IPPB6/4510-183/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uczestnictwem uprawnionych pracowników w programie motywacyjnym i określenia momentu rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu uczestnictwa uprawnionych pracowników w programie motywacyjnym
IPPB6/4510-183/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. moment
 3. pracownik
 4. program motywacyjny
 5. spółki
 6. uczestnicy
 7. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 września 2015 r. (data nadania 4 września 2015 r., data wpływu 7 września 2015 r.) na wezwanie z dnia 25 sierpnia 2015 r. Nr IPPB2/4511-682/15-2/KW1, IPPB6/4510-183/15-2/AK (data nadania 26 sierpnia 2015 r., data odbioru 28 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uczestnictwem uprawnionych pracowników w programie motywacyjnym (pytanie 3) – jest prawidłowe;
 2. momentu rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu uczestnictwa uprawnionych pracowników w programie motywacyjnym (pytanie 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uczestnictwem uprawnionych pracowników w programie motywacyjnym i określenia momentu rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu uczestnictwa uprawnionych pracowników w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

X Sp. z o.o. (dalej jako: „X”, „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa polskiego, wchodzącą w skład międzynarodowej Grupy XX (dalej: „Grupa XX”). W celu zwiększenia motywacji i zatrzymania wyróżniających się pracowników międzynarodowej Grupy XX, amerykańska spółka z Grupy XX (dalej: „Spółka Amerykańska” lub „Y Company”), której akcje notowane są na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, oferuje pracownikom poszczególnych podmiotów XX (w tym pracownikom Spółki) możliwość wzięcia udziału w Długoterminowym Planie Motywacyjnym (ang. Long-Term Incentive Plan, dalej jako: „Plan”).

Zgodnie z zasadami Planu, pracownicy poszczególnych spółek Grupy XX mają możliwość otrzymania warunkowego prawa do nabycia w przyszłości określonych świadczeń (dalej: „Warunkowe Prawo”), o ile spełnione zostaną warunki określone w regulaminie Planu:

 1. pracownik na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym nastąpi przyznanie Warunkowego Prawa, jest zatrudniony na określonym stanowisku zgodnie z wewnętrzną, korporacyjną nomenklaturą służbową stosowaną w Grupie XX (poziom 14 lub wyższy);
 2. ocena pracownika za rok poprzedzający rok, w którym nastąpi przyznanie Warunkowego Prawa, wynosi co najmniej 2 (zgodnie ze sposobem dokonywania ocen pracowniczych stosowanym w ramach Grupy XX);
 3. pracownik pozostaje zatrudniony w podmiocie z Grupy XX na dzień przyznania Warunkowego Prawa (wyjątki od tej zasady możliwe są wyłącznie w odniesieniu do pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, przedłużonym urlopie wychowawczym, odbywającego służbę wojskową i pracownika przebywającego na urlopie związanym w opieką nad nowonarodzonym dzieckiem lub członkiem rodziny);
 4. pracownik jest zatrudniony przez X lub jedną ze spółek zależnych, które są uprawnione do udziału w Planie na podstawie decyzji Zarządu Spółki amerykańskiej (dalej jako: „Zarząd”) – koszty dotyczące pracowników spółek zależnych X są przez nią refakturowane na ww. spółki zależne.

Zapewnienie pracownikom Spółki możliwości udziału w Planie powoduje, że są oni bardziej związani z X jako pracodawcą oraz lepiej zmotywowani do jak najlepszego wykonywania swoich codziennych obowiązków służbowych. Od jakości pracy i zaangażowania zależy ocena każdego pracownika i możliwość awansu na kolejne szczeble zaszeregowania pracowników, które warunkują możliwość przystąpienia przez pracownika do Planu – co w oczywisty sposób przekłada się także na rozwój Spółki. Celem Planu jest także utrzymanie kadry pracowników, wyróżniających się i kluczowej z perspektywy działalności Spółki. Duża rotacja pracowników – w szczególności pracowników pełniących wyższe funkcje (mających wyższy stopień zaszeregowania w strukturach Spółki) – może bowiem negatywnie wpływać na bieżącą działalność Spółki i potencjalnie zakłócić zdolność generowania przez nią przychodów podatkowych.

