IPPB6/4510-120/15-5/AG | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki na budowę oraz wyposażenie przedszkola z oddziałem żłobkowym, finansowaną ze środków obrotowych mogą być przez Spółkę zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
IPPB6/4510-120/15-5/AGinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. działalność socjalna
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. przedszkole
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 października 2015 r. (data nadania 7 października 2015 r., data wpływu 8 października 2015 r.) na wezwanie z dnia 29 września 2015 r., Nr IPPB6/4510-120/15-2/AG (data nadania 29 września 2015 r., data odbioru 30 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na budowę oraz wyposażenie przedszkola z oddziałem żłobkowym finansowaną ze środków obrotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na budowę oraz wyposażenie przedszkola z oddziałem żłobkowym finansowaną ze środków obrotowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji oraz sprzedaży mebli. W ramach i na potrzeby prowadzonej działalności, Spółka zatrudnia pracowników. W związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym ze strony pracowników, uwzględniając strukturę wieku zatrudnianych osób oraz w związku z potrzebą zachęcania wykwalifikowanych specjalistów do zmiany miejsca zamieszkania w celu zatrudnienia się w Spółce, Zarząd podjął decyzję o budowie przedszkola z oddziałem żłobkowym dla dzieci pracowników Spółki. Zaznaczyć przy tym należy, że ze względu na to, iż optymalne „obłożenie” dla takiego przedszkola jest większe niż przewidywane zapotrzebowanie załogi Spółki, rozważane jest oferowanie świadczeń przedszkolnych i żłobkowych osobom niezatrudnionym w Spółce. Dla zachowania konkurencyjności oferowanych usług a także dla zoptymalizowania kosztów jego prowadzenia, Spółka zamierza skorzystać z prawnie dopuszczalnego finansowania tego rodzaju placówki niepublicznej i pozyskać od gminy dotację na prowadzenie przedszkola. Uwzględniając wszystkie okoliczności a nade wszystko fakt, że przedszkole może w przyszłości świadczyć odpłatne usługi nie tylko wyłącznie na rzecz pracowników Spółki, została podjęta decyzja o tym, że budowa oraz wyposażenie przedszkola, zostanie sfinansowana ze środków własnych (obrotowych) Spółki. Z kolei bieżące koszty funkcjonowania (utrzymania) przedszkola i żłobka mają być finansowane środkami z czesnego wpłacanego przez rodziców dzieci, docelowo środkami z dotacji gminnej, a różnica - środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: „ZFŚS”). Na potrzeby finansowania takiej aktywności Spółka zamierza dobrowolnie, w zgodzie z odrębnymi przepisami, zwiększyć odpis na ZFŚS od 2016 roku.

Zarządzanie przedszkolem Spółka zamierza powierzyć na podstawie umowy o zarządzanie, wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu wykonującemu profesjonalnie tego rodzaju usługi, który będzie dla przedszkola organem założycielskim. Usługi przedszkolne będą wykonywane przez przedszkole jako wyodrębniony podmiot.

Czesne miesięczne za uczęszczanie dziecka/dzieci pracowników do przedszkola oraz żłobka, będzie pokrywane w części przez samych pracowników, a w części przez Spółkę, w formie dopłaty, środkami z ZFSŚ. Spółka nie będzie, w ramach swojej działalności wykonywała usług przedszkolnych ani na rzecz pracowników ani też osób trzecich (jeżeli usługa zostanie udostępniona odpłatnie takim świadczeniobiorcom).

Wnioskodawca pismem z dnia 7 października 2015 r. (data nadania 7 października 2015 r., data wpływu 8 października 2015 r.) uzupełnił braki formalne wniosku ORD-IN stosownie do treści ww. wezwania poprzez wskazanie, że:

W skład wyposażenia przedszkola będą wchodziły zarówno środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 zł, jak i środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł;

Spółka zamierza uwzględniać wydatki na wyposażenie przedszkola:

 1. środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 zł – poprzez odpisy amortyzacyjne wykonywane w trybie art. 16h w zw. z art. 16i - 16k ustawy o CIT, w zależności od sposobu klasyfikacji konkretnego środka trwałego;
 2. środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł – poprzez jednorazowe rozliczenie w kosztach w trybie art. 16d ust. 1;

