IPPB5/4510-484/16-2/BC | Interpretacja indywidualna

Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, wydatki niezbędne w procesie połączenia spółek (takie jak: koszty ewentualnego doradztwa prawno - podatkowego, opłaty związane z ogłoszeniem planów połączenia, opłaty z tytułu wynagrodzeń biegłego rewidenta badającego plany połączeń, opłaty notarialne i sądowe oraz opłaty skarbowe), które będą ponoszone przez Wnioskodawcę (jako Spółkę Przejmującą) będą kosztami uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
IPPB5/4510-484/16-2/BCinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. moment
  3. opłata
  4. połączenie
  5. spółki
  6. wydatek
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków niezbędnych w procesie połączenia spółek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków niezbędnych w procesie połączenia spółek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka Przejmująca”) jest polskim rezydentem podatkowym - spółką kapitałową działającą w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce. Planuje on połączyć się z innymi spółkami kapitałowymi - spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółki Przejmowane” lub pojedynczo jako „Spółka Przejmowana”), przy czym połączenie z każdą spółką będzie się odbywać w ramach osobnej procedury połączenia przewidzianej w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), co oznacza, że nie nastąpi tutaj jednorazowe połączenie kilku spółek. Połączenia te będą następować w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., czyli przez przejęcie. Przy każdym połączeniu Wnioskodawca będzie Spółką Przejmującą i będzie dochodziło do przeniesienia na Wnioskodawcę całego majątku danej Spółki Przejmowanej. Połączenia te będą następować bez podnoszenia (podwyższania) kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. W momencie każdego z planowanych połączeń Wnioskodawca będzie większościowym udziałowcem Spółki Przejmowanej.

Wnioskodawca będzie ponosił określone wydatki związane z planowanymi połączeniami, tj. wydatki w postaci: ewentualnych kosztów doradztwa prawno - podatkowego, opłat związanych z ogłoszeniem planów połączenia, opłat z tytułu wynagrodzeń biegłego rewidenta badającego plany połączenia, opłat notarialnych i sądowych oraz opłat skarbowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, wydatki niezbędne w procesie połączenia spółek (takie jak: koszty ewentualnego doradztwa prawno - podatkowego, opłaty związane z ogłoszeniem planów połączenia, opłaty z tytułu wynagrodzeń biegłego rewidenta badającego plany połączeń, opłaty notarialne i sądowe oraz opłaty skarbowe), które będą ponoszone przez Wnioskodawcę (jako Spółkę Przejmującą) będą kosztami uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki jakie Spółka Przejmująca będzie musiała ponieść w związku z każdym planowym połączeniem, w wyniku którego nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, powinny stanowić koszty uzyskania przychodów w dniu, na który ujęto ten koszt w księgach rachunkowych

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów zostało określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.,dalej jako: „ustawa o pdop”), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust, 1 ustawy o pdop. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, o ile oczywiście zostały one prawidłowo udokumentowane.

Określony wydatek może zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodów, w sytuacji kiedy między poniesionym kosztem, a przychodem istnieje związek przyczynowo - skutkowy. Chodzi tutaj o związek polegający na tym, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Jednak aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy bowiem zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są również wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

W ocenie Wnioskodawcy wydatki poniesione przez Spółkę Przejmującą w procesie połączenia spółek takie jak ewentualne koszty doradztwa prawno - podatkowego, opłaty związane z ogłoszeniem planów połączenia, opłaty z tytułu wynagrodzeń biegłego rewidenta badającego plany połączeń, opłaty notarialne i sądowe oraz opłaty skarbowe nie są bezpośrednio związane z określonymi przychodami. Należy bowiem je zaliczyć do tzw. pośrednich kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie jest możliwe przypisanie ich do określonych przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d updop, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Stosownie do art. 15 ust. 4e updop, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f - 4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Stanowisko Wnioskodawcy popiera on utrwalonym poglądem prezentowanym przez organy podatkowe, wyrażanym indywidualnymi interpretacjami prawa podatkowego (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 czerwca 2014 znak IBPBI/2/423-322/14/MS, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 marca 2008 r. znak IP-PB3-423-41/08-2/ER; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 grudnia 2007 r. znak IBPB3/423-172/07/SD; interpretacja I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 24 września 2007 r. sygn. ZD/4061-148/07). Organy zgodnie wskazują tutaj, iż wydatki ponoszone przez podatnika w związku z połączeniem się z innymi podmiotami należy uznać za związane z przychodami osiąganymi przez podmiot przejmujący i tym samym powinny one być zaliczone do kosztów podatkowych podmiotu przejmującego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków niezbędnych w procesie połączenia spółek za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.