IPPB6/4510-159/15-2/TO | Interpretacja indywidualna

Czy odsetki zapłacone przez Wnioskodawcę z tytułu pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę będą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy i ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nie będzie podlegać ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT?
IPPB6/4510-159/15-2/TOinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. niedostateczna kapitalizacja
 4. odsetki
 5. pożyczka
 6. spółka osobowa
 7. spłata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, wynikających z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w przypadku odsetek zapłaconych przez Wnioskodawcę z tytułu pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, wynikających z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w przypadku odsetek zapłaconych przez Wnioskodawcę z tytułu pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. Sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest osobą prawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma siedzibę w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) w Polsce. Działalność spółki polega na zakupie nieruchomości i następnie ich wynajmowaniu lub odsprzedaży.

W celu finansowania swojej działalności, Wnioskodawca planuje zaciągać pożyczki od zagranicznej spółki („Pożyczkodawca”), należącej do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Wnioskodawca. Pożyczki będą wykorzystywane w celu nabywania nieruchomości, które Wnioskodawca zamierza wynajmować, a w zależności od sytuacji rynkowej sprzedać.

Pożyczkodawca będzie zagraniczną spółką osobową, mającą siedzibę w innym państwie niż Polska, utworzoną na podstawie prawa obowiązującego w państwie siedziby. Pożyczkodawca nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na gruncie przepisów podatkowych państwa, w którym zostanie utworzona, a zgodnie z prawem tego państwa przychody i koszty generowane przez Pożyczkodawcę będą opodatkowane na poziomie jego wspólników. Zakłada się, że Pożyczkodawca będzie miał przynajmniej jednego wspólnika odpowiedzialnego za zobowiązania Pożyczkodawcy całością swoich aktywów oraz przynajmniej jednego wspólnika, którego odpowiedzialność będzie ograniczona. Wspólnikami Pożyczkodawcy będą zagraniczne podmioty będące odpowiednikami polskich spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) będący podatnikami podatku dochodowego.

Pożyczkodawca nie będzie bezpośrednim lub pośrednim udziałowcem Wnioskodawcy. W strukturze grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca będzie jednak istniał podmiot, który pośrednio będzie równocześnie posiadał ponad 25% udziałów Wnioskodawcy i ponad 25% udziałów w podmiotach (spółkach kapitałowych) będących wspólnikami Pożyczkodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odsetki zapłacone przez Wnioskodawcę z tytułu pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę będą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy i ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nie będzie podlegać ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki zapłacone przez Wnioskodawcę z tytułu pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę będą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy i ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nie będzie podlegać ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z poźn. zm., dalej: „ustawa o CIT”).

Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów nie uważa się naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek od zobowiązań, w tym pożyczek. Oznacza to, że odsetki od pożyczek co do zasady stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie zapłaty, pod warunkiem, że pozostają one w związku z przychodami podlegającymi opodatkowaniu oraz nie są trwale wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ustawy o CIT.

W przedmiotowym przypadku odsetki od opisanej pożyczki będą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, ponieważ odsetki będą dotyczyć pożyczek, którymi Wnioskodawca zamierza finansować swoją działalność polegającą na nabywaniu nieruchomości i późniejszym ich wynajmowaniu lub odsprzedaży. Niewątpliwie występuje zatem związek między przychodami a kosztami odsetkowymi, a zatem odsetki będą w momencie zapłaty stanowić koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Niemniej jednak ustawa przewiduje ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek pochodzących od pewnych podmiotów powiązanych.

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień - miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek.

Powyższe ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT nie znajduje zastosowania w przedmiotowym przypadku, gdyż jak wspomniano w opisie zdarzenia przyszłego, Pożyczkodawca nie będzie bezpośrednim lub pośrednim udziałowcem Wnioskodawcy.

Z kolei, przepis art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT stanowi, że nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT dotyczy zatem sytuacji w której podmiot, będący spółką udziela pożyczki siostrzanej spółce.

Wnioskodawca chciałby przy tym podkreślić, iż zgodnie z art. 4a pkt 21 ustawy o CIT za spółkę należy uważać spółkę będącą podatnikiem. Podatnikiem zaś, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych są zgodnie z art. 1 ust. 1-3 ustawy o CIT:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nie posiadających osobowości prawnej,
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W przedmiotowym przypadku, Pożyczkodawca nie będzie podatnikiem, o którym mowa w art. 1 ust. 1-3 ustawy o CIT. Tym samym, mając na uwadze brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT należy stwierdzić, iż przepis ten nie ma zastosowania w opisanym stanie faktycznym, gdyż dotyczy on pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, a jak wykazane było powyżej Pożyczkodawca nie jest spółką w rozumieniu ustawy o CIT. Tym samym, pożyczka udzielona Wnioskodawcy przez Pożyczkodawcę będzie pożyczką udzieloną spółce przez podmiot niebędący spółką w rozumieniu ustawy o CIT.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od wyżej opisanej pożyczki będą stanowiły w całości koszty uzyskania przychodów, ponieważ występuje związek pomiędzy kosztami a uzyskaniem przychodów, a przepisy ograniczające możliwość zaliczenia odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów nie mają zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, wynikających z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w przypadku odsetek zapłaconych przez Wnioskodawcę z tytułu pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.