IPTPB1/415-590/14-4/AG | Interpretacja indywidualna

1.Czy doradca podatkowy (Wnioskodawca) prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na obligatoryjne składki członkowskie płacone na rzecz Krajowej Izbie Doradców Podatkowych?
2.Czy doradca podatkowy (Wnioskodawca) prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w wymiarze obligatoryjnym – 60 000 zł oraz fakultatywnym) z tytułu wykonywanych czynności doradztwa podatkowego?
3.Czy doradca podatkowy (Wnioskodawca) prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności wydatki związane z nabyciem uprawnień radcy prawnego w przedmiocie opłaty rocznej za studia doktoranckie niestacjonarne z dziedziny nauk prawnych (prawo finansów publicznych)?
IPTPB1/415-590/14-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. aplikacja radcowska
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpowiedzialność cywilna
 5. polisa ubezpieczeniowa
 6. studia doktoranckie
 7. ubezpieczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na: składki członkowskie na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obligatoryjne i fakultatywne oraz opłatę roczną za studia doktoranckie niestacjonarne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe i stan faktyczny:

Wnioskodawca rozpoczął jednoosobową działalność gospodarczą dnia 1 maja 2014 r. Jako osoba wpisana na listę doradców podatkowych świadczy usługi z zakresu doradztwa podatkowego i obsługi prawnej przedsiębiorstw. Wnioskodawca płaci coroczne składki członkowskie na Krajową Izbę Doradców Podatkowych oraz obligatoryjne roczne ubezpieczenie od odpowiedzialności doradcy podatkowego (na kwotę 60 000 zł). Od Wnioskodawcy często klienci wymagają wykupienia ubezpieczenia na wyższą kwotę, uzależniając podpisanie umowy z doradcą podatkowym od wykupienia wyższego niż minimalne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Wnioskodawca współpracuje obecnie z kancelarią ogólnopolską, która zatrudnia ponad 60 prawników (doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, aplikantów) i posiada podpisane umowy na obsługę prawną z kilkuset klientami. Kancelaria ogólnopolska posiada zarówno klientów zameldowanych w Polsce, jak i obsługuje obcokrajowców. Aby Wnioskodawca mógł obsługiwać podmioty zagraniczne musi podwyższyć swoje kwalifikacje językowe (firmy zagraniczne wymagają także certyfikatów międzynarodowych na potwierdzenie umiejętności lingwistycznych). Wnioskodawca posiada portfel klientów (kontakty) liczący kilkaset firm, z którymi z różnym natężeniem współpracuje. Jednocześnie ogólnopolska kancelaria, z którą współpracuje, daje Mu możliwość realizacji dodatkowych zleceń z zakresu procedury cywilnej, wymagających uprawnień do występowania przed sądami powszechnymi. Ponieważ Wnioskodawca jest doradcą podatkowym, Jego uprawnienia do występowania przed sądami są zawężone tylko do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tym samym część zleceń, których wykonanie umożliwia Mu ogólnopolska kancelaria, nie jest podejmowana.

Wnioskodawca ma zamiar zdobyć uprawnienia radcy prawnego, aby móc podejmować zlecenia, których realizacja wymaga kompetencji do występowania przed sądami powszechnymi (w tym cywilnymi). Ponieważ nie może pozwolić sobie na odbycie aplikacji radcowskiej (oznaczałoby to o wiele mniej czasu na obsługę klientów i w konsekwencji rezygnację z 40% dotychczasowych zleceń), to zamierza zdobyć uprawnienia radcy prawnego za pomocą obrony rozprawy doktorskiej z nauk prawnych. Z uwagi na fakt, że spełnia wszystkie warunki formalne art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o radcach prawnych, poza posiadaniem tytułu doktora nauk prawnych, Wnioskodawca podjął studia doktoranckie niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji. Dzięki temu może nie tylko zdobyć uprawnienia potrzebne do generowania większego dochodu, jak i nowy tytuł zawodowy. Studia doktoranckie, które odbywa, nie są związane z Jego osobistym rozwojem lecz dotyczą prawa podatkowego i są bezpośrednio użyteczne na potrzeby prowadzonej działalności. We wrześniu 2014 r. Wnioskodawca dokonał zapłaty kwoty 7 712 zł tytułem opłaty rocznej za studia doktoranckie na konto Uniwersytetu.

