IPPB6/4510-446/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Zliczenie do kosztów uzyskania przychodu odsetek od zaciągniętego finansowania na nabycie udziałów w Spółkach Zagranicznych.
IPPB6/4510-446/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. finansowanie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. kredyt
 4. nabycie udziałów
 5. odsetki
 6. udział
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od zaciągniętego finansowania na nabycie udziałów w Spółkach Zagranicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od zaciągniętego finansowania na nabycie udziałów w Spółkach Zagranicznych.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

P. sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową utworzoną zgodnie z prawem polskim. Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Polski i jest polskim rezydentem podatkowym. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest P, spółka z siedzibą na Węgrzech, utworzona zgodnie z prawem węgierskim, będąca węgierskim rezydentem podatkowym.

Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w dwóch spółkach zagranicznych (dalej łącznie: „Spółki Zagraniczne”):

 • P. CZ s.r.o. – posiadającą siedzibę na terytorium Republiki Czeskiej i będącą czeskim rezydentem podatkowym, oraz
 • P. SK s.r.o. - posiadającą siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej i będącą słowackim rezydentem podatkowym.

Planowane nabycie udziałów w Spółkach Zagranicznych jest skutkiem działań reorganizacyjnych mających miejsce w Grupie P. (dalej: „Grupa P.”), których celem jest poprawa efektywności struktury własnościowej Grupy P. W najbliższym czasie (co najmniej 2 lata) nie jest przewidziane zbycie tych udziałów na rzecz innych podmiotów. Z uwagi na fakt, że Spółki Zagraniczne są spółkami produkcyjnymi, nabycie w nich udziałów przez Wnioskodawcę pozwoli na konsolidację działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej produktów Grupy P. w kilku krajach Europy (Wnioskodawca jest dystrybutorem produktów Grupy P.). Wnioskodawca będzie nabywać produkty od Spółek Zagranicznych celem ich dystrybucji na terenie Polski. Wnioskodawca może w przyszłości świadczyć na rzecz Spółek Zagranicznych różnego rodzaju usługi, np. usługi doradcze lub zarządcze. Wnioskodawca może również w przyszłości uzyskiwać dywidendy od Spółek Zagranicznych.

Nabycie udziałów w Spółkach Zagranicznych zostanie sfinansowane ze środków uzyskanych przez Wnioskodawcę z oprocentowanego kredytu udzielonego przez banki zagraniczne na podstawie umowy Senior Facility Agreement z dnia 16 czerwca 2015 r., do której Wnioskodawca przystąpił. Oprocentowanie kredytu będzie określone w wysokości rynkowej. Wspomniane banki nie będą podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. W związku z finansowaniem udzielonym przez Banki, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek. Umowa kredytowa może również przewidywać kapitalizację odsetek.

Dodatkowo należy nadmienić, że Wnioskodawca wcześniej działający pod nazwą T. Sp. z o.o. dokonał połączenia z P. S.A. (dalej: „P.”). W wyniku połączenia P. przestał istnieć i obecnie Wnioskodawca kontynuuje działalność gospodarczą prowadzoną dotychczas przez ten podmiot. Kwestia połączenia nie jest jednak przedmiotem niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odsetki od zaciągniętego finansowania na nabycie udziałów w Spółkach Zagranicznych będą stanowić koszty uzyskania przychodów opodatkowanych Wnioskodawcy każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od zaciągniętego finansowania na nabycie udziałów w Spółkach Zagranicznych będą stanowić koszty uzyskania przychodów opodatkowanych Wnioskodawcy każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

 1. Przesłanki uznania odsetek za koszty uznania przychodów

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”). Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji dla celów podatkowych.

