IPPB6/4510-69/16-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wypłacane Członkom Zarządu przez Spółkę diety lub zwrot kosztów z tytułu Delegacji będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2016 r. (data wpływu 9 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet wypłacanych członkom zarządu lub zwrotów kosztów z tytułu delegacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet wypłacanych członkom zarządu lub zwrotów kosztów z tytułu delegacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

K. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w branżach kreatywnych, tj. w zakresie produkcji odzieży wierzchniej, dzianej oraz innych pozaszkolnych form edukacji artystycznej, jak również doradztwa informatycznego i programowania. K. - M. oraz Szymon M. (dalej: „Wspólnicy” lub „Członkowie Zarządu”) są jedynymi udziałowcami Spółki oraz pełnią funkcje członków zarządu Spółki na podstawie powołania.

Na podstawie umowy Spółki każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki oraz reprezentowania spółki wobec osób trzecich.

Jednocześnie Wnioskodawca nie wyklucza, że Członkowie Zarządu Spółki na podstawie umów zawieranych przez Spółkę z jej kontrahentami oraz na podstawie zawartych przez Wspólników ze Spółką umów zlecenia i o dzieło będą podejmowali czynności związane z realizacją uzyskanych przez Spółkę zleceń, w szczególności w zakresie projektowania oraz produkcji ubioru oraz projektowania rozwiązań informatycznych dla klientów Spółki. Uzyskane przez Spółkę zlecenia będą zatem realizowane przez Wspólników w ramach umów o dzieło lub umów zlecenia pomiędzy Członkami Zarządu Spółki a Spółką.

Umowy zlecenia i o dzieło będą wykonywane co do zasady na terenie siedziby Spółki. Wnioskodawca nie może jednak wykluczyć, że Członkowie Zarządu będą, korzystając z samochodów własnych, samochodów Spółki lub innych środków transportu wyjeżdżać na delegacje do miejsc, gdzie zlecenia będą wdrażane lub gdzie będą prowadzone negocjacje i szkolenia związane z pozyskiwanymi zleceniami, wyznaczonych Spółce przez klientów poza siedzibą Spółki. W ramach tych wyjazdów Członkowie Zarządu Spółki będą projektowali oraz produkowali ubiór oraz rozwiązania informatyczne, prowadzili szkolenia dla klientów dotyczące najlepszych sposobów wykorzystania proponowanych strategii i rozwiązań i ewentualnie będą nadzorowali sposób wdrażania oferowanych przez Spółkę usług. Niewykluczone, że Członkowie Zarządu Spółki będą pozostawali przez dłuższe okresy czasu na terenie siedzib kontrahentów Spółki w ramach realizacji kontraktów i projektów o charakterze długookresowym. Pozostając na terenie kontrahentów będą działali samodzielnie, tj. w szczególności samodzielnie będą planowali sposób wdrażania zleconych Spółce projektów.

W ramach wykonywanej działalności Spółki Członkowie Zarządu będą udawać się również w delegacje (dalej: „Delegacje”). Delegacje będą odbywały się m.in. celem negocjacji nowych kontraktów oraz ich realizacji. Ponadto Wnioskodawca nie wyklucza, że Członkowie Zarządu Spółki będą również udawać się na Delegacje, które polegać będą na uczestnictwie w warsztatach, spotkaniach biznesowych, konferencjach oraz szkoleniach dotyczących działalności gospodarczej oraz usług świadczonych w ramach działalności Spółki. W ramach tych wydarzeń Członkowie Zarządu będą podnosili własne kompetencje, nawiązywali kontakty biznesowe z innymi uczestnikami szkoleń oraz starali się o promocję własnych rozwiązań i projektów realizowanych, w ramach działalności Spółki oraz o ewentualne pozyskiwanie nowych klientów Spółki.