Wnioskodawca - w celu reklamowania swojej firmy ma zamiar rozdawać nieodpłatnie klientom długopisy (o wartości poniżej 10 zł), foldery informacyjne, notatniki, terminarze z logiem kancelarii.

Dodano, że przychód Wnioskodawcy z prowadzonej działalności prawniczej jest opodatkowywany stawką liniową 19%, płaci On miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Wnioskodawca nie uzyskuje przychodu w innych państwach członkowskich lub krajach trzecich, posiada centrum interesów gospodarczych w Polsce, nie jest wspólnikiem lub członkiem organów zarządczych spółek handlowych lub innych osób prawnych. Wnioskodawca nie otrzymuje przychodu z innych źródeł niż działalność prawnicza, nie jest stroną stosunku z zakresu prawa pracy (mianowania, wyboru etc.). Posiada status podatnika VAT czynnego. Nie prowadzi pełnej księgowości, lecz jedynie księgę przychodów i rozchodów. Księgi rachunkowe nie są prowadzone przez Wnioskodawcę samodzielnie, lecz przez spółkę cywilną prowadzoną przez (księgowych) osoby uprawnione do zawodowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wnioskodawca przesłał do organów podatkowych stosowne pełnomocnictwo w zakresie uprawnienia księgowych do występowania w charakterze pełnomocników w zakresie VAT, podatku dochodowego i składek ZUS, tj. składania stosowanych deklaracji.

