IPPB6/4510-411/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu opłaconej składki przez Wnioskodawcę z tytułu mającej zostać zawartej umowy ubezpieczenia na życie pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
IPPB6/4510-411/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. fundusz kapitałowy
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. pracownik
 4. składki
 5. ubezpieczenia
 6. umowa ubezpieczenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. (data nadania 12 stycznia 2016 r., data wpływu 14 stycznia 2016 r.) na wezwanie z dnia 5 stycznia 2016 r. Nr IPPB6/4510-411/15-2/AK (data nadania 5 stycznia 2016 r., data odbioru 7 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaconej składki przez Wnioskodawcę z tytułu mającej zostać zawartej umowy ubezpieczenia na życie pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaconej składki przez Wnioskodawcę z tytułu mającej zostać zawartej umowy ubezpieczenia na życie pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje podpisać (jako Ubezpieczający) z Towarzystwem Ubezpieczeniowym polisy indywidualnego ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (umowa ubezpieczenia). Ubezpieczającym będzie Wnioskodawca, natomiast ubezpieczonymi – pracownicy Wnioskodawcy. Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (czyli umowa dotycząca ryzyka grupy 3 działu I załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej) będzie miała na celu ochronę oraz długoterminowe gromadzenie środków finansowych przez nabywanie jednostek uczestnictwa ze środków pochodzących ze składek. Ubezpieczenie nie będzie stanowiło pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach indywidualnych. Umowa ubezpieczenia na życie będzie oparta o ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Polisa przez pierwsze 5 lat będzie miała zdefiniowaną wartość wykupu na poziomie 0%, natomiast wartość wykupu polisy od 6 roku wynosić będzie 100%.

Na poczet ochrony ubezpieczeniowej Wnioskodawca wpłacać będzie składki na część ochronną oraz inwestycyjną, przy czym znana jest wysokość składki wpłacanej na poszczególne jej części.

Wskazać należy, iż przy zawarciu umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym części inwestycyjnej nie nastąpi indywidualizacja ubezpieczonych, tj. pracownicy nie staną się właścicielami subkont składek w części inwestycyjnej jak również nie nabędą uprawnienia do wypłat.

W razie śmierci ubezpieczonego Towarzystwo spełni na rzecz osoby uprawnionej wskazanej przez ubezpieczonego w polisie, świadczenie ubezpieczeniowe. Ponadto, Wnioskodawca jako pracodawca, za pisemną zgodą Towarzystwa Ubezpieczeniowego – ma prawo dokonać nieodpłatnej cesji całości albo części praw lub obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz pracownika.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi wniosku ORD-IN Wnioskodawca został wezwany pismem z dnia 5 stycznia 2016 r. Nr IPPB6/4510-411/15-2/AK do uzupełnienie braków formalnych wniosku poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie doręczono w dniu 7 stycznia 2016 r., zatem termin do jego uzupełnienia mijał z dniem 14 stycznia 2016 r.

W tym czasie Wnioskodawca pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. uzupełnił braki formalne wniosku ORD-IN stosownie do treści ww. wezwania doprecyzował opisane we wniosku zdarzenie przyszłe poprzez wskazanie, że:

 • uprawnionym do otrzymania świadczenia będzie bądź pracownik na rzecz którego zawarto umowę ubezpieczenia bądź, w razie śmierci ubezpieczonego, inna uprawniona osoba (wskazana przez ubezpieczonego w polisie) – uprawnionym do otrzymania świadczenia nie będzie pracodawca;
 • umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto wykluczać będzie:
  1. wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
  2. możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
  3. wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku otrzymania przez pracowników (ubezpieczonych) świadczenia w postaci zysku z polisy ubezpieczeniowej (w odniesieniu do części inwestycyjnej), opodatkowaniu podlega dochód, tj. różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do towarzystwa ubezpieczeniowego, zgodnie z art. 24 ust. 15 ustawy PIT i w konsekwencji Wnioskodawca (ubezpieczający) nie jest obowiązany do pobierania – w trakcie trwania umowy ubezpieczenia – zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...
 2. Czy składki opłacone przez Wnioskodawcę z tytułu mającej zostać zawartej umowy ubezpieczenia, przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego stanowić będą koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaconej składki przez Wnioskodawcę z tytułu mającej zostać zawartej umowy ubezpieczenia na życie dla pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (pytanie 2).

