IPPB6/4510-406/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponoszone przez Wnioskodawcę koszty związane z przejazdami oraz noclegami Wykonawców (umowy o dzieło) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?2. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponoszone przez Wnioskodawcę koszty związane z przejazdami Podwykonawców (innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?
IPPB6/4510-406/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. nocleg
 3. podwykonawstwo
 4. przejazdy
 5. strona internetowa
 6. umowa o dzieło
 7. usługi reklamowe
 8. wykonawstwo
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przejazdami oraz noclegami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2015 r. do Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki G. S.A. z dnia 17 listopada 2015 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, pismem z dnia 25 listopada 2015 r., na podstawie art. 14b § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), przekazał przedmiotowy wniosek do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie – Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku.

Przedmiotowy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przejazdami oraz noclegami, wpłynął do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku w dniu 27 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

G. S.A. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką prawa polskiego i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w zakresie prowadzenia portali internetowych oraz świadczenia usług reklamowych.

Wnioskodawca w celu pozyskania treści publikowanych na portalu (np.: przygotowania artykułu, materiału video, itp.) korzysta między innymi z usług osób fizycznych współpracujących na podstawie umów o dzieło (zwanych dalej Wykonawcami) oraz firm w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zwanych dalej Podwykonawcami).

Spółka planuje wprowadzić do umów o dzieło z Wykonawcami klauzulę, że koszty związane z dojazdem Wykonawcy do miejsca wykonywania dzieła zleconego przez Wnioskodawcę oraz zakwaterowaniem Wykonawcy nabywane będą przez Wnioskodawcę z własnych środków, we własnym imieniu i nie będą obciążać Wykonawcy w żaden sposób (w tym nie będą refakturowane na Wykonawcę).

Podobne zapisy Spółka zamierza wprowadzić do umów z Podwykonawcami prowadzącymi działalność gospodarczą jednakże w tym wypadku zamierza pozostawić osobom współpracującym możliwość wyboru między zwrotem zaakceptowanych kosztów związanych z realizacją dzieła (usługi) poniesionych we własnym imieniu przez podwykonawcę na podstawie faktury wystawionej przez podwykonawcę i stanowiących element wynagrodzenia za wykonaną usługę/dzieło a możliwością wyboru opcji zapewniającej przejazd i nocleg, których koszt ponosi w całości we własnym imieniu Wnioskodawca (bez wystawiania refaktury na Podwykonawcę).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponoszone przez Wnioskodawcę koszty związane z przejazdami oraz noclegami Wykonawców (umowy o dzieło) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów...
 2. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponoszone przez Wnioskodawcę koszty związane z przejazdami Podwykonawców (innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty ponoszone w celu wykonania dzieła przez Wykonawców dzieła (osoby fizyczne na umowę o dzieło) oraz Podwykonawców (firmy, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) takie jak koszty przejazdu, noclegu itp. mogą stanowić koszty uzyskania przychodu dla Spółki jako związane z działalnością spółki i mające na celu pozyskanie i zabezpieczenie źródła przychodów.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług reklamowych w Internecie oraz gospodarcze wykorzystywanie serwisów internetowych. Działalność Spółki na rynku mediowym wykonywana jest przy użyciu różnego rodzaju serwisów internetowych (informacyjnych, rozrywkowych, społecznościowych, zakupowych itd.), w tym Portalu. Działalność Spółki została sklasyfikowana jako działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).

Spółka z celu zachęcenia użytkowników do odwiedzania wydawanych przez nią serwisów pozyskuje atrakcyjne treści: artykuły, materiały video itp. Część materiałów jest nabywana jako gotowe produkty a część jest wykonywana na zamówienie. Spółka przy realizacji tych materiałów (artykułów, materiałów video) korzysta z pracy własnych pracowników, osób zatrudnionych na umowę o dzieło (Wykonawców) oraz firm (Podwykonawców).

Spółka zamierza do umów o dzieło z Wykonawcami (osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej) oraz Podwykonawcami (firmami, w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) wprowadzić klauzulę, że koszty związane z dojazdem wykonawców/podwykonawców do miejsca wykonywania zleconych przez Wnioskodawcę czynności (w szczególności bilety komunikacji autobusowej, kolejowej lub lotniczej), opłacane będą przez Wnioskodawcę i nie będą refakturowane na Wykonawców/Podwykonawców.

Przedstawiony sposób rozliczania podyktowany jest koniecznością sprawnej realizacji świadczonych usług. Wnioskodawca chcąc zapewnić terminowe wykonanie materiału (w szczególności o charakterze newsowym przy produkcji, którego zaangażowanych jest często kilka niezależnych osób/firm) jako organizator całości prac ma możliwość łatwiejszego i bardziej efektywnego zaplanowania prac w przypadku gdy ma możliwość samodzielnego dokonania i opłacenia rezerwacji na konkretne terminy przejazdów czy noclegów. Ponadto dokonując zakupu większej liczby biletów czy noclegów a także korzystając z zawartych we własnym imieniu umów Wnioskodawca może uzyskać rabaty, jakie nie byłyby dostępne przy pojedynczych transakcjach, a tym samym w ostatecznym rozrachunku ponosi niższe koszty zakupu kontentu.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z przejazdami i noclegami podwykonawców oraz przejazdami i noclegami wykonawców stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”. Przedmiotowe koszty nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a ich ponoszenie przez Wnioskodawcę ma związek z osiąganymi przychodami. Ww. koszty są jednym z elementów kalkulacji kosztów realizacji danego materiału. Konsekwentnie koszty te przekładają się pośrednio na przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług reklamowych ponieważ publikowanie interesującego kontentu zachęca użytkowników do korzystania z usług Portalu a tym samym zwiększa oglądalność, która przekłada się na zamówienia składane przez reklamodawców. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać, że spełniony jest wymóg wynikający z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zatem, aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

 • poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, lub
 • poniesiony wydatek ma na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu. Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której, pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. W przepisie tym ustawodawca określił katalog wydatków, które nawet pomimo poniesienia ich przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów, w rozumieniu przepisów podatkowych, nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.

Zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, której celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na przejazdy Wykonawców/Podwykonawców do miejsca wykonywania zleconych przez Spółkę czynności nie zostały wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na rzecz Wykonawców/Podwykonawców przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów poprzez zwiększenie oglądalności serwisów a tym samym pozyskania przychodów z reklam zamieszczanych na tych stronach. Wydatki te spełniają zatem podstawową przesłankę wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 cyt. ustawy.

Ponadto, zgodnie z art. 627 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

W związku z powyższym, jeżeli w zawartej umowie o dzieło strony określą nie tylko wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę, ale także postanowienia dotyczące finansowania przez Wnioskodawcę kosztów związanych z wykonywaniem dzieła (koszty przejazdów i noclegów Wykonawców/Podwykonawców) to wydatki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów.

Kosztami będą zarówno koszty uzyskania przychodu pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pozostające w związku pośrednim) – jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Podkreślić należy, że klasyfikacja kosztów do wyżej wymienionych rodzajów kosztów uzyskania przychodu powinna odbywać się za każdym razem w oparciu o indywidualne cechy działalności podatnika, w ramach której wydatki te są ponoszone.

Zaznaczyć należy, że w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającym katalog wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, nie zostały wymienione wydatki związane z przejazdami oraz noclegami podwykonawców (umowy o dzieło) oraz z przejazdami podwykonawców (innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). W związku z tym o możliwości zaliczenia tego typu wydatków do kosztów uzyskania przychodów decyduje spełnienie przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia portali internetowych oraz świadczenia usług reklamowych. W celu pozyskania treści publikowanych na portalu, korzysta między innymi z usług osób fizycznych współpracujących na podstawie umów o dzieło (zwanych dalej Wykonawcami) oraz firm w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zwanych dalej Podwykonawcami).

Spółka planuje wprowadzić do umów o dzieło z Wykonawcami klauzulę, że koszty związane z dojazdem Wykonawcy do miejsca wykonywania dzieła zleconego przez Wnioskodawcę oraz zakwaterowaniem Wykonawcy nabywane będą przez Wnioskodawcę z własnych środków, we własnym imieniu i nie będą obciążać Wykonawcy w żaden sposób (w tym nie będą refakturowane na Wykonawcę).

Podobne zapisy Spółka zamierza wprowadzić do umów z Podwykonawcami prowadzącymi działalność gospodarczą, jednakże w tym wypadku zamierza pozostawić osobom współpracującym możliwość wyboru między zwrotem zaakceptowanych kosztów związanych z realizacją dzieła (usługi) poniesionych we własnym imieniu przez podwykonawcę na podstawie faktury wystawionej przez podwykonawcę i stanowiących element wynagrodzenia za wykonaną usługę/dzieło a możliwością wyboru opcji zapewniającej przejazd i nocleg, których koszt ponosi w całości we własnym imieniu Wnioskodawca (bez wystawienia refaktury na Podwykonawcę).

W związku z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że zapewnienie przejazdów i noclegów dla Podwykonawców oraz przejazdów dla Wykonawców ma na celu prawidłowe wykonanie przez nich zadań na rzecz Spółki, wynikających z zapisów w umowach. Głównym celem wykonywanych zadań jest zachęcenie użytkowników do korzystania z usług prowadzonego przez Spółkę portalu internetowego, zwiększenie jego oglądalności, co z kolei przekłada się na zainteresowanie potencjalnych reklamodawców i składane przez nich zamówienia. Następstwem tego jest możliwość uzyskania przychodu z tytułu świadczenia usług reklamowych przez Spółkę.

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że koszty związane z przejazdami i noclegami Wykonawców oraz koszty związane z przejazdami Podwykonawców mogą zostać przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wiążą się one bowiem z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą oraz przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponoszenie przez Spółkę wspomnianych kosztów wynikać będzie z zapisów, które wprowadzane będą do zawieranych umów z Wykonawcami oraz Podwykonawcami. Wskazano również, że wydatki te nie będą refakturowane na Wykonawców/Podwykonawców. Zatem nie istnieje ryzyko, że nie zostaną one ostatecznie poniesione przez Wnioskodawcę, lub że uwzględnione zostaną w kosztach podatkowych dwukrotnie, tj. przez Wnioskodawcę oraz przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

Podsumowując, koszty związane z przejazdami oraz noclegami Wykonawców (umowy o dzieło) oraz koszty związane z przejazdami Podwykonawców (innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przejazdami oraz noclegami, jest prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów), obciąża podatnika.

Jak bowiem stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno też wynikać, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów.

Ponadto, tutejszy Organ nadmienia, że pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Dokonując bowiem interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.