IPPB5/4510-638/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, innych niż bezpośrednio związanych z przychodami i potrącalnych w dacie ich poniesienia, wydatków na roboty remontowe.
IPPB5/4510-638/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. remonty
 3. roboty budowlane
 4. ulepszenie
 5. wydatek
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, innych niż bezpośrednio związanych z przychodami i potrącalnych w dacie ich poniesienia, wydatków na roboty remontowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, innych niż bezpośrednio związanych z przychodami i potrącalnych w dacie ich poniesienia, wydatków na roboty remontowe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy) w Polsce oraz jest czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. sprzedaż i wynajem nieruchomości.

Spółka jest właścicielem budynku apartamentowego (dalej „Apartamentowiec”), który został wybudowany w 1999 r. Apartamentowiec stanowi dla Spółki w całości jeden środek trwały w rozumieniu ustawy o CIT. Apartamentowiec znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji, tj. w miejscu, gdzie ceny nieruchomości są wyjątkowo wysokie. Skutkuje to z kolei tym, iż szczególnie opłacalny staje się wynajem oraz sprzedaż lokali o charakterze luksusowym. Z uwagi na powyższe, dotychczasowe wykończenie Apartamentowca oraz znajdujących się w nim lokali (niestanowiących odrębnych nieruchomości) zostało wykonane z materiałów najwyższej jakości, co nadawało Apartamentowcowi oraz znajdującym się w nim lokalom luksusowego charakteru.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka wynajmuje lokale znajdujące się w Apartamentowcu w części na cele mieszkaniowe oraz w części na cele usługowe (np. biura). W przyszłości Spółka rozważa również sprzedaż przedmiotowych lokali.

Aktualną strategią biznesową Wnioskodawcy jest pozyskanie jak największej ilości klientów zainteresowanych nabyciem bądź najmem lokali o charakterze luksusowym znajdujących się w Apartamentowcu, co w przyszłości ma na celu doprowadzenie do osiągnięcia przez Spółkę wysokich przychodów. Mając na uwadze powyższe oraz w związku z wieloletnią eksploatacją Apartamentowca bez przeprowadzenia remontu generalnego, Spółka planuje przeprowadzenie w nim prac remontowych mających na celu przywrócenie Apartamentowcowi stanu pierwotnego, tj. przywrócenie mu stanu luksusowego - w jakim Apartamentowiec znajdował się przed oddaniem w najem lokali znajdujących się w Apartamentowcu pierwszym najemcom.

W tym celu w Apartamentowcu przeprowadzone zostaną następujące prace o charakterze remontowym i związanych z remontem:

 • rozbiórka wnętrz lokali,
 • roboty związane z wymianą instalacji sanitarnych w lokalach,
 • roboty związane z wymianą instalacji elektrycznych w lokalach,
 • roboty prowadzące do uzyskania stanu deweloperskiego lokali,
 • roboty w łazienkach — robocizna i montaż: przedścianki, obudowa nadproża z płyt gipsowo-kartonowych, izolacja przeciwwodna, roboty malarskie, biały montaż, armatura, akcesoria, oświetlenie,
 • roboty poza łazienkami - roboty malarskie, podłogi - deska drewniana, drzwi
 • wewnętrzne jednoskrzydłowe, cokoły drewniane, osprzęt elektryczny, oświetlenie,
 • roboty wykończeniowe lokali usługowych,
 • remont siłowni,
 • remont biura,
 • przebudowa recepcji,
 • remont holu wejściowego,
 • wymiana drzwi wejściowych i szachtów,
 • remont holi windowych,
 • wymiana drzwi ewakuacyjnych,
 • remont windy osobowej,
 • remont węzła CO,
 • montaż rusztowania związany z remontem tarasów i balkonów oraz odnowieniem tynków zewnętrznych,
 • remont tarasów i balkonów, w tym wykończenie podłóg balkonów i tarasów, odnowienie balustrad i pochwytów, odnowienie tynków zewnętrznych w balkonach, demontaż donic żelbetonowych, montaż balustrad,
 • wymiana okien i powiązane z wymianą okien roboty wykończeniowe,
 • wymiana płyt kompozytowych,
 • remont garażu (malowanie ścian i sufitów, odmalowanie oznakowania),
 • czyszczenie elewacji,

dalej wszystkie ww. prace zwane będą łącznie jako: „Roboty Remontowe”.

Kwalifikacja Robót Remontowych do robót o charakterze remontowym potwierdzona została w opinii techniczno-budowlanej rzeczoznawcy budowlanego w spec. konstrukcyjno-budowlanej, w której potwierdził remontowy charakter prac wymienionych powyżej.

