IPTPB3/423-267/14-4/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej budynku mieszkalnego w wysokości odpowiadającej kosztowi wytworzenia, w rozumieniu przepisów art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wszystkich lokali wraz z wyposażeniem we wszystkie wbudowane w konstrukcję budynku na stałe instalacje i pierwsze wyposażenie tego budynku oraz obiekty pomocnicze służące tylko temu budynkowi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 1 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3, § 4 i § 14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 6 października 2014 r., nr IPTPP1/443-544/14-2/MW IPTPB3/423-267/14-2/KC na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 8 października 2014 r., następnie w dniu 17 października 2014 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 15 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (po uzupełnieniu):

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „X” w ....jest spółką komunalną, w której 100% udziałów posiada Gmina...... W ramach swego majątku, Spółka jest właścicielem między innymi nieruchomości niezabudowanych w postaci dwóch działek zlokalizowanych na terenie miasta...... Grunty te, ujęto w ewidencji księgowej środków trwałych jako „zurbanizowane tereny niezabudowane” rodzaj 033 Klasyfikacji Środków Trwałych, które przeznaczone są pod budowę bloku komunalnego, sklasyfikowanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestorem jest „X” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią w........ Projekt budowlany przewiduje wybudowanie, zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nieprzekraczającej 150 m2. Projekt budowlany zakłada budowę czterech lokali przeznaczonych pod wynajem jako usługowe, których powierzchnia użytkowa stanowi mniej niż połowę całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele mieszkalne. Istnieje możliwość - w przypadku braku chętnych na wynajęcie lokali użytkowych - adaptacji w przyszłości tych lokali na lokale mieszkalne. W razie adaptacji wymienionych powyżej lokali zachodzi konieczność wymiany drzwi wejściowych zewnętrznych na okna oraz zmiany aranżacji małej architektury wraz z podjazdami i chodnikami w celu odseparowania tych lokali od otoczenia. Wzdłuż budynku zaprojektowano wewnętrzny chodnik, w pasie drogowym schody oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Dookoła budynku wykonana będzie opaska o szerokości 30 cm. Dla potrzeb lokatorów tego budynku powstanie parking z dojazdami, powierzchnia czynna biologicznie oraz wiata śmietnikowa na składowanie odpadków. Na terenie usunięte zostaną istniejące drzewa, a w ich miejsce nasadzone będą nowe.

Po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytkowania, Spółka wynajmować będzie odpłatnie mieszkańcom i ewentualnie przedsiębiorcom odpowiednio lokale mieszkalne i lokale użytkowe.

Świadcząc usługi w zakresie wynajmowania tej nieruchomości, Spółka korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy przepisów art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe. Wynajem lokali użytkowych zostanie opodatkowany według stawki opisanej w art. 41 ust. 1 ustawy.

Nakłady inwestycyjne przeznaczone również będą na wybudowanie infrastruktury towarzyszącej tylko temu budynkowi poza jego bryłą, a więc: sieci wodociągowe i kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne.

Spółka zamierza, po zakończeniu budowy, zaewidencjonować w księgach rachunkowych następujące środki trwałe:

 1. Grunty zabudowane - rodzaj 030 Klasyfikacji Środków Trwałych, obejmujące grunty zajęte pod budynki mieszkalne (dokonane będzie przekwalifikowanie gruntów z „zurbanizowane tereny niezabudowane” rodzaj 033 KŚT) - bez prawa do amortyzacji. Na ten środek trwały nie będą ponoszone nakłady inwestycyjne;
 2. Budynek mieszkalny - rodzaj 110 KŚT obejmujący:
  1. wszystkie lokale (mieszkalne i użytkowe),
  2. wyposażenie budynku we wszystkie wbudowane w konstrukcję budynku na stałe instalacje, przy czym granice budynku stanowić będą mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ mediów,
  3. pierwsze wyposażenie: wanny, brodziki, sanitariaty, umywalki, zlewy kuchenne,
  4. obiekty pomocnicze (z uwagi na to, że obsługiwać będą jeden budynek), a więc: wewnętrzny chodnik, w pasie drogowym schody oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych, opaskę, parking z dojazdami, powierzchnię czynną biologicznie, wiatę śmietnikową oraz drzewa,
 3. Obiekty inżynierii lądowej, ujęte w ewidencji środków trwałych zgodnie z KŚT w grupie 2 jako pojedyncze, samodzielne budowle.

W piśmie z dnia 15 października 2014 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z budową bloku komunalnego, Wnioskodawca będzie nabywał następujące towary i usługi: projekt budowlany, doradztwo techniczne, nadzór inwestorski, robocze przyłącze energii elektrycznej.

