IPPB5/4510-869/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją:a) części merytorycznej Szkolenia;b) części kulturalnej Szkolenia.
IPPB5/4510-869/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. gastronomia
 2. kontrahenci
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. pracownik
 5. reprezentacja
 6. szkolenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją:

 1. części merytorycznej Szkolenia – jest prawidłowe;
 2. części kulturalnej Szkolenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją części merytorycznej Szkolenia oraz części kulturalnej Szkolenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) produkuje specjalistyczne produkty chemiczne dla branży budowlanej między innymi domieszki do betonów (np. uszczelniające, redukujące ilość wody, napowietrzające, itp.), powłoki zabezpieczające i ochronne, materiały gruntujące, wylewki posadzkowe, specjalistyczne kleje, jak również rozwiązania technologiczne do elastycznego uszczelniania, elastycznego i strukturalnego klejenia, izolacji akustycznej oraz strukturalnego wzmacniania konstrukcji. Kleje i uszczelniacze, a także inne produkty marki S. używane są przy produkcji okien, drzwi, dachów, urządzeń sanitarnych i elewacji w dużych fabrykach produkujących samochody, urządzenia AGD, elektronikę użytkową, gazomierze i wodomierze, w przemyśle stoczniowym, itp. Spektrum zastosowań produktów S. jest więc różnorodne i bardzo szerokie.

Branża, w jakiej działa Spółka jest skomplikowana. Prawidłowe zastosowanie oferowanych przez nią produktów wymaga niejednokrotnie bardzo szerokiej wiedzy, doświadczenia i specyficznych umiejętności (związanych zwłaszcza z odpowiednim użyciem konkretnego produktu), etc. Między innymi z tego powodu Spółka organizuje dla swoich spółek-sióstr z siedzibami poza terytorium Polski oraz dla spółek z branży (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), które korzystają lub chcą skorzystać z jej produktów (dalej „Kontrahenci”), spotkania o charakterze szkoleniowo-konferencyjnym (dalej „Szkolenia”). Głównym celem organizacji Szkoleń jest wymiana doświadczeń, przedstawienie uczestnikom prawidłowego sposobu stosowania danej technologii - zarówno w teorii, jak i praktyce (zdarza się, że uczestnicy takiego spotkania udają się do miejsca, budowy, gdzie dany produkt Spółki jest lub został zastosowany, np. Stadion Narodowy w Warszawie, most na Odrze we Wrocławiu-Rędzinie etc.). Bardzo często podczas Szkoleń uczestnicy odwiedzają również laboratorium Spółki, gdzie mogą poznać specyfikę produktów i nauczyć się np. tego jak dany produkt z oferty Spółki zachowuje się w różnych warunkach (co ma znaczenie np. przy stosowaniu produktów S. wewnątrz i na zewnątrz budynków, w miejscach o wysokiej lub niskiej wilgotności, nasłonecznieniu, itp.). Zajęcia merytoryczne trwają większą część dnia lub cały dzień.

W związku z organizacją powyższych Szkoleń Spółka ponosi określone koszty, do których zaliczyć należy przede wszystkim (dalej „Część merytoryczna”):

 • Koszty zakwaterowania (noclegi) dla uczestników,
 • Koszty związane z zapewnieniem odpowiedniego miejsca (powierzchni) do zorganizowania Szkolenia - np. koszty wynajmu odpowiedniej sali, itp.,
 • Koszty przygotowanie materiałów szkoleniowych, materiałów informacyjnych, gadżetów reklamowych S., itp.,
 • Koszty wyżywienia dla uczestników Szkolenia (przerwy kawowe, obiad, czasami dodatkowo kolacja),
 • Koszty transport uczestników Szkolenia.

Spółka pragnie podkreślić, że posiłki oferowane uczestnikom Szkoleń (opisane wyżej jako koszty wyżywienia) nie są wystawne ani okazałe. Nawet jeśli Spółka organizuje na zakończenie Szkolenia kolację to ma ona charakter zwykłej kolacji biznesowej. Wspólny posiłek ma umożliwiać uczestnikom Szkolenia podsumowanie danego dnia Szkolenia w mniej oficjalnej atmosferze. Daje to możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy na tematy poruszane podczas Szkolenia. Posiłkom zapewnianym uczestnikom Szkolenia nie towarzyszą jakiekolwiek występy kulturalne, artystyczne, itp.

Spółka ponosi również koszty organizacji czasu wolnego od Części merytorycznej Szkoleń – w ramach czasu wolnego Spółka może zapewniać uczestnikom Szkolenia możliwość uczestniczenia w występach kulturalnych, artystycznych, zwiedzania miasta etc. (dalej „Część kulturalna”).