Udział w Planie ma charakter dobrowolny i nie wymaga zawarcia przez Uczestnika dodatkowej umowy uczestnictwa ze Spółką Amerykańską. Prawo do udziału w Planie nie wynika również z umów o pracę zawartych przez Uczestników ze Spółką ani z innych regulacji prawa pracy obowiązujących w Spółce.

W ramach uczestnictwa w Planie Spółka Amerykańska przyznaje Uczestnikom Warunkowe Prawo do nabycia w przyszłości po określonej cenie lub nieodpłatnie akcji Amerykańskiej Spółki lub otrzymania wypłaty gotówkowej, której wartość jest uzależniona od wartości akcji Y Company (dalej: „Nagroda”). Poszczególne rodzaje świadczeń/Nagród funkcjonujących w ramach Planu mają postać:

 1. Restricted Stock Units (RSUs) – Share-settled – w ramach tego instrumentu Uczestnik otrzymuje Warunkowe Prawo do darmowego nabycia w przyszłości akcji Spółki Amerykańskiej, których właścicielem stanie się dopiero po upływie okresu zawieszenia (tzw. vesting period); do momentu nabycia własności akcji Uczestnik ma również prawo do uzyskania ekwiwalentu dywidendy, która przysługiwałaby mu gdyby był właścicielem akcji;
 2. Restricted Stock Units (RSUs) – Cash settled – w ramach tego instrumentu Uczestnik dostaje Warunkowe Prawo do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej stanowiącej równowartość określonej ilości akcji Y Company zgodnie z ich wyceną po zakończeniu ustalonego w planie okresu zawieszenia; do upływu okresu zawieszenia Uczestnik ma również prawo do uzyskania ekwiwalentu dywidendy, która przysługiwałaby mu, gdyby był właścicielem akcji, których ekwiwalent pieniężny otrzyma po upływie okresu zawieszenia;
 3. Stock options (opcje na akcje) – w ramach tego instrumentu Uczestnik dostaje Warunkowe Prawo do nabycia, po upływie określonego w Planie okresu zawieszenia akcji Y Company po określonej cenie. Prawo to wygasa po upływie 10 lat, licząc od daty otrzymania opcji na akcję;
 4. Stock Appreciation Rights (SARs) – Cash settled – w ramach tego instrumentu finansowego Uczestnik dostaje Warunkowe Prawo do otrzymania wypłaty pieniężnej stanowiącej ekwiwalent wzrostu wartości akcji Amerykańskiej Spółki po zakończeniu okresu zawieszenia. Prawo to wygasa po upływie 10 lat od daty przyznania.

Co do zasady Warunkowe Prawa przyznawane są Uczestnikom nieodpłatnie raz w roku (w lutym), a ich wysokość zdeterminowana jest zarówno oceną pracy każdego pracownika za rok poprzedni, jak również innymi miernikami zgodnie z zasadami Planu. W dniu przyznania Warunkowego Prawa Uczestnik nie dysponuje możliwością swobodnego rozporządzania ani dokonania realizacji praw przyznanych mu w ramach Planu (możliwość realizacji warunkowych uprawnień i otrzymania Nagrody następuje dopiero po upływie okresu wynikającego z zasad Planu).

Administratorem Planu jest Y Company, a zasady Planu są zatwierdzane przez akcjonariuszy Amerykańskiej Spółki. Polska Spółka nie ma wpływu na ilość Nagród przyznanych poszczególnym osobom zatrudnionym w Polskiej Spółce.

Koszty związane z Uczestnictwem pracowników Spółki (dalej: „Pracownicy”) w Planie przenoszone są na Spółkę, tj. Spółka otrzymuje fakturę dotyczącą zbiorczej wartości kosztów poniesionej przez Y Company w odniesieniu do uczestnictwa w Planie wszystkich Pracowników Spółki. Koszty te powstają dopiero w momencie realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Planie, tj. w momencie nieodpłatnego otrzymania akcji, nabycia akcji po preferencyjnej cenie lub otrzymania wypłaty gotówkowej, której wartość uzależniona jest od wartości akcji lub jej wzrostu w określonym okresie czasu.