Wniosek odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie 1) zostanie rozpatrzony w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy CIT nie stanowią kosztu uzyskania przychodu składki opłacone przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

 1. wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
 2. możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
 3. wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Biorąc pod uwagę, iż umowa ubezpieczenia jaką planuje zawrzeć Wnioskodawca spełnia następujące warunki: dotyczy ryzyka grupy 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, uprawnionym do otrzymania świadczenia nie będzie pracodawca, umowa – w okresie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym zostanie zawarta wykluczać będzie zdarzenia wskazane w lit. a-c wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy CIT – Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć takie składki do kosztów uzyskania przychodu.

Mając na uwadze powyższą argumentację, Wnioskodawca wnosi o uznanie, że składki opłacone przez Wnioskodawcę z tytułu mającej zostać zawartej umowy ubezpieczenia stanowić będą koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaconej składki przez Wnioskodawcę z tytułu mającej zostać zawartej umowy ubezpieczenia na życie pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów.

W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania, ustawodawca wyróżnia przy tym koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód) oraz inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 powołanej ustawy. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione nakłady i wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest poprawienie wyniku finansowego oraz osiągnięcie przychodu, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 wymienionej ustawy.

Tak więc dany podmiot gospodarczy ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków po wyłączeniu tych, których możliwość odliczenia jest wprost ograniczona w ustawie – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami – pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kosztami podatkowymi są między innymi tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

Co do zasady, opłacone przez pracodawcę składki z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów stosownie do brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 59 ww. ustawy. Wydatki poniesione w związku z zawieranymi umowami ubezpieczenia mogą jednak zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli łącznie zostaną spełnione trzy warunki:

 1. umowy ubezpieczenia dotyczą ryzyka grupy 1, 3 i 5 działu I oraz grupy 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 ze zm.), czyli umów:
  • ubezpieczenia na życie,
  • ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  • ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wyżej wymienionych,
  • ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, połączone świadczenia jednorazowe i powtarzające się, przewóz osób),
  • ubezpieczenia choroby (świadczenia: jednorazowe, powtarzające się, kombinowane),
 2. uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu zawartych ww. umów ubezpieczenia nie jest pracodawca,
 3. umowy ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je zawarto lub odnowiono, wykluczają: wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że opłacanie składek z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na życie pracowników (wykupienie dla pracowników polisy ubezpieczeniowej) niewątpliwie może mieć pozytywny wpływ na pracowników i jest czynnikiem motywującym dla pracowników do angażowania się w efektywne wykonywanie pracy, realizację wyznaczonych celów, jak też kreowanie określonych, oczekiwanych od pracodawcy, postaw i zachowań (np. zachęcanie do podejmowania większej odpowiedzialności, zachęcanie do uczciwości i lojalności wobec pracodawcy, służy utrzymaniu wartościowych pracowników w organizacji), co przełoży się na efektywność wykonywanych zadań. Motywowanie jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania obok planowania, organizowania i kontroli. Polega na świadomym i celowym oddziaływaniu na motywy postępowania ludzi poprzez stworzenie środków i możliwości realizacji ich systemów wartości i oczekiwań (celów działania) dla osiągnięcia celu motywującego. Czynnikami oddziaływania motywacyjnego są zaś te elementy, które zachęcają ludzi do efektywnej pracy. Zatem, ponoszone z tego tytułu wydatki, będą związane w sposób pośredni z uzyskanymi przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, należy uznać, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami Spółki poniesionymi na wykupienie przedmiotowej polisy ubezpieczeniowej dla pracowników, a uzyskiwanymi przychodami.

Reasumując, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłacenie składek z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na życie pracowników, bowiem jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego nie będą one podlegały wyłączeniu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaconej składki przez Wnioskodawcę z tytułu mającej zostać zawartej umowy ubezpieczenia na życie pracowników należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.