IPPB6/4510-44/15-5/AG | Interpretacja indywidualna

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za usługi doradcze świadczone przez Doradcę na rzecz Spółki.
IPPB6/4510-44/15-5/AGinterpretacja indywidualna
 1. doradcy
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. umowa
 4. usługi doradcze
 5. wynagrodzenia
 6. zarząd
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. (data nadania 5 czerwca 2015 r., data wpływu 8 czerwca 2015 r.) oraz pismem z dnia 5 czerwca 2015 r. (data nadania 5 czerwca 2015 r., data wpływu 8 czerwca 2015 r.) na wezwanie z dnia 25 maja 2015 r. Nr IPPB6/4510-44/15-2/AG (data nadania 25 maja 2015 r., data wpływu 28 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za usługi doradcze świadczone przez Doradcę na rzecz Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za usługi doradcze świadczone przez Doradcę na rzecz Spółki.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
 1. Sp. z o.o., („Spółka”) zawarła z osobą fizyczną („Doradca”) umowę na świadczenie na rzecz Spółki usług o charakterze doradczym dotyczącą rynku usług informatycznych oraz bezpieczeństwa i monitoringu („Umowa Doradcza”) w ramach prowadzonej przez Doradcę jednoosobowej działalności gospodarczej.
 2. Doradca jest osobą z wieloletnim doświadczeniem, posiadającymi cenioną na rynku specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku usług elektronicznych, jak i posiada niezbędne kwalifikacje do świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki.
 3. Usługi wykonywane przez Doradcę na rzecz Spółki na podstawie Umowy Doradczej polegają na formułowaniu opinii oraz konsultacji w oparciu o wiedzę ekspercką Doradcy polegających w szczególności na:
  1. analizie i doradztwie w zakresie opracowania strategii rozwoju Spółki,
  2. wspieraniu i doradzaniu kadrze zarządzającej w zakresie: (i) ustalania aspektów finansowych rozwoju Spółki, (ii) podejmowaniu strategicznych decyzji, (iii) opracowywania efektywnych struktur organizacji — przy czym Doradca nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w tym zakresach,
  3. analizie i doradztwie w zakresie tendencji i możliwości rozwoju na rynku,
  4. bieżącej analizie i optymalizacji wyników Spółki,
  5. utrzymywaniu i rozwoju kontaktów z klientami,
  6. analizie jakości świadczonych usług przez Spółkę.
 4. Istotnym jest, że do zakresu usług, które Spółka powierzyła Doradcy w ramach Umowy Doradczej, nie wchodzą jakiekolwiek czynności o charakterze zarządczym, tj. kierowania/zarządzania Spółką. W szczególności w zakres czynności powierzonych Doradcy na podstawie Umowy Doradczej nie wchodzą następujące czynności: reprezentacja Spółki, podejmowanie decyzji personalnych, podejmowanie decyzji inwestycyjnych, zatwierdzanie kontraktów handlowych, bowiem czynności takie każdorazowo wchodzą w zakres obowiązków członków zarządu Spółki.
 5. W związku z wykonywaniem Umowy Doradczej:
  1. Doradca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umów o świadczenie usług doradczych.
  2. Doradca jako niezależny przedsiębiorca nie podlega kierownictwu Spółki w związku z wykonywaniem na jej rzecz usług doradczych, działa na własny rachunek i ryzyko.
  3. Doradca ponosi również ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług doradztwa, jak też pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań.
  4. Doradca ponosi odpowiedzialność za niedochowanie zasad poufności i złamanie innych postanowień umowy, naruszenie pociągać za sobą będzie odpowiedzialność finansową Doradca w formie kary umownej.
  5. Doradca decyduje o miejscu i sposobie świadczenia usług doradczych (chyba, że specyfika danego zlecenia wymaga wykonania tego zlecenia w ustalonym z góry miejscu i czasie wyznaczonym przez standardy przyjęte przy wykonywaniu tego rodzaju umowy).
  6. Doradca może za zgodą Spółki świadczyć usługi doradcze także na rzecz innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów uznawanych za konkurencyjne wobec Spółki. W takim przypadku, z zastrzeżeniem wywiązania się z obowiązków wynikających z Umowy Doradczej, Wykonawca ma prawo powstrzymać się od świadczenia usług wciągu roku w czasie określonym w umowie (25 dni).
