IPPB5/4510-636/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

1. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty pieniężnej przekazanej najemcy w ramach umowy najmu (zachęta do podpisania umowy najmu).2. Moment potrącenia ww. kwoty pieniężnej do kosztów uzyskania przychodów.
IPPB5/4510-636/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. cel
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. moment
 4. najem
 5. najemcy
 6. umowa najmu
 7. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie

 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty pieniężnej przekazanej najemcy w ramach umowy najmu - jest prawidłowe;
 • momentu potrącenia ww. kwoty pieniężnej do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie

 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty pieniężnej przekazanej najemcy w ramach umowy najmu;
 • momentu potrącenia ww. kwoty pieniężnej do kosztów uzyskania przychodów.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

D. I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <dalej: Wynajmujący lub Wnioskodawca> jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług <dalej: VAT>, Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wynajem powierzchni biurowych. Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę najmu <dalej: Umowa>, w której jako strona będzie Wynajmującym, natomiast inna spółka kapitałowa z siedzibą w Polsce najemcą <dalej: Najemca>. Umowa zostanie zawarta na okres 10 lat (120 miesięcy) z możliwością jej przedłużenia.

W Umowie zostanie zawarte postanowienie, na podstawie którego Wynajmujący zapłaci Najemcy określoną kwotę pieniężną wyrażoną w EUR <dalej: Kwota Pieniężna>. Jednocześnie, Wnioskodawca oraz Najemca <dalej: Strony> zastrzegą w Umowie, że Kwota pieniężna zostanie przez Najemcę przeznaczona do celów wykończenia i wyposażenia przez Najemcę nieruchomości będącej przedmiotem Umowy zgodnie z potrzebami Najemcy. Najemca będzie miał prawo zadecydować o czasie i zakresie wydatkowania Kwoty pieniężnej.

Należność będzie przez Wnioskodawcę płatna w trzech ratach, a każda z rat będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Najemcę.

W przypadku gdy Umowa łącząca Strony ulegnie rozwiązaniu przed upływem okresu na jaki została zawarta, z przyczyn za które Najemca ponosi odpowiedzialność, Najemca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Wynajmującego kwot wynikających po rabacie i przekazanej Kwoty Pieniężnej, przy czym kwota przypadająca do zapłaty zostanie pomniejszona o 1/120 za każdy miesiąc okresu najmu, który upłynął od dnia przekazania do dnia rozwiązania Umowy.

Najemca nie wyraża zgody na powoływanie się przez Wynajmującego dla celów marketingowych na fakt, że Najemca wynajmuje powierzchnię w nieruchomości.

Elementy wyposażenia nieruchomości zakupione przez Najemcę pozostaną jego własnością i Najemca nie będzie zobowiązany do ich wydania po zakończeniu Umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Najemcy Kwoty Pieniężnej podlegać będzie opodatkowaniu VAT...
 2. W przypadku uznania, że przekazanie Kwoty Pieniężnej powinno podlegać opodatkowaniu VAT, czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Najemcę...
 3. Czy przekazana na rzecz Najemcy Kwota Pieniężna będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na gruncie updop...
 4. W którym momencie przekazana na rzecz Najemcy Kwota Pieniężna będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – w odniesieniu do pytań oznaczonych numerami 3 i 4. Wniosek w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją – w odniesieniu do pytań oznaczonych numerami 1 i 2.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 3. Przekazana na rzecz Najemcy Kwota Pieniężna będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wynajmującego na gruncie updop.

Ad. 4. Kwota Pieniężna powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wynajmującego proporcjonalnie do czasu trwania zawieranej Umowy, w związku z którą kwota ta zostaje wypłacona.

W zakresie pytania nr 3:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: updop), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (przesłanka pozytywna), z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop (przesłanka negatywna).

W literaturze przedmiotu, a także w orzecznictwie, wskazuje się, iż aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,
 • wydatek musi być definitywny (rzeczywisty),
 • wydatek musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, lub może mieć inny wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • wydatek musi zostać właściwie udokumentowany (por. Podatek dochodowy od osób prawnych, Rok 2011, Komentarz, Praca zbiorowa pod red. J. Marciniuka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011 r. str. 227).

Ponadto, aby określony wydatek można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, oprócz spełnienia powyższych warunków, nie może on stanowić wydatku wymienionego w art . 16 ust. 1 updop.

Celem wypłaty przez Wnioskodawcę Kwoty Pieniężnej jest zachęcenie Najemcy do zawarcia Umowy oraz stworzenie korzystnych warunków do współpracy z tym Najemcą. Również panująca na rynku najmu powierzchni biurowych konkurencja, jak również długoterminowy charakter zawieranych umów najmu skłania Wnioskodawcę do zaoferowania Najemcy tego rodzaju zachęty.

