IPPB6/4510-455/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nierozpoznana do tej pory jako koszt uzyskania przychodów część wypłaconego Wynagrodzenia z tytułu zawartych Umów, w zakresie w jakim dotyczy nabycia praw i obowiązków z tytułu umów o pracę oraz nabycia praw i obowiązków z tytułu umów z dostawcami, stanowi koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, o którym mowa w art. 15 ust. 4d Ustawy o PDOP, który Spółka powinna zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w datach rozpoznawania tych wydatków dla celów rachunkowych, tj. w datach ich ujmowania w rachunku zysków i strat jako kosztu dla celów rachunkowych lub w datach ich bezpośredniego ujmowania w kapitałach własnych (poprzez ich zmniejszenie) w bilansie Spółki w odpowiednich wartościach rozpoznawanych dla celów rachunkowych?
IPPB6/4510-455/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. dostawca
 2. kapitał własny
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. nabycie prawa
 5. odpisy
 6. rachunki
 7. restrukturyzacja
 8. umowa
 9. wartości niematerialne i prawne
 10. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nierozpoznanej do tej pory jako koszt uzyskania przychodów części wypłaconego wynagrodzenia z tytułu zawartych umów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nierozpoznanej do tej pory jako koszt uzyskania przychodów części wypłaconego wynagrodzenia z tytułu zawartych umów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

MP GmbH jest spółką prawa szwajcarskiego należącą do międzynarodowej Grupy M. (dalej: „Grupa M.”). Grupa M. prowadzi działalność gospodarczą polegającą miedzy innymi na produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży wyrobów cukierniczych. Na terenie Polski MP GmbH prowadzi działalność w formie oddziału z siedzibą w Polsce – MP GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce (dalej: „Spółka” lub „Oddział”). MP GmbH jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: Podatek CIT) w zakresie dochodów osiąganych na terytorium Polski przez Oddział.

W ramach Grupy M. Oddział pełni funkcję centrum zaopatrzenia w surowce i materiały wybranych podmiotów Grupy M.. W celu umożliwienia wykonywania funkcji Oddziału, w przeszłości na podstawie przeprowadzonych w Grupie M. restrukturyzacji Spółka przejęła od innych spółek z Grupy M. mających siedzibę w Polsce (dalej: „Spółki z Grupy M.”), funkcje dotyczące usług (dalej: „Usługi”) w szczególności z zakresu:

 1. zaopatrzenia; oraz
 2. materiałów wykorzystywanych w procesach pakowania i produkcji zewnętrznej;
 3. pakowania i usług produkcji zewnętrznej (nie związanych z wyrobami gotowymi);
 4. logistyki operacyjnej;
 5. usług z zakresu magazynowania i transportu;
  nabywanych od podmiotów zewnętrznych.

Oddział włączył przedmiotowe Usługi do zakresu usług świadczonych przez Spółkę na rzecz innych podmiotów Grupy M. jako centrum zaopatrzenia.

W celu przejęcia powyższych funkcji Oddział zawarł ze Spółkami z Grupy M. umowy (dalej: „Umowy”), na podstawie których:

 1. Oddział odpłatnie nabył od Spółek z Grupy M. składniki majątkowe związane z funkcjami, które były przedmiotem transferu z tych spółek do Oddziału. Składniki te obejmowały w szczególności wyposażenie biura;
 2. Oddział odpłatnie nabył (przejął) prawa i obowiązki Spółek z Grupy M. z umów o pracę zawartych z pracownikami odpowiedzialnymi za wykonywanie tych funkcji, które były przedmiotem transferu ze Spółek z Grupy M. do Oddziału;
 3. Oddział odpłatnie nabył (przejął) również prawa i obowiązki Spółek z Grupy M. wynikające z umów zawartych z dostawcami, które były związane z tymi funkcjami, np. z umów na dostawę surowców i materiałów (jak np. kakao, cukier), z umów wyposażenia wykorzystywanego przez pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie tych funkcji, w szczególności umów leasingu komputerów i umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych, z umów na usługi transportowe, z umów na usługi w obszarze opakowań i magazynowania, oraz innych umów dotyczących tych funkcji według stanu na dzień transakcji.

W wyniku świadczenia tych Usług Spółka osiągała i osiąga przychody podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa o PDOP”).

Na podstawie Umów Spółka wypłaciła Spółkom z Grupy M. wynagrodzenie z tytułu nabycia składników majątkowych oraz przejęcia praw i obowiązków wynikających umów o pracę oraz umów z dostawcami (dalej: „Wynagrodzenie”).