Jeżeli chodzi o rozbieżność w uzasadnieniu stanowiska Spółki, wskazaną przez organ podatkowy w wezwaniu do uzupełnienia wniosku, wyjaśniono, że zastosowana konstrukcja zamiennego stosowania wobec środków trwałych sformułowań: „zaliczania wydatków do kosztów podatkowych” oraz „rozliczania wydatków poprzez odpisy amortyzacyjne” opiera się na zasadzie, wedle której odpisy amortyzacyjne dokonywane w trybie art. 16a - 16m ustawy o CIT stanowią jedną z metod rozliczania kosztów podatkowych w czasie. Stosownie bowiem do art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. W nawiązaniu do odpowiedzi, wobec faktu, że w art. 15 ust. 6 ustawy o CIT zostały wskazane regulacje z przedziału art. 16a - 16m ustawy o CIT przyjmujemy, że rozliczenie kosztów poprzez art. 16d ustawy o CIT, dokonywane jest na zasadzie właściwej dla amortyzacji, czyli w trybie art. 15 ust. 6 ustawy o CIT.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wobec środków trwałych (zarówno o wartości początkowej przekraczającej, jak nieprzekraczającej kwoty 3.500,00 zł) nie występuje sprzeczność pomiędzy stwierdzeniem o rozliczeniu wydatków w kosztach i rozliczeniem wydatków w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne.

Spółka zamierza uwzględniać wydatki na budowę przedszkola w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane w trybie art. 16i ust. 1, obliczane od wartości początkowej definiowanej na podstawie art. 16g ust. 4, czyli kosztów wytworzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki na budowę oraz wyposażenie przedszkola z oddziałem żłobkowym, finansowaną ze środków obrotowych oraz wydatki na odpisy podstawowe i powiększone, wpłacone na rachunek ZFŚS mogą być przez Spółkę zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu...
 2. Czy Spółka ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony w fakturach VAT z tytułu nabycia świadczeń na potrzeby budowy, wyposażanie a następnie utrzymania przedszkola z oddziałem żłobkowym...
 3. Czy po stronie pracowników Spółki, których dzieci będą uczęszczały do przedmiotowego przedszkola, zostanie wygenerowany przychód w kwocie dopłaty przypadającej na pracownika i czy będzie on korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako świadczenie finansowanie w całości środkami z ZFŚS...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na budowę oraz wyposażenie przedszkola z oddziałem żłobkowym finansowaną ze środków obrotowych. Natomiast w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na odpisy podstawowe i powiększone, wpłacone na rachunek ZFŚS, podatku od towarów i usług (pytanie nr 2) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie nr 3) wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki Spółki na budowę oraz wyposażenie przedszkola z oddziałem żłobkowym, finansowane ze środków obrotowych oraz wydatki na odpisy podstawowe i powiększone, wpłacone na rachunek ZFŚS mogą być przez Spółkę zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Oczywiście w przypadku wydatków poniesionych w związku z wytworzeniem lub nabyciem środków trwałych wydatki takie będą rozliczane poprzez odpisy amortyzacyjne.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że każdy racjonalny wydatek, poniesiony przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, jeżeli nie jest wymieniony w katalogu wyłączeń w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, może być uznany za koszt podatkowy. Warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek: wydatek został poniesiony przez podatnika, jest definitywny, a więc bezzwrotny, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, został właściwie udokumentowany, nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (vide interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2013 r., znak: IPTPB3/423-356/12-6/IR).

(...)

Odnosząc się do zagadnienia wydatków ponoszonych na budowę i wyposażenie przedmiotowego przedszkola należy zaznaczyć, że wobec takich nie może mieć zastosowania wyłączenie zapisane w art. 16 ust. 1 pkt 45, a według którego nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to jednak w przypadku, gdy wydatki te ponoszone są ze środków obrotowych, a nie ze środków z ZFŚS). Przepis art. 16 ust. 1 pkt 45 nie ma jednak zastosowania wobec wydatków dotyczących obiektów socjalnych. Tym bowiem poświęcony jest art. 16 ust. 1 pkt 55, zgodnie z którym nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Alokacja takiego przepisu, a dokładniej usytuowanie ich jako zupełnie oddzielnych regulacji nawet niesąsiadującej z wyłączeniem pkt 45, zdaniem Spółki, miała na celu wyraźne odróżnienie wydatków na działalność socjalną od wydatków na same obiekty socjalne. Zakładając racjonalność działania prawodawcy (a prawo do przyjmowania takiego założenia jest jednym z podstawowych praw każdego podatnika) należy stwierdzić, że gdyby chciał on połączyć obie instytucje – zapisałby je w jednym przepisie, a utrzymanie obiektów socjalnych byłoby jedynie wyjątkiem od ogólnej reguły z art. 16 ust. 1 pkt 45, tak jak jest to w przypadku świadczeń urlopowych. Przepis pkt 55 mówi o utrzymaniu obiektu socjalnego, przy czym zaznaczyć jednak należy, że aby można było mówić o utrzymaniu, najpierw należy taki obiekt zbudować (względnie nabyć) i odpowiednio wyposażyć. W związku z powyższym racjonalnym i logicznym wydaje się, że budowa i wyposażenie zakładowego obiektu socjalnego ze środków obrotowych mieszczą się w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 55. A contrario powyższego przepisu należy przyjąć, że koszty utrzymania obiektu socjalnego ze środków obrotowych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podobnie zatem, koszty budowy i wyposażenia przedszkola sfinansowane ze środków obrotowych Spółki, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów o tyle, o ile wydatek ten będzie spełniał warunek celowości. W sytuacji opisanej w niniejszym wniosku warunek celowości niewątpliwie jest spełniony. Po pierwsze same odpisy na ZFŚS są celowe, wprowadzone ustawą o ZFŚS, z ustawy tej wyraźnie również wynika możliwość stworzenia takiego miejsca. Ponadto, przedszkole z oddziałem żłobkowym istniejące obok zakładu pracy jest dla pracownika nie tylko ułatwieniem, ale również sygnałem, że pracodawca dba nie tylko o niego samego i jego miejsce pracy, lecz również o jego rodzinę. Jak powszechnie wiadomo, szczęśliwy pracownik to dobry pracownik. Pracownik, który dostrzega, że jego pracodawcy nie zależy wyłącznie na pracy wykonywanej przez niego, a na nim samym, wykonuje swe obowiązki z większym zaangażowaniem i dużo większą efektywnością, co w efekcie przekłada się na wysokość przychodu zwłaszcza u takiego pracodawcy jakim jest Spółka, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz sprzedaży produktów (w tym przypadku – mebli).