Wypłata Kwoty Pieniężnej jest zabiegiem w pełni racjonalnym z ekonomicznego punktu widzenia, z uwagi na to, że wpłynie na fakt osiągania przez Wnioskodawcę przychodów z najmu przez co najmniej 10 lat. W dłuższej perspektywie, działanie Wynajmującego przyczyni się do zwiększenia przychodów z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Nie można bowiem wykluczyć, że, gdyby nie wypłacenie Najemcy przez Wnioskodawcę Kwoty Pieniężnej, Najemca nie zdecydowałby się na zawarcie Umowy z Wnioskodawcą.

Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, charakter Kwoty Pieniężnej jaka zostanie uiszczona przez Wynajmującego na rzecz Najemcy, nie posiada cech pozwalających na zakwalifikowanie jej do żadnego z wydatków wymienionych przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 updop.

Podsumowując, wydatek w postaci Kwoty Pieniężnej, zostanie poniesiony przez Wnioskodawcę, będzie mieć charakter trwały i definitywny (przesłanki tej nie niweczy fakt, że w przypadku ewentualnego rozwiązania Umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta, z przyczyn za które Najemca ponosi odpowiedzialność, wpłacone kwoty, po proporcjonalnym pomniejszeniu będą musiały zostać zwrócone na rzecz Wnioskodawcy), pozostawać będzie w związku prowadzoną przez Wynajmującego działalnością, ponoszony będzie w celu osiągnięcia przychodów z tytułu czynszu najmu, zostanie udokumentowany notą obciążeniową lub fakturą oraz nie należy do żadnej z kategorii kosztów wymienionych w art . 16 ust. 1 updop.

Mając na uwadze powyższe, wydatek w postaci Kwoty Pieniężnej spełniać będzie przesłanki wskazane w art. 15 ust. 1 updop, a co za tym idzie będzie mógł być przez Wnioskodawcę zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawcy, w odniesieniu do wypłaty na rzecz najemcy tego rodzaju zachęty finansowej są m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 lutego 2012 r., nr IBPBI/2/423-1299/11/BG, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 lutego 2013 r., nr IPPB5/423-1105/12-2/JC, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 maja 2011 r., nr IPPB3/423-182/11-2/MC,

W zakresie pytania nr 4:

Kwestia związana z momentem potrącalności kosztów uzyskania przychodów została uregulowana w przepisach art. 15 ust. 4 - ust. 4e updop.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4d updop koszty uzyskania przychodów, inne niż bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zdaniem Wnioskodawcy trudno jest wykazać bezpośredni związek wypłaconej Kwoty Pieniężnej z osiąganymi przychodami z najmu, w związku z czym koszty te nie będą mogły być zakwalifikowane do kosztów bezpośrednich w rozumieniu art. 15 ust. 4 updop.

Za powyższym przemawia fakt, że wypłata Kwoty Pieniężnej nie ma wpływu na wysokość przychodów z tytułu czynszu najmu przewidzianych Umową, osiąganych w danym miesiącu czy też roku. W efekcie uniemożliwia to wyliczenie przychodu przypadającego na dany rok, gdyż alokowane przychody nie odzwierciedlałyby w sposób rzetelny rzeczywistości i wymagały odpowiedniej korekty post factum. W konsekwencji, nie ma podstaw, aby uznać wypłatę Kwoty Pieniężnej za koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanymi przychodami.

Jednocześnie, pomimo tego, że wydatek w postaci Kwoty Pieniężnej ponoszony jest jednorazowo, to odnosi się do całego okresu obowiązywania Umowy, przekraczającego jeden rok podatkowy (a wynoszącego 120 miesięcy).

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy wypłata Kwoty Pieniężnej powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu art. 15 ust. 4d updop. Kwotę tę należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Wynajmującego proporcjonalnie do czasu trwania Umowy, z którą związana jest jej wypłata.

Wskazane powyżej stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 lutego 2013 r., nr IPPB5/423-1105/12-2/JC, uznano, że „W świetle powyższego stwierdzić należy, iż w odniesieniu do jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia negocjowanej długoterminowej umowy najmu a wypłacanej poszczególnym najemcom, będzie miała zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 15 ust. 4d ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowa kwota zachęty wypłacana będzie najemcom do całego okresu trwania danej umowy najmu, a zatem Spółka powinna podzielić tę kwotę proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy umowa i w tej proporcji zaliczać do kosztów uzyskania przychodów poszczególnych okresów”.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 maja 2011 r., nr IPPB3/423-182/11-2/MC, gdzie uznano za prawidłowe stanowisko podatnika, iż „zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT. jednorazową kwotę wypłacaną najemcom w związku z zawarciem negocjowanej z danym najemcą umowy najmu należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki proporcjonalnie do czasu trwania umowy najmu, z którą związana jest płatność danej kwoty zachęty”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.