IPTPB2/415-497/14-6/Akr | Interpretacja indywidualna

Czy kwota wpłacona na rachunek Spółdzielni przez kupujących, na zlecenie Wnioskodawczyni, w wysokości stanowiącej wartość przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności, stanowiąca zaliczkę na poczet ceny, stanowi dla Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu związany z odpłatnym zbyciem nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB2/415-497/14-6/Akrinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. lokal mieszkalny
 3. nieruchomości
 4. odpłatne zbycie
 5. przekształcanie
 6. spółdzielcze prawo do lokalu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 27 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) oraz pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 7 listopada 2014 r., Nr IPTPB2/415-497/14-2/AKr, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 7 listopada 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 12 listopada 2014 r.). W dniu 24 listopada 2014 r. (nadano w dniu 19 listopada 2014 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W związku z tym, że ww. pismo uzupełniające wniosek zawierało sprzeczne informacje, a tym samym złożony wniosek po jego uzupełnieniu nadal nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa pismem z dnia 2 grudnia 2014 r.,

Nr IPTPB2/415-497/14-4/AKr, ponownie wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 2 grudnia 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 5 grudnia 2014 r.). W dniu 12 grudnia 2014 r. (data nadania 9 grudnia 2014 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 13 września 2011 r., aktem notarialnym Repertorium A nr X/2011, sporządzonym w L. przez notariusza, Wnioskodawczyni podpisała przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, przysługującego Jej na podstawie przydziału tegoż lokalu wydanego przez Spółdzielnię w dniu 12 czerwca 1992 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa przedstawiła notariuszowi zaświadczenie stwierdzające, że w celu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności tego lokalu, Wnioskodawczyni zobowiązana jest dokonać wpłaty w wysokości 40 583 zł 43 gr na rachunek Spółdzielni. Opisane prawo związane jest z nieruchomością Spółdzielni objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w L.

Wspomnianą umową przedwstępną sprzedaży Wnioskodawczyni zobowiązała się do sprzedaży a kupujący do zakupu przedmiotowego lokalu za cenę 245 000 zł. Dodatkowo też w umowie przedwstępnej umieszczono zapis, że kupujący zobowiązują się przelać, na zlecenie Wnioskodawczyni, na rachunek bankowy Spółdzielni, kwotę 40 600 zł tytułem przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności tego lokalu. Wspomnianą kwotę po zapłacie strony będą traktować jako zaliczkę na poczet ceny.

W dniu 10 listopada 2011 r. aktem notarialnym Repertorium A nr Y/2011 sporządzonym przez notariusza potwierdzona została sprzedaż wspomnianego lokalu będącego własnością Wnioskodawczyni, potwierdzoną w dziale drugim księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w L., na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia własności tego lokalu ze związanymi prawami w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 26 września 2011 r., udokumentowanej aktem notarialnym Repertorium A nr Z/2011 sporządzonym przez notariusza w trybie art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Cena sprzedaży nieruchomości wyniosła 245 000 zł. Otrzymane zaliczki na poczet ceny wynosiły 45 600 zł, w tym środki przelane przez kupującego na rzecz Spółdzielni tytułem przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności tego lokalu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 listopada 2014 r. Wnioskodawczyni wskazała, że fakt dokonania wpłaty przez kupujących na konto Spółdzielni na zlecenie Wnioskodawczyni jest udokumentowany przelewem dokonanym przez kupujących w dniu 14 września 2014 r. Do takiego przelewu kupujący zobowiązali się podpisując umowę przedwstępną sprzedaży, z której wynika, że wpłata ta będzie potraktowana jako zaliczka na poczet ceny. Na przelewie widnieje informacja, że wpłata dotyczy spłaty zadłużenia Wnioskodawczyni. Ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa wystosowała zaświadczenie o wysokości wpłaty przeznaczonej na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności tego lokalu. Odpłatne zbycie w 2011 r. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni wskazała, że faktycznie przelew, którym udokumentowany został fakt dokonania wpłaty przez kupujących na konto Spółdzielni na zlecenie Wnioskodawczyni, miał miejsce 14 września 2011 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy kwota wpłacona na rachunek Spółdzielni przez kupujących, na zlecenie Wnioskodawczyni, w wysokości stanowiącej wartość przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności, stanowiąca zaliczkę na poczet ceny, stanowi dla Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu związany z odpłatnym zbyciem nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniach wniosku), kwota wpłacona na rachunek Spółdzielni przez kupujących, na zlecenie Wnioskodawczyni, stanowiąca wartość przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności, a stanowiąca zaliczkę na poczet ceny, stanowi dla Niej koszt uzyskania przychodu związany z odpłatnym zbyciem nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. W związku z faktem, że przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności tego lokalu nastąpiło w dniu 26 września 2011 r., po dokonaniu przelewu w dniu 14 września 2011 r., według Wnioskodawczyni, wydatek poniesiony został w czasie, kiedy nieruchomość była Jej własnością. Podkreśla, że sprzedaży nieruchomości dokonała w dniu 10 listopada 2011 r. Tym samym, zdaniem Wnioskodawczyni, spełniony został warunek art. 22 ust. 6c ww. ustawy pozwalający na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu kwoty stanowiącej wartość przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment ich nabycia z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 13 września 2011 r. Wnioskodawczyni podpisała przedwstępną umowę odpłatnego zbycia dotyczącą spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, przysługującego Jej na podstawie przydziału tegoż lokalu wydanego przez Spółdzielnię w dniu 12 czerwca 1992 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa przedstawiła notariuszowi zaświadczenie stwierdzające, że w celu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu, Wnioskodawczyni zobowiązana jest dokonać wpłaty w wysokości 40 583 zł 43 gr na rachunek Spółdzielni. Ww. umową przedwstępną odpłatnego zbycia Wnioskodawczyni zobowiązała się do sprzedaży a kupujący do zakupu przedmiotowego lokalu za cenę 245 000 zł. Dodatkowo też w umowie przedwstępnej umieszczono zapis, że kupujący zobowiązują się przelać, na zlecenie Wnioskodawczyni, na rachunek bankowy Spółdzielni kwotę 40 600 zł tytułem przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Ww. kwotę po zapłacie strony będą traktować jako zaliczkę na poczet ceny. W dniu 10 listopada 2011 r. aktem notarialnym potwierdzone zostało odpłatne zbycie ww. lokalu mieszkalnego będącego własnością Wnioskodawczyni, na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia własności tego lokalu w dniu 26 września 2011 r. Cena odpłatnego zbycia nieruchomości wyniosła 245 000 zł, natomiast otrzymane zaliczki na poczet ceny 45 600 zł, w tym środki przelane przez kupującego na rzecz Spółdzielni tytułem przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Fakt dokonania wpłaty przez kupujących na konto Spółdzielni, na zlecenie Wnioskodawczyni, jest udokumentowany przelewem dokonanym przez kupujących w dniu 14 września 2011 r. Na przelewie widnieje informacja, że wpłata dotyczy spłaty zadłużenia Wnioskodawczyni. Odpłatne zbycie w 2011 r. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

