IPPB6/4510-18/15-2/AZ | Interpretacja indywidualna

Możliwość (pytanie nr 1) i sposób (pytanie nr 2) zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty przekazanej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego celem partycypowania w kosztach inwestycji w drogę publiczną.
IPPB6/4510-18/15-2/AZinterpretacja indywidualna
 1. kapitalizacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odsetki
 4. połączenie
 5. pożyczka
 6. udział
 7. zapłata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji niezależnie od planowanego połączenia Spółki z K po rozwiązaniu Spółki Zbywanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji niezależnie od planowanego połączenia Spółki z K po rozwiązaniu Spółki Zbywanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) należącą do grupy kapitałowej. Wnioskodawca nabędzie od udziałowców Spółki Zbywanej, na podstawie umowy sprzedaży, 100% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Spółka Zbywana”), będącej właścicielem 100% udziałów w spółce K. z siedzibą w Polsce. K. prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie produkcji wiązek kablowych i szaf sterowniczych.

Nabycie udziałów w Spółce Zbywanej przez Wnioskodawcę zostanie sfinansowane częściowo ze środków otrzymanych przez Spółkę od zagranicznego podmiotu powiązanego (dalej: „Pożyczkodawca”) w ramach pożyczki (pożyczek), od której/których będą naliczane odsetki ustalone na poziomie rynkowym (dalej łącznie: „Pożyczka”). Spółka będzie zobowiązana do zapłaty odsetek w terminach ustalonych przez strony zgodnie z mającą zostać zawartą umową Pożyczki. Umowa Pożyczki może również przewidywać, że odsetki będą kapitalizowane do kwoty głównej Pożyczki.

Celem nabycia przez Spółkę udziałów w Spółce Zbywanej, a pośrednio również w K., jest rozszerzenie portfela oferowanych produktów, rozbudowa bazy klientów o producentów pojazdów taboru kolejowego, wzmocnienie pozycji grupy kapitałowej P na rynku producentów komponentów do urządzeń budowlanych, autobusów oraz ciężarówek oraz uzyskanie dostępu do klientów działających w sektorze energetycznym oraz obróbki materiałów. Transakcja ta powinna również skutkować skonsolidowaniem i wzmocnieniem struktury operacyjnej w Polsce, zwiększeniem skuteczności i efektywności prowadzonych przez Spółkę oraz K działań oraz ich zyskowności.

Część środków finansowych otrzymanych przez Spółkę w ramach Pożyczki zostanie przekazana K w celu zapewnienia K środków finansowych niezbędnych do prowadzenia jej działalności gospodarczej, w szczególności spłaty istniejących kredytów bankowych K. W tym celu K wyemituje oprocentowane obligacje, które zostaną nabyte przez Spółkę i/lub Spółka udzieli K oprocentowaną pożyczkę. Odsetki naliczane od tych obligacji/pożyczki będą ustalone na poziomie rynkowym i będą stanowiły przychód Spółki dla celów podatkowych w momencie zapłaty/kapitalizacji przed planowanym połączeniem Spółki z K.

Po nabyciu przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zbywanej planowane jest rozwiązanie (wykreślenie z właściwego rejestru spółek i zakończenie bytu prawnego) Spółki Zbywanej, np. w drodze likwidacji lub połączenia z innym podmiotem (np. transgranicznego przejęcia Spółki Zbywanej przez Wnioskodawcę), na skutek czego Wnioskodawca stanie się właścicielem 100% udziałów w K.

Następnie, planowane jest połączenie Spółki z K na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „Kodeks spółek handlowych”), poprzez przeniesienie całego majątku K na Spółkę (łączenie się przez przejęcie) w rezultacie czego dojdzie do rozwiązania K bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru spółek. Celem połączenia jest uproszczenie przyszłych rozliczeń pomiędzy Spółką a K, uproszczenie struktury własnościowej, obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem dwupoziomowej struktury korporacyjnej, zapewnienie bardziej efektywnego sposobu wypłacania dywidend, a także realizowanie strategii gospodarczej przyjętej w grupie kapitałowej P.

Spółka oraz K mają siedziby w Polsce i są polskimi rezydentami podatkowymi (podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”). Spółka Zbywana ma siedzibę w Luksemburgu i jest rezydentem podatkowym w Luksemburgu (podlega w Luksemburgu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania) dla celów CIT.