W otrzymanych przez Oddział interpretacjach indywidualnych dotyczących opisanych powyżej transferów funkcji wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, tj. interpretacji z dnia 22 marca 2013 roku (znak IPPB5/423-94/13-2/DG) oraz w interpretacji z dnia 21 maja 2014 roku (znak IPPB5/423-208/14-3/AM), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził prawidłowość zaprezentowanego przez Oddział stanowiska, zgodnie z którym:

 1. Oddział ma prawo zaliczyć Wynagrodzenie wypłacone do Spółek z Grupy M. z tytułu Umów do kosztów uzyskania przychodów oraz
 2. Wynagrodzenie wypłacone do Spółek z Grupy M. na podstawie opisanych we wniosku Umów, w części przypadającej na nabycie praw i obowiązków z tytułu umów o pracę oraz nabycie praw i obowiązków z tytułu umów z dostawcami stanowi koszt inny niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, o którym mowa w art. 15 ust. 4d Ustawy o PDOP, który Oddział powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie w okresie, w którym Wynagrodzenie jest ujmowane jako koszt dla celów rachunkowych.

W konsekwencji, nie jest przedmiotem niniejszego wniosku kwestia prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wynagrodzenia. Spółka wnosi zatem o wydanie interpretacji w opisanym zdarzeniu przyszłym, którego elementem jest fakt posiadania takiego prawa.

Zgodnie z otrzymanymi interpretacjami indywidualnymi, Spółka zaliczała Wynagrodzenie w części przypadającej na przejęcie praw i obowiązków z tytułu umów o pracę oraz praw i obowiązków z tytułu umów z dostawcami do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, w którym koszt ten był uznawany za koszt dla celów księgowych (t.j. proporcjonalnie do założonego okresu amortyzacji księgowej odpowiednich wartości niematerialnych i prawnych). Na dzień złożenia niniejszego wniosku, Spółka nie rozpoznała całej wartości wypłaconego Wynagrodzenia jako (i) kosztu dla celów rachunkowych, ani (ii) kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy o PDOP.

W roku 2015 Spółka dokonała restrukturyzacji działalności w Grupie M., skutkującej m.in. rozwiązaniem niektórych umów o pracę przejętych przez Spółkę od Spółek z Grupy M. w ramach Umów. W konsekwencji, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, Spółka dla celów rachunkowych dokonała jednorazowego odpisu zmniejszającego wartość odpowiednich wartości niematerialnych i prawnych (powstałych na skutek przejęcia praw i obowiązków z tytułu umów o pracę od Spółek z Grupy M.), w zakresie dotyczącym rozwiązywanych umów. Wartość odpisu nie została wykazana w rachunku zysków i strat jako koszt dla celów rachunkowych lecz została wykazana bezpośrednio jako zmniejszenie kapitałów własnych Spółki w jej bilansie.

Powyższe ujęcie nierozpoznanej dotychczas części kosztu wypłaconego Wynagrodzenia dla celów rachunkowych zostało potwierdzone i zaakceptowane przez audytora Spółki jako zgodne z przepisami rachunkowymi.

W przyszłości Spółka może dokonywać dalszych działań i restrukturyzacji skutkujących koniecznością dokonania odpisów zmniejszających wartość wartości niematerialnych i prawnych powstałych na skutek przejęcia praw i obowiązków z tytułu umów o pracę od Spółek z Grupy M.. W zależności od przyczyn dokonania odpisów, zgodnie z przepisami rachunkowymi, mogą one być ujmowane w rachunku zysków i strat jako koszt dla celów rachunkowych lub bezpośrednio jako zmniejszenie kapitałów własnych Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nierozpoznana do tej pory jako koszt uzyskania przychodów część wypłaconego Wynagrodzenia z tytułu zawartych Umów, w zakresie w jakim dotyczy nabycia praw i obowiązków z tytułu umów o pracę oraz nabycia praw i obowiązków z tytułu umów z dostawcami, stanowi koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, o którym mowa w art. 15 ust. 4d Ustawy o PDOP, który Spółka powinna zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w datach rozpoznawania tych wydatków dla celów rachunkowych, tj. w datach ich ujmowania w rachunku zysków i strat jako kosztu dla celów rachunkowych lub w datach ich bezpośredniego ujmowania w kapitałach własnych (poprzez ich zmniejszenie) w bilansie Spółki w odpowiednich wartościach rozpoznawanych dla celów rachunkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nierozpoznana do tej pory jako koszt uzyskania przychodów część wypłaconego Wynagrodzenia z tytułu zawartych Umów, w zakresie w jakim dotyczy nabycia praw i obowiązków z tytułu umów o pracę oraz nabycia praw i obowiązków z tytułu umów z dostawcami stanowi koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, o którym mowa w art . 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o PDOP”), który Spółka powinna zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w datach rozpoznawania tych wydatków dla celów rachunkowych, tj. w datach ich ujmowania w rachunku zysków i strat jako kosztu dla celów rachunkowych lub w datach ich bezpośredniego ujmowania w kapitałach własnych (poprzez ich zmniejszenie) w bilansie Spółki w odpowiednich wartościach rozpoznawanych dla celów rachunkowych.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art . 16 ust. 1 Ustawy o PDOP (Art . 15 ust. 1 Ustawy o PDOP).