Przedmiotem niniejszego Wniosku są wyłącznie koszty związane z Uczestnictwem w Planie pracowników Spółki. Przedmiotem Wniosku nie są koszty związane z uczestnictwem w Planie pracowników innych spółek – tj. spółek zależnych wobec Spółki (koszty te nie są ostatecznie ponoszone przez Spółkę, lecz są one refakturowane przez Spółkę na odpowiednie spółki zależne).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z uczestnictwem w Planie Pracowników Wnioskodawcy, po stronie Pracowników powstanie przychód ze stosunku pracy zawartego z Wnioskodawcą, co skutkowałoby powstaniem po stronie Spółki obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do tego dochodu...
 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 – Czy na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika, jeżeli przychód uzyskany przez Uczestników w ramach uczestnictwa w Planie stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PDOF i podlega opodatkowaniu stawką 19% w momencie realizacji praw...
 3. Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Y Company (Administratora Planu) z tytułu: (i) kosztów związanych z administracją Planu oraz (ii) kosztów odpowiadających wartości przyznanej pracownikowi Nagrody na podstawie Planu, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów...
 4. Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Y Company z tytułu: (i) kosztów związanych z administracją Planu oraz (ii) kosztów odpowiadających wartości przyznanej pracownikowi Nagrody na podstawie Planu stanowią koszt pośredni działalności Wnioskodawcy, który jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia (zaksięgowania) tych wydatków w księgach Spółki...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy zagadnień w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uczestnictwem uprawnionych pracowników w programie motywacyjnym i określenia momentu rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu uczestnictwa uprawnionych pracowników w programie motywacyjnym (pytanie 3 i 4).

Wniosek odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie 1 i 2) zostanie rozpatrzony w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Y Company (Administratora Planu) z tytułu: (i) kosztów związanych z administracją Planu oraz (ii) kosztów odpowiadających wartości przyznanej pracownikowi Nagrody na podstawie Planu, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów;

wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Y Company z tytułu: (i) kosztów związanych z administracją Planu oraz (ii) kosztów odpowiadających wartości przyznanej pracownikowi Nagrody na podstawie Planu, stanowią koszt pośredni działalności Wnioskodawcy, który jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia (zaksięgowania) tych wydatków w księgach Spółki.

ad. pytanie 3

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej jako: „ustawa o PDOP”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

W związku z powyższym, przyjmuje się, że kosztem uzyskania przychodów jest każdy wydatek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. został poniesiony przez podatnika;
 2. jest definitywny, a więc bezzwrotny;
 3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 4. został poniesiony w celu uzyskania przychodów, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
 5. nie został wymieniony w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP;
 6. został właściwie udokumentowany.

W świetle powyższego, w celu ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Y Company z tytułu: (i) kosztów związanych z administracją Planu oraz (ii) kosztów odpowiadających wartości przyznanych w ramach Planu Nagród – w zakresie, w jakim ww. koszty dotyczą Pracowników Spółki (dalej łącznie jako: „Koszty Planu”), stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów, konieczne będzie zbadanie, czy wydatki te spełniają określone powyżej przesłanki.

ad. a) i b)

Zdaniem Spółki, w omawianym stanie faktycznym zarówno kwestia poniesienia kosztów przez Wnioskodawcę, jak i ich definitywny (bezzwrotny) charakter nie budzą wątpliwości. Koszty Planu są bowiem przenoszone na Spółkę przez Y Company, a Wnioskodawca pokrywa wydatki związane z uczestnictwem jej Pracowników w Planie z własnych zasobów majątkowych.

Brak jest również jakiegokolwiek elementu niepewności, który mógłby podważyć definitywny charakter Kosztów Planu.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, ww. Koszty Planu spełniają dwa pierwsze wskazane powyżej warunki ich kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów, tj. są ponoszone przez Wnioskodawcę oraz mają definitywny (bezzwrotny) charakter.

ad. c) i d)

Zdaniem Spółki, ponoszone przez Wnioskodawcę Koszty Planu spełniają również kolejne dwa warunki, tj. pozostają w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą oraz są ponoszone w celu uzyskania przychodów oraz zachowania i zabezpieczenia ich źródła.

