IPTPB1/4511-105/15-4/AG | Interpretacja indywidualna

Czy będąc osobą odpowiedzialną za obliczenie, pobranie i odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dokonanych osobom trzecim świadczeń, Wnioskodawca powinien zastosować stawkę 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do osób, z którymi podpisze umowę o dzieło (wykonawcami ekspertyzy przyrodniczej)?
IPTPB1/4511-105/15-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. obowiązek płatnika
 3. podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
 4. prawo autorskie
 5. twórcy
 6. umowa o dzieło
 7. utwory
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez płatnika podwyższonych kosztów uzyskania przychodów u osób wykonujących usługę na podstawie umowy o dzieło - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez płatnika podwyższonych kosztów uzyskania przychodów u osób wykonujących usługę na podstawie umowy o dzieło.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr ...., na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 21 kwietnia 2015 r. (data doręczenia 24 kwietnia 2015 r.). W dniu 5 maja 2015 r. do Organu podatkowego wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, nadana za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 29 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 8 grudnia 2014 r. Wnioskodawca podpisał umowę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w......na wykonanie zadania: „Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony w siedmiu obszarach Natura 2000 w województwie ......”, w ramach której ma wykonać:

 1. ekspertyzę przyrodniczą wraz z opracowaniem danych przestrzennych w formie GIS obszaru Natura 2000,
 2. opracować cztery Plany Gospodarowania Obiektami Obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy ....., w ścisłej współpracy z właścicielami lub zarządcami obiektów.

Zadania powyższe powinny zostać wykonane przy pomocy ekspertów:

 1. chiropterolog,
 2. fitosocjolog,
 3. specjalista od opracowań danych przestrzennych.

W § 11 umowy zawartej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w .....mowa jest o przeniesieniu praw autorskich do dzieła. Ma on bowiem brzmienie:

„Na mocy niniejszej umowy, z chwilą odbioru i zapłaty wynagrodzenia, wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy – dzieła, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła – jakąkolwiek techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym”.

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany do 30 kwietnia 2015 r.

W celu realizacji umowy Wnioskodawca zatrudni 3 ekspertów, zgodnie z warunkami umowy, z którymi podpisze umowę o dzieło zawierającą powyższy § 11 w treści umowy. Eksperci opracują plan gospodarowania obiektami, opracują mapy w formie GIS oraz opracują ekspertyzę przyrodniczą.

W piśmie z dnia 28 kwietnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że zadanie pod nazwą „Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony w siedmiu obszarach Natura 2000 w województwie ....” wykonywał będzie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dla której potrzeb prowadzona jest księga przychodów i rozchodów. Działalność prowadzona jest przez Niego głównie w zakresie ochrony przyrody (wykonywanie opracowań przyrodniczych, budowa zabezpieczeń zimowisk nietoperzy oraz budowa i sprzedaż budek dla ptaków i nietoperzy) oraz usług transportowych.

Wnioskodawca poinformował, że wykonywane przez ekspertów, na podstawie umowy o dzieło, ekspertyzy przyrodnicze, mapy w formie GIS, plany gospodarowania obiektami, są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w związku z tym wykonujący je eksperci korzystać będą z prawa autorskiego do tych utworów. Po wykonaniu przedmiotu umowy (opracowaniu ekspertyzy przyrodniczej) oraz zapłacie przez Wnioskodawcę za ekspertyzę, prawa autorskie do ekspertyzy zostaną przeniesione na rzecz firmy Wnioskodawcy, a następnie, zgodnie z umową z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w ....., zostaną przeniesione na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ..... Na rzecz ww. ekspertów Wnioskodawca dokonywał będzie wypłaty należności za wykonane dzieła w formie przelewu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy będąc osobą odpowiedzialną za obliczenie, pobranie i odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dokonanych osobom trzecim świadczeń, Wnioskodawca powinien zastosować stawkę 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do osób, z którymi podpisze umowę o dzieło (wykonawcami ekspertyzy przyrodniczej)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, w stosunku do osób, z którymi podpisze umowę o dzieło (wykonawcami ekspertyzy przyrodniczej), powinien zastosować 50% stawkę kosztów uzyskania przychodów ze względu na to, że wykonane przez nich zadania są wyrażonymi słowem utworami naukowymi i kartograficznymi, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), w związku z czym mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 350).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Według art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 3 powyższej ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W myśl art. 22 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie zaś z art. 22 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 22 ust. 10a powyższej ustawy, przepis ust. 10 stosuje się również, jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, były wyższe niż kwota określona w ust. 9a.