Podkreślić należy, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, z którego ustanowieniem wiąże się uiszczenie wkładu mieszkaniowego – w myśl art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222)

– jest prawem niezbywalnym, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Skoro zatem ww. prawo jest niezbywalne, to nie można mówić o jego nabyciu ani zbyciu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Osoby zamieszkujące w takich mieszkaniach jedynie je użytkują, nie posiadają do nich tytułu własności. Tym samym 5-letni termin określony w przywołanym przepisie może być liczony jedynie od nabycia prawa zbywalnego, np. przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego.

Z powyższego wynika, że lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, którego odpłatne zbycie nastąpiło w dniu 10 listopada 2011 r. Wnioskodawczyni nabyła w dniu 26 września 2011 r.

Odnośnie do odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nabytego przez Wnioskodawczynię w 2011 r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, które nastąpiło w 2011 r. stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w ust. 1 (do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W świetle art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena określona w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie natomiast do art. 22 ust. 6c powołanej ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d).

Nadto zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków - spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa,
 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Tak więc osoba, której przysługuje lokatorskie prawo do lokalu, aby nabyć od spółdzielni własność tego lokalu musi najpierw spłacić przypadającą na jego lokal część kosztów budowy – w tym wkład mieszkaniowy, o ile go jeszcze nie wpłaciła. Wskazane powyżej wpłaty (tytułem wkładu mieszkaniowego) są więc bezpośrednio związane z nabyciem lokalu mieszkalnego.

Zgodnie natomiast do art. 22 ust. 6c powołanej ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że fakt dokonania wpłaty z tytułu przekształcenia przysługującego Wnioskodawczyni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności tego lokalu, na Jej zlecenie, przez kupujących ten lokal na konto Spółdzielni Mieszkaniowej jest udokumentowany przelewem dokonanym w dniu 14 września 2011 r. Na przelewie widnieje informacja, że wpłata dotyczy spłaty zadłużenia Wnioskodawczyni. Do takiego przelewu kupujący zobowiązali się podpisując umowę przedwstępną sprzedaży, z której wynika, że wpłata ta będzie potraktowana jako zaliczka na poczet ceny. Spółdzielnia Mieszkaniowa wystosowała zaświadczenie o wysokości ww. wpłaty przeznaczonej na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności tego lokalu.

Zatem biorąc pod uwagę treść art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że dokonana wpłata na konto Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu przekształcenia przysługującego Wnioskodawczyni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności tego lokalu, na Jej zlecenie przez kupujących ten lokal może zostać zaliczona jako koszt uzyskania przychodu. Stanowi on bowiem udokumentowany koszt nabycia tego lokalu przez Wnioskodawczynię. W związku z tym, że ww. wpłata dokonana została nie przez Wnioskodawczynię lecz przez kupujących, Wnioskodawczyni z tytułu odpłatnego zbycia ww. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość otrzyma kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością tego lokalu wyrażoną w cenie określonej w umowie sprzedaży a ww. wpłatą. W rezultacie wpłata ta obciąży Wnioskodawczynię.

Reasumując, dokonana w dniu 14 września 2011 r. wpłata na konto Spółdzielni Mieszkaniowej dotycząca przekształcenia przysługującego Wnioskodawczyni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności tego lokalu, dokonana na Jej zlecenie przez kupujących ten lokal, stanowiąca jednocześnie zaliczkę na poczet ceny określonej w umowie sprzedaży z dnia 10 listopada 2011 r., mieści się w kategorii kosztów nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym może być uznana za koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tego lokalu, który będzie pomniejszał przychód (cena sprzedaży) uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości dla celów obliczenia należnego podatku dochodowego.

Podkreślić należy, że Wnioskodawczyni we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego błędnie stwierdziła, że „W związku z faktem, że przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności tego lokalu nastąpiło w dniu 26 września 2011 r., po dokonaniu przelewu w dniu 14 września 2011 r., wydatek poniesiony został w czasie, kiedy nieruchomość była moją własnością. (Sprzedaży nieruchomości dokonałam w dniu 10 listopada 2011 r.).”, ponieważ jak Wnioskodawczyni wskazała w opisie stanu faktycznego przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności tego lokalu nastąpiło 26 września 2011 r. natomiast ww. przelew dokonany został 14 września 2011 r., tj. w czasie, gdy Wnioskodawczyni korzystała z lokalu mieszkalnego w ramach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Powyższe stwierdzenie nie ma jednak wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.