IPTPB1/4511-830/15-4/RK | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki z tytułu najmu mieszkania (500,00 zł miesięcznie), będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisów art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.,), o które Wnioskodawca będzie mógł pomniejszać przychody uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
IPTPB1/4511-830/15-4/RKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. wynajem
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2015 r., który wpłynął za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 15 grudnia 2015 r. uzupełnionym pismami, które wpłynęły za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 8 lutego 2016 r. i w dniu 25 lutego 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. za pośrednictwem platformy ePUAP został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 5 lutego 2016 r., Nr IPTPB1/4511-830/15-2/RK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 5 lutego 2016 r. (data odbioru 7 lutego 2016 r.).

W dniu 8 lutego 2016 r. do Organu podatkowego wpłynęły odpowiedzi na ww. wezwanie, nadane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Następnie, pismem z dnia 19 lutego 2016 r., Nr IPTPB1/4511 830/15 3/RK, ponownie wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 19 lutego 2016 r. (data odbioru 25 lutego 2016 r.). W dniu 29 lutego 2016 r. do Organu podatkowego wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, nadane za pośrednictwem platformy ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 13 marca 2013 r. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i opłaca podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18%-32%), prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. W ramach działalności gospodarczej świadczy specjalistyczne usługi projektowe. Miejscem zamieszkania oraz miejscem prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności jest ... (woj....). Tam Wnioskodawca ma stałe miejsce zameldowania. Jest to też miejscowość rodzinna Wnioskodawcy – centrum interesów osobistych i miejsce powiązań rodzinnych. Pod tym samym adresem znajduje się siedziba prowadzonej działalności gospodarczej. Potencjalny rynek klientów na usługi to cały kraj. Od marca 2013 r. Wnioskodawca podpisał umowę o współpracy gospodarczej z firmą posiadającą swoją siedzibę w ... Jest to jedyna umowa o współpracy jaką podpisał Wnioskodawca, więc obecnie miejscem, będącym centrum interesów gospodarczych jest .... Nie podpisał żadnych innych umów o współpracy z innymi potencjalnymi kontrahentami. Umowa jest podpisana na czas nieokreślony, a jej przedmiotem są usługi z zakresu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, które Wnioskodawca wykonuje głównie w biurze kontrahenta - w ... od marca 2013 r. Wykonywanie poszczególnych zleceń odbywa się od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych. W związku z powyższym Wnioskodawca musi mieć zapewnione stałe miejsce nocowania w ..., gdyż codzienne dojazdy nie są możliwe ze względu na dużą odległość. Również poszukiwanie ewentualnych kontrahentów mieści się w obrębie ... i jej okolic. W celu zapewnienia sobie stałych noclegów Wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego w ..., który służy jako miejsce noclegowe w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku). Weekendy Wnioskodawca spędza w ...(centrum interesów osobistych). Umowa najmu zawarta została 15 października 2013 r. i kontynuowana jest po dzień dzisiejszy. Umowa najmu zawarta została na dwie osoby wynajmujące - Wnioskodawcę ...oraz drugą osobę, z którą po równo współdzielone jest mieszkanie. Wnioskodawcy nie łączą z tą osobą żadne więzi osobiste, rodzinne ani gospodarcze. Mieszkanie jest współdzielone jedynie w celu zmniejszenia kosztów wynajmu. Całkowite koszty ponoszone w związku z najmem i użytkowaniem mieszkania stanowi suma kwoty najmu (1 000 zł plus media wg zużycia). Wnioskodawca ponosi połowę tych kosztów. Należności z tytułu najmu regulowane są przelewem na rachunek wynajmującego lub w gotówce. Dotychczas Wnioskodawca nie zaliczył żadnych wydatków, związanych z wynajmem mieszkania, do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło w dniu 25 lutego 2016 r.:

Czy wydatki z tytułu najmu mieszkania (500,00 zł miesięcznie), będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisów art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.,), o które Wnioskodawca będzie mógł pomniejszać przychody uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku, wydatki na najem mieszkania w ... są związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Wydatki te są spowodowane wyłącznie organizacją świadczonych usług i nie są wydatkami na cele osobiste. Są też niewątpliwie ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, a zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów są kosztami uzyskania przychodów. Połowa kwoty czynszu (to jest 500,00 zł miesięcznie), bez kwoty stanowiącej opłaty za media, stanowi koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu, poniesione na rzecz osób trzecich, co pokrywa się z kosztami uzyskania przychodu, określonymi w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. h) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaznaczyć też należy, że koszty poniesione przez Wnioskodawcę, nie należą do kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy kwota 500,00 zł (miesięcznie) z tytułu najmu mieszkania, stanowi koszty uzyskania przychodów, o które Wnioskodawca będzie mógł pomniejszać przychody uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem, kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wykazania owego związku spoczywa na osobie, która wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  • musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • musi być właściwie udokumentowany.

Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spełniających powyższe kryteria nie można jednak zaliczyć wydatków osobistych osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Podkreślenia wymaga, że o tym co jest celowe i potrzebne, czyli racjonalnie uzasadnione w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania, że określony wydatek spełnia ustawowe kryteria uznania go za koszt uzyskania przychodu, tj. w szczególności obowiązek wykazania związku kosztów z działalnością gospodarczą, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która polega na świadczeniu specjalistycznych usług projektowych. Potencjalny rynek klientów na te usługi to cały kraj. Wnioskodawca podpisał umowę o współpracy gospodarczej z firmą posiadającą swoją siedzibę w miejscowości innej niż miejsce Jego zamieszkania i siedziba działalności gospodarczej. W związku z powyższym Wnioskodawca wynajął lokal mieszkalny, gdyż codzienne dojazdy nie są możliwe ze względu na dużą odległość do siedziby kontrahenta. Wnioskodawca ponosi połowę kosztów związanych z najmem i użytkowaniem lokalu mieszkalnego, ponieważ umowa najmu została zawarta na dwie osoby wynajmujące.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że do wydatków na wynajem mieszkania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej znajdują zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro zatem wydatki z tego tytułu spełniają kryterium celowości, o którym mowa w tym przepisie, to mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zwraca się jednakże uwagę na konieczność właściwego udokumentowania wskazanych we wniosku wydatków. Należy zaznaczyć, że zgromadzone dowody nie mogą się przy tym ograniczać wyłącznie do faktur lub rachunków wystawionych przez właściciela przedmiotowego mieszkania, który wynajmuje Wnioskodawca, stwierdzających jedynie wysokość poniesionych przez niego wydatków z tytułu wynajmu tego mieszkania. Niezbędnym jest również posiadanie dowodów, świadczących o wykonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługach wymagających pobytu w miejscowości, w której podatnik wynajął mieszkanie, umożliwiających w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo -skutkowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
ILPP5/4512-1-272/15-4/AI | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPPB5/4510-876/15-3/IŚ | Interpretacja indywidualna

wynajem
IPPP2/4512-1173/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.