IPTPB1/4511-621/15-4/KO | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki, które zostaną poniesione przez Wnioskodawcę w celu uzyskania uprawnień PPL(A) i CPL(A) do pilotażu statków powietrznych w ramach rozszerzania prowadzonej działalności w zakresie transportu lotniczego pasażerskiego będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
IPTPB1/4511-621/15-4/KOinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. licencja
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 24 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w celu uzyskania uprawnień PPL(A) i CPL(A) do pilotażu statków powietrznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w celu uzyskania uprawnień PPL(A) i CPL(A) do pilotażu statków powietrznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 8 grudnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-621/15-2/KO, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 8 grudnia 2015 r. (data doręczenia 14 grudnia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem, które wpłynęło w dniu 24 grudnia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 21 grudnia 2015 r.

W uzupełnieniu wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, w przeważającym zakresie związaną z doradztwem w dziedzinie informatyki oraz w pozostałym zakresie związaną z transportem lotniczym oraz badaniami naukowymi. Korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. – art. 9a ust. 1) oraz prowadzi księgowość uproszczoną w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037, z późn. zm.), stosując metodę memoriałową.

Wnioskodawca rozszerzył zakres swojej głównej działalności o usługi w zakresie prowadzenia transportu lotniczego pasażerskiego (ujęte w PKD pod nr 51.10), opierając się na wcześniej wykonanych analizach potrzeb rynkowych w zakresie lotów widokowych i wycieczkowych oraz ubiega się o pozyskanie dotacji na rozszerzenie działalności w tym zakresie. Prowadzenie transportu lotniczego pasażerskiego bezpośrednio przez Wnioskodawcę (tj. bez korzystania z usług osób trzecich) jest możliwe jedynie po uzyskaniu odpowiednich uprawnień w zakresie pilotażu statków powietrznych w postaci licencji pilota turystycznego PPL(A), a następnie licencji pilota zawodowego CPL(A). W związku z brakiem odpowiednich uprawnień Wnioskodawca, zmuszony jest korzystać z usług osób i podmiotów trzecich, co ogranicza konkurencyjność w zakresie lotów widokowych i wycieczkowych.

Wnioskodawca w celu uzyskania uprawnień PPL(A) i CPL(A) zamierza ponieść niezbędne wydatki, które obejmują:

 1. koszty szkolenia teoretycznego;
 2. koszty szkolenia praktycznego;
 3. koszty badania lotniczo-lekarskiego wykonanego przez lekarza orzecznika;
 4. koszty przeprowadzenia egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy wydatki, które zostaną poniesione przez Wnioskodawcę w celu uzyskania uprawnień PPL(A) i CPL(A) do pilotażu statków powietrznych w ramach rozszerzania prowadzonej działalności w zakresie transportu lotniczego pasażerskiego będą stanowić koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, ogólna zasada zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów została wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Wydatki, o których mowa w pytaniu, nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), dlatego o zaliczeniu tych wydatków do kosztów podatkowych decyduje ich związek z przychodami.

Związek taki wykazują celowe i racjonalnie uzasadnione wydatki na: (1) szkolenie teoretyczne; (2) szkolenie praktyczne; (3) badania lotniczo-lekarskie; (4) egzamin ULC; niezbędne do uzyskania licencji PPL(A) i CPL(A), których celem jest zdobycie umiejętności i wiedzy, potrzebnych w wprowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu lotniczego pasażerskiego oraz zachowanie konkurencyjności oferowanych usług i zoptymalizowanie kosztów prowadzenia działalności.

Zdobyta w ten sposób wiedza i uprawnienia pilota statków powietrznych bez wątpienia przyczynią się do zwiększenia przychodów oraz zabezpieczenia ich źródła w przyszłości, pozwalając na zachowanie konkurencyjności oferowanych usług i zoptymalizowanie kosztów prowadzenia działalności w zakresie transportu lotniczego.

Tym samym należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, a wydatki, które zostaną poniesione przez Wnioskodawcę w celu uzyskania uprawnień PPL(A) i CPL(A) do pilotażu statków powietrznych w ramach rozszerzania prowadzonej działalności w zakresie transportu lotniczego pasażerskiego, będą stanowić uzasadnione koszty uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

 • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych podatników nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki związane z uzyskaniem licencji pilota mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

 • czy takie wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością...
 • czy też wydatki te służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc które co do zasady mają charakter osobisty...

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, w przeważającym zakresie związaną z doradztwem w dziedzinie informatyki, oraz w pozostałym zakresie związaną z transportem lotniczym oraz badaniami naukowymi. Wnioskodawca rozszerzył zakres swojej głównej działalności o usługi w zakresie prowadzenia transportu lotniczego pasażerskiego, opierając się na wcześniej wykonanych analizach potrzeb rynkowych w zakresie lotów widokowych i wycieczkowych oraz ubiega się o pozyskanie dotacji na rozszerzenie działalności w tym zakresie. Prowadzenie transportu lotniczego pasażerskiego bezpośrednio przez Wnioskodawcę (tj. bez korzystania z usług osób trzecich) jest możliwe jedynie po uzyskaniu odpowiednich uprawnień w zakresie pilotażu statków powietrznych w postaci licencji pilota turystycznego PPL(A), a następnie licencji pilota zawodowego CPL(A). W związku z brakiem odpowiednich uprawnień Wnioskodawca, zmuszony jest korzystać z usług osób i podmiotów trzecich, co ogranicza konkurencyjność w zakresie lotów widokowych i wycieczkowych.

Wnioskodawca w celu uzyskania uprawnień PPL(A) i CPL(A) zamierza ponieść niezbędne wydatki, które obejmują:

 1. koszty szkolenia teoretycznego;
 2. koszty szkolenia praktycznego;
 3. koszty badania lotniczo-lekarskiego wykonanego przez lekarza orzecznika;
 4. koszty przeprowadzenia egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w złożonym wniosku Wnioskodawca wykazał związek poniesienia wydatków w celu uzyskania uprawnień PPL(A) i CPL(A) do pilotażu statków powietrznych z uzyskiwaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki te są bowiem niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu lotniczego pasażerskiego bezpośrednio przez Wnioskodawcę, tj. bez korzystania z usług osób trzecich, a także zachowania konkurencyjności oferowanych usług i zoptymalizowania kosztów prowadzenia działalności. Wydatki te mogą zatem stanowić koszty podatkowe pod warunkiem należnego ich udokumentowania w sposób właściwy dla rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych.

Jednakże zauważyć należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Jeśli podatnik nie wykaże ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na ww. cykl szkoleń, tj. poniesienie ich w celu zwiększenia przychodów (ewentualnie zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów), to wydatki te nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
ITPB3/423-631/14/KK | Interpretacja indywidualna

licencja
ILPP1/4512-1-660/15-4/AS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.