drodze Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 12 lutego 2014 r. wskazuje, że cyt. „Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania własne Gminy służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności do zadań własnych Gminy, przekazanych do wykonywania przez Spółkę, należą sprawy: eksploatacji wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, budowy i remontów dróg gminnych, ulic i placów, zimowego utrzymania dróg gminnych, ulic i placów, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, utrzymania targowisk, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (...)”.

Podstawowa działalność Spółki skupia się na poborze wody oraz jej uzdatniania i dostarczania, a także odbiorze i oczyszczaniu ścieków. W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje także inne przekazane na mocy § 3 Aktu Założycielskiego zadania, w tym remonty dróg gminnych oraz prace związane z ich utrzymaniem, tj. odśnieżanie, a także prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy. Zakres i harmonogram koniecznych remontów ustalany jest przez pracowników Spółki na podstawie przeprowadzanych kontroli dróg i zgłoszeń mieszkańców. Ustaleń – w tym zakresie – dokonuje również Gmina, o czym następnie informuje Spółkę w formie ustnej lub pisemnego wykazu dróg do remontu, w którym wskazuje miejscowości oraz odcinki dróg do remontu i zakres prac remontowych.

Prowadzona działalność obejmująca zakres zadań przekazanych na mocy Aktu Założycielskiego, finansowana jest ze środków własnych Spółki pochodzących z osiągniętych przychodów z tytułu dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Dodatkowo Spółka dofinansowywana jest przez Gminę, będącą jedynym jej wspólnikiem, poprzez dopłaty wnoszone zgodnie z § 10 Aktu Założycielskiego.

Z tytułu wykonania remontów dróg i ich utrzymania, w tym odśnieżania oraz zrealizowanych prac obejmujących utrzymanie zieleni gminnej, Spółka nie osiągnęła żadnych przychodów, natomiast ponosiła wszystkie wydatki konieczne do ich realizacji, tj. w szczególności na zakup usług transportowych w celu dowozu kamienia na drogi z placu składowego, wynajem równiarki do równania dróg, zakup paliwa do koparki i kruszywa na drogi oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy pracach drogowych.

Poniesionych wydatków na wykonanie ww. zadań własnych przekazanych przez Gminę, Spółka nie kwalifikowała do kosztów podatkowych przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych uznając, że ich poniesienie nie wiązało się z osiągnięciem przychodu. Natomiast dokonując rozliczeń podatku od towarów i usług, Spółka nie odliczała podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki uznając je za niezwiązane z działalnością nieopodatkowaną.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie Spółka poinformowała, że jest dofinansowywana poprzez dopłaty wnoszone przez Gminę będącą jedynym Jej wspólnikiem. Dopłaty wnoszone są przez Gminę w trybie określonym w § 10 Aktu Założycielskiego.

Zgodnie z treścią tego postanowienia, podstawą prawną wniesienia dopłat były uchwały jednego wspólnika Spółki wskazujące wysokość i terminy wniesienia dopłat. Wniesione na mocy uchwały jednego wspólnika dopłaty zwiększały kapitał rezerwowy Spółki i służyły dofinansowaniu Jej działalności, a nie konkretnego zadania własnego Gminy. Tym samym otrzymane tytułem dopłat środki finansowe nie były kwalifikowane jako przychód Spółki.