W związku z powyższymi zdarzeniami przyszłymi i stanem faktycznym zadano następujące pytania:
 1. Czy doradca podatkowy (Wnioskodawca) prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na obligatoryjne składki członkowskie płacone na rzecz Krajowej Izbie Doradców Podatkowych...
 2. Czy doradca podatkowy (Wnioskodawca) prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w wymiarze obligatoryjnym – 60 000 zł oraz fakultatywnym) z tytułu wykonywanych czynności doradztwa podatkowego...
 3. Czy doradca podatkowy (Wnioskodawca) prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności wydatki związane z nabyciem uprawnień radcy prawnego w przedmiocie opłaty rocznej za studia doktoranckie niestacjonarne z dziedziny nauk prawnych (prawo finansów publicznych)...
 4. Czy doradca podatkowy (Wnioskodawca) prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu pozyskania klientów zagranicznych (posługujących się językiem angielskim) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności wydatki na kurs języka angielskiego prawniczego organizowany przez szkołę języków obcych...
 5. Czy doradca podatkowy (Wnioskodawca) prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności wydatki na zakup produktów reklamowych w postaci długopisów z logiem kancelarii, notatników, gadżetów z logiem firmy, o łącznej wartości przekazywanej na rzecz jednego klienta nieprzekraczającej 10 zł...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytania Nr 1 - 3 dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na: składki członkowskie na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wymiarze obligatoryjnym i fakultatywnym oraz opłatę roczną za studia doktoranckie niestacjonarne. W zakresie pozostałych pytań wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnoszącym się do pytania nr 1, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia (zachowania) źródła przychodów. Podatnik aby osiągnąć przychód musi zainwestować uprzednio własne środki - mogą one być niewspółmierne z osiągniętym przychodem. To w jakiej wysokości należy ponieść wydatki w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów jest indywidualną decyzją podatnika i nie może być kwestią uznania przez organ podatkowy. Ustawodawca celowo rezygnuje z wymieniania wszystkich możliwych kosztów uzyskania przychodów, gdyż lista ta nie byłaby pełna (dynamika życia gospodarczego powoduje ustawiczne powstawanie nowych źródeł przychodów i przykładów kosztów uzyskania przychodów). Pozostawiając decyzję co do kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów podatnik ponosi pełną odpowiedzialność za błędną wykładnie wspomnianego przepisu. Wydatki mogą mieć także formę ponoszonych w celu zabezpieczenia (zagrożenie zmniejszenia wysokości przychodu) lub zachowania (bez nich przychód możliwe, że nie powstanie) źródła przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera enumeratywne wyliczenie wydatków, które nie mogą być uznane za koszty. Adresat normy prawnej jest w stanie, na podstawie analizy art. 23 ust. 1 ww. ustawy, wyłączyć możliwość zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca stwierdza, że od kilku lat organy podatkowe często wypowiadają się w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z opłatami jakie musi ponieść aplikant adwokacki, radcowski w celu ukończenia aplikacji i przystąpienia do egzaminu zawodowego. Należy także wspomnieć, że przynależność do samorządu zawodowego doradców podatkowych jest obligatoryjna (art. 7 i n. ustawy o doradztwie podatkowym) i związana jest z obowiązkiem wnoszenia stałej opłaty za członkostwo (składka członkowska) - wynosi ona kilkadziesiąt (lub kilkaset) złotych i może być płacona miesięcznie lub rocznie. Brak wpisu na listę doradców podatkowych oraz brak uprawnień radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, uniemożliwiałoby wykonywanie czynności doradztwa podatkowego. Za wykonywanie tych czynności bez uprawnień (wymienionych profesji) grozi kara grzywny do 50 000 zł. Dlatego też bez ponoszenia wydatku obligatoryjnego - składki z tytułu przynależności do KIDP dla doradcy podatkowego, Wnioskodawca straciłby prawo do wykonywania zawodu - osiągnięcia przychodu. Składki na Krajową Izbę Doradców Podatkowych stanowią koszty uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 2, doradca podatkowy przy wykonywaniu działalności gospodarczej w ramach swojego zawodu jest zobligowany (w świetle art. 36 pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym) do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wykonywane przez siebie czynności na kwotę minimum 60 000 zł. Przedmiotowe ubezpieczenie ma chronić klientów prawnika przed ewentualnymi błędami dotyczącymi przekroczenia terminów zawitych na wniesienie środka odwoławczego lub braku wykazania należytej staranności przez pełnomocnika procesowego. Według Wnioskodawcy, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatek związany z wykupieniem obligatoryjnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych. Jeśli klient uzależnia podpisanie umowy z wnioskodawcą od wykupienia przez doradcę podatkowego ubezpieczenia dodatkowego (na wyższą kwotę) to wydatek na takie ubezpieczenie także może stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatek ten stanowi koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów Wnioskodawcy lub zabezpieczenia (zachowania) jego źródła.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 3, doradca podatkowy, który posiada wyższe wykształcenie prawnicze, jeśli może udokumentować 3-letnie doświadczenie na stanowisku, gdzie wymagane było dokonywanie wykładni przepisów prawa, ma prawo być wpisany na listę radców prawnych bez konieczności odbycia aplikacji radcowskiej i przedłożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego aplikację (art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o radcach prawnych). W tym celu musi jednak ukończyć studia doktoranckie i obronić rozprawę doktorską (uzyskać tytuł doktora nauk prawnych). Ponieważ stacjonarne studia doktoranckie nie są dostępne dla doradców podatkowych, wykonujących na co dzień swój zawód, rozwiązaniem wydaje się odbycie niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie prawa (np. w zakresie prawa podatkowego lub finansów publicznych). Po uzyskaniu tytułu doktora nauk prawnych (i w konsekwencji wpisu na listę radców prawnych) doradca podatkowy będzie mógł świadczyć swoje usługi w sposób bardziej kompleksowy (zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi). Dlatego też należy uznać ponoszone opłaty za studia doktoranckie jako koszt uzyskania przychodów. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro ponosi wydatek z tytułu opłaty za studia doktoranckie z zakresu prawa podatkowego w celu uzyskania tytułu doktora nauk prawnych – w konsekwencji uzyskania tytułu zawodowego radcy prawnego, to taki wydatek stanowi dla Niego koszt uzyskania przychodów. Jeśli uzyskanie uprawnień radcy prawnego związane jest z możliwością realizacji większej ilości zleceń, to wydatek na studia doktoranckie, ponoszony w celu uzyskania tytułu radcy prawnego, stanowi koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Wydatek ten stanowi koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów przez Wnioskodawcę lub zabezpieczenia (zachowania) jego źródła.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez doradcę podatkowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. wydatki na:

 1. obligatoryjne składki członkowskie w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych - zdarzenie przyszłe,
 2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności doradztwa podatkowego zarówno w zakresie obligatoryjnym (KIDP wymaga ubezpieczenia na kwotę minimum 60 000zł), jak i fakultatywnym (na wyższą kwotę) – zdarzenie przyszłe,
 3. opłaty rocznej za studia doktoranckie niestacjonarne z dziedziny nauk prawnych (prawo finansów publicznych) – stan faktyczny,

mogą stanowić dla Niego koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te nie zostały ujęte w katalogu wydatków, które kosztami uzyskania przychodu być nie mogą, o którym mowa w art. 23 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych i stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych i stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., ul. ...., ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.