IPPB6/4510-70/16-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wydatki Spółki ponoszone w związku z najmem Lokalu będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2016 r. (data wpływu 9 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z najmem lokalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z najmem lokalu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

K. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w branżach kreatywnych, tj. w zakresie działalności agencji reklamowych, marketingu oraz doradztwa informatycznego i programowania. K. - M. oraz Szymon M. (dalej: „Wspólnicy” lub „Członkowie Zarządu”) są jedynymi udziałowcami Spółki oraz pełnią funkcje członków zarządu Spółki na podstawie powołania.

Na podstawie umowy Spółki każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki oraz reprezentowania spółki wobec osób trzecich. Wspólnicy Spółki są właścicielami nieruchomości, odrębnego lokalu na zasadzie ustawowej wspólności małżeńskiej (dalej: „Lokal”). Biuro, z którego Spółka będzie prowadziła działalność oraz będzie zarejestrowana jej siedziba, będzie zlokalizowane w Lokalu. W tym celu zostanie zawarta umowa najmu pomiędzy Wspólnikami a Spółką.

W wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy najmu, Spółka poniesie określone wydatki, w szczególności będzie zobowiązana do zapłaty czynszu oraz innych opłat obejmujących, m.in.: zwrot kosztów z tytułu ubezpieczenia Lokalu, podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste, opłat za zarządzanie nieruchomością, wydatków na nieruchomość wspólną, wywozu i usuwania śmieci i nieczystości, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków, energii elektrycznej oraz innych mediów wykorzystywanych w Lokalu.

Biuro Spółki będzie stanowiło jedno pomieszczenie wyodrębnione funkcjonalnie od reszty Lokalu, który zachowa swoje dotychczasowe przeznaczenie. Biuro będzie składać się ze stanowisk pracy przystosowanych do charakteru działalności wykonywanej przez Spółkę, w szczególności z zapewnionym dostępem do koniecznego w tej działalności oprogramowania komputerowego oraz infrastruktury informatycznej. W biurze przechowywane będą również dokumenty oraz instrumenty ewidencyjno-księgowe związane z działalnością Spółki.

Lokal nie służył wcześniej do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wspólnicy nie prowadzą i nie prowadzili działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości. Nie podjęli również starań marketingowych o klientów zainteresowanych wynajmem Lokalu, nie planują również zakupu dalszych nieruchomości celem ich wynajmu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki Spółki ponoszone w związku z najmem Lokalu będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki Spółki związane z wynajmem Lokalu od Wspólników będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki.

Na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. do kosztów uzyskania przychodów osób prawnych zaliczają się wszelkie wydatki, które służą uzyskaniu przychodu lub zachowaniu źródła przychodów.

Wydatki związane z zapewnieniem właściwych warunków lokalowych oraz infrastruktury dla prowadzenia działalności gospodarczych są niezbędne dla prowadzenia aktywności gospodarczej oraz służą uzyskiwaniu przychodów. Do takich wydatków należy w szczególności zaliczyć wynajem biura na warunkach rynkowych, które pozwoli na zapewnienie właściwych miejsc pracy członkom zarządu i osobom świadczącym pracę na rzecz podatnika podatku CIT oraz przechowywanie związanej z prowadzoną działalnością dokumentacji.

Należy wskazać, że funkcjonalny związek kosztów ponoszonych w związku z wynajmem przez Spółkę Lokalu od Wspólników oraz kwalifikacja tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów zostały potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, a inne zakwalifikowanie opisanych powyżej wydatków byłoby sprzeczne z konstrukcją podatku dochodowego.

Ponadto, w dotychczasowym orzecznictwie zaakceptowano, że kosztem uzyskania przychodów jest koszt wynajmu nieruchomości dla spółki cywilnej, przy czym koszt ten może być rozpoznany także przez wspólnika, który wynajmuje mieszkanie na rzecz tej spółki (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2891/12). Nieuzasadnione byłoby zatem odmówienie możliwości rozpoznania wydatków na wynajęcie lokalu biurowego, jeżeli najemcą jest podatnik posiadający odrębną osobowość prawną.

W związku z tym wydatki na wynajem Lokalu będącego przedmiotem własności Wspólników będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów.

Kosztami będą zarówno koszty uzyskania przychodu pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pozostające w związku pośrednim) – jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy jednak pamiętać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, że wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostaną na mocy ustawy uznane za koszty uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że K. - M. oraz Szymon M. (dalej: „Wspólnicy” lub „Członkowie Zarządu”) są jedynymi udziałowcami Spółki oraz pełnią funkcje Członków Zarządu Spółki na podstawie powołania. Wspólnicy są właścicielami nieruchomości, odrębnego Lokalu na zasadzie ustawowej wspólności małżeńskiej. Biuro, z którego Spółka będzie prowadziła działalność oraz będzie zarejestrowana jej siedziba, będzie zlokalizowane w Lokalu. W tym celu zostanie zawarta umowa najmu pomiędzy Wspólnikami a Spółką. W wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy najmu, Spółka poniesie określone wydatki, w szczególności będzie zobowiązana do zapłaty czynszu oraz innych opłat, obejmujących m.in.: zwrot kosztów z tytułu ubezpieczenia Lokalu, podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste, opłat za zarządzanie nieruchomością, wydatków na nieruchomość wspólną, wywozu i usuwania śmieci i nieczystości, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków, energii elektrycznej oraz innych mediów wykorzystywanych w Lokalu. Biuro Spółki będzie stanowiło jedno pomieszczenie wyodrębnione funkcjonalnie od reszty Lokalu, który zachowa swoje dotychczasowe przeznaczenie. Biuro będzie składać się ze stanowisk pracy przystosowanych do charakteru działalności wykonywanej przez Spółkę, w szczególności z zapewnionym dostępem do koniecznego w tej działalności oprogramowania komputerowego oraz infrastruktury informatycznej. W biurze przechowywane będą również dokumenty oraz instrumenty ewidencyjno-księgowe związane z działalnością Spółki.

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że przedmiotowe wydatki Wnioskodawcy związane z najmem lokalu mają na celu zapewnienie warunków lokalowych dla prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym uzyskiwanie przychodów z tej działalności. Możliwość użytkowania lokalu ma na celu prawidłowe wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec tego wydatki związane z najmem lokalu mają na celu osiągnięcie przychodów bądź zachowanie albo zabezpieczenie funkcjonowania źródła przychodów.

Podsumowując, wydatki Wnioskodawcy ponoszone w związku z wynajmem lokalu od swoich wspólników, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z najmem lokalu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo nadmienia się również, że wydana interpretacja indywidualna dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) zainteresowanego i nie rozstrzyga kwestii związanych z prawidłowością zawarcia umowy najmu lokalu pomiędzy Wnioskodawcą a jej wspólnikami, o której mowa w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym. Wyjaśnić należy, że jedynie ważna czynność prawna może stanowić podstawę prawną uznania wydatków za koszty uzyskania przychodów, gdyż na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 66 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.