Spółka wypłaci Członkom Zarządu Spółki z tytułu odbywanych przez nich Delegacji diety lub zwrot kosztów. Zwrot kosztów dotyczyć będzie m.in. przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez Spółkę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wypłacane Członkom Zarządu przez Spółkę diety lub zwrot kosztów z tytułu Delegacji będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki Spółki związane z Delegacjami Członków Zarządu stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Wydatki Spółki związane z Delegacjami Członków Zarządu będą stanowić koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 u.p.d.o.p. Przepis ten stanowi, że do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wszelkie wydatki, które poniesione zostały w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania źródła przychodu. Nie ulega wątpliwości, że Delegacje Członków Zarządu, którzy są bezpośrednio zaangażowani w świadczone przez Spółkę usługi, służące realizacji kontraktów na terenie siedzib zleceniodawców Spółki służyć będą uzyskaniu przychodu przez Spółkę. Delegacje te będą związane z bezpośrednim uczestnictwem w projektach realizowanych przez Spółkę na rzecz jej kontrahentów oraz uczestnictwem w formach kształcenia zawodowego dedykowanego osobom prowadzącym i działalność biznesową w zakresie działalności Spółki. Formy dokształcania zawodowego będą również wykorzystywane jako formy nawiązywania kontaktów biznesowych oraz promowania własnych rozwiązań w zakresie usług z branży projektanckiej oraz informatycznej. Stanowisko takie znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2012 r. o sygn. ILPB3/423-11/12-2/JG, gdzie wskazano, że koszty podróży służbowej członka zarządu spółki stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki także gdy są ponoszone w uzasadnionych gospodarczo sytuacjach na rzecz członków zarządu będących jednocześnie 100% udziałowcami spółki. Tylko na marginesie należy jeszcze wskazać, że za koszt uzyskania przychodu uznawano wydatki na podróże członków zarządu wyłącznie pośrednio związane z działalności spółki (posiedzenia zarządu) – postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 30 maja 2005 r. o sygn. PDD/427-8/05.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów.

Kosztami będą zarówno koszty uzyskania przychodu pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pozostające w związku pośrednim) – jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy jednak pamiętać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, że wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostaną na mocy ustawy uznane za koszty uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że K.-M. oraz Szymon M. są jedynymi udziałowcami Spółki oraz pełnią funkcje Członków Zarządu Spółki na podstawie powołania.

Spółka nie wyklucza, że Członkowie Zarządu Spółki na podstawie umów zawieranych przez Spółkę z jej kontrahentami oraz na podstawie zawartych przez Członków Zarządu ze Spółką umów zlecenia i o dzieło będą podejmowali czynności związane z realizacją uzyskanych przez Spółkę zleceń.

W ramach wykonywanej działalności Spółki Członkowie Zarządu będą udawać się w delegacje. Delegacje będą odbywały się m.in. celem negocjacji nowych kontraktów oraz ich realizacji. Ponadto Wnioskodawca nie wyklucza, że Członkowie Zarządu Spółki będą również udawać się na delegacje, które polegać będą na uczestnictwie w warsztatach, spotkaniach biznesowych, konferencjach oraz szkoleniach dotyczących działalności gospodarczej oraz usług świadczonych w ramach działalności Spółki. W ramach tych wydarzeń Członkowie Zarządu będą podnosili własne kompetencje, nawiązywali kontakty biznesowe z innymi uczestnikami szkoleń oraz starali się o promocję własnych rozwiązań i projektów realizowanych, w ramach działalności Spółki oraz o ewentualne pozyskiwanie nowych klientów Spółki.

Spółka wypłaci Członkom Zarządu Spółki z tytułu odbywanych przez nich delegacji diety lub zwrot kosztów. Zwrot kosztów dotyczyć będzie m.in. przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez Spółkę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że przedmiotowe wydatki na członków zarządu mają na celu zapewnienie im możliwości wykonania zleconych czynności na rzecz Spółki, związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Czynności te wykonywane są z kolei celem uzyskania przychodów przez Spółkę poprzez realizowanie zadań na jej rzecz oraz ewentualne pozyskiwanie klientów. Powyższe wydatki mają zatem na celu osiągnięcie przychodów bądź zachowanie albo zabezpieczenie funkcjonowania źródła przychodów.

Z uwagi jednak na fakt, że w powyższej sprawie Członkowie Zarządu są również udziałowcami Spółki, ocena prawna przedmiotowych wydatków wymaga odniesienia się do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztami uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.

W dyspozycji ww. przepisu mieszczą się sytuacje, gdy spółka kapitałowa wykonuje świadczenie na rzecz swojego wspólnika, nie otrzymując w zamian żadnego świadczenia wzajemnego. Nie znajdzie on natomiast zastosowania w przypadku, gdy świadczenia wypłacane na rzecz wspólnika dotyczą wykonywania czynności zleconych przez Spółkę. Odpowiada im wówczas wykonywanie przez tą osobę fizyczną określonych czynności na rzecz Spółki, co wyklucza możliwość uznania tych świadczeń za mające charakter jednostronny.

Podsumowując, wypłacane Członkom Zarządu przez Wnioskodawcę diety lub zwrot kosztów z tytułu delegacji będą stanowiły koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet wypłacanych członkom zarządu lub zwrotów kosztów z tytułu delegacji, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.