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (Art. 15 ust. 4d Ustawy o PDOP).

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4a i 4f-4h Ustawy o PDOP, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (Art. 15 ust. 4e Ustawy o PDOP).

Oddział pragnie podkreślić że, jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, kwestia prawa Oddziału do zaliczenia Wynagrodzenia wypłaconego do Spółek z Grupy M. na podstawie zawartych Umów do kosztów uzyskania przychodów została potwierdzona w otrzymanych przez Oddział interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 22 marca 2013 roku (znak IPPB5/423-94/13-2/DG) oraz z dnia 21 maja 2014 roku (znak IPPB5/423-208/14-3/AM).

Przedmiotem niniejszego wniosku nie jest zatem ponowne potwierdzenie prawa Spółki do zaliczenia wypłaconego Wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów lecz potwierdzenie momentu, w którym ten koszt powinien zostać ujęty jako koszt uzyskania przychodów. Zdaniem Spółki, w związku ze zmianą ujęcia księgowego Wynagrodzenia z tytułu Umów tj. wskazanym w opisie zdarzenia przyszłego jednorazowym odpisem zmniejszającym wartość odpowiednich wartości niematerialnych i prawnych oraz możliwymi przyszłymi odpisami, wskazane powyżej interpretacje indywidualne mogą nie mieć zastosowania do określenia momentu ujęcia jako kosztów uzyskania przychodów powyższych odpisów.

W ocenie Spółki Wynagrodzenie z tytułu zawartych Umów, w zakresie w jakim dotyczy nabycia praw i obowiązków z tytułu umów o pracę oraz nabycia praw i obowiązków z tytułu umów z dostawcami stanowi koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, o którym mowa w art . 15 ust. 4d Ustawy o PDOP, tj. koszt o charakterze pośrednim, gdyż:

 1. Wynagrodzenie należy uznać za koszt ogólny działalności, którego ponoszenie przyczynia się do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej Oddziału;
 2. Wynagrodzenia nie można powiązać bezpośrednio z konkretnymi uzyskiwanymi przez Oddział przychodami z tytułu świadczenia Usług, w szczególności nie można określić w jakim konkretnym okresie oraz w jakiej konkretnej wysokości powstał związany z wypłaconym Wynagrodzeniem przychód.

Mając powyższe na względzie, w ocenie Spółki określając moment rozpoznania kosztów wypłaconego Wynagrodzenia w zakresie nabytych praw i obowiązków z tytułu umów o pracę oraz z tytułu umów z dostawcami jako kosztów uzyskania przychodów należy zastosować przepisy art. 15 ust. 4d oraz ust. 4e Ustawy o PDOP.

Zdaniem Spółki, z treści przytoczonych przepisów wynika, że koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (czyli tzw. „koszty pośrednie”) powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia tych kosztów w księgach rachunkowych (z wyjątkiem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów ujętych jako koszty) z punktu widzenia przepisów o rachunkowości.

A zatem ujęcie wydatków dla celów rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez podatnika, w szczególności przez odpisy amortyzacyjne albo inne jednorazowe odpisy zmniejszające wartość odpowiednich wartości niematerialnych i prawnych, stanowią jednocześnie moment ich potrącenia w odpowiednich wartościach (tj. moment uwzględnienia przy ustalaniu dochodu na potrzeby obliczenia podatku CIT) dla celów podatkowych.