Wnioskodawca nie będzie sam budował/dokonywał adaptacji bloku komunalnego.Wykonanie tych czynności powierza innym podmiotom zewnętrznym.

Faktury dokumentujące nabycie towarów/usług w związku z budową/adaptacją wymienionego powyżej budynku wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Stroną umów z dostawcami mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie dostawy wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, usług telekomunikacyjnych oraz odbioru ścieków będą najemcy tych lokali. W zakresie dostawy energii elektrycznej do części wspólnej budynku stroną umowy z dostawcą będzie Wnioskodawca. W zakresie odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Wnioskodawca deklaruje dane niezbędne do wniesienia na rzecz Gminy opłat. Opłaty te są przenoszone na najemców lokali.

Postanowienia umowy w zakresie najmu lokali:

 1. lokali mieszkalnych

prawa Wnioskodawcy:

Z tytułu najmu Najemca zobowiązany jest opłacać miesięczny czynsz za lokal. Oprócz czynszu Najemca obowiązany jest do uiszczenia następujących opłat zaliczkowych za świadczenia związane z eksploatacją lokalu: za dostawę zimnej wody + obowiązujący podatek VAT, za odbiór ścieków + obowiązujący podatek VAT, za wywóz odpadów komunalnych centralne ogrzewanie + obowiązujący podatek VAT. Najemca jest obowiązany uiszczać powyższe opłaty miesięcznie z góry bez uprzedniego wezwania, w terminie do 10-tego każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność w kasie Wynajmującego lub na rachunek. W razie zwłoki w uiszczaniu wyżej wymienionych należności, Wynajmującemu służy prawo naliczania odsetek ustawowych. Za zapłatę czynszu i opłat odpowiadają solidarnie z Najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność osób, o których mowa ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkania. Celem zabezpieczenia roszczeń mogących wynikać przy wykonywaniu niniejszej umowy Najemca składa zabezpieczenie w postaci kaucji w wysokości odpowiadającej ...krotności miesięcznego czynszu za lokal będący przedmiotem niniejszej umowy na konto Wynajmującego. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez Najemcę, po potrąceniu należności Wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Zrewaloryzowana kwota kaucji na dzień jej zwrotu odpowiada iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w tym dniu i liczby, która po pomnożeniu przez kwotę miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu stanowiła podstawę ustalenia wysokości pobranej kaucji.

Wynajmujący może wypowiedzieć najem na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Najemca:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal: używa lokalu w sposób z umową lub
 • niezgodnie z przeznaczeniem zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód albo niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców,
 • wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
 • jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, co najmniej za trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia dokonanego przez Wynajmującego dokonanego na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu zapłaty i bieżących należności,

 • wynajął, podnajął lub oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez pisemnej zgody Wynajmującego,

  • używa lokalu który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

  obowiązki Wnioskodawcy:

  Wynajmujący obowiązany jest:

  • zapewnić sprawne działanie istniejących urządzeń technicznych budynku, umożliwiających Najemcy korzystanie z oświetlenia i ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, anteny zbiorczej i innych urządzeń należących do wyposażenia lokalu lub budynku,
  • trzymywać w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczenia i urządzenia budynku, służące do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenie,
  • dokonywać napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywracać do poprzedniego stanu budynek uszkodzony, niezależnie od przyczyn z tym, że Najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy,
  • dokonywać napraw lokali, naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym Najemcy, a zwłaszcza: napraw i wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej i ciepłej wody – bez urządzeń odbiorczych, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu.
  1. lokali użytkowych

  prawa Wnioskodawcy:

  Ustala się czynsz miesięczny + obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny jest w terminie podanym na fakturze VAT w kasie Spółki lub na konto. Opłaty za dostarczane i odbierane media ponosi Najemca. W przypadku uchybienia terminu płatności będą naliczane przez Wynajmującego odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Czynsz jest corocznie podwyższony o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Waloryzacja nie wymaga dla swej ważności pisemnego aneksu i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od następnego miesiąca od opublikowania obwieszczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Odbiór i pobieranie opłat za wywóz odpadów komunalnych realizowane będzie według „Regulaminu rozliczania kosztów odbioru odpadów komunalnych z lokali użytkowych oraz targowisk zarządzanych przez „X” Sp. z o. o. W......”. Podnajem lokalu w całości lub jego część albo oddanie w bezpłatne użytkowanie jest możliwe tylko za pisemną zgodą Wynajmującego. Wynajmujący ma prawo do jednostronnego przejęcia lokalu, w przypadku gdy Najemca został powiadomiony zgodnie i nie zjawił się w wyznaczonym terminie w celu przekazania lokalu.

