IPPB6/4510-84/15-2/TO | Interpretacja indywidualna

1. Czy odsetki uiszczone na rzecz Pożyczkodawcy będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty - w tym także w momencie ich potrącenia z inną należnością?2. Czy odsetki, które Wnioskodawca będzie uiszczać na rzecz Pożyczkodawcy nie będą objęte ograniczeniami, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop?
IPPB6/4510-84/15-2/TOinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. niedostateczna kapitalizacja
 4. odsetki
 5. pożyczka
 6. spłata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek uiszczanych na rzecz Pożyczkodawcy – jest prawidłowe;
 • ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 w przypadku odsetek uiszczanych na rzecz Pożyczkodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek uiszczanych na rzecz Pożyczkodawcy oraz ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z siedzibą w Polsce i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów zgodnie z art. 3 ust. 1 updop. Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej. Wnioskodawca planuje przeznaczenie w bliskiej przyszłości znaczących nakładów na rozwój swojej działalności. Planowane kwoty nakładów marketingowych znacząco przekraczają możliwości finansowe Wnioskodawcy. Jako, że Wnioskodawca stosunkowo krótko prowadzi działalność, uzyskanie przez niego finansowania w wymaganej kwocie od podmiotów zewnętrznych, w szczególności banków, jest mało realne. Dlatego też Wnioskodawca planuje zaciągnąć na potrzeby swojej działalności pożyczkę (lub kilka pożyczek) od spółki jawnej lub spółki komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej: „Pożyczkodawca”), której wspólnikami mogą być podmioty niepowiązane lub też powiązane z Wnioskodawcą. Wspólnikiem Pożyczkodawcy może być również sam Wnioskodawca. Pożyczkodawca nie będzie jednak pośrednio ani bezpośrednio udziałowcem Wnioskodawcy. W przypadku, gdy wspólnikami Pożyczkodawcy będą podmioty powiązane z Wnioskodawcą pożyczka będzie oprocentowana na poziomie nieodbiegającym od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty - w rozumieniu art. 11 updop.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy odsetki uiszczone na rzecz Pożyczkodawcy będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty - w tym także w momencie ich potrącenia z inną należnością...
 2. Czy odsetki, które Wnioskodawca będzie uiszczać na rzecz Pożyczkodawcy nie będą objęte ograniczeniami, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki uiszczone na rzecz Pożyczkodawcy będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty – w tym także w momencie ich potrącenia z inną należnością.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki, które Wnioskodawca będzie uiszczać na rzecz Pożyczkodawcy nie będą objęte ograniczeniami, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop.)

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

 1. „ odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni;
 2. odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni”.

Zgodnie z art. 4a pkt 21 updop: „ilekroć w ustawie jest mowa o: (...) spółce - oznacza to spółkę będącą podatnikiem”. Zgodnie zaś z art. 4a pkt 14 updop: „ilekroć w ustawie jest mowa o: (...) spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego”.

Zakres podmiotowy updop (ustalenie kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) uregulowany został w art. 1 updop. Zgodnie z tym przepisem:

 1. „Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.
 2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.
 3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do:
  1. spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania”.

Tym samym, nie budzi żadnych wątpliwości, że ilekroć updop posługuje się pojęciem „spółki” odnosi się do osoby prawnej, spółki kapitałowej w organizacji, polskiej spółki komandytowo-akcyjnej lub zagranicznej spółki o analogicznym do spółki komandytowo-akcyjnej statusie podatkowym. W żadnym zaś wypadku pojęcie „spółki” nie odnosi się do polskiej spółki nie mającej osobowości prawnej - innej niż spółka komandytowo-akcyjna.

Pojęcie „spółki” na gruncie updop nigdy nie oznacza zatem polskiej spółki jawnej ani spółki komandytowej. Odnosi się do niej zupełnie odrębny termin „spółki niebędącej osobą prawną”.

Mając powyższe na uwadze, art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 należy zatem rozumieć w ten sposób, iż wyłączają one odsetki z kosztów uzyskania przychodów tylko i wyłącznie w przypadku pożyczek zaciąganych przez Wnioskodawcę:

 • od podmiotu, który posiada pośrednio lub bezpośrednio 25% udziałów we Wnioskodawcy lub łącznie przez podmioty, które posiadają łącznie pośrednio lub bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów we Wnioskodawcy, lub
 • od spółki (czyli podmiotu będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych), w której pośrednio lub bezpośrednio 25% udziałów (akcji) posiada podmiot, który posiada też pośrednio lub bezpośrednio 25% udziałów we Wnioskodawcy.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, Pożyczkodawca nie będzie posiadać bezpośrednio ani pośrednio udziałów we Wnioskodawcy, zatem sytuacja, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 updop nie zajdzie. W opisanym zdarzeniu przyszłym Pożyczkodawca nie jest „spółką” w rozumieniu updop, zatem również sytuacja opisana w art. 16 ust. 1 pkt 61 updop nie zajdzie.

Tym samym, ograniczenia przewidziane w tych przepisach nie będą mieć zastosowania w opisanym zdarzeniu przyszłym.

Odsetki uiszczane przez Wnioskodawcę na rzecz Pożyczkodawcy będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Momentem ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów będzie - zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop - moment ich zapłaty. Przy tym, przez „zapłatę” w rozumieniu tegoż przepisu należy rozumieć nie tylko faktyczny przepływ środków pieniężnych, ale także potrącenie (kompensatę), o której mowa w art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), zgodnie z którym, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Fakt, iż potrącenie jest formą zapłaty i ma skutki podatkowe jednakie z zapłatą potwierdzony został w wielu interpretacjach organów podatkowych - np. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r. (sygn. IPPB3/423-1012/13-2/MC).

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca pragnie potwierdzenia swojego stanowiska, iż:

 • odsetki uiszczone na rzecz Pożyczkodawcy będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty - w tym także w momencie ich potrącenia z inną należnością, oraz że
 • odsetki, które Wnioskodawca będzie uiszczać na rzecz Pożyczkodawcy nie będą objęte ograniczeniami, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek uiszczanych na rzecz Pożyczkodawcy – jest prawidłowe;
 • ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 w przypadku odsetek uiszczanych na rzecz Pożyczkodawcy – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.