Pracownik, który ma możliwość oddania swego dziecka pod opiekę do przedszkola, które jest usytuowane blisko miejsca pracy, nie będzie się spóźniał, będzie również miał świadomość tego, że w każdej chwili może mieć kontakt ze swym dzieckiem, gdy nadejdzie taka potrzeba. Pracownik taki będzie spokojny o los swego dziecka i z większym skupieniem będzie wykonywał swe obowiązki służbowe. W dzisiejszych czasach pracownicy oczekują od swych pracodawców nie tylko wynagrodzenia za swoją pracę, lecz swego rodzaju zrozumienia, zainteresowania oraz ewentualnie - pomocy. Takim właśnie ułatwieniem życia pracownika, taką pomocą i zainteresowaniem nim i jego rodziną jest stworzenie pracownikowi możliwości bycia w bliskiej odległości od swego - małego jeszcze przecież - dziecka. W związku z tym, budowa oraz wyposażenie i odpowiednie funkcjonowanie przedszkola przyzakładowego jest wydatkiem jak najbardziej celowym, który pośrednio przyczyni się do uzyskania przychodów pracodawcy poprzez zwiększenie efektywności pracy takiego pracownika. Udostępnienie pracownikom takiego świadczenia w przemożny sposób może wpłynąć na ściągnięcie do pracy w Spółce, która alokowana jest w pewnym oddaleniu do dużych ośrodków miejskich, wykwalifikowanych specjalistów.

Fakt, że wydatki związane z utworzeniem obiektów socjalnych, a konkretnie przedszkoli czy żłobków, nie tylko spełniają wymóg celowości dla ustawodawcy ale, jako nieobjęte wyłączeniem, mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu do rządowego projektu do zmian w ustawie o CIT oraz w ustawie o PIT, który obecnie jest procedowany w parlamencie, a w wyniku którego od 2016 r, mają być wprowadzone przepisy uściślające, eliminujące potencjalne spory w zakresie prawa do rozliczenia takich wydatków w kosztach a ponadto wprowadzające całkiem nowe preferencje fiskalne związane z zapewnianiem i finansowaniem przez pracodawców opieki przedszkolnej i żłobkowej dla dzieci pracowników.

Co znamienne, w uzasadnieniu do owego rządowego projektu zostało wprost wskazane, że: „W przypadku pracowników posiadających dzieci w wieku 0-5 lat istotnym problemem w pogodzeniu życia zawodowego z życiem prywatnym jest konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem w godzinach pracy. Optymalnym i pożądanym dla takiego pracownika rozwiązaniem jest możliwość zapewnienia dziecku opieki w pobliżu miejsca pracy, chociażby ze względu na możliwość niezwłocznego kontaktu z dzieckiem w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Bliskość żłobka czy przedszkola przy zakładzie pracy skraca również czas przejazdu pracownika z domu do pracy” - co ewidentnie i jednoznacznie potwierdza celowość działania Spółki opisanego w niniejszym wniosku.

Dalej w uzasadnieniu zostało wskazane, że:

W obecnym stanie prawnym, na podstawie ogólnych regulacji obowiązujących w zakresie kosztów podatkowych, koszty poniesione na utworzenie zakładowej placówki mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast koszty prowadzenia zakładowej placówki stanowią działalność socjalną, której koszty wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów. Jednak z uwagi na propozycję kompleksowego uregulowania zasad rozliczania kosztów związanych zarówno z tworzeniem, jak i prowadzeniem zakładowych placówek, zasadne jest wprowadzenie jednoznacznych zapisów w powyższym zakresie. Pozwoli to również wyeliminować ewentualne wątpliwości związane z ponoszonymi kosztami na tworzenie placówek zakładowych”.