  obowiązki Wnioskodawcy:

  W okresie trwania najmu strony umowy są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

  Postanowienia umowy w zakresie najmu lokali:

  1. lokali mieszkalnych

  prawa najemców:

  Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy do używania lokal mieszkalny Nr... w budynku Nr... położony w .....przy ul. usytuowany na ... składający się z ... o łącznej powierzchni użytkowej ...m2, w tym powierzchni mieszkalnej ...m2, wyposażony w: ..., ogrzewanie ... Wraz z lokalem określonym powyżej, na czas trwania umowy Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania: komórkę, piwnicę do wyłącznego użytku Najemcy, pomieszczenie gospodarcze o powierzchni ...m2 do wyłącznego użytku Najemcy, pralnię, suszarnię, strych do wspólnego użytku z innymi mieszkańcami domu. Najemca może wprowadzać w lokalu ulepszenia oraz dokonywać przemieszczeń urządzeń technicznych, jak i ich instalacji tylko za zgodą Wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

  obowiązki najemcy:

  Z tytułu najmu, Najemca zobowiązany jest opłacać miesięczny czynsz za lokal. Oprócz czynszu, Najemca obowiązany jest do uiszczenia następujących opłat zaliczkowych za świadczenia związane z eksploatacją lokalu: za dostawę zimnej wody + obowiązujący podatek VAT, za odbiór ścieków + obowiązujący podatek VAT, za wywóz odpadów komunalnych, centralne ogrzewanie + obowiązujący podatek VAT. Najemca jest obowiązany uiszczać opłaty miesięcznie z góry bez uprzedniego wezwania, w terminie do 10-tego każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność w kasie Wynajmującego lub na rachunek. W razie zwłoki w uiszczaniu wyżej wymienionych należności Wynajmującemu służy prawo naliczania odsetek ustawowych. Za zapłatę czynszu i opłat odpowiadają solidarnie z Najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność osób, o których mowa ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkania. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal i pomieszczenia do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem i dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja: podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych wykładzin ceramicznych, szklanych i innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych, okien i drzwi, wbudowanych mebli łącznie z ich wymianą, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych) podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis ustępowych, umywalek i zlewozmywaków wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą, osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej, wyposażenia technicznego lokalu, etażowego centralnego ogrzewania, a w wypadku, gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt Wynajmującego, także jego wymiana, przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych poprzez: malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzonych tynków ścian i sufitów, malowanie drzwi i okien od strony wewnętrznej, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych w celu zabezpieczenia ich przed korozją. Poza naprawami, o których mowa powyżej, Najemca jest obowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy. Odpowiedzialność Najemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest solidarna. W przypadku zainstalowania przez Najemcę, za zgodą Wynajmującego, urządzeń pomiarowych wskazujących ilość zużytej zimnej i ciepłej wody (ilość odprowadzanych ścieków) C.O. (ewentualnie energii do podgrzania 1 m3 wody), obowiązek każdorazowej legalizacji urządzeń i poniesienie kosztów z tym związanych obciąża Najemcę. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, Najemca jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli najemca jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, Wynajmujący ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale. Najemca powinien także udostępnić Wynajmującemu lokal w celu dokonania: okresowego, a w szczególności uzasadnionych przypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania, zastępczego wykonania przez Wynajmującego prac obciążających Najemcę.

  obowiązki Najemcy po zakończeniu najmu:

  Najemca zobowiązany jest odnowić lokal i dokonać obciążających go napraw, jak również wymienić zniszczone na skutek nieprawidłowego użytkowania elementy wyposażenia technicznego na podstawie wstępnego protokołu zdawczo - odbiorczego sporządzonego przez Wynajmującego przy udziale Najemcy na wniosek i w terminie wskazanym przez Najemcę. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy opróżnić lokal. Na żądanie Wynajmującego usunąć ulepszenia wprowadzone przez Najemcę bez zgody Wynajmującego i przywrócić stan poprzedni lokalu.