Zauważyć należy, że zgodnie z ww. ogólną zasadą określoną w art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty/wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W tym przypadku istotne jest istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Przepis art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku wskazuje przy tym, że koszty uzyskania przychodów dotyczące przychodów osiąganych z działalności wykonywanej osobiście wynoszą generalnie 20% uzyskanego przychodu. Tej zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów nie stosuje się jednak, jeśli podatnik wykonuje czynności (utwór, artystyczne wykonanie) będące przedmiotem prawa autorskiego bądź prawa pokrewnego. W takiej sytuacji koszty uzyskania przychodów muszą odnosić się bezpośrednio do przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich, tj. do przychodów z praw majątkowych, wskazanych w art. 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. W przypadku osiąganie przez podatnika przychodu z praw majątkowych koszty uzyskania przychodów winny być ustalane według zasad określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te są limitowane, o czym stanowi przepis ww. art. 22 ust. 9a powyższej ustawy, wprowadzający roczny limit wysokości kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3, takich jak, np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „utwór”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Stosownie do art. 1 ust. 2 ww. ustawy, przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno–muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno–muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

W myśl art. 49 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu, powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami.

Stosownie do art. 50 powyższej ustawy, odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

W świetle powyższych przepisów przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych, albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych (autorskich) w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych, albo rozporządzaniem nimi, więc stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego. Przy czym w umowach, które towarzyszą zamawianiu utworów, strony powinny wyraźnie postanowić, że przedmiotem zamówienia jest właśnie dobro niematerialne, podlegające ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W konsekwencji, zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% będzie możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz, gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zamawiającego dzieło lub, gdy udzieli licencji na korzystanie z nich.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Według art. 41 ust. 1a ww. ustawy, zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 powyższej ustawy, płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w dniu 8 grudnia 2014 r. podpisał umowę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, na wykonanie zadania pt. „Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony w siedmiu obszarach Natura 2000 w województwie .....”, w ramach której ma wykonać ekspertyzę przyrodniczą wraz z opracowaniem danych przestrzennych w formie GIS obszaru Natura 2000 i opracować cztery Plany Gospodarowania Obiektami Obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy ......, w ścisłej współpracy z właścicielami lub zarządcami obiektów. Zadania te powinny zostać wykonane przy pomocy ekspertów, tj.: chiropterologa, fitosocjologa i specjalisty od opracowań danych przestrzennych. Przy czym stosownie do § 11 tej umowy, po wykonaniu zadania, z chwilą odbioru i zapłaty wynagrodzenia, Wnioskodawca obowiązany będzie przenieść na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy – dzieła, na wszystkich polach eksploatacji. W celu realizacji ww. umowy Wnioskodawca zleci 3 ekspertom, na podstawie umowy o dzieło, opracowanie planu gospodarowania obiektami, map w formie GIS oraz ekspertyz przyrodniczych.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że wykonywane przez ekspertów, na podstawie umowy o dzieło, ekspertyzy przyrodnicze, mapy w formie GIS, plany gospodarowania obiektami, są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i w związku z tym wykonujący je eksperci korzystać będą z prawa autorskiego do tych utworów. Po wykonaniu przedmiotu umowy (opracowaniu ekspertyzy przyrodniczej) oraz zapłacie przez Wnioskodawcę za ekspertyzę, prawa autorskie do ekspertyzy zostaną przeniesione na rzecz firmy Wnioskodawcy. Następnie, zgodnie z zawartą w dniu 8 grudnia 2014 r. umową prawa autorskie do tych utworów, zostaną przeniesione przez Wnioskodawcę na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro wykonane przez ekspertów, na podstawie umowy o dzieło, plany gospodarowania obiektami, mapy w formie GIS oraz ekspertyzy przyrodnicze są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to należność z tytułu ich wykonywania należy uznać za wynagrodzenie z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy, będzie mógł zastosować do świadczeń, które będzie wypłacał ww. ekspertom na podstawie umowy o dzieło, podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%, stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć należy, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Stanowisko oparte zostało na zawartym we wniosku oświadczeniu, że tworzone przez ekspertów, na podstawie umowy o dzieło, ekspertyzy przyrodnicze, mapy w formie GIS, plany gospodarowania obiektami, stanowią utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jednocześnie Organ podatkowy wyjaśnia, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego różnić się będzie od okoliczności, które wystąpią w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., ul. ...., ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.