Spółka uzyskuje przychody z organizacji Szkoleń. Spółka wystawia faktury na Kontrahentów tj. na podmioty uczestniczące w spotkaniach (w szczególności podmioty delegujące na Szkolenia swoich pracowników, czy współpracowników) obciążając ich opłatą za udział w Szkoleniu. Wysokość wynagrodzenia należnego Spółce za organizację Szkolenia zależna jest przede wszystkim od ilości osób, które biorą udział w Szkoleniu oraz długości ich pobytu na Szkoleniu (w przypadki Szkoleń kilkudniowych). Na wysokość wynagrodzenia należnego Spółce za organizację Szkolenia wpływa również to, czy dany uczestnik Szkolenia korzystał wyłącznie z Części merytorycznej Szkolenia, czy też deklarował udział w Części kulturalnej.

Aktualnie Spółka na fakturach nie wyodrębnia wynagrodzenia należnego za udział w Części merytorycznej i Części kulturalnej Szkolenia (ujmuje całość wynagrodzenia w jednej pozycji na fakturze). Spółka zamierza w przyszłości wyodrębniać na wystawianych fakturach opłatę za udział danej osoby w Części merytorycznej Szkolenia i opłatę za udział w Części kulturalnej Szkolenia. Spółka nie zamierza jednak „rozbijać” opłaty za Część merytoryczną Szkolenia na poszczególne elementy istotne przy obliczaniu wysokości tej opłaty (tj. Spółka nie chce osobno podawać na fakturach kosztu związanego z zakwaterowaniem, wyżywieniem, wynajmem sali, przygotowaniem materiałów szkoleniowych, itp.). Spółka nie chce też podawać na fakturach wszystkich elementów cenotwórczych składających się na opłatę za Część kulturalną.

Spółka informuje również, że tut. organ wydał na jej rzecz interpretację z dnia 10 lipca 2014 r., znak IPPB5/423-767/12/14-5/S/RS. Rozstrzygnięcie to potwierdziło prawo Spółki do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków (w tym wydatków na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, posiłku w restauracji) na okazjonalnie spotkania z klientami, w czasie których omawiane są różnego rodzaju sprawy biznesowe (np. warunki sprzedaży towarów, aktualna oferta handlowa, negocjacje postanowień umów zawieranych z kontrahentami, itp.). Celem Szkoleń jest również utrzymywanie dobrych relacji z klientami. Zdaniem Spółki tezy z ww. interpretacji mogą znaleźć odpowiednie zastosowanie do części kosztów ponoszonych na organizację Szkoleń, jednakże z uwagi na to, że wydatki związane ze Szkoleniami mają jednak szerszy zakres, zdecydowała się wystąpić z osobnym wnioskiem w tym względzie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na organizację opisanych we wniosku Szkoleń... W szczególności, czy Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów:

 1. Koszty ponoszone w związku z organizacją Części merytorycznej Szkolenia...
 2. Koszty ponoszone w związku z organizacją Części kulturalnej Szkolenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na organizację opisanych we wniosku Szkoleń, w całości, to jest Spółka ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów:

 1. Koszty ponoszone w związku z organizacją Części merytorycznej Szkolenia,
 2. Koszty ponoszone w związku z organizacją Części kulturalnej Szkolenia.

Zgodnie z art. 15 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione:

 • ostatecznie,
 • w celu osiągnięcia przychodów lub,
 • w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i niewymienione w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Kryterium celowości zawarte w przytoczonym powyżej przepisie interpretować należy z uwzględnieniem subiektywizacji do najlepszego, racjonalnego rozumowania i wiedzy podatnika, które jednak da się zweryfikować za pomocą obiektywnego związku przyczynowo-skutkowego. Co więcej, w orzecznictwie i piśmiennictwie słusznie wskazuje się, iż o zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów nie rozstrzyga faktyczne zrealizowanie zamierzonego celu. W sytuacji braku następstwa działania podatnika, poniesiony koszt może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeśli został on „poniesiony w sposób racjonalny, albowiem mógł - z uwagi na obiektywne uwarunkowania - przyczynić się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów” (tak S. Babiarz, L. Błystak, B. Dauter i inni, Podatek dochodowy od osób prawnych, Komentarz, Wrocław 2009, s. 411).