Powyższe, zwłaszcza biorąc pod uwagę autorstwo projektu, nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że już w obecnym stanie prawnym koszty budowy i wyposażenia przedszkola z oddziałem żłobkowym mogą być przez Spółkę zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu a zmiany, które (według projektu) mają obowiązywać od 2016 roku, poszerzając przywileje fiskalne, w tym akurat zakresie stanowią jedynie doprecyzowanie i mają na celu wprowadzenie kompleksowych regulacji uwzględniających również te wydatki, które już obecnie mogą być rozliczane w podatkowych kosztach uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na budowę oraz wyposażenie przedszkola z oddziałem żłobkowym finansowaną ze środków obrotowych uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca zamierza wybudować przedszkole z oddziałem żłobkowym dla dzieci pracowników Spółki. Została podjęta decyzja, że budowa oraz wyposażenie zostanie sfinansowane z środków własnych (obrotowych Spółki). W skład wyposażenia przedszkola będą wchodziły zarówno środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, jak i środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Spółka wykazała, że opisane we wniosku wydatki będą ponoszone z myślą o pracownikach, w celu zapewnienie opieki dzieciom podczas ich pracy, tym samym zabezpieczają źródło uzyskania przychodów Spółki. Zdaniem Wnioskodawcy, pracownik, który ma możliwość oddania swego dziecka pod opiekę do przedszkola, które jest usytuowane blisko miejsca pracy, nie będzie się spóźniał, będzie również miał świadomość tego, że w każdej chwili może mieć kontakt ze swym dzieckiem, gdy nadejdzie taka potrzeba. Pracownik taki będzie spokojny o los swego dziecka i z większym skupieniem będzie wykonywał swe obowiązki służbowe. W związku z tym, budowa oraz wyposażenie i odpowiednie funkcjonowanie przedszkola przyzakładowego jest wydatkiem jak najbardziej celowym, który pośrednio przyczyni się do uzyskania przychodów pracodawcy poprzez zwiększenie efektywności pracy takiego pracownika. Udostępnienie pracownikom takiego świadczenia może wpłynąć na ściągnięcie wykwalifikowanych pracowników do Spółki, która alokowana jest w pewnym oddaleniu do dużych ośrodków miejskich.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16.

W myśl art. 16a ust. 1 tej ustawy, amortyzacji podlegają - z zastrzeżeniem art. 16c – stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Tak więc, aby dany przedmiot był uznany za środek trwały musi spełniać następujące warunki:

 • stanowić własność lub współwłasność podatnika,
 • być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, tzn. środek powinien być wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne umożliwiające jego funkcjonowanie, zgodnie z przeznaczeniem,
 • przewidywany okres jego używania musi być dłuższy niż rok,
 • musi być wykorzystywany przez Podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Stosownie do art. 16d ust. 1, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 3500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Jak stanowi art. 16f ust. 1 i 3 omawianej ustawy, podatnicy - z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej - dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 16b. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3500 zł. W przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

Zgodnie z art. 16i ust. 1, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j–16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy zauważyć, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Stosownie zaś do art. 16 ust. 1 pkt 55 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Przez sformułowanie „działalność socjalna”, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych użyte w ww. przepisie – rozumie się wszelką działalność socjalną, o ile jej zakres odpowiada zakresowi zdefiniowanemu w ww. ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.). Będą to więc wydatki ponoszone przez pracodawcę w ramach świadczonych usług na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej-rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Zakładowe obiekty socjalne są uznawane za obiekty zakładu pracy i finansowane są ze środków obrotowych.

Podsumowując należy stwierdzić, że opisane we wniosku wydatki spełniają dyspozycję art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te będą ponoszone z myślą o pracownikach, w celu zapewnienie opieki dzieciom podczas ich pracy.

Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na budowę przedszkola poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli chodzi o wydatki na wyposażenie przedszkola, to środki trwałe o wartości przekraczającej 3500 zł mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 16h w zw. z art. 16i-16k ww. ustawy, zaś środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł – poprzez jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16d ust. 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na budowę oraz wyposażenie przedszkola z oddziałem żłobkowym finansowaną ze środków obrotowych, jest prawidłowe.

Z uwagi na zakres wniosku, a w szczególności postawione w nim pytanie, które wyznacza zakres żądania Wnioskodawcy, niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania interpretacji. Tym samym tut. organ podatkowy nie odniósł się do przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1296), gdyż nie były one objęte przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.