IPPB6/4510-358/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy począwszy od 2015 r. Spółka jest uprawniona do stosowania zasad wynikających z art. 15c ustawy CIT na potrzeby ustalania wysokości odsetek od pożyczek w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy CIT podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?
IPPB6/4510-358/15-2/AMinterpretacja indywidualna
  1. kapitalizacja
  2. koszary
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. kredyt
  5. niedostateczna kapitalizacja
  6. odsetki
  7. powiązania
  8. spłata
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uprawnienia Spółki do stosowania zasad wynikających z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na potrzeby ustalania wysokości odsetek od pożyczek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uprawnienia Spółki do stosowania zasad wynikających z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na potrzeby ustalania wysokości odsetek od pożyczek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług leasingu. Zawierane przez Spółkę umowy z klientami stanowią umowy leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy CIT.

Na potrzeby finansowania prowadzonej działalności gospodarczej, w 2012 r. Spółka zawarła z B. S.L. (dalej: „B.”) umowę o kredyt rewolwingowy (dalej: „Umowa”). Zgodnie z Umową, Spółka może zaciągać finansowanie w ramach ustalonego limitu. Kolejne transze kredytu są przekazywane Spółce zgodnie z jej zapotrzebowaniem, a terminy spłat poszczególnych transz oraz terminy płatności odsetek są każdorazowo uzgadniane z B. Spółka otrzymywała kolejne transze kredytu przed 1 stycznia 2015 r. Natomiast pierwsza w 2015 r. transza kredytu została Spółce przekazana w dniu 30 stycznia 2015 r. W 2015 r. Spółka dokonywała i może dokonywać płatności odsetek zarówno z tytułu transz kredytów faktycznie otrzymanych przed 1 stycznia 2015 r., jak i transz otrzymanych po tej dacie.

Pomiędzy B. a Spółką (zarówno obecnie, jak i przed 1 stycznia 2015 r.) istnieją dalsze powiązania kapitałowe, tj. B. nie jest ani spółką matką, ani spółką siostrą Spółki, jednak zarówno w kapitale zakładowym Spółki, jak i w kapitale zakładowym B. inny podmiot posiada pośrednio ponad 25% udziałów.

W dniu 30 stycznia 2015 r. (data nadania: 28 stycznia 2015 r.) wpłynęło do właściwego dla Spółki naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze przez Spółkę zasad określonych w art. 15c ustawy CIT na potrzeby ustalania wysokości odsetek podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy począwszy od 2015 r. Spółka jest uprawniona do stosowania zasad wynikających z art. 15c ustawy CIT na potrzeby ustalania wysokości odsetek od pożyczek w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy CIT podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, począwszy od 2015 r. Spółka jest uprawniona do stosowania zasad wynikających z art. 15c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawy CIT) na potrzeby ustalania wysokości odsetek od pożyczek w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy CIT podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Z dniem 1 stycznia 2015 r., obok istniejących dotychczas regulacji wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT, została wprowadzona możliwość stosowania alternatywnych zasad w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy CIT. Zasady te wynikają z art. 15c ustawy CIT.

Zgodnie z art. 15c ust. 1 ustawy CIT spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61, mogą nie stosować wynikających z tych przepisów ograniczeń w zaliczaniu odsetek od takiej pożyczki do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli zdecydują o stosowaniu zasad określonych w niniejszym artykule. O wyborze stosowania tych zasad spółki i spółdzielnie są obowiązane zawiadomić, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego.

Art. 15c ust. 12 ustawy CIT stanowi natomiast, iż podatnik, który do dnia otrzymania pożyczki, o której mowa w ust. 1, nie stosował w roku podatkowym ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 albo 61, może wybrać sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad, o których mowa w niniejszym artykule, pod warunkiem zawiadomienia, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy takiej pożyczki. W przypadku zaistnienia tych okoliczności w trakcie roku podatkowego, podatnik stosuje zasady określone w niniejszym artykule od początku roku podatkowego.

Możliwość stosowania art. 15c ustawy CIT jest zatem uzależniona od dokonania przez podatnika wyboru tej metody poprzez zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminach wskazanych w ustawie CIT.

Dodatkowe regulacje w powyższym zakresie wprowadzają również przepisy przejściowe wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa Nowelizująca”). W myśl art. 7 ust. 1 ustawy CIT do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 Ustawy Nowelizującej podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. zawarli umowę pożyczki z podmiotem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r., mogą, począwszy od pierwszego roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r., dokonać wyboru stosowania zasad określonych w art. 15c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. O wyborze stosowania zasad określonych w art. 15c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, podatnicy są obowiązani zawiadomić, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r. W takim przypadku podatnicy nie stosują ograniczeń w zaliczaniu odsetek od potyczki (kredytu) do kosztów uzyskania przychodów, wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Jak wynika z powołanych przepisów zasadą jest, iż zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze metody alternatywnej winno być dokonane w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego. Niemniej jednak w określonych przypadkach zawiadomienie takie winno być złożone w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki, co wynika z art. 15c ust. 12 ustawy CIT.

