IPTPB1/4511-44/15-2/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Koszty uzyskania przychodów – wydatki na noclegi w hotelach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od 2013 r. Wnioskodawczyni uzyskuje przychody z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej z zakresu pośrednictwa finansowego, polegającego na sprzedaży produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych. Miejscem prowadzenia ww. działalności jest biuro znajdujące się w K. Ponieważ zdarza się, że klient, którego obsługuje - jest spoza terenu prowadzonego biura (spoza terenu województwa) charakter pracy wymaga osobistego dojazdu do klienta wraz z przeprowadzeniem rozmowy handlowej, dokonaniem inspekcji prowadzonej przez niego działalności gospodarczej wraz z przygotowaniem notatki fotograficznej. W trakcie takich wyjazdów Wnioskodawczyni będzie ponosić wydatki z tytułu noclegów w hotelu, ponieważ wyjazd będzie trwał kilka dni, w związku z czym wykonując swoje obowiązki będzie zmuszona nocować poza swoim miejscem zamieszkania. Wydatki te będą miały bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy z instytucjami, z którymi współpracuje oraz nie mają żadnego związku z celami osobistymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki poniesione z tytułu noclegów w hotelach stanowią dla Wnioskodawczyni, prowadzącej działalność gospodarczą koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, koszty noclegu poniesione w związku z powyższymi wyjazdami stanowią dla Niej koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 22 ust. 1. Zatem, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów tych wydatków, które racjonalnie oceniając, mogą przyczynić się do powstania lub zwiększenia przychodu podatnika, o ile dane wydatki nie zostały wyłączone z takich kosztów na mocy art. 22 ust. 1 tej ustawy.

Wydatki na noclegi w hotelach, związane z pracą jaką wykonuje Wnioskodawczyni, zostaną poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z tytułu sprzedaży produktów firmy. Powinny więc podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Oznacza to, że zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych jest możliwe, jeżeli zostaną spełnione kryteria wynikające z wyżej wymienionego przepisu. Zatem, kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawcy, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być należycie udokumentowany.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że od 2013 r. Wnioskodawczyni uzyskuje przychody z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej z zakresu pośrednictwa finansowego, polegającego na sprzedaży produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych. Ponieważ zdarza się, że klient, którego obsługuje - jest spoza terenu prowadzonego biura, charakter pracy wymaga osobistego dojazdu do klienta wraz z przeprowadzeniem rozmowy handlowej, dokonaniem inspekcji prowadzonej przez niego działalności gospodarczej wraz z przygotowaniem notatki fotograficznej. W trakcie takich wyjazdów Wnioskodawczyni będzie ponosić wydatki z tytułu noclegów w hotelu, ponieważ wyjazd będzie trwał kilka dni, w związku z czym wykonując swoje obowiązki będzie zmuszona nocować poza swoim miejscem zamieszkania. Wydatki te mają bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy z instytucjami, z którymi współpracuje oraz nie mają żadnego związku z celami osobistymi.

Odnosząc się zatem do wskazanych na wstępie przepisów do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, zauważyć należy, że warunkiem koniecznym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi noclegowe jest wykazanie celowości dokonywanego wydatku i jego związku z przychodem (źródłem przychodu).

Należy podkreślić, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą i to na nim spoczywa obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. Ponadto, na podatniku ciąży obowiązek należytego udokumentowania poniesionego wydatku. Nie może się on jednak ograniczać wyłącznie do posiadania faktury, bądź też innego dowodu stwierdzającego wyłącznie wysokość poniesionego z ww. tytułu wydatku. Niezbędnym jest, bowiem dysponowanie dowodami umożliwiającymi w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionego wydatku na usługi noclegowe z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzającymi racjonalność poniesionych wydatków.

Skoro wydatki ponoszone na noclegi w hotelach, jak wskazała Wnioskodawczyni, mają bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy z instytucjami z którymi współpracuje oraz nie mają żadnego związku z celami osobistymi, to choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na powstanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości, przychodu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że wydatki na noclegi faktycznie poniesione i odpowiednio udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnych, z uwagi na przedmiot i charakter wydawanych w jego toku rozstrzygnięć, jest postępowaniem szczególnym, odrębnym, do którego nie mają bezpośredniego zastosowania inne - poza wskazanymi w ustawie - przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w szczególności nie jest postępowaniem dowodowym, które może być prowadzone w toku kontroli podatkowej, czy postępowania podatkowego lub czynności sprawdzających. Organ wydający interpretację indywidualną, nie może więc zbadać w sensie merytorycznym „sprawy podatkowej” wynikającej z przytoczonego we wniosku stanu faktycznego, lecz jedynie pozytywnie lub negatywnie ocenić, z przytoczeniem przepisów prawa podatkowego, czy stanowisko pytającego jest słuszne i znajduje oparcie w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego.

Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie może bowiem prowadzić postępowania ani podejmować rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego trybu orzekania, w tym w postępowaniu kontrolnym, czy podatkowym w oparciu o konkretną dokumentację księgową.

Podkreślić również należy, że interpretację indywidualną wydaje się wyłącznie w oparciu o zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawczynię, natomiast dopiero w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ podatkowy może dokonać ustalenia okoliczności tego zdarzenia, które rzeczywiście zaistniały.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.