IPTPB2/4511-289/15-4/Akr | Interpretacja indywidualna

Czy zapis testamentowy stanowi koszt nabycia mieszkania przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży mieszkania?
IPTPB2/4511-289/15-4/Akrinterpretacja indywidualna
 1. budynek mieszkalny
 2. cele mieszkaniowe
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. lokal mieszkalny
 5. nabycie
 6. remonty
 7. sprzedaż
 8. tytuł prawny
 9. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 21 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. złożony został wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z powyższym pismem z dnia 10 lipca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-289/15-2/AKr, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 10 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 15 lipca 2015 r.). W dniu 21 lipca 2015 r. (nadano w dniu 20 lipca 2015 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni w dniu 24 lipca 2014 r. sprzedała mieszkanie otrzymane w spadku po zmarłej ciotce H. A. Wartość mieszkania wynosiła 140 000 zł w momencie nabycia spadku, tj. w maju 2014 r. Aby nabyć to mieszkanie Wnioskodawczyni musiała zapłacić podatek od spadku i darowizn w wysokości 10 905 zł oraz koszty zapisu testamentowego w wysokości 35 000 zł. Mieszkanie znajduje się na terenie miasta O.

Wnioskodawczyni w dniu 3 lipca 1999 r. zawarła umowę notarialną o dożywotnią służebność w domu, w którym mieszka na terenie miasta K.. Służebność ta została wpisana w dniu 19 lipca 1999 r. do księgi wieczystej. Zgodnie z ww. umową notarialną Wnioskodawczyni ma prawo pozwalające Jej korzystać z tej nieruchomości i nią rozporządzać aż do Jej śmierci.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że ciotka Pani H. A. zmarła w dniu 14 stycznia 2014 r. Zapis testamentowy jeszcze nie został uregulowany. W testamencie zaznaczono, że dwa lata od otwarcia spadku zapis ma zostać uregulowany.

Urząd Skarbowy, który wydał decyzję w dniu 8 lipca 2014 r. o numerze ...ustalającą wysokość podatku to Pierwszy Urząd Skarbowy. Numer ewidencyjny sprawy to ..... Podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wynosiła 97 724 zł. Składnikiem majątku, który został opodatkowany jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 48,37 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości (nr kw. ...) przy ul. ..., O. Lokal składa się z dwóch pokoi i kuchni z przynależnościami tzn. udziałem w wieczystym użytkowaniu działek objętych księgą wieczystą oraz wspólnych częściach budynku posadowionego na tych działkach w 245/10000 częściach. W odliczeniu od masy spadkowej w podatku od spadków i darowizn uwzględniono zapis testamentowy w wysokości 35 000 zł. Stan prawny mieszkania w momencie sprzedaży nie uległ zmianie.

Sprzedaż mieszkania nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej tylko prywatnie. Budynek, w którym mieszka Wnioskodawczyni jest budynkiem, położonym w K., przy ul. K. 19, składający się z działki nr X, stanowiącej teren zabudowany, o obszarze 5 arów i 42 m2. Budynek jest murowany, kryty papą, o dachu płaskim jednorodzinnym, pięcioizbowy dom mieszkalny o powierzchni użytkowej 110 m2. Właścicielem nieruchomości, w której mieszka Wnioskodawczyni jest D. D. R. (PESEL ...). Służebność i prawo użytkowania dotyczy dożywotniego mieszkania w dwóch pokojach i kuchni wraz z połową przynależności położonych na parterze budynku mieszkalnego, korzystaniem ze wspólnych pomieszczeń i urządzeń oraz w swobodnym poruszaniu się w obejściu zabudowań oraz prawem użytkowania 3/4 działki zabudowanej oraz garażu. Zgodnie z aktem notarialnym Wnioskodawczyni ma obowiązek opłacania podatków i innych świadczeń publicznych związanych z zajmowaną częścią budynku i użytkowania gruntu. Służebność została ustalona w momencie darowizny w formie aktu notarialnego w 1999 r. w Kancelarii Notarialnej w K. R. S. (repertorium .....).