  7. Doradca może, za zgodą Spółki, powierzyć wykonanie usług doradczych osobie trzeciej.
  8. Wykonawca ponosi także samodzielnie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, przy świadczeniu usług doradczych nie wykorzystuje infrastruktury Spółki.
  9. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania raportów ze swoich działań z opisem wykonanych w danym miesiącu usług.
  10. Wynagrodzenie Wykonawcy jest proporcjonalnie zmniejszane w przypadku, w którym nie będzie on wstanie wykonywać usług na rzecz Spółki w okresie przewyższającym czternaście dni wciągu danego roku.
 6. Z tytułu wykonania Usług Doradczych Doradca otrzymuje Wynagrodzenie, które składa się z dwóch części: (i) stałej podstawy (należnej miesięcznie), udokumentowanej fakturą VAT za dany miesiąc (pod każdą fakturę załączona jest szczegółowa specyfikacja czynności dokonanych w danym miesiącu) oraz (ii) części zmiennej (należnej rocznie), której wystąpienie i wysokość uzależniona jest od osiągnięcia określonego wskaźnika rocznego (EBIDTA) przez Spółkę. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana na podstawie zwiększającej faktury korygującej (która koryguje wszystkie miesięczne faktury VAT wystawione w danym roku w związku z urealnieniem wartości rocznego wynagrodzenia) w kolejnym roku następującym po roku za który jest należna i w którym wykonane były usługi, za które wypłacana jest część zmienna wynagrodzenia.
 7. Spółka będzie wykorzystywać usługi doradcze nabywane od Doradcy wyłącznie dla celów prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.
 8. Spółka nie wyklucza natomiast możliwości powołania Doradcy do zarządu Spółki. W takim przypadku na podstawie obowiązujących w Spółce regulaminów działania zarządu, aktu powołania Doradcy na członka zarządu lub innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce, w zakres kompetencji Doradcy jako członka zarządu wchodził będzie szereg czynności, których istotą będzie zarządzanie Spółką (w tym m.in. reprezentacja Spółki, podejmowanie decyzji personalnych, podejmowanie niektórych decyzji inwestycyjnych, zatwierdzanie kontraktów handlowych) i które to czynności nie będą pokrywały się ze świadczonymi przez Doradcę usługami doradztwa na podstawie Umowy Doradczej. Poza zakresem kompetencji Doradcy jako członka zarządu pozostaną więc wszelkie czynności doradcze, których wykonywanie zostało powierzone Doradcy przez Spółkę na podstawie Umowy Doradczej.
 9. W przypadku powołania Doradcy do składu zarządu Spółki, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, Doradca będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie stosownej uchwały.
 10. Spółka jak i Doradca są rezydentami podatkowymi w Polsce (podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) oraz są czynnymi podatnikami VAT w Polsce (posiadają w Polsce siedzibę działalności gospodarczej).
 11. Doradca wykonuje usługi we własnym imieniu, bez względu na cel i rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania jako koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia za usługi doradcze świadczone przez Doradcę na rzecz Spółki, udokumentowane fakturami VAT (dot. stałej części wynagrodzenia miesięcznego) oraz fakturami VAT korygującymi zwiększającymi (wystawionymi w związku z urealnieniem wartości rocznego wynagrodzenia i dot. zmiennej części wynagrodzenia)...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Spółka stoi na stanowisku, że Spółka będzie uprawniona do rozpoznania jako koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia za usługi doradcze świadczone przez Doradcę na rzecz Spółki, udokumentowane fakturami VAT (dot. stałej części wynagrodzenia miesięcznego) oraz fakturami VAT korygującymi zwiększającymi (wystawionymi w związku z urealnieniem wartości rocznego wynagrodzenia i dot. zmiennej części wynagrodzenia).