Zgodnie z wykształconą praktyką kosztem uzyskania przychodów będzie taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca otrzyma finansowanie bankowe celem nabycia udziałów w Spółkach Zagranicznych w związku z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej oraz celem konsolidacji działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej w kilku krajach Europy. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od udzielonego finansowania będą stanowić wydatki związane z pozyskaniem środków finansowych w związku z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Innymi słowy, zdaniem Wnioskodawcy, będzie istnieć związek pomiędzy kosztem poniesionym na nabycie udziałów w Spółkach Zagranicznych – w formie odsetek od udzielonego finansowania – a szeroko rozumianymi przychodami z działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Taki związek przedmiotowych odsetek z przychodami zostanie zachowany, gdyż poniesienie kosztu w postaci odsetek umożliwi Wnioskodawcy dalszy rozwój działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto, nabycie udziałów będzie skutkować nabyciem przez Wnioskodawcę kontroli nad ww. Spółkami. Uzyskana kontrola będzie stanowiła narzędzie pozwalające na zabezpieczenie źródła przychodów Wnioskodawcy w przyszłości.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT takie wydatki co do zasady mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, i zdaniem Wnioskodawcy, stanowią one koszty uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu, pod warunkiem, że nie zostały zawarte w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe.

 1. Brak wyłączenia odsetek z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT nie uznaje się za koszty podatkowe wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Powyższy przepis wskazuje, że wydatki na nabycie udziałów stanowią koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów.

Ustawa o CIT nie precyzuje definicji „wydatki na nabycie lub objęcie udziałów”, zatem niezbędne jest odwołanie się do języka potocznego. W znaczeniu słownikowym wyraz „wydatek” jest definiowany jako „suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś” (cyt.: Wielki Słownik Języka Polskiego, www.wsjp.pl). W konsekwencji należy uznać, że definicja wydatku zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT odwołuje się jedynie do wydatków bezpośrednio związanych/warunkujących nabycie udziałów (przykładowo, takie koszty które są związane z opłatami skarbowymi oraz kosztami notarialnymi).

Należy jednoznacznie rozróżnić wydatki na nabycie udziałów warunkujące ich nabycie od wydatków związanych ze źródłem ich finansowania. Odsetki od zaciągniętego finansowania na nabycie udziałów w Spółkach Zagranicznych stanowią koszty uzyskania takiego finansowania, natomiast nie są kosztami bezpośrednio warunkującymi nabycie wspomnianych udziałów. W konsekwencji, odsetki te nie będą stanowić „wydatków na nabycie udziałów”, a będą jedynie kosztem związanym z finansowaniem. Jednocześnie bezsprzeczne jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy takimi kosztami a potencjalnymi przychodami Wnioskodawcy jaki wiązać się może z nabyciem udziałów (np. z odpłatnego zbycia tych udziałów).

W ocenie Wnioskodawcy również inne wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów zawarte w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie znajdą zastosowania w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy będzie miał on prawo zaliczyć kwotę odsetek od finansowania zaciągniętego na nabycie udziałów w Spółkach Zagranicznych do kosztów uzyskania przychodów.

 1. Zapłata i kapitalizacja odsetek jako moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ww. ustawy nie uznaje się za koszty podatkowe wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:

 • pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),
 • pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się również naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Oznacza to a contrario, że nie wyłączono z katalogu uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytów.

Powyższe przepisy wskazują, że co do zasady odsetki od zaciągniętego finansowania stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy odsetki od zaciągniętego finansowania będą stanowić dla niego koszty uzyskania przychodów każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

 1. Podsumowanie

Powyższe podejście w zakresie uznania odsetek od finansowania zaciągniętego na nabycie udziałów w zagranicznej spółce jako kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznej zapłaty bądź kapitalizacji zostało potwierdzone między innymi w następujących interpretacjach podatkowych:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. IPPB3/423-971/13-2/MC;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 września 2013 r., sygn. ITPB3/423-258/13/DK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 listopada 2012 r., sygn. ILPB3/423-306/12-4/JS;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 sierpnia 2011 r., sygn. ILPB3/423-218/11-2/MM;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 marca 2009 r., sygn. IPPB5/423-6/09-2/AJ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2009 r., sygn. ITPB3/423-663a/08/MT;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2008 r., sygn. IP-PB3-423-232/08-2/JG.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy odsetki od zaciągniętego finansowania na nabycie udziałów w Spółkach Zagranicznych będą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od zaciągniętego finansowania na nabycie udziałów w Spółkach Zagranicznych, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.