IPPB5/4510-505/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Klasyfikacja kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na organizację spotkań biznesowych.
IPPB5/4510-505/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. kontrahenci
 2. koszt
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. napoje
 5. posiłki
 6. reprezentacja
 7. usługi gastronomiczne
 8. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2015 r. (data wpływu 23 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na organizację spotkań biznesowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na organizację spotkań biznesowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą nieograniczonemu - obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca jest komandytariuszem w X. spółka komandytowa z siedzibą w Y. (dalej ; jako Spółka Komandytowa).

Spółka Komandytowa prowadzi działalność prawniczą. Spółka Komandytowa w ramach swojej działalności organizowała w przeszłości i zamierza organizować spotkania biznesowe z klientami lub potencjalnymi klientami, które odbywają się: i) w siedzibie (biurze) Spółki Komandytowej lub ii) poza tą siedzibą (biurem), np. w restauracjach (dalej jako Spotkania Biznesowe).

Celem Spotkań Biznesowych jest nawiązywanie współpracy z nowymi klientami oraz podtrzymywanie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami. W szczególności, Spotkania Biznesowe służą omówieniu spraw biznesowych, propozycji lub ofert współpracy, negocjowaniu warunków współpracy, zakończonych, trwających lub możliwych w przyszłości projektów lub transakcji itp. Podczas Spotkań Biznesowych zwyczajowo podawane są drobne przekąski oraz poczęstunek w formie lunchy, obiadów czy kolacji oraz napoje, w tym napoje alkoholowe. Spotkania Biznesowe nie mają charakteru szczególnie uroczystego, wytwornego czy okazałego, w szczególności ich celem nie jest okazanie przepychu czy imponowania kontrahentom wystawnością, lecz wyłącznie omówienie bieżących spraw biznesowych na neutralnym gruncie.

Tym samym, wyłącznym bądź dominującym celem Spotkań Biznesowych nie jest stworzenie pewnego wizerunku Spółki Komandytowej, stworzenie dobrego obrazu firmy czy działalności Spółki Komandytowej, czy wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami Spotkań Biznesowych.

W związku z organizacją Spotkań Biznesowych, Spółka Komandytowa ponosi wydatki na ww. poczęstunek i napoje, w tym napoje alkoholowe, co jest w pełni zgodne z polskimi obyczajami handlowymi (dalej jako Wydatki na Spotkania Biznesowe). Wydatki na Spotkania Biznesowe są dokumentowane rachunkiem lub fakturą VAT wystawianymi na Spółkę Komandytową oraz opisywane przez Spółkę Komandytową w sposób umożliwiający ustalenie kontrahenta (partnera biznesowego) oraz celu spotkania. Tym samym, rachunki lub faktury VAT dokumentujące Wydatki na Spotkania Biznesowe w sposób jednoznaczny identyfikują przedmiot świadczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (jako komandytariusz - w związku z udziałem w Spółce Komandytowej, proporcjonalnie do udziału w kosztach określonego zgodnie z umową Spółki Komandytowej) Wydatki na Spotkania Biznesowe...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (jako komandytariusz - w związku z udziałem w Spółce Komandytowej, proporcjonalnie do udziału w kosztach określonego zgodnie z umową Spółki Komandytowej) wydatki na Spotkania Biznesowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: UPDOP), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 UPDOP.

Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 13 maja 2014 r. (sygn. II FSK1391/2012): „Podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów kosztów ich uzyskania, pod warunkiem, iż mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma - bądź może mieć - wpływ na wielkość osiągniętego przychodu”.

Ponadto, jak zostało wskazane przez NSA w wyroku z dnia 6 stycznia 2010 r. (sygn. II FSK 1271/08), pomiędzy źródłem przychodów a wydatkami powinien istnieć związek przyczynowy, a zatem każdy wydatek celowo poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu, poza wyraźnie wskazanymi w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej jako UPDOF) przypadkami, powinien być uznany za koszt uzyskania przychodu. Z uwagi na analogiczną treść odpowiednich przepisów UPDOP, należy przyjąć, że tezy przedmiotowego wyroku można przenieść na grunt podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednocześnie należy zauważyć, że w art. 16 ust. 1 UPDOP wskazano określone rodzaje wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodu. W szczególności, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 UPDOP, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Analiza dostępnego orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem 25 listopada 2013 r. prowadzi do wniosku, że zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjnie niejednolicie interpretowały wyżej wskazany przepis. Istota problemu sprowadzała się do interpretacji pojęcia „reprezentacja” użytego przez ustawodawcę. W tym zakresie wyróżnić można dwa główne nurty wykładni.

Zgodnie z pierwszym z nich, zdaniem niektórych sądów administracyjnych, skoro ustawodawca nie zdefiniował w sposób jednoznaczny pojęcia reprezentacji, należy się wobec tego posiłkować definicją słownikową, iż reprezentacja to , „okazałość”, „wystawność”, „wytworność” (tak m.in. w wyrokach NSA z dnia 25 maja 2012 r., sygn. II FSK 2200/10 oraz z dnia 27 września 2012 r., sygn. II FSK 392/11). Z uwagi na analogiczną treść odpowiednich przepisów UPDOP, należy przyjąć, że tezy przedmiotowego wyroku można przenieść na grunt podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast zgodnie z odmiennym poglądem, termin „reprezentacja” należy rozumieć jako „przedstawicielstwo”, a nie: „okazałość”, „wystawność”, „wytworność” (tak np. w wyrokach NSA z dnia 29 czerwca 2012 r. o sygn. II FSK 2571/10 i II FSK 2572/10).

