IPTPB2/4511-60/15-4/JR | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów z umowy o pracę.
IPTPB2/4511-60/15-4/JRinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. umowa o pracę
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z umowy o pracę za 2012 r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2015 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów za 2012 r. i 2014 r. Przy piśmie z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr OB. I-1/7012-20/2015/11060, stosownie do art. 170 § 1 w związku z art. 14b § 1 oraz § 6, art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 3 pkt 1 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) powyższy wniosek został przekazany, celem załatwienia zgodnie z właściwością, do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 4 lutego 2015 r.). Zgodnie z § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), od 1 kwietnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim lub świętokrzyskim.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 22 kwietnia 2015 r., Nr IPTPB2/4511-60/15-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 24 kwietnia 2015 r., natomiast w dniu 28 kwietnia 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 27 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca, jako wykładowca stowarzyszony, w dwa miesiące po zwolnieniu ze służby w Policji, został zatrudniony na czas określony od dnia 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r., na stanowisku starszego wykładowcy (pracownik dydaktyczny) Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji Wyższej Szkoły Policji w ..., w wymiarze 0,5 etatu. W 2012 r. umowa została przedłużona do 30 września 2013 r.

Wnioskodawca, w związku z oczekiwaniami związanymi z wymogiem tzw. „minimum kadrowego”, wiążąc dalszą przyszłość z Wyższą Szkołą Policji (dalej: WSPol.), w dniu 24 września 2012 r. złożył wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz inne dokumenty, w tym koncepcje rozprawy doktorskiej.

Pismem z dnia 11 października 2012 r., nr I. dz. WBW-466/12, Wnioskodawca został poinformowany, że w dniu 9 października 2012 r. Rada Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w .... uchwałą nr 48/2012 wszczęła Jego przewód doktorski. Razem z pismem została nadesłana kserokopia uchwały Rady Wydziału oraz trzy egzemplarze umowy dot. pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego, które Wnioskodawca miał podpisać i odesłać na adres Wyższej Szkoły Policji w ... (bez wstawiania daty zawarcia). Umowa nr 22/2012 w szczególności zobowiązywała Wnioskodawcę, aby w terminie 21 dni od jej zawarcia dokonać wpłaty, na konto Wyższej Szkoły Policji, zaliczki w wysokości 75% kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego, które określono na kwotę 10 723 zł 60 gr, czyli kwoty 8 050 zł.

Wnioskodawca w dniu 17 października 2012 r. dokonał przelewu pieniędzy w kwocie 8 050 zł i tego samego dnia została wystawiona faktura VAT nr FV/FN/63/10/2012 potwierdzająca przedpłatę za przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego - zgodnie z zawartą umową nr 22/2012. Jakiś czas później Wnioskodawca otrzymał jeden z trzech egzemplarzy umowy, w którym pismem ręcznym wpisano datę 6 grudnia 2012 r.

Wnioskodawca w grudniu 2012 r. zwrócił się do Komendanta Rektora o sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol. poparł wniosek „z opcją zawarcia umowy gwarantującej WSPol. zatrzymanie przyszłego doktora jako pracownika przez okres 5 lat”, na co Komendant Rektor wyraził zgodę. W lutym 2014 r. Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do Komendanta Rektora WSPol. w ... o zwolnienie z części kosztów przewodu doktorskiego. Wnioskodawca, pomimo uzyskania w dniu 4 marca 2014 r. zgody, nie otrzymał jakiegokolwiek zwrotu kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego.

W trakcie przewodu doktorskiego, z uwagi na zmiany organizacyjne, we wrześniu 2013 r. nie przedłużono z Wnioskodawcą umowy o pracę. Po zwolnieniu, do chwili obecnej, na podstawie umów zlecenia prowadzi On w Wyższej Szkole Policji wyspecjalizowane zajęcia dydaktyczne w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów.

Wnioskodawca w dniu 20 maja 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Zgodnie z umową nr 22/2012, Wnioskodawca w dniu 30 maja 2014 r. uregulował pozostałą część należności w wysokości 1 219 zł 41 gr, zgodnie z fakturą VAT nr FV/FIN/33/05/2014 (w rubryce nazwa towaru lub usługi napisano: „Opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgodnie z zawarta umową nr 22/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. minus przedpłata z dnia 17 października 2012 r., wg FV FIN/63/10/2012”).

W związku z przewodem doktorskim w 2014 r. Wnioskodawca poniósł koszty związane z wydrukiem i oprawą rozprawy przez firmę F.., faktura VAT .../2014 na kwotę 964 zł 81 gr) oraz inne, których nie jest w stanie udokumentować (dojazdy na egzaminy, zakwaterowanie, kupno tonerów, papieru, koszty korekty, analiz).

Wskazane wydatki dotyczyły zarówno przychodu otrzymanego jak i potencjalnego przychodu otrzymywanego w przyszłości.