  1. lokali użytkowych

  prawa najemcy – nieokreślone

  obowiązki najemcy:

  Ustala się czynsz miesięczny: czynsz + obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny jest w terminie podanym na fakturze VAT w kasie Spółki lub na konto. Opłaty za dostarczane i odbierane media ponosi Najemca. W przypadku uchybienia terminu płatności będą naliczane przez Wynajmującego odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Czynsz jest corocznie podwyższony o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Waloryzacja nie wymaga dla swej ważności pisemnego aneksu i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od następnego miesiąca od opublikowania obwieszczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Odbiór i pobieranie opłat za wywóz odpadów komunalnych realizowane będzie według „Regulaminu rozliczania kosztów odbioru odpadów komunalnych z lokali użytkowych oraz targowisk zarządzanych przez „X” Sp. z o. o. w ......”. Najemca lokalu jest odpowiedzialny za utrzymanie pomieszczenia w należytym stanie technicznym i zapewnia ochronę p.poż. w myśl ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 r., Nr 178 poz. 1380, z późn. zm.). Wszelkie zmiany przedmiotu najmu – remonty wymagają pisemnej zgody Wynajmującego. Strony przed rozpoczęciem tych prac uzgadniają, która z nich ponosi koszty związane z nimi. Najemca ma obowiązek utrzymania porządku i usuwania nieczystości z terenu.

  Z wyżej wymienionych umów poprzez pobieranie opłat wynika, że Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić najemcom dostawę mediów.

  Wnioskodawca po wybudowaniu/adaptacji wymienionego powyżej budynku nie będzie dokonywał dostawy budynku lub jego części (dotyczy pytań: 3,4 i 5).

  Obiekty pomocnicze w zakresie budowy/adaptacji wymienionego powyżej budynku to: wewnętrzny chodnik, schody i pochylnia dla osób niepełnosprawnych, opaska, parking z dojazdami, powierzchnia czynna biologicznie, wiata śmietnikowa oraz drzewa. Obiekty te przeznaczone są do obsługi tylko tego budynku. Nie będzie dokonywana dostawa od dostawy budynku.

  Wartość początkowa budynku zostanie podwyższona o nakłady inwestycyjne poniesione w związku z przygotowaniem terenu do budowy.

  Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że podstawowym przedmiotem działalności ,,X’’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w .....jest pobór i uzdatnianie wody dla mieszkań, instytucji, zakładów komunalnych, zakładów produkcyjnych i ich innych użytkowników.

  W związku z przygotowaniem terenu do budowy Spółka poniesie wydatki na robocze przyłącze energii elektrycznej.

  Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wymienionego powyżej budynku mieszkalnego zostały poniesione następujące wydatki: doradztwo techniczne przy realizacji projektu bloku komunalnego, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania bloku komunalnego z 80-cioma lokalami, wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania budowy bloku komunalnego na działkach nr ewid. 119/4, 120/4, wykonanie projektu sieci cieplnej, wodnej i kanalizacyjnej dla wykonania budowy bloku komunalnego z 80-cioma lokalami, opłaty za wydanie wypisu z rejestru gruntów dla wymienionych wyżej działek, kserokopie map z projektowanymi sieciami do mającego powstać bloku.

  Wartość początkową budynku mieszkalnego stanowić będą wydatki poniesione na: wybudowanie wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych, wyposażenie budynku we wszystkie wbudowane w konstrukcję budynku na stałe instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku (np. wanny, brodziki, sanitariaty, umywalki, ziewy kuchenne) przy czym granice budynku stanowić będą mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ mediów, obiekty pomocnicze (obsługiwać będą jeden budynek), a więc: wewnętrzny chodnik, schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych, opaska, parking z dojazdami, powierzchnia czynna biologicznie, wiata śmietnikowa oraz drzewa.

  Wartość początkowa wybudowanego budynku mieszkalnego zostanie ustalona w oparciu o przepisy art. 16g ust. l pkt 2 w powiązaniu z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Prace adaptacyjne zostaną wykonane po oddaniu budynku mieszkalnego do użytku i wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