Spółka wskazuje, że w odniesieniu do niektórych części Apartamentowca zostaną przeprowadzone prace, w wyniku których Apartamentowiec ulegnie ulepszeniu (prace te nie są przedmiotem niniejszego zapytania).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na gruncie ustawy o CIT wydatki; ponoszone przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem w Apartamentowcu Robót Remontowych, powinny zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami i potrącalne w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem w Apartamentowcu Robót Remontowych, powinny zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami i potrącalne w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do ww. przepisu, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych powszechnie podkreśla się, że aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu, łącznie spełnione muszą zostać następujące przesłanki:

 • wydatek został poniesiony przez podatnika,
 • wydatek jest definitywny (rzeczywisty),
 • wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania lub zabezpieczenia ich źródła (bez znaczenia pozostaje stopień wpływu wydatku na osiągane przychody/zabezpieczenie źródła przychodów),
 • wydatek został właściwie udokumentowany oraz
 • wydatek nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został on poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Jak wynika z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru.

W ocenie Spółki, brak jest podstaw do uznania, iż wydatki ponoszone na Roboty Remontowe stanowić będą koszty bezpośrednio powiązane z przychodami. Wnioskodawca spodziewa się bowiem, iż realizowane w Apartamentowcu prace przyczynią się do powstania wielu przychodów w różnych latach podatkowych. Przykładowo lokal wynajęty w jednym roku podatkowym może zostać sprzedany w kolejnym roku. Należy zatem rozważyć, czy wydatki ponoszone na Roboty Remontowe mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami.

W świetle art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika — brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Podkreślić należy jednak, że zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z zamiarem przywrócenia Apartamentowcowi luksusowego charakteru, w Apartamentowcu przeprowadzone zostaną prace o charakterze remontowym wymienione szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego.

W kontekście powyższego należy wskazać, że w ustawie o CIT brak jest definicji pojęcia remontu. Celem odkodowania tego pojęcia należy się zatem odwołać do innych gałęzi prawa, w szczególności do prawa budowlanego. Dopiero zestawienie przepisów prawa budowlanego oraz przepisów podatkowych pozwala na ocenę prawidłowości zaliczenia określonych prac do prac remontowych.

Posiłkując się definicją zawartą w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), poprzez remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów innych niż ujęto w stanie pierwotnym. Z przywołanej definicji wynika zatem, iż podobny zakres prac może zostać uznany za remont (lub nie) w zależności od całokształtu okoliczności, w jakich prace są realizowane. Z tego też powodu Spółka zwróciła się do rzeczoznawcy budowlanego, celem uzyskania opinii odnośnie kwalifikacji Robót Remontowych w planowanym przedsięwzięciu.

Zaliczenie ww. Robót Remontowych do robót o charakterze remontowym potwierdzone zostało w opinii techniczno-budowlanej rzeczoznawcy budowlanego, w której całokształt robót przeprowadzanych w Apartamentowcu podzielony został na roboty o charakterze remontowym oraz roboty o charakterze ulepszeniowym. Wnioskodawca pragnie w tym miejscu przypomnieć, iż przedmiotem niniejszego wniosku nie jest kwalifikacja podatkowa robót o charakterze ulepszeniowym.

Powyższy sposób interpretacji przepisów podkreślił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji podatkowej z 1 sierpnia 2014 r. (znak ITPB3/423-211/14/PS): „Istotą remontu są więc czynności związane z przywróceniem pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych (części zamienne), nie zmieniające jego charakteru i funkcji, następujące w trakcie eksploatacji środka trwałego i wynikające z tej eksploatacji — a więc będą to wszystkie zmiany przywracające pierwotny poziom techniczny danego środka trwałego. pierwotną zdolność użytkowa utracona na skutek upływu czasu i eksploatacji, przy czym pojecie to nie obejmuje zwykłych zabiegów konserwacyjnych”.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z dnia 28 października 2014 r. (znak IBPBI/2/423-927/14/AK) zauważył, że: „ (...) nie każdy wydatek poniesiony na środek trwały będzie stanowił o jego ulepszeniu. Istotny jest bowiem charakter poniesionych wydatków. Wydatki o charakterze odtworzeniowym, przywracające jedynie pierwotną wartość użytkową danego środka trwałego, których poniesienie nie spowoduje wzrostu wartości użytkowej w stosunku do tej wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, nie skutkują jego ulepszeniem”.