Zdaniem Spółki, zważywszy na literalne brzmienie art. 15c ust. 12 ustawy CIT, termin na złożenie zawiadomienia o wyborze metody określonej w art. 15c ustawy CIT wynikający z tego przepisu winien być stosowany, jeżeli do dnia otrzymania pożyczki podatnik nie stosował w roku podatkowym ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 albo 61 ustawy CIT, co ma miejsce między m.in. wówczas, gdy zostały zawarte umowy pożyczek z podmiotami innymi niż spółka-matka lub spółka-siostra, a kwoty pożyczek zostały faktycznie przekazane przed 1 stycznia 2015 r., a tym samym, do czasu otrzymania pierwszej pożyczki w 2015 r. na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy Nowelizującej stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. Oznacza to w praktyce, iż nie stosuje się wówczas żadnych ograniczeń wynikających z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Spółki.

Spółka otrzymała bowiem przed 1 stycznia 2015 r. pożyczkę od podmiotu innego niż spółka-matka lub spółka-siostra, a więc do 31 grudnia 2014 r. nie miały do niej zastosowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.). Spółka została objęta ograniczeniami wynikającymi z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT dopiero z chwilą zaciągnięcia pierwszej w 2015 r. pożyczki w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy CIT tj. z chwila otrzymania pierwszej w 2015 r. transzy kredytu na podstawie Umowy.

Jednocześnie Spółka pragnie podkreślić, iż nie będzie mieć do niej zastosowania termin wynikający z art. 7 ust. 2 Ustawy Nowelizującej, gdyż przed dniem 1 stycznia 2015 r. Spółka nie zawarła umowy pożyczki z podmiotem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Zdaniem Spółki, powyższe argumenty wskazują, iż w przypadku Spółki zastosowanie winny znaleźć zasady dotyczącego terminu na złożenie zawiadomienia o wyborze stosowania metody określonej w art. 15c ustawy CIT wynikające z art. 15c ust. 12 ustawy CIT. Tym samym, warunkiem umożliwiającym stosowanie metody określonej w art. 15c ustawy CIT jest zawiadomienie, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Powyższe podejście potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-1166/14-4/AG) stwierdził, iż skoro „Spółka posiada umowy pożyczek (kredytów) zawarte przed 1 stycznia 2015 r. w tym od podmiotów powiązanych pośrednio, od których odsetki nie podlegały przed 1 stycznia 2015 r. przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop (zgodnie z treścią przedstawionego zdarzenia przyszłego), może w terminie 30 dni od momentu otrzymania w roku podatkowym pierwszej transzy z tytułu zawartych umów kredytów liniowych na podstawie regulacji art. 15c ust. 12 updop dokonać wyboru zasad określonych w art. 15c updop, poprzez zawiadomienie w formie pisemnej naczelnika właściwego urzędu skarbowego”.

Analogiczne stanowisko zostało wyrażone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 lipca 2015 r. (sygn. IPTPB3/4510-110/15-4/PM) oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2015 r. (sygn. IPPB3/423-1169/14-4/AG).

Spółka zawiadomiła właściwego dla Spółki naczelnika urzędu skarbowego w dniu 30 stycznia 2015 r., gdyż w tym dniu zostało doręczone do urzędu skarbowego pismo zawiadamiające o dokonaniu przez Spółkę wyboru metody, o której mowa w art. 15c ustawy CIT i w tym samym dniu Spółka otrzymała pierwszą w 2015 r. transzę kredytu. W ocenie Spółki, nie ulega zatem wątpliwości, iż termin na złożenie zawiadomienia został dochowany, gdyż zgłoszenie wyboru metody alternatywnej nastąpiło w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy CIT.

W opinii Spółki, skoro został dochowany termin na złożenie zawiadomienia o stosowaniu zasad wynikających z art. 15c ustawy CIT, Spółka jest uprawniona do stosowania począwszy od 2015 r. zasad, o których mowa w art. 15c ustawy CIT. Zasady te mogą być przez Spółkę stosowane również w kolejnych latach podatkowych, jednak nie krócej niż trzy lata podatkowe (łącznie z 2015 r.), co wynika z art. 15c ust. 9 ustawy CIT, zgodnie z którym w przypadku dokonania wyboru sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad, o których mowa w niniejszym artykule, podatnik jest obowiązany stosować te zasady przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, liczony łącznie z rokiem podatkowym, w którym rozpoczął ich stosowanie.

Wobec powyższego, Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.