IPPB5/4510-647/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację spotkania integracyjnego.
IPPB5/4510-647/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. catering
 2. cel
 3. impreza integracyjna
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. pracownik
 6. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację spotkania integracyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację spotkania integracyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na dystrybucji ekspresów do kawy marki J., akcesoriów do ekspresów do kawy, a także zastawy stołowej oraz kawy. Ponadto, Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie pomocy w doborze odpowiedniego urządzenia oraz naprawy urządzeń (ekspresów do kawy). Ekspresy do kawy dystrybuowane i serwisowane przez Spółkę są produktami spółki matki Spółki, szwajcarskiego podmiotu J. AG. W związku z tym, że Spółka zatrudnia pracowników, relacje pomiędzy którymi mają kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania i efektywnej działalności ukierunkowanej wyłącznie na osiąganie przychodów, koniecznym jest tworzenie właściwych więzi tak pomiędzy pracownikami jak również na linii Spółka - pracownicy.

W związku z tym, Spółka zamierza zorganizować dla swoich pracowników spotkanie integracyjne, mające właśnie na celu budowanie dobrych relacji w zespole. Pozwoli to na dalej idącą identyfikację pracowników ze Spółką, zwiększenie efektywności pracy w zespole i wydajności pracowników, a przez to realizację głównego celu Spółki, którym jest rozwój gospodarczy, większa sprzedaż produktów marki J., a w efekcie - uzyskanie przychodu. Do wydatków, które Spółka zamierza ponieść w związku z organizacją powyższego spotkania, będą należeć m.in. koszty wynajmu sali, gier integracyjnych, posiłków zapewnianych podczas spotkania, dowozu pracowników na miejsce, koszty noclegów. Spółka posiada status czynnego podatnika VAT i wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane i niezwolnione od VAT względnie niepodlegające opodatkowaniu ze względu na miejsce ich świadczenia, ale z prawem do odliczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki na organizację dla pracowników Spółki spotkania integracyjnego, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów...
 2. Czy udział pracowników w organizowanym przez Spółkę spotkaniu integracyjnym wygeneruje dla nich przychód ze stosunku pracy, który Spółka winna rozliczyć jako płatnik PIT...
 3. Czy organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników Spółki stanowi dla Spółki czynność opodatkowaną VAT jako nieodpłatne świadczenie usługi...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w zakresie pytania oznaczonego nr 1.

W zakresie pytań oznaczonych numerami 2 i 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu wydatki na organizację spotkania integracyjnego dla pracowników Spółki.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że każdy racjonalny wydatek, poniesiony przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, jeżeli, nie jest wymieniony w katalogu wyłączeń w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, może być uznany za koszt podatkowy. Wskazać trzeba, że koszty, które będą poniesione przez Spółkę w związku z organizacją spotkania integracyjnego dla pracowników, poniesione zostaną w celu osiągnięcia przychodu.

Warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • wydatek został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (vide interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2013 r., znak: IPTPB3/423-356/12-6/JR).

Spotkanie integracyjne organizowane przez Spółkę będzie miało na celu wyłącznie lepsze poznanie się pracowników, polepszenie ich komunikacji między sobą i zacieśnienie więzi pomiędzy nimi, ale także na linii Spółka - pracownicy. Zatem sama impreza służy w konsekwencji zwiększeniu wydajności i efektywności pracy w zespole, poprawie atmosfery przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, jeszcze lepszej identyfikacji pracowników ze Spółką. Powszechnie wiadomo (i fakt taki, jako powszechnie znany nie wymaga udowodnienia), że pracownicy są bardziej efektywni i wydajni, jeśli identyfikują się z pracodawcą, w jednostce panują poprawne relacje, pracownicy umieją się między sobą odpowiednio komunikować i znają się na tyle dobrze, aby czuć się swobodnie. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, jej obowiązkiem jest odpowiednia motywacja oraz organizacja pracy, a także dbanie o atmosferę pomiędzy pracownikami, a w efekcie umożliwienie pracownikom zwiększenia swej efektywności, co z kolei przełoży się pozytywnie na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów (względnie uchroni przed spadkiem przychodów). Pogląd powyższy znajduje odzwierciedlenie w wielu interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, z którego upoważnienia działają Dyrektorzy Izb Skarbowych, tak np. w interpretacji indywidualnej z dnia 23 stycznia 2013 r., znak: IPTPB3/423-356/12-6/IR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że: "W przypadku, jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych". Podobnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w przytoczonej wcześniej interpretacji indywidualnej, tj. z dnia 3 września 2012 r., znak: IPPB5/423-495/12-4/JC.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wydatki jakie Spółka poniesie w związku z organizacją spotkania integracyjnego dla pracowników spełnią warunek celowości zapisany w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT a wobec braku podstaw do zastosowania wyłączeń z art. 16 ustawy o CIT (żaden z przepisów nie ma zastosowania gdyż prawodawca nie przewidział expresis verbis w takich regulacjach wyłączenia, które byłoby właściwe kosztów nabywanych świadczeń służących organizacji spotkań integracyjnych dla pracowników), pod warunkiem ich poniesienia i udokumentowania, mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.