IPPB5/4510-541/16-2/BC | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie pakietów medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB5/4510-541/16-2/BCinterpretacja indywidualna
 1. członkowie rodzin
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. pakiet
 4. pracownik
 5. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w branży oprogramowania komputerowego dla biznesu. Spółka posiada siedzibę na terytorium Polski. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Wnioskodawca od 2014 roku posiada umowę z centrum medycznym na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników oraz ich rodzin (dalej: „Umowa”).

Zgodnie z treścią postanowień Umowy, centrum medyczne oferuje Spółce pakiety medyczne dla pracowników, które mogą również obejmować świadczenia dla członków najbliższej rodziny pracowników.

Pakiety medyczne są w całości finansowane przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych, a ich zakup odbywa się na podstawie faktury VAT. Cena każdego z pakietów (w tym również pakietu obejmującego opiekę medyczną dla członków rodziny) została określona w Umowie ryczałtowo (jej wysokość nie zależy od ilości pobieranych świadczeń przez danego członka rodziny). Opłata za udzielanie świadczeń oraz stan gotowości centrum medycznego do ich udzielania, ma charakter stały i jest uiszczana bez względu na to, czy dany członek rodziny faktycznie pobrał świadczenie czy też nie.

Wartość pakietów medycznych (cena określona w Umowie z centrum medycznym) stanowi przychód pracowników ze stosunku pracy (z wyjątkiem wartości pakietu medycznego przypadającego na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy), który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Świadczenie na rzecz członków rodzin jest udzielane tylko w okresie zatrudnienia pracownika. Wraz z rozwiązaniem stosunku pracy wygasa również świadczenie medyczne dla członków rodziny pracownika.

Ponoszone od 2014 roku koszty związane z zapewnieniem świadczeń medycznych dla członków rodzin pracowników Spółka do tej pory ujmowała jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W kolejnych latach Spółka planuje kontynuować Umowę zawartą z centrum medycznym na świadczenie usług medycznych (w tym również świadczeń medycznych dla członków rodzin pracowników).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie pakietów medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: Ustawy o CIT). W konsekwencji, Spółka ma prawo dokonać odliczenia kosztów ponoszonych na zakup świadczeń medycznych, w części dotyczącej świadczeń medycznych dla rodzin pracowników, w momencie ich poniesienia.

Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 Ustawa o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jak wynika zatem z treści wskazanego powyżej przepisu art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT, wydatek poniesiony przez podatnika może być uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. Koszt został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych Spółki;
 2. Koszt pozostaje w pośrednim albo bezpośrednim związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą (został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów);
 3. Koszt nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Odnosząc powyższe warunki do przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Spółki należy wskazać, iż:

Ad. 1.

Wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, również w części dotyczącej opieki medycznej dla członków rodziny pracownika, są albo będą ponoszone z majątku (ze środków obrotowych) Spółki, a nabycie wskazanych usług jest dokumentowane fakturą VAT wystawioną na Spółkę.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje ścisły związek pomiędzy wydatkami ponoszonymi na finansowanie pakietów medycznych dla rodzin pracowników a przychodem osiąganym przez Wnioskodawcę.

Spółka działa w branży oprogramowania komputerowego dla biznesu, prowadząc jego dystrybucję na rynku polskim. Wysoko wykwalifikowana kadra stanowi znaczący element budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wiedza, doświadczenie i kompetencje wnoszonej do Spółki przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników niewątpliwie przekładają się na osiąganie wyższych przychodów przez Spółkę. Pakiety medyczne przyznawane pracownikom i ich rodzinom pozwolą Spółce na zatrzymanie bardziej wykwalifikowanych pracowników.

Oferowanie pracownikom pakietów medycznych również dla członków rodzin, zwiększa atrakcyjność Spółki jako pracodawcy. Spółka jako podmiot zapewniający pakiety medyczne dla pracowników oraz członków ich rodzin zyskuje więc na konkurencyjności względem pracodawców nieoferujących tego rodzaju świadczeń.

Zapewnienie świadczeń medycznych również dla członków rodzin pracowników wpływa również pozytywnie na motywację pracowników oraz na lojalność wobec pracodawcy i tym samym buduje wizerunek pracodawcy jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również o członków ich rodzin. To z kolei skutkuje wyższą efektywnością oraz rzutuje na zmniejszenie fluktuacji pracowników, a tym samym pozwala na obniżenie kosztów związanych z poszukiwaniem i szkoleniem nowych pracowników. Zapewnienie świadczeń medycznych przyczynia się także do zwiększenia dochodów pracowników poprzez brak konieczności ponoszenia przez nich kosztów prywatnej opieki zdrowotnej, dzięki czemu tworzy się silniejsza więź pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Finansowanie świadczeń medycznych dla członków rodzin pracowników pozwala również na zmniejszenie absencji pracowników poprzez zapewnienie szybszego oraz sprawniejszego dostępu do świadczeń zdrowotnych, np. skrócenie nieobecności rodzica małoletniego dziecka poprzez skrócenie okresu leczenia dziecka, dzięki czemu pracodawca (Spółka) nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z nieobecnością pracowników.

Dodatkowo, tak jak Wnioskodawca podkreślił w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, wartość pakietów medycznych stanowi element kalkulacyjny przychodu pracowników ze stosunku pracy (z wyjątkiem wartości pakietu medycznego przypadającego na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy), który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z powyższych względów, zdaniem Spółki, istnieję ewidentny (pośredni) związek przyczynowo skutkowy pomiędzy wydatkami ponoszonymi przez Spółkę na zakup pakietów medycznych dla rodzin pracowników oraz osiąganymi przez Spółkę przychodami.

Ad. 3.

Wydatki na nabycie pakietów medycznych dla członków rodzin nie są objęte dyspozycją żadnego z przepisów, wymienionych w katalogu art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT.

W szczególności, finansowane ze środków obrotowych wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie pakietów medycznych nie są wydatkiem pracodawcy (Spółki) na działalność socjalną, o której mowa w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 16 ust. 1 pkt 45 Ustawy o CIT).

Podsumowując argumentację wskazaną przez Spółkę w odniesieniu do punktów 1-3, wydatki na zakup abonamentów medycznych dla członków rodzin pracowników Spółki:

 1. są ponoszone z zasobów majątkowych Spółki a ich nabycie jest dokumentowane fakturą VAT;
 2. pozostają w pośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą; oraz
 3. nie zostały wymienione w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, wydatki w części dotyczącej abonamentów medycznych dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15. ust. 1 Ustawy o CIT.

Spółka pragnie podkreślić, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, wydawanych przez organy podatkowe w podobnych stanach faktycznych.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 4 listopada 2015 r. sygn. IPPB5/4510-898/15-4/MR uznał stanowisko przedstawione przez podatnika za prawidłowe, stwierdzając, że zasadne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin.

Podobnie, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2015 r. sygn. IBPB-1-2/4510-783/15/BKD uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, że „wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów (abonamentów) medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT”.

Takie stanowisko zajął również m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2015 r. sygn. IBPB1/2/4510-58/15/IZ, który potwierdził, że „wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny zarówno dla pracowników, jak i członków ich rodzin spełniają przesłania wynikające z art. 15 ust. 1 updop; jednocześnie nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1, zatem stanowią one koszty uzyskania przychodów Spółki”.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników - za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należny, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem (w tym tej części stanowiska, która dotyczy momentu poniesienia omawianych kosztów) nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.