IPPB6/4510-383/15-3/AG | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki firmy W. Sp. z o. o. związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu i współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez koordynatora Klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) stanowią dla wnioskodawcy – firmy W. Sp. z o. o. koszty uzyskania przychodów?
IPPB6/4510-383/15-3/AGinterpretacja indywidualna
 1. badanie
 2. koordynator
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. ochrona środowiska
 5. odpady (śmieci)
 6. odzyskanie
 7. partner
 8. recycling
 9. umowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Firma W. Sp. z o. o. to prężnie rozwijająca się polska firma zajmująca się produkcją maszyn, urządzeń i technologii o innowacyjnym charakterze do unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów wytworzonych z elastomerów i polimerów, w tym opon samochodowych. W dniu 12 czerwca 2015 roku firma W. Sp. z o. o. została przyjęta do grona Partnerów ogólnopolskiego Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Klaster tworzą przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu takie jak izby gospodarcze, firmy konsultingowe i fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną. Rdzeniem Klastra są firmy zaangażowane w zbieranie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, recykling i transport wszelkiego rodzaju odpadów. Klaster obejmuje również dwa prestiżowe instytuty badawcze prowadzące kompleksowe badania naukowe dotyczące szeroko rozumianego zarządzania zasobami mineralnymi – od pozyskiwania środków do gospodarki odpadami i ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i ich zastosowania jako alternatywnych źródeł energii a także instytut specjalizujący się w inżynierii i technologii wytwarzania, przetwarzania i stosowania materiałów polimerowych, żywic, farb i barwników, konstruowaniem maszyn, urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania materiałów polimerowych, żywic, farb i lakierów. Do Klastra przystąpiła także ostatnio Politechnika Śląska. Cel jaki przyświeca Partnerom Klastra, to przede wszystkim podjęcie wspólnych działań służących podniesieniu konkurencyjności każdego z partnerów Klastra, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, pozyskanie środków unijnych oraz wymianę wiedzy. Klaster ma służyć i pomagać wprowadzaniu innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące do Klastra. Szczegółowy zakres zadań Klastra zawarty jest w zapisach Umowy o współpracy z dnia 29 maja 2012 roku oraz w Regulaminie klastra z dnia 19 listopada 2013 r. Obejmuje on: stworzenie sieci współpracy w obszarze zagospodarowania odpadów i ich przetwarzania, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania klastra oraz tworzenia warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, wspieranie podmiotów sieci współpracy w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji: produktowych, organizacyjnych, procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii, kapitału ludzkiego oraz eksportu, łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania Klastra w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach krajowych i międzynarodowych, promocja działalności Klastra oraz jego członków, a także promocja wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów gotowych, prowadzenie działalności lobbingowej, doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych i technologicznych, doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w klastrze podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych. Ramy oranizacyjno-prawne Klastra określone zostały w Umowie o współpracy i Regulaminie Klastra. Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej. Stanowi platformę wspólnych działań dla osiągnięcia wyżej określonych celów i zadań, a określonych w paragrafie 3 Umowy o współpracy. Partnerem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem gospodarki odpadowej i recyklingu lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach. Za zobowiązania Klastra odpowiadają Partnerzy solidarnie. Strukturę organizacyjną Klastra tworzy Rada Klastra, w skład, której wchodzą przedstawiciele każdego Partnera. Rada Klastra wybiera swojego Przewodniczącego oraz Prezydium. Rada Klastra powołuje również 3 osobowy Zarząd Klastra. Do zakresu kompetencji Rady Klastra należy w szczególności: przyjmowanie nowych członków, uchwalanie Regulaminu i jego zmian, wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Klastra oraz członków Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju, działalności operacyjnej oraz projektów merytorycznych, zatwierdzanie sprawozdań Zarządu. Za realizację bieżących zadań niewymagających zgody Rady Klastra odpowiada Zarząd Klastra. Zarząd Klastra wykonuje czynności powierzone przez Radę Klastra i reprezentuje Klaster na zewnątrz. Zarząd współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady Klastra oraz składa Radzie Klastra roczne sprawozdania z działalności. Do obowiązków Zarządu Klastra należy inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i wspieranie zadań wskazanych przez Radę Klastra, a w szczególności: przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju Klastra, realizowanie projektów i zadań powierzonych przez Radę Klastra, współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych w ramach Klastra przez jego członków. Organem wykonawczym Rady Klastra i Zarządu Klastra jest Koordynator Klastra, który zgodnie z Regulaminem wykonuje czynności powierzone mu przez Zarząd Klastra w ramach podpisanej z Zarządem Klastra Umowy o koordynację i wraz z nim reprezentuje Klaster na zewnątrz. W oparciu o zapisy Regulaminu, Rada Klastra powierzyła z dniem 01 sierpnia 2013 r. obowiązki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu firmie „Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.(Uchwała Rady Klastra). Do zadań Koordynatora należy organizowanie i koordynowanie procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją państwową.

