IPPB5/4510-63/15-4/JC | Interpretacja indywidualna

Czy koszty związane z realizacją projektu, zakup jabłek, upoważniają Spółkę do zaliczenia tych zakupów w koszty podatkowe działalności?
IPPB5/4510-63/15-4/JCinterpretacja indywidualna
 1. artykuły spożywcze
 2. cel wydatku
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. pracownik
 5. wydatek
 6. zakup
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na nabycie jabłek dla pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na nabycie jabłek dla pracowników.

Pismem z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawca ostatecznie sformułował opis zdarzenia przyszłego i przyporządkowane do tego opisu pytanie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo zamierza rozpocząć projekt związany z udostępnieniem pracownikom jabłek. Jabłka zostaną zakupione na podstawie faktury wystawionej przez dostawcę na A. Sp. z o.o. oraz zapłacone. Owoce będą udostępnione wszystkim pracownikom w formie dobrowolnego poczęstunku. Projekt oparty jest na dwóch zasadniczych przesłankach:

 • zachęcenie pracowników do spożywania zdrowej żywności;
 • poprawy atmosfery w pracy, poprzez realizację wspólnego projektu i tym samym zwiększenia przychodów Spółki.

Zdrowa żywność, do której Spółka zamierza zachęcać pracowników ma wpłynąć bezpośrednio na samopoczucie oraz zdrowie pracowników. Jabłka będą elementem zdrowej przekąski dostarczając witamin oraz błonnika, jednocześnie zapewniając jeden z elementów codziennego posiłku. Projekt będzie realizowany w długiej przestrzeni czasowej co ma na celu zmianę przyzwyczajeń oraz przyzwyczajenie i zaakceptowanie elementów zdrowej żywności w codziennej diecie. Projekt ten ma za zadanie poprawę gospodarki witaminowej pracowników oraz wzmocnienie odporności zdrowotnej. Dlatego zatem realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę produktywności w zakładzie poprzez zwiększenie odporności zdrowotnej pracowników, a więc zmniejszenie absencji, poprawę ogólnej kondycji fizycznej przez odpowiednie żywienie.

Projekt będzie realizowany w ramach całego przedsiębiorstwa, zaangażowani w jego realizację, poprzez udział, będą wszyscy pracownicy. Wspólna realizacja projektu promującego zdrowe odżywianie będzie w sposób bezpośredni miała wpływ na poprawę wzajemnych stosunków między pracownikami, zarówno pracujących w obrębie jednego wydziału, jak i między wydziałami. Poprawa i wzmocnienie wzajemnych relacji pomoże w podnoszeniu wydajności przedsiębiorstwa poprzez podnoszenie wydajności pracowników, działających w ramach psychologicznej zasady wspólnego dobra.

Zakup jabłek będzie finansowany ze środków obrotowych Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszty związane z realizacją projektu, zakup jabłek, upoważniają Spółkę do zaliczenia tych zakupów w koszty podatkowe działalności...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup jabłek stanowi koszt uzyskania przychodu w miesiącu poniesienia wydatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Powyższe oznacza, że zasadniczo wszystkie poniesione wydatki, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, po wyłączeniu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Prócz tego, uznanie wydatku za koszt podatkowy wymaga od podatnika wykazania, że wydatek jest racjonalnie i gospodarczo uzasadniony.

Tak więc, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika winien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej, z wyjątkiem gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesieniem kosztu a przychodem, bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu.

Ponadto, zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów uzależnione jest od tego, czy nie znajduje się on w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w grupie wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że kosztem uzyskania przychodów będzie wydatek, spełniający łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty),
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła lub może mieć inny wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie został wymieniony w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kosztami podatkowymi są między innymi tzw. koszty pracownicze. Koszty te stanowią przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, a także wszelkiego rodzaju nagrody, premie, obejmują one również diety oraz inne należności za czas podróży służbowych, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, jak również inne świadcz enia na rzecz pracowników.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć projekt związany z udostępnieniem pracownikom jabłek. Jabłka zostaną zakupione na podstawie faktury wystawionej przez dostawcę na A. Sp. z o.o. oraz zapłacone. Owoce będą udostępnione wszystkim pracownikom w formie dobrowolnego poczęstunku. Projekt oparty jest na dwóch zasadniczych przesłankach:

 • zachęcenie pracowników do spożywania zdrowej żywności;
 • poprawy atmosfery w pracy, poprzez realizację wspólnego projektu i tym samym zwiększenia przychodów Spółki.

Zdrowa żywność, do której Spółka zamierza zachęcać pracowników ma wpłynąć bezpośrednio na samopoczucie oraz zdrowie pracowników. Jabłka będą elementem zdrowej przekąski dostarczając witamin oraz błonnika, jednocześnie zapewniając jeden z elementów codziennego posiłku. Projekt będzie realizowany w długiej przestrzeni czasowej co ma na celu zmianę przyzwyczajeń oraz przyzwyczajenie i zaakceptowanie elementów zdrowej żywności w codziennej diecie. Projekt ten ma za zadanie poprawę gospodarki witaminowej pracowników oraz wzmocnienie odporności zdrowotnej. Dlatego zatem realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę produktywności w zakładzie poprzez zwiększenie odporności zdrowotnej pracowników, a więc zmniejszenie absencji, poprawę ogólnej kondycji fizycznej przez odpowiednie żywienie. Projekt będzie realizowany w ramach całego przedsiębiorstwa, zaangażowani w jego realizację, poprzez udział, będą wszyscy pracownicy. Wspólna realizacja projektu promującego zdrowe odżywianie będzie w sposób bezpośredni miała wpływ na poprawę wzajemnych stosunków między pracownikami, zarówno pracujących w obrębie jednego wydziału, jak i między wydziałami. Poprawa i wzmocnienie wzajemnych relacji pomoże w podnoszeniu wydajności przedsiębiorstwa poprzez podnoszenie wydajności pracowników, działających w ramach psychologicznej zasady wspólnego dobra. Zakup jabłek będzie finansowany ze środków obrotowych Spółki.

Odnosząc przywołane przepisy prawa na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że ponoszone przez Spółkę wydatki dotyczące zakupu jabłek z przeznaczeniem dla pracowników są przejawem i wyrazem starań Spółki o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jej pracowników, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przez Spółkę przychody.

Reasumując, wydatki poniesione na zakup jabłek udostępnianych pracownikom spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów; tym samym Wnioskodawca będzie mógł je zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem zapytania Zainteresowanego. Tut. organ nie odniósł się do innych kwestii przedstawionych we własnym stanowisku Wnioskodawcy, tj. do momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie zostały objęte pytaniem i w związku z powyższym nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.