IPTPB3/423-265/14-2/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi gastronomiczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2014 r. (data wpływu 5 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług gastronomicznych (zdarzenie przyszłe) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług gastronomicznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka prowadzi działalność gospodarczą specjalizując się w produkcji wysokowydajnych wymienników ciepła.

W celu pozyskania nowych kontrahentów oraz utrzymania współpracy z dotychczasowymi kontrahentami Spółka organizowała i będzie organizować spotkania biznesowe z kontrahentami (klientami) i potencjalnymi kontrahentami (klientami). Spotkania z potencjalnymi kontrahentami mają charakter spotkań techniczno-handlowych, celem ich jest przedstawienie oferty Spółki, nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami, omówienie zasad i warunków współpracy itp.

Spotkania z dotychczasowymi kontrahentami to również typowe rozmowy biznesowe i negocjacje (rozmowy handlowe), a także spotkania techniczne dotyczące realizowanych projektów (kontraktów) i kontraktów, które mogą mieć miejsce w przyszłości – w zakresie dotyczącym omówienia wszelkich spraw i kwestii związanych z aktualnie realizowanymi kontraktami lub przyszłymi zleceniami, w tym rozwiązania ewentualnych spornych kwestii lub problemów związanych z realizowanymi kontraktami, przedyskutowania wszelkich innych zagadnień związanych z aktualnymi lub przyszłymi kontraktami.

Powyższe spotkania organizowane są i będą organizowane przez Spółkę zarówno w siedzibie Spółki, jak i poza nią – w restauracjach lub innych punktach gastronomicznych. W przypadku spotkań organizowanych w restauracjach, odbywają się one w porach zwyczajowo przyjętych jako pory posiłków w zależności od ustaleń z danym kontrahentem lub potencjalnym kontrahentem. Konsumpcja z udziałem przedstawicieli kontrahenta lub przyszłego kontrahenta odbywa się w gronie wydelegowanych pracowników Spółki i/lub członków zarządu Spółki.

Serwowanie kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom ww. posiłków lub poczęstunków nie jest w żadnym wypadku celem takich spotkań lecz powszechnie przyjętym standardem i nie wykracza poza zwyczajowe ramy przyjęte przy okazji zapraszania partnerów biznesowych w celu prowadzenia rozmów technicznych czy biznesowych. Posiłki, które finansuje Spółka obejmują standardowe pozycje z menu danej restauracji.

Wysokość wydatków ponoszonych przez Spółkę na nabycie usług gastronomicznych w związku z zapewnieniem posiłku lub poczęstunku kontrahentom w trakcie ww. spotkań biznesowych i technicznych uwarunkowana jest, w szczególności liczbą osób biorących udział w takich spotkaniach, długotrwałością spotkań i miejscem oraz porą prowadzenia takich rozmów.

Drugi rodzaj spotkań to typowe spotkania techniczne wyłącznie w siedzibie Spółki. W ramach wizyt w siedzibie Spółki przedstawiciele kontrahentów omawiają z pracownikami Spółki zagadnienia techniczne związane z realizowanymi lub przyszłymi kontraktami. Przedstawiciel kontrahenta w trakcie pobytu w Spółce na takiej technicznej wizycie spożywa obiad na miejscu w Spółce wraz z pracownikiem Spółki, który go obsługuje. Obiady takie są dowożone do Spółki z pobliskiej restauracji. Posiłki te nie są podawane w formie cateringowej, lecz jedynie są one dowożone do siedziby Spółki, a faktury są opisywane przez dostawcę jako posiłki regeneracyjne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki na nabycie usług gastronomicznych (obiady, poczęstunki, lunche biznesowe, itp.) ponoszone przez Spółkę w bezpośrednim związku i w trakcie spotkań techniczno-biznesowych z kontrahentami lub potencjalnymi klientami, prowadzonych (organizowanych):

  • w lokalach zewnętrznych (restauracjach itp.) lub
  • w siedzibie Spółki

stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na ww. pytanie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej: updop), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. W świetle natomiast art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów w tym alkoholowych.

W ocenie Spółki, ponoszone przez Nią wydatki na obiady i lunche biznesowe oraz poczęstunki i napoje serwowane kontrahentom Spółki podczas spotkań biznesowych nie mieszczą się w zakresie przedmiotowym art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, nie stanowią one wydatków na reprezentację, gdyż ich nadrzędnym celem nie jest osiągnięcie efektu w postaci stworzenia dobrego bądź poprawy wizerunku Spółki na zewnątrz.

Zgodnie bowiem z wytycznymi wskazanymi w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r., za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop uznaje się te wydatki, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. Stosownie do przedmiotowej interpretacji ogólnej, nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów i negocjacji z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc., dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Z uwagi na to, że ponoszone przez Spółkę wydatki na posiłki lub poczęstunki, w tym napoje, podawane w związku i w trakcie spotkań biznesowych, są w (bezpośrednim lub pośrednim) związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą w celu zdobycia nowych zleceń, skutecznego, efektywnego i zgodnego z oczekiwaniami kontrahentów wykonania bieżących i przyszłych kontraktów, a w końcowym rezultacie w celu osiągnięcia przychodów, przedmiotowe wydatki wypełniają dyspozycję art. 15 ust. 1 updop i w konsekwencji stanowią, w ocenie Spółki, koszty uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów, należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości.