Szczegółowy zakres zadań koordynatora, który określony został w Umowie o koordynację z dnia 19 listopada 2013 r. (obejmuje; obsługę administracyjno-biurową oraz finansową klastra; budowanie sieci powiązań kooperacyjnych i relacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi partnerami klastra oraz sieci interesariuszy Klastra; zapewnienie obsługi organizacyjnej posiedzeń Rady i Zarządu Klastra oraz innych spotkań indywidualnych oraz klastrowych służących rozwojowi powiązania kooperacyjnego; opracowywanie strategii rozwoju Klastra; inicjowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, tworzenie konsorcjów i węzłów współpracy; planowanie, projektowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektów służących rozwojowi Klastra oraz poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania tych projektów; ułatwianie partnerom powiązania klastrowego, ich przedstawicielom i pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, technologii i wymiany doświadczeń; inicjowanie działań przyczyniających się do wzrostu przychodów lub obniżki kosztów poprzez wspólne zakupy i sprzedaż konsorcjalną usług i produktów (np. wspólne zakupy usług telekomunikacyjnych, energetycznych, logistycznych, wspólna sprzedaż usług dla firm i instytucji wielooddziałowych czy też o rozproszonej strukturze działalności); tworzenie nowych oraz ulepszanie istniejących usług i produktów dla podniesienia poziomu konkurencyjności partnerów powiązania kooperacyjnego, w tym wzmacnianie „łańcucha wartości”; zapewnienie efektywnego monitoringu prawno-finansowego powiązania klastrowego; koordynowanie współpracy i inicjatyw oraz projektów realizowanych w ramach rozwoju idei „zrównoważonego rozwoju” oraz społecznej odpowiedzialności biznesu; promowanie działalności Klastra w kraju i zagranicą za pośrednictwem strony internetowej, imprez targowych, wystaw, konferencji, misji handlowych itp.; podejmowanie działań w celu uzyskania dofinansowania na funkcjonowanie i rozwój powiązania klastrowego w tym dotacji, subwencji, państwowych i samorządowych zadań zleconych pożyczek celowych, itp.; realizacja umów o dofinansowanie, administrowanie środkami trwałymi zakupionymi w ramach projektów klastrowych oraz zarządzanie jednostkami organizacyjnymi utworzonymi w ramach powiązania klastrowego, w tym rozliczanie i obsługa finansowo-organizacyjna uzyskanych dotacji; podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady Klastra i Zarządu; inne zadania powierzone przez Zarząd Klastra i Radę Klastra służące realizacji celów i zadań Klastra określonych w § 2 Regulaminu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Za świadczone przez Koordynatora usługi każdy Partner Klastra zobowiązuje się do comiesięcznych płatności w formie zapłaty wystawionej przez Koordynatora Faktury VAT z tytułu świadczenia usługi organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w wysokości określonej Uchwałami Rady Klastra pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia biura i materiałów biurowych, pokryciem kosztów leasingu, eksploatacji oraz ubezpieczenia samochodu służbowego, zakupu paliwa oraz ewentualnych usług transportowych, kosztów: podróży służbowych, wynajmu biura dla Koordynatora Klastra oraz dla oddziałów Klastra, kosztów usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz telefonicznych, kosztów wynagrodzenia pracowników i współpracowników działających w zakresie realizacji usług określonych umową, kosztów obsługi bankowej i kadrowo-księgowej, obsługi prawnej oraz pozostałych kosztów związanych przedmiotowo z realizacją niniejszej umowy. Wysokość wynagrodzenia za świadczenie usługi organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu płaconego przez każdego Partnera Klastra podlega ustaleniu, (budżetowaniu) co najmniej raz w roku, a jej wysokość określa Uchwała Rady Klastra.

Partnerowi Klastra przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy partnerskiej w dowolnym czasie, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego), po uregulowaniu wszelkich wcześniejszych zobowiązań prawnych i finansowych wobec Koordynatora i Partnerów Klastra, o ile takowe będą.