Rok podatkowy Spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Obecny rok podatkowy Spółki rozpoczął się przed 1 stycznia 2015 r. i zakończy się 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odsetki od Pożyczki służącej sfinansowaniu nabycia udziałów w Spółce Zbywanej przez Spółkę oraz udzieleniu finansowania K będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłaty lub w momencie ich kapitalizacji (z uwzględnieniem przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT - o ile znajdą zastosowanie), niezależnie od planowanego połączenia Spółki z K po rozwiązaniu Spółki Zbywanej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odsetki od Pożyczki służącej sfinansowaniu nabycia udziałów w Spółce Zbywanej przez Spółkę oraz udzieleniu finansowania K będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłaty lub w momencie ich kapitalizacji (z uwzględnieniem przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”), niezależnie od planowanego połączenia Spółki z K po rozwiązaniu Spółki Zbywanej.

Zgodnie z ustawą o CIT:

 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w ustawie (art. 15 ust. 1).
 2. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m. in.:
  • wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce, wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów i akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8),
  • wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a),
  • naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 11).
 1. Odsetki od Pożyczki służącej sfinansowaniu nabycia udziałów w Spółce Zbywanej

Zgodnie z przedstawionym powyżej stanem faktycznym w wyniku zawarcia umowy Pożyczki Wnioskodawca uzyska środki finansowe konieczne do sfinansowania nabycia udziałów w Spółce Zbywanej, będącej właścicielem 100% udziałów w K.

Celem nabycia przez Spółkę udziałów w Spółce Zbywanej, a pośrednio również w K, jest rozszerzenie portfela oferowanych produktów, rozbudowa bazy klientów o producentów pojazdów taboru kolejowego, wzmocnienie pozycji grupy kapitałowej P na rynku producentów części do urządzeń budowlanych, autobusów oraz ciężarówek oraz uzyskanie dostępu do klientów działających w sektorze energetycznym oraz obróbki materiałów. Transakcja ta powinna również skutkować skonsolidowaniem i wzmocnieniem struktury operacyjnej w Polsce, zwiększeniem skuteczności i efektywności prowadzonych przez Spółkę oraz K działań oraz ich zyskowności.

Po nabyciu przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zbywanej planowane jest rozwiązanie Spółki Zbywanej, np. w drodze likwidacji lub połączenia z innym podmiotem, na skutek czego Wnioskodawca stanie się właścicielem 100% udziałów w K. Następnie, planowane jest połączenie Spółki z K. Celem połączenia jest uproszczenie przyszłych rozliczeń pomiędzy Spółką a K, uproszczenie struktury własnościowej, obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem dwupoziomowej struktury korporacyjnej, zapewnienie bardziej efektywnego sposobu wypłacania dywidend, a także realizowanie strategii gospodarczej przyjętej w grupie kapitałowej P.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji w wyniku zawarcia umowy Pożyczki Wnioskodawca uzyska środki finansowe konieczne do nabycia udziałów w Spółce Zbywanej, a pośrednio również w K.

Pośrednie nabycie udziałów w K oraz planowane połączenie (poprzedzone rozwiązaniem Spółki Zbywanej) będzie skutkowało wzmocnieniem pozycji rynkowej Spółki oraz umożliwi rozwój działalności gospodarczej Spółki. Co więcej, w wyniku planowanego połączenia z K, Spółka będzie mogła osiągać przychody podatkowe, które obecnie generowane są przez działalność operacyjną, którą prowadzi K.

Z uwagi na powyższe, odsetki od Pożyczki służącej sfinansowaniu nabycia udziałów w Spółce Zbywanej mają ewidentnie na celu osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, a poniesienie takiego kosztu jest racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od Pożyczki stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

W tej sytuacji rozstrzygnięcia wymaga, czy na gruncie ustawy o CIT odsetki od Pożyczki będą stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub ich kapitalizacji, niezależnie od planowanego rozwiązania Spółki Zbywanej oraz połączenia Wnioskodawcy z K.