Spółka w tym miejscu podkreśla, iż celem umożliwienia pracownikom Wnioskodawcy uczestnictwa w Planie jest silniejsze powiązanie ich ze Spółką oraz poprawa motywacji pracowników przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Możliwość wzięcia udziału w Planie uzależniona jest między innymi od spełnienia przez pracowników określonych kryteriów, w tym posiadania określonego poziomu zaszeregowania w strukturach Spółki oraz otrzymania wysokiej oceny pracowniczej. Świadomość pracowników, że konsekwencją utrzymywania przez nich wysokiej jakości pracy i rozwoju jest możliwość uzyskania korzyści wynikających z udziału w Planie zwiększa ich zaangażowanie w pracę wykonywaną na rzecz Wnioskodawcy, co z kolei niewątpliwie przekłada się na poprawę jakości ich pracy oraz wydajniejszą realizację celów biznesowych Spółki. W konsekwencji, ponoszenie przez Spółkę Kosztów Planu umożliwia Spółce osiągnięcie lepszych wyników, skutkujących zwiększeniem jej przychodów podatkowych.

Uczestnictwo w Planie sprzyja również poczuciu ściślejszego związku pracowników ze Spółką, co prowadzi do zwiększenia konkurencyjności Wnioskodawcy oraz zmniejszenia rotacji wśród kadry. Dotyczy to w szczególności osób o wysokich kwalifikacjach, wyróżniających się i kluczowych z perspektywy działalności Spółki, gdyż to do nich kierowana jest możliwość przystąpienia do Planu. Odejście tego typu pracowników, zajmujących wyższe stopnie zaszeregowania w strukturach Spółki, odbiłoby się negatywnie na działalności biznesowej Spółki i zmniejszyłoby jej zdolność do generowania przychodów podatkowych, jak również wiązałoby się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów rekrutacji.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Koszty Planu pozostają w oczywistym związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, jak również są ponoszone w celu uzyskania przychodów oraz zachowania i zabezpieczenia ich źródła.

ad. e)

W ocenie Wnioskodawcy, również piąty warunek zaliczania ww. Kosztów Planu do kosztów uzyskania przychodów Spółki jest spełniony. Przedmiotowe wydatki nie zostały bowiem wymienione w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

ad. f)

Ponadto, wymóg warunkujący uznanie przez Spółkę kwot Kosztów Planu, ponoszonych na rzecz Y Company, za koszty uzyskania przychodów – tj. wymóg prawidłowego ich udokumentowania – jest w analizowanym stanie faktycznym spełniony.