A zatem, podatnik ma co do zasady prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków, które służą uzyskiwaniu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki zaliczane do kosztów podatkowych nie mogą być przy tym wymienione w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

W ocenie Spółki ma ona prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych zarówno wydatków dot. Części merytorycznej Szkolenia, jak i Części kulturalnej Szkolenia, gdyż wydatki te służą uzyskiwaniu przez Spółkę przychodów. Jak była o tym mowa Spółka obciąża bowiem opłatą za zorganizowanie Szkolenia swoich Kontrahentów, którzy biorą udział w Szkoleniach albo delegują swoich pracowników, czy współpracowników. Między poniesieniem wydatków przez Spółkę na organizację Szkoleń, a uzyskiwaniem przez Spółkę przychodów zachodzi zatem bardzo wyraźny związek. Innymi słowo gdyby Spółka nie poniosła kosztów na organizację Szkolenia, zarówno w Części merytorycznej, jak i Części kulturalnej, nie uzyskałaby w tym zakresie przychodów. Wydatki ponoszone na organizację Szkolenia (zarówno odnoszące się do Części merytorycznej, jak i Części kulturalnej) są zatem bezpośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów przez Spółkę - przychodów z tytułu obciążania Kontrahentów wynagrodzeniem za organizację Szkolenia. Co istotne, Spółka wykazuje przychody z obu tych tytułów (za organizację Części merytorycznej oraz Części kulturalnej Szkolenia).

Podkreślić również należy, że Szkolenia służą przekazaniu szczegółowych, specjalistycznych informacji dotyczących stosowania i właściwości oferowanych przez Spółkę produktów. Przekazywanie tej wiedzy i dzielenie się doświadczeniem na temat stosowania produktów S. zwiększa zainteresowanie produktami S. Kontrahenci muszą poznać właściwości poszczególnych produktów S., gdyż - jak była o tym mowa w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego - są to produkty specjalistyczne. Z uwagi na dużą ilość towarów oferowanych na rynku istotne jest, aby Kontrahenci mieli okazję poznać produkty S. i ich zastosowanie. Zdaniem Spółki, dzięki Szkoleniom zwiększa się prawdopodobieństwo, że Kontrahenci będą kupować produkty S. jako produkty im znane, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie przychodów Spółki.

Aby Szkolenia spełniły swoją funkcję poniesienie wydatków opisanych we wniosku o interpretację jest niezbędne. Dotyczy to również kosztów wyżywienia i noclegów. Oczywistym jest, że jeśli dany podmiot organizuje szkolenie, czy konferencję, która trwa klika godzin to oferuje uczestnikom poczęstunek w postaci lunchu, czy organizuje tzw. przerwę kawową oferując ciepłe napoje, ciasteczka, itp. Jest to obecnie standardem przy organizacji szkoleń i konferencji. Analogicznie, jeśli Szkolenie trwa dłużej niż jeden dzień naturalną sprawą jest oferowanie uczestnikom kolacji, czy zagwarantowanie im noclegów (zwłaszcza, że często zdarza się, że Kontrahenci lub delegowane przez nich osoby dojeżdżają z różnych stron Polski lub z zagranicy). Spółka raz jeszcze pragnie przy tym podkreślić, że niniejszy wniosek dotyczy sytuacji, w której Spółka obciąża Kontrahentów opłatami za udział w Szkoleniach. Innymi słowy nie organizuje Szkoleń dla Kontrahentów nieodpłatnie.

Jak była o tym mowa, także wydatki poniesione na Część kulturalną wykazują związek z przychodami Spółki. Tak jak już wspomniano - są one uwzględniane w kalkulowanym przez Spółkę wynagrodzeniu, które jest wykazywane na wystawianej przez Spółkę fakturze za organizację Szkolenia. Mają więc wprost przełożenie na przychody Spółki.

Zdaniem Spółki wydatków ponoszonych przez Spółkę na organizację Szkoleń nie sposób uznać za tzw. „koszty reprezentacji”. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 Ustawy CIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Warto przy tym zauważyć, że ustawodawca me zdefiniował pojęcia „reprezentacji” ani „kosztów reprezentacji” na potrzeby Ustawy CIT. Na zdefiniowanie pojęcia „reprezentacji” nie zdecydował się też NSA, który odmówił wydania uchwały precyzującej to pojęcie.

Mimo że uchwała nie została przez NSA podjęta w uzasadnieniu postanowienia z dnia 8 kwietnia 2013r., sygn. II FPS 7/12, zawarto szereg wskazówek pomocnych przy rozstrzyganiu, czy konkretny wydatek powinien zostać zaliczony do kosztów reprezentacji. Poszerzony skład NSA uznał, że wydatki reprezentacyjne to wydatki ponoszone na kreowanie lub utrwalanie pozytywnego wizerunku podatnika. Co niezwykle istotne, z uzasadnienia postanowienia z dnia 8 kwietnia 2013r., sygn. II FPS 7/12 dowiadujemy się, że nie każdy wydatek poniesiony w celu kreowania lub utrwalania pozytywnego wizerunku podatnika powinien być wyłączony z kosztów uzyskania przychodów jako wydatek reprezentacyjny. Zdaniem sądu tylko Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny”.