Należy podkreślić, że art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT określający moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na nabycie lub objęcie udziałów akcji nie ma zastosowania w sprawie, co jednoznacznie wynika z poniżej przedstawionych przesłanek:

 • Ustawa o CIT nie definiuje, co należy rozumieć przez określenie „wydatków na nabycie” udziałów/akcji, przy czym zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego wydatek to „suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś” (Słownik Języka Polskiego, www.sjp.pwn.pl), powyższa definicja wyraźnie podkreśla element bezpośredniości dokonania wydatku. Przenosząc ją na grunt przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, należałoby uznać, że przez wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji rozumie się jedynie wydatki pozostające w bezpośrednim związku, warunkujące objęcie lub nabycie udziałów/akcji (takie jak, w szczególności, cena nabycia, opłaty notarialne czy opłaty sądowe), a nie wszelkie wydatki, które w sposób pośredni można by powiązać z objęciem lub nabyciem udziałów bądź akcji.
 • Istotne znaczenie ma również fakt posłużenia się przez ustawodawcę w przytoczonym wyżej przepisie sformułowaniem „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji” (a nie przykładowo sformułowaniem szerszym: „wydatki w celu objęcia lub nabycia”), co wskazuje jednoznacznie na konieczność istnienia najbardziej bezpośredniego związku przedmiotowych wydatków z nabyciem udziałów/akcji.
 • Ponadto, należy zwrócić uwagę, że w związku z faktem, iż przepis dotyczący tego rodzaju wydatków znajduje się w art. 16 ustawy o CIT, zawierającym katalog kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (czyli wyjątków od zasady uznawania wydatków za koszty podatkowe), pojęcie wydatków na nabycie udziałów/akcji należy interpretować możliwie wąsko.

W związku z powyższym, odsetki od Pożyczki zaciągniętej na nabycie udziałów nie spełniają tak rozumianego warunku bezpośredniości, gdyż są jedynie wydatkiem związanym z uzyskaniem kapitału, źródła finansowania nabycia udziałów. W konsekwencji, moment rozpoznania odsetek jako kosztów uzyskania przychodów nie powinien być łączony z reżimem podatkowym dotyczącym zbycia udziałów.

Ponadto, w celu określenia momentu zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od pożyczki na zakup udziałów nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 4 - 4e ustawy o CIT dotyczące rozliczania kosztów w czasie, ponieważ art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i pkt 11 ustawy o CIT zawierają specyficzne dla odsetek postanowienia w tym zakresie (inaczej mówiąc, art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i pkt 11 ustawy o CIT stanowią lex specialis w stosunku do art. 15 ust. 4 - 4e ustawy o CIT).

Co więcej, przepis art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o CIT, zezwala na zaliczenie odsetek do kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonania ich kapitalizacji. Taka interpretacja przepisu realizuje cel kapitalizacji, która jest traktowana na równi z zapłatą. W momencie kapitalizacji odsetki tracą bowiem swój uboczny charakter i stają się należnością główną. Wówczas nie jest już możliwa spłata odsetek, spłacie ulega bowiem należność główna. Wynika z tego, że kapitalizacja wywiera ten sam skutek prawny, co zapłata zmniejsza kwotę odsetek do zapłaty.

Wobec powyższego, skoro odsetki od Pożyczki:

 1. pozostają w związku przyczynowym z potencjalnym przychodem Spółki lub z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów Spółki, a zarazem,
 2. nie stanowią „wydatku na nabycie udziałów albo akcji” w Spółce Zbywanej,

- to zgodnie z literalną treścią przepisów art. 16 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o CIT, takie odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub ich kapitalizacji.

Na powyższą konkluzję nie ma wpływu ani planowane rozwiązanie Spółki Zbywanej, ani też planowane połączenie Spółki z K po rozwiązaniu Spółki Zbywanej. W szczególności, operacje te nie mają wpływu na to, że celem ponoszonych wydatków z tytułu odsetek od Pożyczki jest, jak wykazano powyżej, osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów Spółki (co z kolei uzasadnia możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów Spółki).