Odnosząc się do przesłanki celowości wydatku należy podkreślić, że kosztem uzyskania przychodów są zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. W każdym przypadku konieczne jest jednak zaistnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskiwaniem, bądź też szansą uzyskiwania przychodów przez podmiot ponoszący ten koszt.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Jak wskazano powyżej, ocena prawna danego wydatku wymaga uwzględnienia unormowań art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Konsekwencją takiego zapisu jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków na reprezentację.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i prowadzi działalność gospodarczą specjalizując się w produkcji wysokowydajnych wymienników ciepła. W celu pozyskania nowych kontrahentów oraz utrzymania współpracy z dotychczasowymi kontrahentami Spółka organizowała i będzie organizować spotkania biznesowe z kontrahentami (klientami) i potencjalnymi kontrahentami (klientami). Spotkania z potencjalnymi kontrahentami mają charakter spotkań techniczno-handlowych, celem ich jest przedstawienie oferty Spółki, nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami, omówienie zasad i warunków współpracy itp.

Spotkania z dotychczasowymi kontrahentami to również typowe rozmowy biznesowe i negocjacje (rozmowy handlowe), a także spotkania techniczne dotyczące realizowanych projektów (kontraktów) i kontraktów, które mogą mieć miejsce w przyszłości – w zakresie dotyczącym omówienia wszelkich spraw i kwestii związanych z aktualnie realizowanymi kontraktami lub przyszłymi zleceniami, w tym rozwiązania ewentualnych spornych kwestii lub problemów związanych z realizowanymi kontraktami, przedyskutowania wszelkich innych zagadnień związanych z aktualnymi lub przyszłymi kontraktami. Powyższe spotkania organizowane są i będą organizowane przez Spółkę zarówno w siedzibie Spółki, jak i poza nią – w restauracjach lub innych punktach gastronomicznych. Serwowanie kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom ww. posiłków lub poczęstunków nie jest w żadnym wypadku celem takich spotkań lecz powszechnie przyjętym standardem i nie wykracza poza zwyczajowe ramy przyjęte przy okazji zapraszania partnerów biznesowych w celu prowadzenia rozmów technicznych czy biznesowych. Posiłki, które finansuje Spółka obejmują standardowe pozycje z menu danej restauracji. Drugi rodzaj spotkań to typowe spotkania techniczne wyłącznie w siedzibie Spółki. W ramach wizyt w siedzibie Spółki przedstawiciele kontrahentów omawiają z pracownikami Spółki zagadnienia techniczne związane z realizowanymi lub przyszłymi kontraktami. Przedstawiciel kontrahenta w trakcie pobytu w Spółce na takiej technicznej wizycie spożywa obiad na miejscu w Spółce wraz z pracownikiem Spółki, który go obsługuje. Obiady takie są dowożone do Spółki z pobliskiej restauracji. Posiłki te nie są podawane w formie cateringowej, lecz jedynie są one dowożone do siedziby Spółki, a faktury są opisywane przez dostawcę jako posiłki regeneracyjne.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia reprezentacji, wobec czego uzasadnionym jest odwołanie się do wykładni językowej tego pojęcia.

Reprezentacja, zgodnie z definicją słownikową („Słownik języka polskiego” pod red. M. Szymczaka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1992), oznacza okazałość, wystawność, wytworność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną.

Oznacza to, że „reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów.

Zatem, za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w myśl ww. przepisu należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami spotkań.

Nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią).

Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne np. zakup obiadu lub innego posiłku, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny.

Zatem w przypadku, gdy celem wydatku na poczęstunek dla kontrahentów – w postaci obiadu, lunchu biznesowego sfinansowanego przez Wnioskodawcę nie jest wyłącznie stworzenie dobrego wizerunku firmy, czy też wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami lecz pozyskanie nowych kontrahentów oraz utrzymanie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami w celu zdobycia nowych zleceń, skutecznego, efektywnego i zgodnego z oczekiwaniami kontrahentów wykonania bieżących i przyszłych kontraktów, a w końcowym rezultacie w celu osiągnięcia przychodów przez Spółkę, to wydatki ponoszone w tym celu spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe tutejszy Organ stoi na stanowisku, że wydatki Spółki na usługi gastronomiczne (obiady, poczęstunki, lunche biznesowe, itp.) ponoszone w trakcie spotkań techniczno-biznesowych z kontrahentami lub potencjalnymi klientami, prowadzonych (organizowanych):

  • w lokalach zewnętrznych (restauracjach itp.) lub
  • w siedzibie Spółki

nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zatem mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy nadmienić, że w treści opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Wnioskodawca określił, że „faktury są opisywane przez dostawcę jako posiłki regeneracyjne”.

Jednakże tutejszy Organ w niniejszej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego nie zajmuje stanowiska w sprawie sposobu dokumentowania wydatków na usługi gastronomiczne, ponieważ kwestia ta nie była przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Organ wydający interpretację indywidualną prawa podatkowego związany jest przedstawionym przez Wnioskodawcę opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.