Wobec tak jaskrawych różnic w wykładni przedmiotowego przepisu, Minister Finansów wydał z dniem 25 listopada 2013 r. interpretację ogólną (nr DD6/003/127/SOH/2013/RD-120521), mającą na celu ujednolicenie interpretacji pojęcia kosztów reprezentacji. Minister Finansów w obszernym zakresie odwołał się do wyroku NSA wydanego w składzie 7 sędziów w dniu 17 czerwca 2013 r. (sygn. II FSK 702/11), w którym wskazano, że tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem jest stworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowym wyroku NSA wskazał, że:

 1. wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających poniesienie tych wydatków;
 2. dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, świadczenia usług gastronomicznych etc., tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność czy okazałość poczęstunków. Nie ma bowiem możliwości skonstruowania miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności czy przepychu jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych;
 3. za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 UPDOP i art. 23 ust. 1 pkt 23 UPDOF należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

W oparciu o powyższe tezy wyrażone w wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., Minister Finansów podkreślił w interpretacji ogólnej, że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 UPDOP i art. 23 ust. 1 pkt 23 UPDOF (a contrario - mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów) ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczącymi zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Z powyższym stanowiskiem zgodził się również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 października 2013 r. sygn. akt II FSK 2168/13: „Rozpatrujący niniejszą sprawę skład orzekający podziela pogląd zaprezentowany w wyroku poszerzonego, siedmioosobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 (dostępny: www.orzeczenia.nsa.gov.pl), który odwołując się do etymologicznego, a więc stosunkowo wąsko pojmowanego znaczenia terminu "reprezentacja" (od łac. "reprezentatio" - wizerunek) stwierdził, że "reprezentacja" w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów”.

Jak zostało wskazane przez Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyroku: „Tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych stanowiących koszty uzyskania przychodu zgodnie z art . 22 ust. 1 u.p.d.o.p., których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz, podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art . 23 ust. 1 pkt 23 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.”.

Począwszy od daty wydania ww. interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów, organy podatkowe zaakceptowały możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na poczęstunek, w tym zakup napojów alkoholowych, jeżeli zostały one poniesione dla celów organizacji spotkań biznesowych z kontrahentami podatników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stanowisko takie wyrażono m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 maja 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-251/14/AP), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 2014 r. (sygn. 1PPB5/423-165/14-2/AM), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 maja 2014 r. (sygn. IPPB5/423-1195/12/14-5/S/KS), czy interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 marca 2014 r. (sygn. ITPB3/423-593a/13/PST).

Przenosząc powyższe ustalenia na grunt stanu faktycznego, którego dotyczy niniejszy wniosek, należy podkreślić iż Spotkania Biznesowe organizowane przez Spółkę Komandytową służą pozyskiwaniu nowych klientów, a także podtrzymywaniu relacji z dotychczasowymi klientami Spółki Komandytowej, a co za tym idzie mają one bezpośredni wpływ na prowadzoną przez Spółkę Komandytową działalność prawniczą. Dzięki Spotkaniom Biznesowym dochodzi bowiem do zawierania umów o współpracę, negocjowania warunków współpracy oraz omawiania innych kwestii biznesowych, co wprost przekłada się na wyższe przychody Wnioskodawcy osiągane z działalności Spółki Komandytowej.

Ponoszone przez Spółkę Komandytową Wydatki na Spotkania Biznesowe mają zatem bezpośredni związek z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę przychodów z działalności Spółki Komandytowej, a ponadto nie mają charakteru szczególnie uroczystego, wytwornego czy okazałego, w szczególności ich celem nie jest okazanie przepychu czy imponowania kontrahentom wystawnością, lecz wyłącznie omówienie bieżących spraw biznesowych na neutralnym gruncie.

Tym samym, wyłącznym bądź dominującym celem Spotkań Biznesowych nie jest stworzenie pewnego wizerunku Spółki Komandytowej, stworzenie dobrego obrazu firmy czy działalności Spółki Komandytowej, czy wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami Spotkań Biznesowych.

Stąd też Wydatki na Spotkania Biznesowe nie powinny być zakwalifikowane jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 UPDOP. Wydatki na Spotkania Biznesowe będą również należycie udokumentowane, ponieważ Spółka Komandytowa otrzyma wystawioną na siebie fakturę VAT lub rachunek z wyszczególnionymi pozycjami wydatków.

Reasumując, nie powinno ulegać wątpliwości, że Wydatki na Spotkania Biznesowe będą:

 • racjonalnie i gospodarczo uzasadnione;
 • definitywnie poniesione;
 • ich celem będzie osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła;
 • związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;

oraz jednocześnie Wydatki na Spotkania Biznesowe nie będą stanowić wydatków na koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 UPDOP.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (jako komandytariusz - w związku z udziałem w Spółce Komandytowej, proporcjonalnie do udziału w kosztach określonego zgodnie z umową Spółki Komandytowej) wydatki poniesione przez Spółkę Komandytową na organizację Spotkań Biznesowych w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej Spółki Komandytowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.