W roku 2012 z tytułu zatrudnienia w WSPol. w ... (na 0,5 etatu) Wnioskodawca osiągnął przychód w wys. 26 470 zł 80 gr, w roku 2014 r. (na umowę zlecenie) przychód w wysokości 1 735 zł 2 gr. Wnioskodawca wskazuje, że uzyskanie stopnia doktora umożliwia Mu udział w konkursie na stanowisko adiunkta Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol. w ... - o ile będzie wolny etat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz koszt wydrukowania i oprawy rozprawy doktorskiej (8 050 zł w 2012 r. oraz 964 zł 81 gr i 1 219 zł 41 gr w 2014 r.) można uznać za wydatek będący kosztem uzyskania przychodu w roku 2012 i 2014, w myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze to, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 r., Nr 80, poz. 350, z późn. zm.), oraz że wydatki na przeprowadzenie przewodu doktorskiego nie zostały ujęte w katalogu wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w części dotyczącej 2012 r. W zakresie pytania w części dotyczącej 2014 r. zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku), do chwili uzyskania stopnia naukowego doktora, jako specjalista z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych, mógł prowadzić w Wyższej Szkole Policji w ... (w zasadzie: tylko w WSPol.) – jako pracownik dydaktyczny - jedynie wyspecjalizowane zajęcia dydaktyczne w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. Wydatki poniesione na przeprowadzenie przewodu doktorskiego związane były z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i służyły zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych w prowadzonej działalności dydaktycznej, stwarzając możliwość podjęcia działalności naukowo-dydaktycznej, w tym prowadzenia zajęć ze studentami kierunków cywilnych. Chociaż umowa o przeprowadzenie przewodu doktorskiego nie zawierała postanowień dotyczących zatrudnienia Wnioskodawcy, to uzyskanie stopnia naukowego w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz. U. 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) jest warunkiem zatrudnienia na stanowisku naukowo-dydaktycznym, a w oparciu o statut Wyższej Szkole Policji w ..., podobnie jak w przypadku wielu innych uczelni wyższych, jest warunkiem prowadzenie wykładów ze studentami. Zatem uzyskanie stopnia naukowego doktora korzystnie wpłynęło na konkurencyjność w zakresie potencjalnego zatrudnienia Wnioskodawcy zarówno przez WSPol. w ... jak i przez inne wyższe uczelnie (konkursy). Przedmiotowe wydatki miały na celu osiągnięcie, zabezpieczenie i doskonalenie źródła przychodu i stanowiły koszt uzyskania przychodów z tego źródła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 powyższej ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Za pracownika, zgodnie z art. 12 ust. 4 cyt. ustawy, uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

Przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady jest dochód rozumiany jako przychód z poszczególnych źródeł pomniejszony o koszty jego uzyskania, które ustawodawca zdefiniował w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W odniesieniu do niektórych rodzajów przychodów, w tym m.in. do przychodów ze stosunku pracy, osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło ustawodawca określił zryczałtowane koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

  • wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1 335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2 002 zł 5 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • wynoszą 139 zł 6 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1 668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2 502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Jednakże, zgodnie z art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 22 ust. 13 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jak z powyższego wynika, koszty jakie ponosi pracownik w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej ustalone są kwotowo.

Ich wysokość zależy od ilości wykonywanych etatów oraz od tego, czy praca jest wykonywana w stałym lub czasowym miejscu zamieszkania pracownika, czy też poza takim miejscem.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której pracownik ponosi wydatki (udokumentowane imiennymi biletami okresowymi) na dojazd do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w kwotach przekraczających koszty wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

Należy również wskazać, że w przypadku pracy obejmującej działalność twórczą, na podstawie art. 22 ust 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

  1. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
  2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
  3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;

Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wskazał, że w 2012 r. był zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy (pracownik dydaktyczny) Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji Wyższej Szkoły Policji, w wymiarze 0,5 etatu.

Wnioskodawca, w związku z oczekiwaniami związanymi z wymogiem tzw. „minimum kadrowego”, wiążąc dalszą przyszłość z Wyższą Szkołą Policji, w dniu 24 września 2012 r. złożył wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego. W dniu 17 października 2012 r. Wnioskodawca dokonał przelewu pieniędzy w kwocie 8 050 zł i tego samego dnia wystawiono fakturę VAT nr FV/FN/63/10/2012 potwierdzającą przedpłatę za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że wydatki za przeprowadzenie przewodu doktorskiego nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu umowy o pracę, bowiem przepisy prawa podatkowego nie przewidują takiej możliwości.

W sytuacji wykonywania przez Wnioskodawcę w ramach umowy o pracę zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do zaprezentowanego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz stanowiska Wnioskodawcy, podkreślić należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w 2012 r. z tytułu przeprowadzenia przewodu doktorskiego miały charakter wydatków osobistych związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy i zdobyciem tytułu naukowego, uprawniającego do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni wyższych. Wydatki te – jak wskazano powyżej, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy, pomimo związku przyczynowego oraz wskazania przez Wnioskodawcę, że miały one na celu osiągnięcie i zabezpieczenie źródła przychodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IPTPB1/4511-81/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

umowa o pracę
DD3.8222.2.38.2015.CRS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.