Zgodnie z zapisem Uchwały Rady Klastra nr 12/2013, finansowanie działalności Klastra, w tym koordynatora Klastra, pochodzić ma z wpływów z tytułu wynagrodzenia za usługę organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (faktura VAT) płaconego miesięcznie przez każdego przedsiębiorcę należącego do Klastra w wysokości 500 zł netto. Zgodnie z zapisami § 2 Umowy Partnerskiej z dnia 19 listopada 2013 r., Partner Klastra zobowiązuje się do korzystania z usług wymienionych w § 1 niniejszej umowy i jednocześnie określonych w § 1 pkt 1 i 2 Umowy o koordynację z dnia 19 listopada 2013 r. związanych ze współpracą w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją państwową, oraz do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach o charakterze klasterowym służących realizacji celów i zadań określonych w § 2 Regulaminu Klastra.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy wydatki firmy W. Sp. z o. o. związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu i współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez koordynatora Klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) stanowią dla wnioskodawcy – firmy W. Sp. z o. o. koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone w związku z uczestnictwem w funkcjonowaniu Klastra mogą być uznane za koszty podatkowe. Zgodnie z dyspozycją, przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu zalicza się te wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu albo zabezpieczenia bądź zachowania źródła przychodu. Zgodnie z przyjętymi celami i zadaniami Partnerzy Klastra zamierzają wspólnie realizować projekty badawcze i rozwojowe o charakterze innowacyjno-inwestycyjnym oraz podejmować w ramach Klastra działania służące ich ekspansji rynkowej w kraju i zagranicą. Dążą do tworzenia w ramach Klastra branżowych sieci współpracy, wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz nowych innowacji produktowych, procesowych czy organizacyjnych. Zamierzają prowadzić wspólne działania promocyjne i lobbingowe oraz pozyskiwać na te cele i zadania zewnętrzne finansowanie, w tym szczególnie pieniądze unijne. Biorąc pod uwagę takie cele, zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, iż udział w takim wspólnym przedsięwzięciu ma w pozytywny sposób wpłynąć na przychody. Ponadto nie zachodzi żaden z przypadków wskazanych w przepisach i wyłączający te wydatki z kosztów uzyskania przychodów. Nie stosuje się w szczególności przepisów art. 16 ust. 1 pkt 37 ww. ustawy, zgodnie z którym za koszt uzyskania przychodu nie uważa się składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa. Klaster nie jest organizacją, stanowi on tylko formę porozumienia opartego o podpisaną przez wszystkich Partnerów Klastra umowę o współpracy, nie ma osobowości prawnej ani nawet podmiotowości prawnej.

Identyczne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej dot. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 19 maja 2014 r. (nr sprawy IPTPB3/423-55/14-4/KJ).

Korzyści dla firm z uczestnictwa w Klastrze Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wynikające z umowy partnerskiej i którą firma podpisała z koordynatorem Klastra oraz z Umowy o współpracy w ramach partnerami Klastra:

