IPPB6/4510-429/16-3/AM | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu Gruntu Podzielonego?
IPPB6/4510-429/16-3/AMinterpretacja indywidualna
  1. inwestycje
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. nieruchomości
  4. wkłady niepieniężne
  5. wydatek
  6. zbycie
  7. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2016 r. (data wpływu 19 lipca 2016 r.) oraz piśmie z dnia 19 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu Gruntu Podzielonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu Gruntu Podzielonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) między innymi w obszarze zarządzania, wynajmu i obrotu nieruchomościami. W przeszłości, do Spółki wniesiony został wkład niepieniężny w formie nieruchomości zabudowanej (dalej: Nieruchomość), tj. gruntu (dalej: Grunt) oraz budynku (dalej: Budynek). W związku z wniesieniem do Spółki wskazanego wkładu, doszło do emisji nowych udziałów, których wartość nominalna była niższa od wartości emisyjnej. Różnica między wartością emisyjną, a wartością nominalną wydanych udziałów przelana została na kapitał zapasowy. Suma wartości nominalnej udziałów oraz kwot przelanych na kapitał zapasowy była równa wartości rynkowej Nieruchomości (Gruntu oraz Budynku). W konsekwencji, w związku z otrzymanym przez Spółkę wkładem niepieniężnym, kapitały własne Spółki wzrosły o wartość rynkową Nieruchomości.

Wnioskodawca w swojej ewidencji zakwalifikował Nieruchomość jako inwestycje długoterminowe, tj. Nieruchomość dotychczas nie została zakwalifikowana przez Spółkę jako środek trwały, o którym mowa w art. 16a Ustawy CIT. Spółka przewiduje, że z uwagi na zmianę okoliczności biznesowych, w tym zmianę sposobu wykorzystywania Nieruchomości i tym samym spełnienie warunków, o których mowa w Ustawie CIT, Nieruchomość zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych Spółki. Tym samym, ustalona zostanie wartość początkowa Gruntu (zarówno na moment otrzymania wkładu jak i obecnie jest to jedna działka) oraz Budynku. Wartość początkowa Gruntu oraz Budynku zostanie ustalona zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, tj. łączna wartość początkowa Gruntu oraz Budynku będzie odpowiadała wskazywanej cenie emisyjnej udziałów emitowanych w związku z otrzymaniem przez Spółkę Nieruchomości i będzie to kwota nie wyższa niż wartość rynkowa odpowiednio Gruntu oraz Budynku.

Prawdopodobnym jest, iż ze względów biznesowych (m.in. zróżnicowany sposób wykorzystania poszczególnych części gruntu) dojdzie do podziału Nieruchomości, tj. podziału Gruntu (jednej działki tworzącej Nieruchomość) na działki o mniejszej powierzchni (dalej: Grunt Podzielony). Na obecnym etapie nie jest przy tym znana relacja powierzchni Gruntu Podzielonej w stosunku do powierzchni Gruntu (powierzchni obecnie istniejącej Nieruchomości). Nie jest przy tym wykluczone, iż Spółka dokona w przyszłości odpłatnego zbycia Gruntu Podzielonego w formie wniesienia jej jako wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo bądź zorganizowana część przedsiębiorstwa do innej spółki kapitałowej lub sprzedaży. Przyjmuje się przy tym założenie, iż Grunt Podzielony, który to będzie przedmiotem zbycia będzie nieruchomością niezabudowaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu Gruntu Podzielonego?

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu dla Spółki będzie wartość początkowa Gruntu Podzielonego odpowiadająca części wartości początkowej Gruntu, odpowiadającej relacji powierzchni Gruntu Podzielonego do powierzchni Gruntu.

W związku z wprowadzeniem Nieruchomości (Gruntu oraz Budynku) do ewidencji środków trwałych, Spółka zobowiązana będzie do ustalenia wartości początkowej Gruntu oraz Budynku.

Z uwagi na wskazany sposób nabycia Nieruchomości, zastosowanie znajdzie art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: Ustawa CIT). Tym samym, wartość początkowa Gruntu zostanie ustalona przez Spółkę w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej Gruntu na moment otrzymania Gruntu przez Spółkę.

Jak zostało wskazane, prawdopodobnym jest podział Gruntu na działki o mniejszych powierzchniach (Grunty Podzielone). Tym samym, każdy z Gruntów Podzielonych będzie stanowił odrębny środek trwały w rozumieniu Ustawy CIT. Koniecznym będzie zatem ustalenie wartości początkowej każdego z Gruntów Podzielonych. Przepisy Ustawy CIT nie precyzują w jaki sposób należy ustalić wartość początkową Gruntu Podzielonego.

W ocenie Wnioskodawcy, jedynym uzasadnionym sposobem alokacji wartości początkowej Gruntu na wartości początkowe Gruntów Podzielonych jest zastosowanie klucza opartego o powierzchnię gruntów. Tym samym, wartość początkowa Gruntu Podzielonego powinna odpowiadać części wartości początkowej Gruntu jaką stanowi relacja powierzchni Gruntu Podzielonego w powierzchni Gruntu.

W związku z odpłatnym zbyciem Gruntu Podzielonego, po stronie Spółki powstanie przychód ustalony zgodnie z przepisami Ustawy CIT. Spółka będzie również uprawniona do rozpoznania kosztu jego uzyskania.

W myśl art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy CIT, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Powołany powyżej przepis, stanowi wyraźnie, iż w przypadku dokonania aportu środków trwałych, gdzie wkład nie jest kwalifikowany jako przedsiębiorstwo ani jego zorganizowana część, na dzień objęcia udziałów ustala się koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

W związku z powyższym, biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż w odniesieniu do gruntu nie są dokonywane odpisy amortyzacyjne, Spółka zbywając Grunt Podzielony powinna ustalić koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości początkowej Gruntu Podzielonego ustalonej zgodnie ze wskazaną powyżej proporcją. W ten sam sposób będzie należało ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży Gruntu Podzielonego.

Powyższe stanowisko znajduje oparcie w interpretacjach podatkowych, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. nr IBPBI/2/423-583/12/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.