IPTPB1/4511-81/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Czy koszt poniesiony w związku z uzyskaniem stopnia naukowego doktora można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2014 r.?
IPTPB1/4511-81/15-2/AGinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. lekarze
  4. studia doktoranckie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatku związanego uzyskaniem tytułu doktora - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatku związanego z uzyskaniem tytułu doktora.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest lekarzem medycyny, specjalizuje się w położnictwie i ginekologii. Pracuje na stanowisku starszego asystenta w ...... Centrum Zdrowia oraz w Gminnym Ośrodku Zdrowia, gdzie udziela konsultacji z zakresu położnictwa i ginekologii oraz pełni funkcję dyrektora ds. medycznych.

Wnioskodawczyni od 2013 r. podjęła szkolenie w zakresie dodatkowej szczegółowej specjalizacji z ginekologii onkologicznej.

Od 2011 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej. W ramach działalności gospodarczej udziela porad i konsultacji lekarskich oraz pełni dyżury medyczne w szpitalu.

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza się na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Koszty uzyskania przychodów rozlicza według metody kasowej.

Wnioskodawczyni od 2013 r. prowadziła badania naukowe pod opieką prof. ..... z Uniwersytetu Medycznego ......., w dziedzinie położnictwa i ginekologii, w celu obrony tytułu doktorskiego. Uzyskanie tytułu doktora zwiększa prestiż lekarza i jest istotnym elementem podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W dniu 28 listopada 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała fakturę VAT Nr .... za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, wystawioną przez Uniwersytet Medyczny ..... Wartość faktury – 11.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy koszt poniesiony w związku z uzyskaniem stopnia naukowego doktora można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji w formie studiów doktoranckich i uzyskaniem tytułu naukowego doktora, tematycznie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy.

Podmiot, zakres i tematyka przewodu doktorskiego Wnioskodawczyni pozostaje w ścisłym związku z prowadzoną przez Nią działalnością gospodarczą. Uważa więc, że opłata poniesiona za przeprowadzenie przewodu doktorskiego stanowi koszt uzyskania przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.

Reasumując, koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego są wydatkiem związanym z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Uzyskanie tytułu doktora zwiększa zdecydowanie prestiż i konkurencyjność na rynku pracy, a co za tym idzie ma wpływ na wzrost przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki tytułowi doktora nauk medycznych Wnioskodawczyni może negocjować wyższe stawki za prowadzenie konsultacji medycznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia, jak i uzyskać lepszą stawkę godzinową za pełnienie dyżurów medycznych.

Wnioskodawczyni wskazała, że w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 października 2013 r. (.....), uznał wydatek poniesiony na przewód doktorski, udokumentowany fakturą, za koszt działalności gospodarczej. Z uwagi na analogię sytuacji Wnioskodawczyni, ze stanem faktycznym przedstawionym w sprawie Nr ....., Wnioskodawczyni sądzi, że koszt jaki poniosła za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, jest ściśle związany z prowadzoną przez Nią działalnością gospodarczą i zdecydowanie podnosi kwalifikacje zawodowe, poszerza Jej wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywanej przez Wnioskodawczynię pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Powyższy przepis ma charakter ogólny. Z tego względu, każdy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy badać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie przewodu doktorskiego nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy. Do stwierdzenia zatem, czy wydatki takie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

  • czy związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
  • czy służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością, a więc co do zasady mają charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności. Istotnym warunkiem zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest istnienie źródła przychodów, do którego dany wydatek można przyporządkować.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że aby wydatki związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego mogłyby zostać uznane za koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, muszą być ponoszone w celu osiągnięcia przychodów z tego właśnie źródła przychodów. Stwierdzenie, że określone wydatki poniesione przez podatnika spełniają wszystkie wskazane przez ustawodawcę warunki podatkowego uznania ich za koszt uzyskania przychodów stanowi niezbędną przesłankę odliczenia ich przez podatnika od osiągniętego przychodu.

Podkreślić przy tym należy, że ciężar wykazania związku przyczynowo-skutkowego kosztu z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest lekarzem medycyny z zakresu położnictwa i ginekologii. Pracuje na stanowisku starszego asystenta w ...... Centrum Zdrowia oraz w Gminnym Ośrodku Zdrowia, gdzie udziela konsultacji z zakresu położnictwa i ginekologii oraz pełni funkcję dyrektora ds. medycznych.

Od 2011 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej. W ramach działalności gospodarczej udziela porad i konsultacji lekarskich oraz pełni dyżury medyczne w szpitalu. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza się na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej, zaś koszty uzyskania przychodów rozlicza według metody kasowej.

Wnioskodawczyni w 2013 r. podjęła szkolenie w zakresie dodatkowej szczegółowej specjalizacji z ginekologii onkologicznej. Od 2013 r. prowadziła badania naukowe w dziedzinie położnictwa i ginekologii, w celu obrony tytułu doktorskiego. W dniu 28 listopada 2014 r. otrzymała fakturę VAT Nr .... za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, wystawioną przez Uniwersytet Medyczny ..... Wartość należności według ww. faktury wynosiła 11.000 zł.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że wydatek za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, choć trudno go przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatny w wykonywanej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, faktycznie poniesiony i właściwie udokumentowany, może stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć jednakże należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Końcowo zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzania postępowania dowodowego, które wskazywałoby, że poniesiony wydatek spełnia znamiona kosztu podatkowego. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., ul. ...., ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.