W konsekwencji, odsetki od Pożyczki służącej sfinansowaniu nabycia udziałów w Spółce Zbywanej przez Spółkę będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłaty lub w momencie ich kapitalizacji (z uwzględnieniem przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT o ile znajdą zastosowanie), niezależnie od planowanego połączenia Spółki z K po rozwiązaniu Spółki Zbywanej.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych, w szczególności:

 • w wyroku WSA w Warszawie z 7 grudnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 1483/09), zgodnie z którym: „Podzielić należy stanowisko wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2006 roku sygn. akt. II FSK 508/05 zgodnie z którym w wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu”.
 • w wyroku WSA w Białymstoku z 4 czerwca 2008 r. (sygn. akt I SA/Bk 120/08), zgodnie z którym: „Koszt zaciągniętego kredytu, czyli odsetki, prowizje oraz różnice kursowe nie są traktowane jako wydatki na nabycie udziałów lub akcji, lecz jako zapłata za kredyt, wobec czego są one kosztem uzyskania przychodu w dacie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. W konsekwencji w przypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu na wydatki związane z nabyciem akcji - odsetki od kredytu oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objecie lub nabycie w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.
 • w wyroku NSA z dnia 7 kwietnia 2006 r. (sygn. II FSK 508/05), zgodnie z którym: „W wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia”.
 • w wyroku NSA z dnia 7 września 2004 r. (sygn. akt FSK 324/04), zgodnie z którym „Przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654), należy rozumieć wydatki podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie mona być zaliczone odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie akcji, gdyż nie pozostała one w bezpośrednim związku z ich nabyciem”.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 lipca 2014 roku (znak IPPB3/423-400/14-2/MC), w której organ podatkowy odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę i przeznaczonej na nabycie udziałów Nabywanej Spółki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, zarówno przed, jak i po planowanym połączeniu”.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku (znak ILPB3/423-29/14-7/EK), w której organ podatkowy odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę na zakup udziałów w Spółce luksemburskiej będą stanowiły koszt podatkowy Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, niezależnie od faktu, że po dokonaniu zakupu udziałów w Spółce luksemburskiej może dojść do likwidacji tej spółki”.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 roku (znak IPPB3/423-736/13-2/MC), w której organ podatkowy odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „odsetki od Pożyczki służącej częściowemu sfinansowaniu nabycia akcji w Spółce Zbywanej przez Spółkę będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłaty lub w momencie ich kapitalizacji (z uwzględnieniem przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT, o ile znajdą zastosowanie), niezależnie od planowanego połączenia Spółki ze Spółką Zbywaną”.
 1. Odsetki od Pożyczki służącej udzieleniu finansowania K

Zgodnie z przedstawionym powyżej stanem faktycznym część środków finansowych otrzymanych przez Spółkę w ramach Pożyczki zostanie przekazana K w celu zapewnienia K środków finansowych niezbędnych do prowadzenia jej działalności gospodarczej, w szczególności spłaty istniejących kredytów bankowych K.

W tym celu K wyemituje oprocentowane obligacje, które zostaną nabyte przez Spółkę i/lub Spółka udzieli K oprocentowaną pożyczkę. Odsetki naliczane od tych obligacji/tej pożyczki będą ustalone na poziomie rynkowym i będą stanowiły przychód podatkowy Spółki w momencie zapłaty/kapitalizacji przed planowanym połączeniem Spółki z K.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji zważywszy na fakt, że:

 • z tytułu udzielenia przez Spółkę finansowania K (w formie nabycia obligacji wyemitowanych przez K lub udzielenia K pożyczki), K będzie zobowiązana do zapłaty odsetek na rzecz Spółki,
 • odsetki te będą stanowiły przychód podatkowy Spółki w dacie ich zapłaty lub kapitalizacji,
 • do zapłaty lub kapitalizacji tych odsetek dojdzie (w całości lub w części) przed planowanym połączeniem Spółki z K, tym samym przed połączeniem Spółka rozpozna przychód podatkowy z tego tytułu,

- to należy uznać, że odsetki od Pożyczki służącej udzieleniu finansowania K mają na celu osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, a poniesienie takiego kosztu jest racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Tym samym, odsetki od Pożyczki służącej udzieleniu finansowania K stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z treścią przepisów art. 16 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o CIT, takie odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub ich kapitalizacji.