Podstawą ponoszenia przez Spółkę ww. wydatków będą bowiem otrzymywane od Y Company faktury dotyczące łącznej wartości kosztów poniesionych przez Y Company w odniesieniu do uczestnictwa w Planie Pracowników Spółki.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Koszty Planu, tj. wydatki ponoszone przez niego na rzecz Y Company (Administratora Planu) z tytułu: (i) kosztów związanych z administracją Planu oraz (ii) kosztów odpowiadających wartości przyznanej pracownikowi Nagrody na podstawie Planu, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, wydawanych przez organy podatkowe, w tym przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 23 marca 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-1545/14/SD), zgodnie z którą:„Ponoszenie przez Spółkę kosztów związanych z Programami, umotywowane jest poprawą efektywności, zwiększeniem jej możliwości gospodarczych poprzez zmotywowanie jej pracowników do utrzymywania ściślejszego związku ze Spółką i poczucia osobistej odpowiedzialności za działalność i rezultaty finansowe, składające się na rezultaty całej Grupy. Zatem, pracownik Spółki uprawniony do uczestnictwa w Programach jest konkretnie, bo finansowo – zainteresowany zwiększeniem efektywności swoich działań, co prowadzi do sprawniejszej realizacji celów biznesowych Spółki i całej Grupy, a także zwiększenia wyników finansowych. W opinii Spółki, ponoszone z tytułu Programów koszty mieszczą się w wyżej cytowanej definicji podatkowych kosztów uzyskania przychodów.
  W konsekwencji istnieją podstawy, by można było mówić o istnieniu związku przyczynowo-skutkowego między poniesionym wydatkiem, a potencjalnym lub zwiększonym przychodem, dlatego też – co do zasady – wydatki poniesione w związku z realizacją Programów spełniające przedstawione powyżej kryteria, Spółka będzie mogła zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT”.
 • w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 3 marca 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-1200/14-4/AS), zgodnie z którą:„(...) zwiększenie efektywności działań pracowników prowadzi do wydajniejszej realizacji celów biznesowych oraz poprawy wyników Spółki.
  W świetle powyższego, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym istnieje zatem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami poniesionymi przez Spółkę w związku z udziałem jej kluczowych pracowników w Programie Motywacyjnym, a potencjalnym przychodem lub zachowaniem oraz zabezpieczeniem źródła tych przychodów.
  W konsekwencji, wydatki te mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT”.
 • w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 16 lutego 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-1261/14-2/AS), zgodnie z którą:„Ponoszenie przez Spółkę kosztów związanych z Programami umotywowane jest poprawą efektywności Spółki, zwiększeniem jej możliwości gospodarczych poprzez zmotywowanie jej pracowników do utrzymywania ściślejszego związku ze Spółką i poczucia osobistej odpowiedzialności za działalność i rezultaty finansowe Spółki, składające się na rezultaty całej Grupy P. A zatem pracownik Spółki uprawniony do uczestnictwa w Programach jest konkretnie, bo finansowo – zainteresowany zwiększeniem efektywności swoich działań, co prowadzi do sprawniejszej realizacji celów biznesowych Spółki i całej Grupy P., a także zwiększenia wyników finansowych. W opinii Spółki, ponoszone z tytułu Programów koszty mieszczą się w wyżej cytowanej definicji podatkowych kosztów uzyskania przychodów.
  W konsekwencji zatem istnieją podstawy, by można było mówić o istnieniu związku przyczynowo-skutkowego między poniesionym wydatkiem a potencjalnym lub zwiększonym przychodem, dlatego też – co do zasady – wydatki poniesione w związku z realizacją Programów spełniające przedstawione powyżej kryteria, Spółka będzie mogła zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów – w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT”.
 • w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 3 lutego 2015 r. (sygn. IPPB5/423-1146/14- 2/AS) przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którą:„konstrukcja Programu motywuje Uprawnionych do działania zgodnego z celami Spółki, co w konsekwencji ma korzystny wpływ na wynik finansowy Spółki. Z uwagi na powyższy związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy uczestnictwem uprawnionych w Programie, a przychodami Spółki, koszty ponoszone w związku z uczestnictwem Uprawnionych w Programie są w opinii Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodu”.

Mając powyższe na uwadze – w ocenie Wnioskodawcy – wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Y Company (Administratora Planu) z tytułu: (i) kosztów związanych z administracją Planu oraz (ii) kosztów odpowiadających wartości przyznanej pracownikowi Nagrody na podstawie Planu, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów.

ad. pytanie 4

Zgodnie z normą art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP, co do zasady koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Z kolei koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP).

Jednocześnie, zgodnie z normą art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zdaniem Spółki, w świetle powyższych regulacji, z uwagi na fakt, że Koszty Planu nie stanowią kosztów bezpośrednio związanych z konkretnymi przychodami podatkowymi, zastosowanie znajdzie ust. 4d oraz 4e powołanego przepisu ustawy o PDOP.

W konsekwencji, Koszty Planu powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich poniesienia, tj. ujęcia (zaksięgowania) tych wydatków w księgach rachunkowych Spółki.

Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych, wydawanych przez organy podatkowe, w tym przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 3 lutego 2015 r. (sygn. IPPB5/423-1146/14-2/AS) przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którą:

obciążenia płacone przez Spółkę na rzecz Spółki zagranicznej z tytułu uczestnictwa Uprawnionych w Programie, Wnioskodawca powinien zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w momencie, w którym dokonano zaksięgowania tych obciążeń w ciężar kosztów księgowych”.

Mając powyższe na uwadze – w ocenie Wnioskodawcy – ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Y Company z tytułu: (i) kosztów związanych z administracją Planu oraz (ii) kosztów odpowiadających wartości przyznanej pracownikowi Nagrody na podstawie Planu, stanowią koszt pośredni działalności Wnioskodawcy, który jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia (zaksięgowania) tych wydatków w księgach Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 1. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uczestnictwem uprawnionych pracowników w programie motywacyjnym (pytanie 3) – jest prawidłowe;
 2. momentu rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu uczestnictwa uprawnionych pracowników w programie motywacyjnym (pytanie 4) – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.