Spółka zarejestrowana jest jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zadania własne Gminy, Spółka realizuje na podstawie § 3 Aktu Założycielskiego. W świetle tego postanowienia do zadań własnych Gminy, przekazanych do wykonywania przez Spółkę, należą w szczególności: eksploatacja wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, budowa i remonty dróg gminnych, ulic i placów, zimowego utrzymanie dróg gminnych, ulic, i placów, utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień, utrzymanie targowisk, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Przekazane Spółce mocą Aktu Założycielskiego zadania własne Gminy w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków realizowane są odpłatnie. Natomiast zadania własne Gminy obejmujące remonty dróg gminnych, ich odśnieżanie oraz utrzymanie zieleni realizowane są przez Spółkę nieodpłatnie. Faktury dokumentujące wydatki na wykonanie remontów dróg gminnych, ich odśnieżanie i utrzymanie zieleni wystawiane były na Spółkę. Zakupione towary i usługi w celu realizacji remontów dróg gminnych, ich odśnieżania i utrzymania zieleni Spółka wykorzystuje do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w podatku dochodowym od osób prawnych, poniesione wydatki na wykonanie remontów dróg i ich odśnieżanie i utrzymanie zieleni zostały prawidłowo zakwalifikowane przez Spółkę do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu...
  2. Czy przy rozliczeniu podatku od towarów i usług przez Spółkę, nie obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na wykonanie remontów dróg i ich odśnieżanie oraz utrzymanie zieleni było prawidłowe...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki z poniesienia których, nie zostały osiągnięte przychody, nie mogły być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Stosownie, bowiem do art. 15 ust. l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: p.d.o.p), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. l ww. ustawy. Treść art. 15 ust. l p.d.o.p wskazuje, że aby wydatek można było zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu, to musi być związany z przynajmniej potencjalnym przychodem. Oznacza to, że warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest działanie w celu uzyskania przychodu.

Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie podatkowym, np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 stycznia 2004 r., sygn. akt I SA/Łd 984/03 cyt.: „(...) Cel zaś, o którym mowa w art. 15 ust. 1 oznacza dążenie do osiągnięcia jakiegoś założonego stanu rzeczy i to dążenie możliwe do spełnienia (...)” oraz, że „(...) Spełnienie powyższej przesłanki (właściwego przeznaczenia wydatku) jednoznacznie sytuuje dany wydatek po stronie kosztów uzyskania przychodu (...)”.

Dla kwalifikacji wydatku jako kosztu podatkowego decydujące znaczenie ma więc cel jego poniesienia. Spółka ponosząc wydatki na remonty dróg i ich odśnieżanie oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy nie oczekiwała, że osiągnie z tego tytułu przychody i takich przychodów nie osiągnęła, bowiem zrealizowane przez Spółkę czynności nie wynikały ze stosunku zobowiązaniowego. Z tego względu poniesione wydatki nie stanowiły podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonując zadania własne Gminy służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności do zadań własnych Gminy, przekazanych do wykonywania przez Spółkę, należą sprawy: eksploatacji wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, budowy i remontów dróg gminnych, ulic i placów, zimowego utrzymania dróg gminnych, ulic i placów, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, utrzymania targowisk, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (...)”. Podstawowa działalność Spółki skupia się na poborze wody oraz jej uzdatniania i dostarczania, a także odbiorze i oczyszczaniu ścieków. W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje także inne przekazane na mocy § 3 Aktu Założycielskiego zadania, w tym remonty dróg gminnych oraz prace związane z ich utrzymaniem, tj. odśnieżanie, a także prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy.

Charakterystyczną cechą zadań własnych gminy, jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zatem, Spółka realizując te zadania nie jest nastawiona na osiągnięcie maksymalnych zysków, lecz zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Ceny za usługi komunalne kalkulowane są zazwyczaj na takim poziomie, który często wystarcza jedynie na pokrycie wydatków bieżących. Jednocześnie wskazać należy, że z uwagi na charakter powyższych usług i ich cel nieuzasadnione byłoby przypisywanie oddzielnie poszczególnych kosztów do każdego z ich rodzajów z osobna, konsekwencją czego mogłoby być pomijanie kosztów związanych z usługami, które ze swej istoty nie są „dochodowe”.

Spółka ponosi również wydatki na remonty dróg gminnych oraz prace związane z ich utrzymaniem, tj. odśnieżanie, a także prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy. Stwierdzić należy, że wydatki te nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te mają charakter kosztów ogólnych, związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością. W związku z tym, mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.