Na główną różnicę pomiędzy wydatkami remontowymi i ulepszeniowymi wskazał także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji podatkowej z 29 sierpnia 2014 r. (znak ITPB3/423-280/14/AW), zgodnie z którą: „Różnica między nakładami na remont a nakładami na modernizację środków trwałych polega głównie na tym, że pierwsze z nich zmierzają do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych a drugie do podwyższenia bądź istotnej zmiany cech użytkowych tego składnika majątkowego”.

Podobne stanowisko przedstawił również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z 14 lipca 2014 r. (znak IBPP3/443-372/14/EJ): „Remont ma na celu przywrócenie pierwotnej wartości użytkowej (nawet przy użyciu nowocześniejszych materiałów i technologii), natomiast ulepszenie ma na celu zwiększenie wartości użytkowej obiektu”.

Analogicznie również Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 29 kwietnia 1999 r. (sygn. I SA/Łd 772/97) podkreślił, iż: „(...) istotą remontu jest wykonanie prac przywracających pierwotny stan techniczny i . użytkowy środka trwałego, nie zwiększających jego wartości początkowej, stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (...) następuje on w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia)”.

Jak zostało podkreślone, Spółka przeprowadza wymienione Roboty Remontowe ze względu na konieczność przywrócenia Apartamentowcowi luksusowego charakteru, którym charakteryzował się on w momencie oddania w najem lokali w nim się znajdujących pierwszym najemcom. Celem wykonania Robót Remontowych jest przywrócenie Apartamentowi jego pierwotnego stanu technicznego i użytkowego. Roboty Remontowe nie będą prowadziły do jakiejkolwiek zmiany przeznaczenia, charakteru i funkcji Apartamentowca. Wskutek wykonania Robót Remontowych nie wystąpi przystosowanie składników majątkowych do wykorzystania ich w innym celu niż ten, do którego były one pierwotnie przeznaczone.

Co za tym idzie, Roboty Remontowe, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, nie mogą w szczególności zostać zaliczone, na podstawie art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, do kategorii wydatków wpływających na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego.

Stosownie do postanowień art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

W takim przypadku przedmiotowe wydatki, jako niestanowiące remontu środka trwałego, nie mogą być zaliczone bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, tylko rozliczane są poprzez odpisy amortyzacyjne.

Należy wskazać, że ustawa o CIT nie precyzuje przy tym jednak pojęć takich jak „przebudowa”, „rozbudowa”, „rekonstrukcja”, „adaptacja” czy „modernizacja”. W praktyce interpretacyjnej organów podatkowych przyjęło się jednak uważać, że:

 • przez przebudowę należy rozumieć zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny (interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 17 marca 2014 r., znak IBPBI/2/423-1686/13/BG),
 • rozbudową jest powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych, itp. (interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 15 lipca 2014 r., znak ILPB3/423-182/14-2/EK),
 • adaptacja to wykonanie prac mających na celu przystosowanie danego środka trwałego do spełniania odmiennych funkcji od tych, dla których został zbudowany lub użytkowany (interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 11 grudnia 2013 r., znak IPTPB3/423-358/13-4/KJ),
 • przez rekonstrukcję należy rozumieć odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych (interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 16 maja 2014 r., znak ITPB3/423-79b/14/PS),
 • zaś modernizacją jest unowocześnienie środka trwałego (wszystkie ww. interpretacje indywidualne).

Jednocześnie, aby uznać, że dany wydatek został poniesiony na ulepszenie środków trwałych, należy wykazać, że przekroczył on w danym roku podatkowym pułap co najmniej 3.500 zł i prowadzi do wzrostu wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Zatem, wydatki na ulepszenie środków trwałych nie stanowią bezpośrednio kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Jednakże, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o CIT, z uwzględnieniem art. 16 ustawy o CIT.

W kontekście powyższego Spółka wskazuje, że wydatki na Roboty Remontowe nie powinny zwiększać wartości początkowej Apartamentowca. Przedmiotowe wydatki mają bowiem na celu jedynie przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego Apartamentowca. Przy czym warte podkreślenia jest to, że przywróceniu Apartamentowcowi luksusowego charakteru nie będzie towarzyszyła zmiana charakteru i funkcji budynku. Co za tym idzie, stwierdzić należy, że wydatki na Roboty Remontowe nie będą zwiększały wartości początkowej Apartamentowca, bowiem nie stanowią one wydatków na ulepszenie tego środka trwałego, co znajduje również potwierdzenie w opinii techniczno-budowlanej sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego.