 1. uczestnictwo we wspólnych projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w ramach Klastra, tworzenie i możliwość uczestnictwa w konsorcjach i węzłach współpracy, które są tworzone i będą tworzone w ramach Klastra;
 2. wsparcie informacyjno-konsultingowe w zakresie możliwości uzyskaniu dofinansowania na projekty własne firmy oraz na funkcjonowanie i rozwój powiązania klastrowego, którego firma jest aktywnym uczestnikiem, w postaci dotacji, subwencji, państwowych i samorządowych zadań zleconych pożyczek , celowych, itp.;
 3. ułatwienie Partnerowi Klastra (firmie W. Sp. z o. o.), jego przedstawicielom i pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, technologii i wymiany doświadczeń poprzez organizowanie i uczestnictwo przedstawicieli firmy W. Sp. z o. o. w cyklicznych spotkaniach i szkoleniach w ramach Klastra w których uczestniczą inne firmy, przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych, przedstawiciele firm doradczych;
 4. uczestnictwo firmy W. Sp. z o. o. w inicjowanych w ramach Klastra działaniach i projektach, które bezpośrednio przyczynią się do wzrostu przychodów lub obniżki kosztów, w tym poprzez zakupy i sprzedaż konsorcjalną usług i produktów; (np. wspólny zakup usług telekomunikacyjnych, energetycznych, logistycznych czy wspólna sprzedaż usług dla firm i instytucji wielo-oddziałowych, o rozproszonej strukturze działalności);
 5. tworzenie we współpracy z partnerami Klastra (jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe) nowych oraz ulepszania istniejących usług i produktów dla podniesienia poziomu konkurencyjności Partnera Klastra, w tym wzmacnianie „łańcucha wartości”;
 6. promocja działalności Klastra i każdego Partnera w ramach Klastra w kraju i zagranicą za pośrednictwem strony internetowej Klastra, dostępnych bezpłatnych form promocji oraz poprzez obecności przedstawicieli Koordynatora na ważnych imprezach targowych, wystawach, konferencjach itp.;
 7. dostęp do aktualnej informacji istotnej dla branży z zakresu aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, z obszaru marketingu i promocji, nowinek technicznych i technologicznych związanych z gospodarką odpadową i recyklingiem, czy też z zakresu możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na działalność promocyjną, rozwojową, inwestycyjną i innowacyjną, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych, a pozyskanych z publicznie dostępnych źródeł (prasa, internet, konferencje, itp.) jak również od innych Partnerów należących do Klastra;
 8. lepsze niż poza Klastrem możliwości pozyskania środków finansowych (z różnych programów na poziomie regionalnym, krajowym czy europejskim) oraz preferencyjne traktowanie firm należących do Klastra we wszelkiego rodzaju konkursach finansowanych z środków krajowych czy europejskich;
 9. możliwość współpracy z najlepszymi instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i zagranicą w celu realizacji wspólnych projektów (najlepiej za darmo lub z niewielkim zaangażowaniem finansowym);
 10. możliwość wyspecjalizowania się w ramach Klastra z gwarancją uczciwej konkurencji w ramach Klastra na rynku i krajowym i regionalnym;
 11. wsparcie każdego członka w Klastrze przez ekspertów Klastra posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie poprzez indywidualną analizę możliwości rozwojowych, innowacyjnych firmy w celu identyfikacji szans rozwojowych (nowe rozwiązania technologiczne, nowe produkty) oraz pomoc w doborze najkorzystniejszych źródeł finansowania tej działalności z dotacji lub pożyczek nisko oprocentowanych;
 12. dostęp firm należących do Klastra do najnowszych osiągnięć nauki, technologii oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy firmami i instytutami należącymi do Klastra;
 13. dostęp do szerszego rynku zbytu poprzez tworzącą się siatkę współpracy w kraju oraz rozpoczętą współpracę międzynarodową;
 14. realizacja działań służących promowaniu działalności Klastra i każdej firmy w Klastrze w kraju i zagranicą finansowanych w formie dotacji ze środków krajowych i europejskich;
 15. zapewnienie dostępu do najnowszej informacji rynkowej, do technologii, do projektów międzynarodowych, do wypracowania wspólnych działań promocyjno-rynkowych;
 16. budowanie dobrych relacji pomiędzy Klastrem a władzami na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym tak aby służyły one interesom poszczególnych partnerów Klastra jak i regionalnemu i ogólnopolskiemu rozwojowi Klastra.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów.

Kosztami będą zarówno koszty uzyskania przychodu pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pozostające w związku pośrednim) – jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca podpisał umowę o współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Cel jaki przyświecał założycielom Klastra to przede wszystkim podjęcie wspólnych działań służących podniesieniu konkurencyjności każdego z Partnerów Klastra, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, pozyskanie środków unijnych oraz wymiana wiedzy. Klaster ma służyć wprowadzeniu innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące do Klastra.

Biorąc zatem pod uwagę cel uczestnictwa w opisanym we wniosku przedsięwzięciu stwierdzić należy, że wydatki związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te są bowiem konsekwencją prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na produkcji maszyn, urządzeń i technologii o innowacyjnym charakterze do unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów. Uczestnictwo w Klastrze sprzyja z kolei rozwojowi tego typu działalności.

Świadczenie Spółki pozostaje w bezpośrednim i konkretnym związku ze świadczeniem wzajemnym ze strony usługodawcy. W niniejszej sprawie mamy zatem do czynienia z odpłatnością za usługę, a nie składką członkowską. Za uiszczoną opłatę Wnioskodawca otrzymuje wymierne korzyści w postaci konkretnego zakresu świadczonych usług. W związku z powyższym należy stwierdzić, że przywołany art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c) nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Podsumowując, wydatki związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu i współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez koordynatora Klastra i fakturę VAT stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, jest prawidłowe.

Jednocześnie na uwagę zasługuje okoliczność, że pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia poniesionych przez Spółkę wydatków do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy Ordynacja podatkowa.

Dokonując interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji). Organ nie rozstrzyga o zindywidualizowanych obowiązkach podatkowych strony, gdyż może to nastąpić w ramach przeprowadzonego postępowania podatkowego.

Końcowo, odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej stwierdzić należy, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania, ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.