IPPB5/4510-960/15-2/BC | Interpretacja indywidualna

Czy wartość prezentów (koszt wytworzenia produktów, cena zakupu towarów) stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
IPPB5/4510-960/15-2/BCinterpretacja indywidualna
 1. cena
 2. koszt wytworzenia
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. producenci
 5. promocja
 6. rabaty
 7. sprzedaż
 8. sprzedaż premiowa
 9. towar
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia prezentów (koszt wytworzenia produktów, cena zakupu towarów) do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia prezentów (koszt wytworzenia produktów, cena zakupu towarów) do kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest wiodącym producentem preparatów służących ochronie i pielęgnacji zwierząt. W głównej mierze wytworzone przez Spółkę produkty sprzedawane są do pośredników (dalej: „Hurtownie”), którzy następnie odsprzedają je do sklepów prowadzących handel detaliczny (dalej: „Sklepy”). W sporadycznych przypadkach sprzedaż odbywać się może również bezpośrednio do Sklepów, dzięki pracy przedstawicieli handlowych (pracowników Spółki).

Zgodnie z realizowaną strategią i polityką Spółki, w celu zwiększenia sprzedaży jej produktów poprzez budowę dobrego wizerunku firmy, Sklepy, które nabyły produkty od Hurtowni lub bezpośrednio od Spółki, a także Hurtownie, które nabyły towary Spółki, mogą liczyć, że w sytuacji, gdy zakupione produkty nie zostaną sprzedane, a ulegną uszkodzeniu lub termin ich przydatności do użycia minął lub w niedalekiej przyszłości minie, otrzymają identyczne lub podobne produkty wyprodukowane lub nabyte przez Spółkę, na zamianę w formie prezentów, w których jednostkowy koszt wytworzenia lub cena nabycia nie przekroczy wartości 10 zł (dalej: „Prezenty”).

Sklepy, które realizują określony poziom sprzedaży lub podejmują inne działania mające wpływ na poziom sprzedaży produktów Spółki, w przypadku osiągnięcia określonego poziomu zrealizowanej sprzedaży produktów Spółki, mogą otrzymać Prezenty (co będzie miało charakter nagrody) nawet jeśli przekazanie Prezentu nie jest związane z wymianą przeterminowanych lub uszkodzonych produktów.

Prezenty te będą produktami będącymi w aktualnej ofercie Spółki lub innymi towarami specjalnie do tego celu zakupionymi. Prezenty wręczane będą przez przedstawicieli handlowych (pracowników Spółki). Jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia przekazywanego Prezentu nie przekroczy wartości 10 zł, nie mniej jednak zdarzyć się mogą sytuacje w których jednorazowo przedstawiciel handlowy przekaże jednemu Sklepowi większą liczbę Prezentów o łącznej wartości przekraczającej 10 zł. Spółka prowadzi przy tym elektroniczną ewidencję (w tzw. Systemie CRM) pozwalającą na identyfikację danych Sklepów, którym będą nieodpłatnie przekazywać Prezenty oraz wartość przekazanych Prezentów poszczególnym sklepom.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy mając na uwadze zaistniały stan faktyczny, prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż nieodpłatne przekazanie Prezentów o jednostkowej cenie nabycia (bez podatku) bądź jednostkowym koszcie wytworzenia (nieobejmującym podatku akcyzowego) niższym niż 10 zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”) bez względu na status Sklepu oraz bez względu na ilość przekazywanych jednorazowo Prezentów jednemu Sklepowi i ich łączną wartość, przy uwzględnieniu, że Spółka ewidencjonuje nieodpłatne wydania dla poszczególnych Sklepów w sposób opisany w stanie faktycznym...
 2. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu towarów przeznaczonych na Prezenty o jednostkowej wartości (bez podatku) niższej niż 10 zł bądź o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu towarów lub usług zużytych do wytworzenia Prezentów...
 3. Czy wartość prezentów (koszt wytworzenia produktów, cena zakupu towarów) stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: Ustawy CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja kosztu uzyskania przychodu sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego między poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli między jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

W art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca określił katalog wydatków, które nawet mimo poniesienia ich przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów bądź zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, w rozumieniu przepisów podatkowych nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.

W świetle przedstawionych okoliczności wydatki ponoszone w związku z wytworzeniem lub zakupem produktów, które następnie są przekazywane jako Prezenty Sklepom lub Hurtowniom są ponoszone w celu zwiększenia sprzedaży produktów Spółki.

Wydatki ponoszone przez Spółkę na nabycie lub wytworzenie towarów nie zostały wymienione w katalogu art. 16 Ustawy CIT, zawierającej katalog kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W konsekwencji w ocenie Spółki ponoszone wydatki powinny zostać zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.