Mając na uwadze powyższe, w momencie dokonania odpisów zgodnie z przepisami rachunkowymi, które to odpisy mogą być ujmowane: (i) w rachunku zysków i strat jako koszt dla celów rachunkowych lub (ii) bezpośrednio jako zmniejszenie kapitałów własnych Oddziału, Spółka ma prawo ująć odpowiednio koszt w tej wysokości jako koszt uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki prawidłowe jest jego stanowisko, zgodnie z którym nierozpoznana do tej pory jako koszt uzyskania przychodów cześć wypłaconego Wynagrodzenia z tytułu zawartych Umów w zakresie w jakim dotyczy nabycia praw i obowiązków z tytułu umów o pracę oraz nabycia praw i obowiązków z tytułu umów z dostawcami stanowi koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, o którym mowa w art. 15 ust. 4d Ustawy o PDOP, który Spółka powinna zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w datach rozpoznawania tych wydatków dla celów rachunkowych, tj. w datach ich ujmowania w rachunku zysków i strat jako kosztu dla celów rachunkowych lub w datach ich bezpośredniego ujmowania w kapitałach własnych (poprzez ich zmniejszenie) w bilansie Spółki w odpowiednich wartościach rozpoznawanych dla celów rachunkowych.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, w szczególności:

 1. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 września 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-237/15/KP, w której organ stwierdził, że: „Reasumując, z literalnego brzmienia przepisu art. 15 ust. 4e updop wynika jednoznacznie, że ustawodawca uzależnia moment, w którym wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów od momentu ujęcia go w księgach zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Przy czym nie chodzi w tym przypadku o jakiekolwiek ujęcie wydatku w księgach rachunkowych, np. na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów, tylko jego ujęcie w koszty danego okresu rozliczeniowego, tzn. uznanie przez podatnika za taki koszt, na podstawie przyjętej polityki rachunkowości oraz przy zachowaniu zasad rachunkowości: współmierności przychodów i kosztów, istotności i ostrożności (art. 6-8 ustawy o rachunkowości). Dopiero moment odpisu kosztów w ewidencji rachunkowej w ciężar kont o charakterze wynikowym mający wpływ na ustalenie prawidłowego wyniku finansowego firmy jest momentem mającym określone konsekwencje na gruncie podatku dochodowego. Stwierdzić należy więc, że z treści przywołanych przepisów updop wynika podstawowa reguła, zgodnie z którą moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest w obecnym stanie prawnym uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Przepisy ustawy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jeżeli zatem, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, Spółka, dla celów bilansowych wydatki o jakich mowa we wniosku rozlicza w czasie, to powinna je w tym samym czasie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych”.
 2. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 września 2015 r., sygn. IPPB6/4510-227/15-2/AK, w której organ stwierdził, że: „Innymi słowy, przyporządkowanie księgowe danego kosztu do okresu sprawozdawczego zgodnie z przepisami o rachunkowości pozwala na określenie dnia, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych w rozumieniu art. 15 ust. 4e Ustawy o CIT. Tym samym ustawodawca przesądził, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodem, rozpoznawane są nie na zasadzie kasowej (a więc z momentem faktycznego poniesienia danego wydatku lub kosztu przez podatnika skutkującego uszczupleniem majątku podatnika), lecz na zasadzie memoriałowej (a więc z momentem księgowego poniesienia danego wydatku lub kosztu przez podatnika). Tym samym, jeśli dany koszt pośredni zostaje dla celów księgowych ujęty przez podatnika w czasie (jako rozliczenia międzyokresowe), w ten sam sposób powinien on zostać rozpoznany dla celów podatkowych. Podsumowując, wydatki z tytułu Opłaty jednorazowej oraz Wynagrodzenia powinny być rozpoznawane w czasie jako koszt dla celów podatkowych przez okres obowiązywania Umowy o współpracę, tj. zgodnie z ich ujęciem dla celów rachunkowych”.
 3. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 września 2015 r., sygn. IPPB6/4510-116/15-2/AZ, w której organ stwierdził, że: „Z literalnego brzmienia art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że za dzień poniesienia kosztu należy uznać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, tj. zaksięgowano w korespondencji z odpowiadającym mu zobowiązaniem. Dzień ten należy rozumieć jako dzień (okres), do którego został dany wydatek przypisany w księgach rachunkowych na podstawie treści otrzymanej faktury. W związku z tym, ujęcie podatkowe kosztu uzależnione jest, co do zasady, od ujęcia danego kosztu w księgach rachunkowych”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.