Zgodnie z art . 15 ust. 1 ustawy o podatku od z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 851 j.t.; dalej: „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art . 16 ust. 1 ustawy o CIT.

 1. Sformułowana przez ustawodawcę definicja „kosztów uzyskania przychodów” ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek (każdy rodzaj wydatku) powinien podlegać indywidualnej analizie i ocenie, czy w świetle przepisów ustawy o CIT może być uznany za koszt podatkowy.
 2. Zgodnie z ugruntowaną praktyką sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, aby dany wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu, musi on spełnić następujące warunki:
  1. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów (tj. powinien istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkiem a przychodem),
  2. jest poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (a contrario - nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  3. jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  4. jest właściwie udokumentowany,
  5. nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
 3. Zdaniem Spółki, w analizowanej sprawie wydatki poniesione na wypłatę części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia za świadczenie usług doradczych na podstawie Umowy Doradczej spełniają wszystkie warunki wymienione w pkt 3 powyżej.
 4. Ustalenie części stałej i części zmiennej wynagrodzenia jest zdaniem Spółki działaniem racjonalnym, pozostającym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki. Praktyka taka ma wpływ na podwyższenie motywacji i efektywności Doradcy, jako że wzrasta jego poczucie odpowiedzialności, co w efekcie ma bezpośredni wpływ na wyniki pracy, tj. przychody osiągane z działalności Spółki. Są to więc koszty ponoszone w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, które mogą mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów.
 5. W konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, że Spółka będzie uprawniona do rozpoznania jako koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia za usługi doradcze świadczone przez Doradcę na rzecz Spółki, udokumentowane fakturami VAT (dot. stałej części wynagrodzenia miesięcznego) oraz fakturami VAT korygującymi zwiększającymi (wystawionymi w związku z urealnieniem wartości rocznego wynagrodzenia i dot. zmiennej części wynagrodzenia).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Kosztami będą zarówno koszty uzyskania przychodu pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pozostające w związku pośrednim) – jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy jednak pamiętać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, że wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostaną na mocy ustawy uznane za koszty uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Właściwa i zgodna z treścią ustawowej regulacji kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów powinna brać pod uwagę:

 • przeznaczenie wydatku (jego celowość, zasadność dla funkcjonowania podmiotu) oraz
 • potencjalną możliwość (analizowaną w dacie poniesienia wydatku na podstawie obiektywnych przesłanek) przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu.

Każdy wydatek wymaga zatem indywidualnej oceny pod kątem związku z przychodem i racjonalności działania podatnika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (zwany dalej Spółką), zawarł umowę z osobą fizyczną (zwaną dalej Doradcą), umowę na świadczenie na rzecz Spółki usług o charakterze doradczym dotyczącą rynku usług informatycznych oraz bezpieczeństwa i monitoringu (zwana dalej Umową Doradczą) w ramach prowadzonej przez Doradcę jednoosobowej działalności gospodarczej.

Usługi wykonywane przez Doradcę na rzecz Spółki na podstawie Umowy Doradczej polegają na formułowaniu opinii oraz konsultacji w oparciu o wiedzę ekspercką Doradcy. Do zakresu usług Doradcy, w ramach Umowy Doradczej, nie wchodzą jakiekolwiek czynności o charakterze zarządczym, tj. kierowania/zarządzania Spółką.

Z tytułu wykonania Usług Doradczych Doradca otrzymuje Wynagrodzenie, które składa się z dwóch części: stałej podstawy (należnej miesięcznie), udokumentowanej fakturą VAT za dany miesiąc (pod każdą fakturę załączona jest szczegółowa specyfikacja czynności dokonanych w danym miesiącu) oraz części zmiennej (należnej rocznie), której wystąpienie i wysokość uzależniona jest od osiągnięcia określonego wskaźnika rocznego (EBIDTA) przez Spółkę. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana na podstawie zwiększającej faktury korygującej (która koryguje wszystkie miesięczne faktury VAT wystawione w danym roku w związku z urealnieniem wartości rocznego wynagrodzenia) w kolejnym roku następującym po roku za który jest należna i w którym wykonane były usługi, za które wypłacana jest część zmienna wynagrodzenia.

Spółka będzie wykorzystywać usługi doradcze nabywane od Doradcy wyłącznie dla celów prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Nie ulega wątpliwości, że koszty poniesione przez Spółkę na świadczenie usług doradczych w ww. zakresie mają na celu zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę lub co najmniej zapobieżenie powstaniu straty, bowiem związane są ze zwiększeniem jakości lub dostępności świadczonych usług, pozyskiwaniem źródeł finansowania dla rozwoju spółki, a w szczególności jej produktów i polepszania relacji z klientami.

Koszty, które Spółka ponosić będzie z tytułu wynagrodzenia za świadczenie na jej rzecz usług doradczych nie mieszczą się w katalogu wyłączeń, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania jako koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia za usługi doradcze świadczone przez Doradcę na rzecz Spółki, udokumentowane fakturami VAT (dot. stałej części wynagrodzenia miesięcznego) oraz fakturami VAT korygującymi zwiększającymi (wystawionymi w związku z urealnieniem wartości rocznego wynagrodzenia i dot. zmiennej części wynagrodzenia).

Zatem stanowisko Spółki w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za usługi doradcze świadczone przez Doradcę na rzecz Spółki, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.