IPTPB1/415-493/14-4/SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1)Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca może samochód przyjąć na stan środków trwałych i księgować w koszty uzyskania przychodu amortyzację od wartości początkowej stanowiącej 50% wartości samochodu, w całości koszty paliwa, przeglądu, napraw, części, mycia, ubezpieczenia, jeśli to On poniesie te koszty?
2)Ile może Wnioskodawca odliczyć vat-u z dokumentów wystawionych na Niego za paliwo, części samochodowe, mycie, przegląd i inne koszty eksploatacyjne, jeśli to On poniesie koszt?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • dokonywania odpisów amortyzacyjnych – jest prawidłowe,
 • zaliczenia w całości do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na:
 • paliwo, przeglądy, naprawy, mycie i części do samochodu – jest prawidłowe,
 • ubezpieczenie samochodu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 18 listopada 2014 r., Nr IPTPB1/415-493/14-2/SJ i Nr IPTPP4/443-645/14-2/JM, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłane zostało w dniu 18 listopada 2014 r. (data doręczenia 21 listopada 2014 r.). Uzupełnienie wniosku wpłynęło w dniu 28 listopada 2014 r. (data nadania 26 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia lipca 2014 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonującym wyłącznie usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Do działalności jest Mu potrzebny samochód w celu dojazdu do klienta, na zakupy, do biura rachunkowego, do urzędu itp. Działalność jest zarejestrowana pod adresem Jego miejsca zamieszkania.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem w 50% razem z ojcem samochodu Renault Master o ładowności 1100 kg, liczbie miejsc 3. Wnioskodawca uzyskał na samochód dodatkowe badanie techniczne oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym VAT-1A. Ojciec Wnioskodawcy wykorzystuje samochód do swoich potrzeb.

Jest to jedyny środek lokomocji Wnioskodawcy i będzie używany przez Niego wyłącznie do działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dodano, że:

 1. Przedmiotowy samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w lipcu 2014 r. na podstawie umowy darowizny.
 2. Ojciec Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Wnioskodawca jest współwłaścicielem od dnia otrzymania samochodu w darowiźnie.
 4. Wnioskodawca chce zaliczyć w koszty ubezpieczenie OC i AC samochodu. Polisa będzie wystawiona na dwie osoby: ojca i syna.
 5. Przedmiotowy samochód jest samochodem ciężarowym.
 6. Ojciec Wnioskodawcy wykorzystuje samochód na potrzeby związane z gospodarstwem, gdyż jest rolnikiem ryczałtowym.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca może samochód przyjąć na stan środków trwałych i księgować w koszty uzyskania przychodu amortyzację od wartości początkowej stanowiącej 50% wartości samochodu, w całości koszty paliwa, przeglądu, napraw, części, mycia, ubezpieczenia, jeśli to On poniesie te koszty...
 2. Ile może Wnioskodawca odliczyć vat-u z dokumentów wystawionych na Niego za paliwo, części samochodowe, mycie, przegląd i inne koszty eksploatacyjne, jeśli to On poniesie koszt...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług (pyt. Nr 2) zostanie rozstrzygnięty odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, jak wynika z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), amortyzacji podlegają m.in. środki transportu, o ile:

 • stanowią przedmiot własności lub współwłasności podatnika,
 • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Zatem Wnioskodawca będzie mógł w całości umieszczać w kosztach uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej stanowiącej 50% wartości samochodu, oraz w całości koszty: paliwa, przeglądów, napraw, części, mycia i ubezpieczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • dokonywania odpisów amortyzacyjnych – jest prawidłowe,
 • zaliczenia w całości do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na:
   • paliwo, przeglądy, naprawy, mycie i części do samochodu – jest prawidłowe,
   • ubezpieczenie samochodu – jest nieprawidłowe.

   W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

   Zatem, kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wykazania owego związku spoczywa na osobie, która wywodzi z tego określone skutki prawne.

   Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła.

   Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

   • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
   • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
   • być właściwie udokumentowany.

   Z opisu stanu faktycznego wynika, że od dnia 3 lipca 2014 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Do działalności jest Mu potrzebny samochód. Wnioskodawca w dniu 10 lipca 2014 r., na podstawie umowy darowizny, stał się współwłaścicielem w 50% razem z ojcem samochodu ciężarowego Renault Master. Przedmiotowy samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w dniu 10 lipca 2014 r. Jest to jedyny środek lokomocji Wnioskodawcy i będzie używany przez Niego wyłącznie do działalności gospodarczej. Jednocześnie ojciec Wnioskodawcy wykorzystuje ten samochód na potrzeby związane z gospodarstwem rolnym.

   Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie wg zasad określonych w art. 22a – 22o tej ustawy.

   Przepis art. 22a ust. 1 tej ustawy stanowi, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

   1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
   2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
   3. inne przedmioty
    - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

  W niniejszej sprawie Wnioskodawca nabył połowę przedmiotowego środka trwałego – samochodu ciężarowego – w drodze darowizny. Zatem, jeżeli nabyty w drodze darowizny samochód wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych Wnioskodawca będzie wykorzystywał na potrzeby działalności gospodarczej, to wówczas może – stosownie do treści art. 22 ust. 8 ww. ustawy – uznać za koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie z art. 22a-22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od połowy wartości początkowej tego samochodu.

  Odnośnie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu wskazać należy, że do zapłaty składek na ubezpieczenie samochodu obowiązany jest ubezpieczający, tj. właściciel samochodu. Wydatek ten nie jest przy tym uzależniony od faktycznej eksploatacji samochodu, ale wynika z faktu posiadania tytułu prawnego do pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego. Zatem, mając na uwadze, że wskazany we wniosku samochód ciężarowy stanowi współwłasność Wnioskodawcy i Jego ojca (udziały we współwłasności Wnioskodawcy – 50%), to w wysokości odpowiadającej temu udziałowi składki na ubezpieczenie samochodu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Natomiast w kwestii wydatków na zakup paliwa, przeglądów, napraw, mycia i części do samochodu ciężarowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uznać należy, że w całości stanowią one koszt uzyskania przychodów działalności gospodarczej Wnioskodawcy, pod tym jednak warunkiem, że ww. wydatki zostaną prawidłowo udokumentowane i będą związane z używaniem samochodu w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Przy czym wykazanie związku poniesionych wydatków z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów spoczywa na podatniku.

  Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że od 50% wartości początkowej składnika majątkowego – samochodu ciężarowego, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem, może On dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które przy spełnieniu założeń wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym tego, że Wnioskodawca będzie wykorzystywał samochód na potrzeby działalności gospodarczej, mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów.

  Ponadto do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności Wnioskodawca może zaliczyć w całości wydatki poniesione na paliwo, przeglądy, naprawy, mycie i części do ww. samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

  Natomiast wydatki na ubezpieczenie samochodu, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności, jednakże w wysokości ustalonej w proporcji w jakiej pozostaje udział Wnioskodawcy we współwłasności samochodu – a więc w 50%, o ile wydatki te spełniają przesłanki określone w ww. ustawie. Z uwagi na powyższe, w tej części stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

  Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.