  1. Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej budynku mieszkalnego w wysokości odpowiadającej kosztowi wytworzenia, w rozumieniu przepisów art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wszystkich lokali wraz z wyposażeniem we wszystkie wbudowane w konstrukcję budynku na stałe instalacje i pierwsze wyposażenie tego budynku oraz obiekty pomocnicze służące tylko temu budynkowi...
  2. Czy dla tak ustalonej wartości początkowej budynku właściwą stawką roczną dla celów amortyzacji jest 1,5%...
  3. Czy w zakresie podatku należnego od towarów i usług prawidłową stawką opodatkowania budowy, dostawy, adaptacji budynku opisanego powyżej jest 8%...
  4. Czy wbudowanie wszystkich instalacji w konstrukcję budynku na stałe (na przykład: instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, gazowe, przeciwpożarowe) będzie podlegać opodatkowaniu stawką w wysokości 8%...
  5. Czy budowa, dostawa, adaptacja w ramach tego budynku obiektów pomocniczych (wymienionych powyżej), jakie w przekonaniu Spółki, po przeanalizowaniu zapisów w KŚT, stanowią część budynku mieszkaniowego objęte są 8% podatkiem od towarów i usług...
  6. Czy prawidłowe jest przyjęcie, w celu wyliczenia naliczonego podatku od towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu od podatku należnego i w części podatku do odliczenia od podatku należnego, powierzchni użytkowej budynku...
  7. Czy w przypadku adaptacji, w przyszłości, lokali użytkowych na mieszkalne należy skorygować wysokość odliczonego podatku od towarów i usług...
  8. Czy podatek naliczony wynikający z tej korekty należy zaliczyć do wartości początkowej budynku i w jakim okresie...
  9. Czy naliczony podatek od towarów i usług wynikający z robót dotyczących budowy infrastruktury towarzyszącej temu budynkowi będzie można w całości odliczyć od podatku należnego...

  Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

  Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu), wartość początkowa ustalona będzie w wysokości ceny nabycia zgodnie z przepisami art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). Pojedynczym obiektem majątku trwałego w przypadku budynku będzie obiekt zbiorczy składający się z elementów określonych w punkcie 2, co zgodne jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622).

  W piśmie z dnia 15 października 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że wartość początkowa budynku, ustalona będzie w wysokości kosztu wytworzenia (art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Właściwe określenie kosztów uzyskania przychodów, jak również właściwe ustalenie momentu ich poniesienia jest o tyle istotne, że rzutuje na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji rzutuje na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

  Zatem, aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

  1. poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, lub
  2. poniesiony wydatek ma na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  3. wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 16 ust. 1 ustawy.

  W przedmiotowej sprawie należy więc wskazać, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – stosownie do art. 4a pkt 1 tej ustawy – inwestycja oznacza środek trwały w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.). Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 16 ustawy o rachunkowości, środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

  Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, z uwagi na to, że składniki majątku wykorzystywane są przez podatników w dłuższym okresie czasu, a nie tylko w roku ich nabycia, zalicza się do kosztów sukcesywnie, w miarę ich zużycia.

  Jak stanowi bowiem art. 15 ust. 6 powołanej ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

  Jednocześnie, stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) (tj. gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części – wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

  Pojęcie środków trwałych, podlegających amortyzacji, zostało określone w art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ww. przepisem, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty
   - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
 • Aby dany składnik majątku był uznany za środek trwały musi spełniać więc następujące warunki:

  • stanowić własność lub współwłasność podatnika,
  • być nabyty lub wytworzony we własnym zakresie przez podatnika,
  • być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • przewidywany okres używania musi być dłuższy niż rok,
  • musi być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1.

  Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że wydatki „na inwestycję” mogą zmniejszać podstawę opodatkowania osoby prawnej jedynie przy zastosowaniu odpisów amortyzacyjnych.

  Na mocy art. 16h ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

  Zasady ustalania przez podatników wartości początkowej składników majątku określa art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w zależności od sposobu nabycia, rodzaju składnika majątku oraz okoliczności modyfikujących wielkość wartości początkowej.

  Prowadzona przez Spółkę inwestycja dotyczy wytworzenia we własnym zakresie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

  Dlatego dla ustalenia prawidłowej wysokości wartości początkowej środków trwałych zastosowanie znajdzie art. 16g ust. 1 pkt 2 w związku z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Na podstawie pierwszego z przepisów, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. Natomiast drugi z przepisów stanowi, że za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

  Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w związku z budową bloku komunalnego Wnioskodawca będzie nabywał następujące towary i usługi: projekt budowlany, doradztwo techniczne, nadzór inwestorski, robocze przyłącze energii elektrycznej. Wartość początkową budynku mieszkalnego stanowić będą wydatki poniesione na: wybudowanie wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych, wyposażenie budynku we wszystkie wbudowane w konstrukcję budynku na stałe instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku (np. wanny, brodziki, sanitariaty, umywalki, ziewy kuchenne) przy czym granice budynku stanowić będą mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ mediów, obiekty pomocnicze (obsługiwać będą jeden budynek), a więc: wewnętrzny chodnik, schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych, opaska, parking z dojazdami, powierzchnia czynna biologicznie, wiata śmietnikowa oraz drzewa.

  Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że wskazane ww. wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną przez Niego inwestycją należy uznać za koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (budynku mieszkalnego) w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Interpretacja dotyczy zdarzenie przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w........, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację–w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu–do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi–Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach– art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.