W tym miejscu Spółka pragnie zwrócić uwagę na interpretację podatkową z 2 maja 2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (znak ILPP1/443-69/12-7/KG), zgodnie z którą: „Przed zakwalifikowaniem określonych wydatków do inwestycji lub remontów należy każdorazowo w stosunku do konkretnego środka trwałego szczegółowo przeanalizować zakres rzeczowy wykonywanych robót, porównując je do stanu istniejącego na podstawie dokumentacji technicznej, a w przypadku wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji poniesionych wydatków oprzeć się na opinii biegłego do spraw budowlanych, który w oparciu o stosowną dokumentację i oględziny wypowie się co do charakteru poniesionych nakładów”.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, wydatki na Roboty Remontowe jako prace mające na celu odtworzenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego Apartamentowca, stanowić będą koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, które powinny zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT. Wydatki na Roboty Remontowe nie będą mogły bowiem zostać przypisane do ściśle określonych przychodów. Wydatki te doprowadzą do przywrócenia wartości użytkowej Apartamentowca, który wykorzystywany jest w działalności gospodarczej Spółki, co w zamienieniu ma wpłynąć na powstanie w przyszłości przychodów po stronie Spółki. W konsekwencji, w ocenie Spółki, wydatki na Roboty Remontowe powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT.

Stanowisko Spółki w przedmiocie momentu zaliczenia wydatków remontowych do kosztów uzyskania przychodów znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydawanych przez organy podatkowe w podobnych sprawach.

Tytułem przykładu Spółka wskazuje na interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 sierpnia 2013 r. (znak IPTPB1/415-398/13-2/KSU), zgodnie z którą: „Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawczynię stan faktyczny, należy stwierdzić, że wydatki które mają na celu przywrócenie pierwotnej zdolności użytkowej placu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów pośrednio związanych z przychodami w dacie ich poniesienia”.

Podobne stanowisko przedstawił także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji podatkowej z 14 października 2011 r. (znak IPTPB3/423-235/11-2/PM), zgodnie z którą: „(...) skoro wymiana zużytych elementów na nowe będzie miała charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną wartość i nie zmieni jego charakteru to ponoszone wydatki będą miały charakter remontowy (...) Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wydatki, które mają na celu przywrócenie pierwotnej zdolności użytkowej placu parkingowego, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów pośrednio związanych z przychodami. Koszty te potrącane są zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 4d i ust. 4e ww. ustawy”.

Podobnie stwierdzono również w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 kwietnia 2015 r. (znak ILPB4/423-456/11/15-S/MC), w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy: „(...) istotą dokonywanych przez Spółkę remontów jest odtworzenie środka trwałego i przywrócenie jego pierwotnego stanu technicznego i użytkowego. Tak więc, Spółka nie jest w stanie przypisać ich wartości do określonych przychodów. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż środki trwałe, których dotyczy remont, po jego wykonaniu są przez Spółkę wykorzystywane przez długi okres czasu i tym samym, wpływają na powstanie wielu przychodów w różnych latach podatkowych. W konsekwencji, należy uznać, iż wydatki na remont są kosztami pośrednio związanymi z przychodami”.

Do analogicznych wniosków doszedł również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z 23 czerwca 2014 r. (znak IBPBI/1/415-431/14/ZK), w myśl której: „(..) jeżeli w istocie wskazane we wniosku prace dotyczą jednego środka trwałego - pawilonu (...) i prace te mają na celu wyłącznie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego pawilonu, a w wyniku ich przeprowadzenia nie nastąpi wzrost wartości użytkowej przedmiotowego pawilonu, to wydatki poniesione w związku z ich przeprowadzeniem, jako wydatki remontowe, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie ich poniesienia, pod warunkiem, że będą spełniać wszystkie przesłanki wskazane w cyt. art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Reasumując, Spółka podkreśla, że Roboty Remontowe w Apartamentowcu przeprowadzone zostaną ze względu na konieczność przywrócenia Apartamentowcowi luksusowego stanu, czyli stanu, którym charakteryzował się on w momencie oddania w najem lokali w nim się znajdujących pierwszym najemcom. Celem wykonania Robót Remontowych jest przywrócenie Apartamentowcowi jego pierwotnego stanu technicznego i użytkowego. Roboty Remontowe nie będą prowadziły do jakiejkolwiek zmiany przeznaczenia, charakteru i funkcji Apartamentowca. W związku z tym należy uznać, że wydatki na Roboty Remontowe nie powinny zwiększać wartości początkowej Apartamentowca, bowiem nie wpływają one na ulepszenie tego środka trwałego. W ocenie Spółki, wydatki poniesione przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem w Apartamentowcu Robót Remontowych, powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, rozpoznawalne w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.