Cele, na które ma zostać przeznaczony przychód ze sprzedaży mieszkania to: remont schodów, wymiana drzwi wejściowych do budynku na metalowe, balkonowych na plastikowe, wymiana drzwi garażowych, garaż jest częścią składową budynku mieszkalnego, wymiana posadzki w piwnicy budynku - nowa kostka podłogowa, remont tarasu, położenie nowej glazury. Wydatki na cele remontu mają zostać wykonane w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie lokalu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy zapis testamentowy stanowi koszt nabycia mieszkania przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży mieszkania...
 2. Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia jeżeli w ciągu dwóch lat wyda kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania na cele remontu budynku, w którym mieszka, do którego ma umowę dożywotniej służebności...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest rozstrzygnięcie w zakresie pytania nr 1. W zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku - odnośnie pytania nr 1), zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami są: Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zapis testamentowy na rzecz Pani D. G. wiązał się z nabyciem w spadku mieszkania. W związku z tym Wnioskodawczyni uważa, że kwota zapisu stanowi koszt nabycia mieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 powyższej ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dniem nabycia przez spadkobiercę spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z kolei stosownie do art. 968 § 1 ww. ustawy – spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 24 lipca 2014 r. dokonała odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nabytego w spadku po zmarłej w dniu 14 stycznia 2014 r. ciotce. Odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. W testamencie zaznaczono, że w ciągu dwóch lat od otwarcia spadku Wnioskodawczyni ma uregulować zapis testamentowy w wysokości 35 000 zł. Zapis testamentowy jeszcze nie został uregulowany. W dniu 3 lipca 1999 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę notarialną o dożywotnią służebność w budynku mieszkalnym, w którym mieszka na terenie miasta K.

Z powyższego wynika, że nabycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, który Wnioskodawczyni odpłatnie zbyła w dniu 24 lipca 2014 r., nastąpiło w dniu 14 stycznia 2014 r. w spadku.

Odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, który Wnioskodawczyni nabyła w spadku stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w ust. 1 (do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W świetle art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena określona w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie natomiast do art. 22 ust. 6c powołanej ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Nadto zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jak wskazano we wniosku nabyty przez Wnioskodawczynię spadek (lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość) był obciążony zapisem. Wnioskodawczyni została zobowiązana do wykonania ciążącego na niej zapisu testamentowego w wysokości 35 000 zł na rzecz zapisobiercy.

Przepis art. 22 ust. 6d ww. ustawy w sposób jednoznaczny wskazuje, co może być kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nabytego w drodze spadku. Są to: udokumentowane nakłady, w przypadku Wnioskodawczyni poniesione na ww. lokal mieszkalny oraz kwota zapłaconego podatku od otrzymanego spadku w części ustalonej ww. przepisem. Koszt nabycia nie został wymieniony w ww. art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mającym zastosowanie w opisanej przez Wnioskodawczynię sytuacji, dotyczącym kosztów uzyskania przychodu, o które można pomniejszyć uzyskany z odpłatnego zbycia przychód. Pojęcie kosztu nabycia występuje przy odpłatnym zbyciu lokalu mieszkalnego nabytego w sposób odpłatny, nie w drodze spadku czy darowizny - art. 22 ust. 6c ww. ustawy.

Niewątpliwie zapis testamentowy jest osobistym zobowiązaniem Wnioskodawczyni z racji bycia spadkobiercą testamentowym, jednakże skoro kwota spłaty zapisobiercy nie stanowi udokumentowanego nakładu zwiększającego wartość odziedziczonego lokalu mieszkalnego, nie jest też kwotą zapłaconego podatku od spadku, a przywołany przepis nie daje możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu innego rodzaju wydatków niż w nim wymienione, to brak jest podstaw prawnych, aby wskazany przez Wnioskodawczynię wydatek w postaci zapisu testamentowego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia ww. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, będącego przedmiotem spadku.

Podkreślić należy, że zapis testamentowy nigdy nie jest kosztem. Wypłata wskazanej w testamencie kwoty zapisobiorcy jest osobistym zobowiązaniem Wnioskodawczyni z racji bycia spadkobiercą testamentowym. Przyjmując spadek Wnioskodawczyni przyjęła zarówno aktywa spadku, jak i jego pasywa ponieważ spadek to nie tylko prawa, ale i obowiązki. Chcąc uniknąć negatywnych konsekwencji otrzymania spadku, Wnioskodawczyni mogła spadek odrzucić.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia w lipcu 2014 r. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nabytego w spadku w styczniu 2014 r., Wnioskodawczyni nie może zaliczyć kwoty zapisu na rzecz wskazanego w testamencie zapisobiorcy, ponieważ wydatek ten nie mieści się w kategorii kosztów, o których mowa w ww. art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wydatek ten nie może być uwzględniony przy ustalaniu dochodu z ww. odpłatnego zbycia.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.