Na powyższą konkluzję nie ma wpływu ani planowane rozwiązanie Spółki Zbywanej, ani też planowane połączenie Spółki z K po rozwiązaniu Spółki Zbywanej. W szczególności, operacje te nie mają wpływu na to, że celem ponoszonych wydatków z tytułu odsetek od Pożyczki jest, jak wykazano powyżej, osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów Spółki (co z kolei uzasadnia możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów Spółki), a Spółka rozpozna przychody podatkowe z tytułu udzielonego finansowania na rzecz K jeszcze przed połączeniem.

W konsekwencji, odsetki od Pożyczki służącej udzieleniu finansowania K będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłaty lub w momencie ich kapitalizacji (z uwzględnieniem przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT, o ile znajdą zastosowanie), niezależnie od planowanego połączenia Spółki z K po rozwiązaniu Spółki Zbywanej.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych, w szczególności:

 • w wyroku WSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2010 roku (sygn. akt II SA/Wa 2525/10), zgodnie z którym: „W stanie faktycznym przedstawionym w złożonym do organu w niniejszej sprawie wniosku o wydanie interpretacji, Spółka wykazała, że przed rozpoczęciem inwestycji w celu lepszego zagospodarowania kredytu inwestycyjnego jego część przeznaczy na udzielenie pożyczki na zasadach rynkowych oraz, że odsetki od tej pożyczki będą stanowić przychód Spółki podlegający opodatkowaniu. W tak zakreślonym stanie faktycznym, zdaniem Sądu należało stwierdzić, że odsetki od kredytu naliczone za okres, w którym kredyt ten będzie służył finansowaniu przedmiotowej pożyczki, na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. stanowić będą koszt uzyskania przychodu”.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2013 roku (znak IPPB3/423-923/12-2/EŻ), w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Reasumując, zdaniem Spółki odsetki od Kredytu zaciągniętego przez Spółkę i przeznaczonego na (...) udzielenie oprocentowanej pożyczki na rzecz AN (...), z właściwym uwzględnieniem przepisów dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o PDOP), mogły i mogą być zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji. Zarówno przed, jak i po połączeniu”.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku (znak IPPB3/423-243/13-2/AM), w której organ podatkowy odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „W rozważanej przez Spółkę sytuacji środki z Transzy Kredytu będą spożytkowane na finansowanie działalności pożyczkowej (np. wypłata kwot pożyczki pożyczkobiorcom Spółki) (...) ukierunkowanej na uzyskiwanie przychodów podatkowych (w formie opłat z tytułu udzielonych pożyczek). Zatem zaciągnięcie Transzy Kredytu, implikujące także konieczność spłacania odsetek z niej wynikających będzie miało na celu osiągniecie przyszłych przychodów podatkowych lub też. co najmniej, będzie służyło zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop”.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 grudnia 2011 roku (znak IBPBI/2/423-1191/11/JD), zgodnie z którą: „Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że część środków pieniężnych pochodzących z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę została przeznaczona na udzielenie pożyczki do jednostki powiązanej (...). Umowa, mocą której udzielono pożyczki jednostce powiązanej przewiduje zapłatę przez pożyczkobiorcę odsetek (oprocentowanie), które będą zaliczone przez Wnioskodawcę do przychodów opodatkowanych. Odsetki (oprocentowanie) ustalono na poziomie rynkowym. W tak zakreślonym stanie faktycznym, należy stwierdzić, że odsetki od kredytu inwestycyjnego w części przeznaczonej na udzielenie pożyczki jednostce powiązanej (...) na podstawie art. 15 ust. 1 updop, stanowić będą koszt uzyskania przychodów”.

W konsekwencji w świetle przytoczonych powyżej przepisów prawa, orzecznictwa sądowego oraz praktyki organów podatkowych prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odsetki od Pożyczki służącej sfinansowaniu nabycia udziałów w Spółce Zbywanej przez Spółkę oraz udzieleniu finansowania K będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłaty lub w momencie ich kapitalizacji (z uwzględnieniem przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT o ile znajdą zastosowanie), niezależnie od planowanego połączenia Spółki z K po rozwiązaniu Spółki Zbywanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie, zaliczenia odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji niezależnie od planowanego połączenia Spółki z K po rozwiązaniu Spółki Zbywanej jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów, organ wskazuje, że powołane interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego zapadły w indywidualnych sprawach innych podatników i co do zasady nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.