Odniesienie powyższej wykładni art. 16 ust. 1 pkt . 28 Ustawy CIT do kosztów ponoszonych przez Spółkę (zarówno w Części merytorycznej oraz Części kulturalnej Szkoleń) prowadzi do stwierdzenia, że przepis art. 16 ust. 1 pkt . 28 Ustawy CIT nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania. Nie można bowiem uznać, że wyłącznym lub też dominującym celem organizacji Szkoleń jest stworzenie pozytywnego wizerunku Spółki. Jak wyjaśniono wcześniej Szkolenia organizowane są celem:

 • zwiększenia przychodów Spółki (wykazania wynagrodzenia z organizacji Szkoleń),
 • umożliwienia Kontrahentom poszerzenia wiedzy na temat produktów S. (w szczególności zapoznania ich z nowymi produktami wprowadzanymi do oferty S.),
 • zapoznania Kontrahentów z właściwościami i możliwościami technicznymi produktów sprzedawanych przez Spółkę,
 • przekazania wiedzy i doświadczeń na temat sposób stosowania i implementowania produktów S. (służą temu np. prezentacje na temat właściwego sposobu nakładania powłok ochronnych, klejów, itp.).

Spółka uważa, że jeśli Kontrahenci nie będą znali jej produktów, ich właściwości technicznych i zastosowania nie będą zainteresowani ich zakupem. Organizacje Szkoleń są istotne gdyż bardzo często Spółka sprzedaje swoje produkty w formie proszków, czy płynów. Kontrahent otrzymując opakowanie z produktem nie jest w stanie poznać właściwości takiego produktu. Przykładowo jeśli sprzedawanym towarem jest domieszka uszczelniająca do betonu istotne jest przeprowadzenie Szkolenia i pokazanie Kontrahentom w jaki sposób domieszka powinna być użyta (zastosowana), w jaki sposób zachowuje się beton po zastosowaniu domieszki w różnych warunkach klimatycznych, itp.

Stanowisko Spółki jest aprobowane przez organy podatkowe, w tym przez tut. organ - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który w wydanej w dniu 3 października 2014 r. interpretacji znak IPPB5/423-712/14-2/KS potwierdził stanowisko Wnioskodawcy:

„W ramach obszaru środków ochrony roślin Wnioskodawca organizuje spotkania o charakterze reklamowo-sprzedażowym, takie jak warsztaty lub szkolenia, które skierowane są zarówno do obecnych jak i potencjalnych odbiorców towarów handlowych Spółki (osób prowadzących działalność rolną). Zasadniczym celem organizowanych spotkań jest zwiększenie sprzedaży towarów Spółki wśród obecnych jak i potencjalnych nabywców jej produktów, poprzez przekazywanie wiedzy dotyczącej dystrybuowanych produktów, w tym m. in.:

 • przekazywanie informacji związanych z oferowanymi produktami;
 • informowanie o nowym asortymencie oraz możliwościach jego zastosowania;
 • uzyskiwanie informacji o ewentualnym występowaniu niepożądanych działań w wyniku użycia towarów dystrybuowanych przez Spółkę;
 • wymianę informacji na temat zakupionych przez kontrahentów produktów.

<...> Ponoszone wydatki, mają na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie/zabezpieczenie ich źródła, gdyż jak zostało wskazane w przedstawionym stanie faktycznym mają na celu osiągnięcie wzrostu sprzedaży towarów handlowych, m.in. przez zwiększenie wiadomości/świadomości na temat posiadanego asortymentu towarów, ich zastosowania, możliwości, skuteczność, jak również poprzez uzyskanie od uczestników informacji o praktycznych aspektach użytkowania towarów handlowych Wnioskodawcy.<...>

Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.<...>

Reasumując, ponoszone w przedstawionym stanie faktycznym wydatki nie mogą być kwalifikowane jako koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Tym samym, uwzględniając fakt, iż spełniają one pozostałe warunki uznania za koszty podatkowe, powinny być traktowane jako koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT”.

Analogiczne rozstrzygnięcia można również znaleźć w interpretacji:

Spółka pragnie również zwrócić uwagę, że w odniesieniu do wydatków związanych z wyżywieniem Kontrahentów podczas Szkoleń prawidłowość jej stanowiska potwierdza dodatkowo wydana przez tut. organ na rzecz Spółki interpretacja z dnia 10 lipca 2014 r., znak IPPB5/423-767/12/14-5/S/RS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją:
 1. części merytorycznej Szkolenia – jest prawidłowe;
 2. części kulturalnej Szkolenia – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.