IPTPB1/415-731/14-5/MD | Interpretacja indywidualna

Możliwość zaliczenia poniesionych wydatków na wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracownika w koszty uzyskania przychodów
IPTPB1/415-731/14-5/MDinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. polisa ubezpieczeniowa
 4. pracownik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 2 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej dla pracownika (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 19 lutego 2015 r., Nr IPTPB1/415-731/14-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 19 lutego 2015 r. (data doręczenia 23 lutego 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem, które wpłynęło do tutejszego Organu w dniu 2 marca 2015 r., nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 27 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca - osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług elektrotechnicznych, zakupił polisę - Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Przedmiotem Umowy Ubezpieczenia jest ubezpieczenie na życie ubezpieczonego pracownika. Pracodawca wpłaca regularne składki ubezpieczeniowe, które z dniem zapłacenia stają się aktywami Towarzystwa. Każda ze składek dzieli się na część ochronną i inwestycyjną. Część ochronna pobierana jest przez Towarzystwo w formie opłaty za ryzyko. Za inwestycyjne składki nabywane są jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Do czasu dokonania cesji praw albo praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego na ubezpieczonego, prawa do jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych przysługują ubezpieczającemu.

W polisie zawarte są dodatkowe postanowienia wiążące strony umowy ubezpieczenia: „w związku z wnioskiem ubezpieczającego w sprawie zaliczenia składek w koszty uzyskania przychodu:

 1. wypłata całkowita, częściowa lub wypłata środków z tytułu wygaśnięcia umowy ubezpieczenia na skutek jej wypowiedzenia albo niezapłacenia składki regularnej może dokonać nie wcześniej niż po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta,
 2. uprawnionym do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego nie może być ubezpieczający,
 3. umowa, w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta, wyklucza:
  1. wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
  2. możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw majątkowych wynikających z umowy ubezpieczenia;
  3. wypłatę z tytułu dożycia przez ubezpieczonego wieku oznaczonego w umowie ubezpieczenia.”

Istotnym dla sprawy może być fakt, że ubezpieczonym pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę jest córka ubezpieczającego - pracodawcy, posiadająca oddzielne gospodarstwo domowe, różne od ubezpieczającego miejsce zameldowania i zamieszkania. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy, koszty w księdze ujmowane są memoriałowo.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy Wnioskodawca może na bieżąco w miarę wpłacania kolejnych składek ubezpieczeniowych, zaliczyć wpłacane składki w pełnej wysokości w koszty uzyskania przychodu...
 2. Czy wykup polisy i wypłata na rzecz ubezpieczonego spowoduje powstanie u niego przychodu, od którego Wnioskodawca powinien pobrać i odprowadzić podatek...
 3. Czy Wnioskodawca ma obowiązek potraktowania składek uiszczanych dla ubezpieczonego pracownika, jako jego przychodu z tytułu stosunku pracy, podlegającego obowiązkowi odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, w zakresie kosztów uzyskania przychodów, natomiast w zakresie pytań oznaczonych Nr 2 i 3, dotyczących obowiązków płatnika wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma wątpliwości co do możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wpłacanych składek. Jednocześnie w umowie ubezpieczenia zawarto dodatkowe postanowienia wymienione w ww. artykule.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 57 ww. ustawy, nie uważa się za koszy uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grupy 1, 3 i 5 działu I oraz grupy 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950, z późn. zm.), jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

 1. wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
 2. możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
 3. wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Jak wynika z załącznika do ww. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, do wskazanych w cyt. powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umów ubezpieczenia należą:

 • ubezpieczenia na życie (dział I, grupa 1),
 • ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dział I, grupa 3),
 • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem innych ubezpieczeń działu I – grupy 1-4 (dział I, grupa 5),
 • ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (dział II, grupa 1):
  • świadczenia jednorazowe,
  • świadczenia powtarzające się,
  • połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2,
  • przewóz osób,
 • ubezpieczenia choroby (dział II, grupa 2):
  • świadczenia jednorazowe,
  • świadczenia powtarzające się,
  • świadczenia kombinowane.

W świetle powyższego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów składek poniesionych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od łącznego spełnienia przewidzianych w tym przepisie warunków. Pierwszy dotyczy uprawnionego do otrzymania świadczenia, którym nie może być pracodawca. Kolejny warunek wskazuje, że umowa ubezpieczenia musi wykluczać w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono:

 • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
 • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z tej umowy,
 • wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w tej umowie.

W przedstawionym opisie wskazano, że Wnioskodawca, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wykupił polisę – Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest ubezpieczenie na życie ubezpieczonego pracownika.

W polisie zawarte są dodatkowe postanowienia wiążące strony umowy ubezpieczenia: „w związku z wnioskiem ubezpieczającego w sprawie zaliczenia składek w koszty uzyskania przychodu:

 1. wypłata całkowita, częściowa lub wypłata środków z tytułu wygaśnięcia umowy ubezpieczenia na skutek jej wypowiedzenia albo niezapłacenia składki regularnej może dokonać nie wcześniej niż po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta,zawarta,
 2. uprawnionym do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego nie może być ubezpieczający,
 3. umowa, w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta, wyklucza:
  • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
  • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw majątkowych wynikających z umowy ubezpieczenia;
  • wypłatę z tytułu dożycia przez ubezpieczonego wieku oznaczonego w umowie ubezpieczenia.”

Z powyższego wynika zatem, że nie zachodzą przesłanki, które uniemożliwiałyby Wnioskodawcy zaliczenie poniesionych wydatków na wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracownika w koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, w świetle powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione warunki określone w art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które pozwalają na zaliczenie opłaconych przez Wnioskodawcę składek ubezpieczeniowych do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Zatem, Wnioskodawca może na bieżąco zapłacone w pełnej wysokości składki ubezpieczeniowe zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.