IPPB5/4510-501/15-2/RS | Interpretacja indywidualna

Czy wypłaty pieniężne dokonywane w związku z realizacją Praw przyznanych przez Spółkę na podstawie Umowy będą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop?
IPPB5/4510-501/15-2/RSinterpretacja indywidualna
 1. członek zarządu
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. program motywacyjny
 5. wypłata pieniężna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów środków pieniężnych wypłacanych członkom zarządu Spółki w związku z realizacją programu motywacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów środków pieniężnych wypłacanych członkom zarządu Spółki w związku z realizacją programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

B. S.A. (dalej: „Spółka” albo „Wnioskodawca”) stoi na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty działające na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz rynku fitness. W celu zwiększenia motywacji swoich kluczowych pracowników do osiągania coraz lepszych wyników finansowych Spółka wprowadziła program motywacyjny, w ramach którego przyznała członkom zarządu Spółki (dalej: „Beneficjenci”) pochodne instrumenty finansowe.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zawarł z Beneficjentami odrębne od umów o pracę umowy dotyczące pochodnych instrumentów finansowych (dalej: „Umowa”), na mocy których każdemu z Beneficjentów przyznane zostały pochodne instrumenty finansowe (dalej: „Prawa”). Każde z Praw zostało przyznane Beneficjentom odpłatnie. Odpłatność ponoszona przez Beneficjenta w związku z przyznaniem Praw będzie niska w porównaniu do kwoty, które mogą stać się należne w związku z realizacją Praw. Przyznane Beneficjentom na podstawie Umowy Prawa będą niezbywalne.

Prawa przyznane Beneficjentom przez Wnioskodawcę są warunkowymi prawami do otrzymania w przyszłości wypłaty określonej kwoty pieniężnej, wynikającej ze zrealizowania tych Praw. Kwota potencjalnej wypłaty pieniężnej na rzecz Beneficjentów jest uzależniona od wartości wskaźnika finansowego EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym grupy kapitałowej Spółki za dany rok finansowy (rok, na początku którego podpisano Umowy). Do określania kwoty wypłaty brany będzie wskaźnik EBITDA wynikający ze skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej Spółki, przekazanego przez Spółkę do publicznej wiadomości.

Realizacja każdego z przyznanych Beneficjentom Praw jest uzależniona od łącznego spełnienia warunków określonych w Umowie.

Umowa stanowi, że danemu Beneficjentowi będzie przysługiwała wypłata pieniężna w wysokości wynikającej z iloczynu kwoty bazowej i EBITDA z tytułu realizacji Prawa, jeżeli:

 1. dany Beneficjent będzie wchodził w skład zarządu Spółki w dniu określonym w Umowie - jest to określony Umową dzień w roku finansowym, za który wskaźnik EBITDA jest brany pod uwagę.
 2. EBITDA będzie nie niższa niż poziom wskazany w Umowie.

Beneficjenci uzyskają prawa do otrzymania wypłat pieniężnych wyliczonych na zasadach określonych powyżej w dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości roczny skonsolidowany raport finansowy grupy kapitałowej Spółki za 2015 r. Wypłata pieniężna zostanie wypłacona na rzecz Beneficjentów po dacie przekazania raportu, w terminie określonym Umową.

Wnioskodawca planuje kontynuować prowadzenie programu motywacyjnego w kolejnych latach obrotowych, na podobnych warunkach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wypłaty pieniężne dokonywane w związku z realizacją Praw przyznanych przez Spółkę na podstawie Umowy będą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłaty pieniężne dokonywane w związku z realizacją Praw przyznanych przez Spółkę na podstawie Umowy będą stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 poz. 851, późn. zm., dalej updop).

Podniesiono, że zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wszelkie wydatki podatnika, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednocześnie, zgodnie z przytoczonym przepisem, do kosztów uzyskania nie zalicza się wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wszelkich wydatków pod warunkiem, że:

 • wydatki te nie zostały enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 updop oraz
 • istnieje związek (choćby pośredni) pomiędzy ich poniesieniem a możliwością uzyskania przychodu podatkowego lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

W pierwszej kolejności Spółka podkreśliła, że wypłaty pieniężne wynikające z programu motywacyjnego obejmującego kluczowych pracowników i opartego na pochodnych instrumentach finansowych nie zostały wymienione w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 updop).

Podniesiono, że ze względu na fakt, iż przyznanie Praw Beneficjentom ma charakter odpłatny, Spółka już w momencie przyznania Beneficjentom Praw uzyskała przychód.

Zdaniem Wnioskodawcy można ponadto oczekiwać, że wprowadzenie programu motywacyjnego obejmującego kluczowych pracowników Spółki i opartego na pochodnych instrumentach finansowych spowoduje, że Spółka odniesie wymierne korzyści finansowe wynikające ze zwiększenia motywacji i zaangażowania swoich kluczowych pracowników, tj. Beneficjentów.

Podkreślono, że Beneficjenci jako członkowie zarządu Spółki są bowiem osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za wyniki finansowe Spółki i zwiększenie ich zaangażowania i motywacji do pracy na rzecz Spółki, jak można oczekiwać znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki.

W związku z tym, w ocenie Spółki wypłaty pieniężne dokonane w związku z realizacją Praw przez Spółkę powinny zostać przez nią ujęte jako koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop.

Podniesiono, że stanowisko Spółki w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z realizacją wypłat kwot pieniężnych dla pracowników w ramach programu motywacyjnego znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 października 2013 r., (sygn. IPPB3/423-659/13-2/MC);
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2014 r. (sygn. 1PTPB3/423-327/14-2/IR.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów środków pieniężnych wypłacanych członkom zarządu Spółki w związku z realizacją programu motywacyjnego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja dotyczy tylko spraw będących przedmiotem zapytań Zainteresowanego. Inne kwestie poruszone we własnym stanowisku Wnioskodawcy (tj. dotyczące uzyskania przez Spółkę przychodu w związku z odpłatnym zbyciem pochodnych instrumentów finansowych w związku z wprowadzonym programem motywacyjnych dla członków zarządu), które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Końcowo w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały także wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.