IPPB5/4510-466/15-2/JC | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki wymienione w punktach 1-7?
IPPB5/4510-466/15-2/JCinterpretacja indywidualna
 1. cel wydatku
 2. darowizna
 3. kontrahenci
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. napoje
 6. poczęstunki
 7. posiłki
 8. reklama
 9. reprezentacja
 10. umowa
 11. usługi
 12. wydatek
 13. wynagrodzenia
 14. świadczenie usług
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku ze świadczeniem Usług Marketingowych na rzecz Dystrybutora - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku ze świadczeniem Usług Marketingowych na rzecz Dystrybutora.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest podmiotem z branży farmaceutycznej. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług marketingowych („Usługi Marketingowe”) na rzecz innego podmiotu z Grupy będącego dystrybutorem leków marek należących do Grupy A. („Dystrybutor”). Poza Usługami Marketingowymi, Spółka świadczy na rzecz Dystrybutora usługi m.in. w zakresie badania rynku, kontaktów z urzędami państwowymi, przygotowywania analiz finansowych, usługi zarządzania, usługi doradcze, itp. („Usługi”).

Zakres Usług Marketingowych świadczonych przez Spółkę obejmuje bezpośrednie organizowanie działań promocyjnych, wydarzeń marketingowych, konferencji i kongresów, organizowanie spotkań biznesowych z pracownikami z sektora ochrony zdrowia („Pracownicy Służby Zdrowia”), a także przekazywanie darowizn w postaci pieniężnej lub rzeczowej na rzecz jednostek działających w sektorze ochrony zdrowia (zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, stowarzyszeń, etc.).

W celu świadczenia Usług Marketingowych Spółka ponosi szereg wydatków, które mają na celu rzetelne wykonanie postanowień umowy z Dystrybutorem. Ostatecznie to Dystrybutor, jako usługobiorca Usług Marketingowych, staje się beneficjentem świadczeń i to on czerpie korzyści z działań prowadzonych przez Spółkę.

W celu świadczenia Usług Marketingowych Spółka ponosi następujące wydatki:

 1. sponsorowanie konferencji i kongresów poświęconych tematyce medycznej właściwej dla promowanych produktów będących w ofercie Dystrybutora;
 2. sponsorowanie udziału Pracowników Służby Zdrowia w konferencjach i kongresach;
 3. sponsorowanie udziału Pracowników Służby Zdrowia w spotkaniach promocyjnych organizowanych przez podmioty z Grupy;
 4. koszty noclegów, posiłków i transportu Pracowników Służby Zdrowia ponoszone w celu udziału w konferencjach, kongresach i spotkaniach wymienionych w punktach 1-3;
 5. koszty wynajmu sali, sprzętu multimedialnego, przygotowania materiałów reklamowych na spotkania biznesowe;
 6. koszty usług gastronomicznych, cateringu i artykułów spożywczych na spotkania biznesowe;
 7. darowizny w postaci pieniężnej lub rzeczowej na rzecz jednostek działających w sektorze ochrony zdrowia.

W zakresie, w jakim podejmowane przez Spółkę działania związane są z produktami leczniczymi, są one prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). W tym celu Spółka opracowała oraz wdrożyła stosowne polityki i procedury dot. przekazywania przedmiotów i oferowania gościnności Pracownikom Służby Zdrowia.

Przedmiotem spotkań biznesowych jest reklama produktów sprzedawanych przez Dystrybutora, przedstawienie wyników badan klinicznych dotyczących tych produktów, zaprezentowanie nowości farmaceutycznych, przeprowadzenie szkoleń z zakresu stosowania produktów, a także zebranie informacji o ewentualnych działaniach niepożądanych produktów. Na potrzeby prowadzonych spotkań biznesowych Spółka dokonuje zakupu m.in. drobnego poczęstunku, słodyczy (ciast, ciastek) i napojów bezalkoholowych (kawy, herbaty, soków). Spotkania mogą również odbywać się w restauracjach lub kawiarniach, na terenie całego kraju. Podczas takich spotkań pracownicy Służby Zdrowia zamawiają potrawy z menu. Spółka pokrywa koszty związane z zakupem wskazanych powyżej usług gastronomicznych oraz produktów żywnościowych. Zgodnie z polityką Spółki posiłki muszą być skromne oraz mogą być serwowane wyłącznie w trakcie spotkań związanych z formalnymi i merytorycznymi dyskusjami lub prezentacjami.

Darowizny, zarówno te w formie rzeczowej, jak i pieniężnej, przekazywane są na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy Spółką a obdarowanym. Na podstawie umowy obdarowany zobowiązany jest do przekazania Spółce potwierdzenia otrzymania przedmiotu darowizny wg określonego wzoru oraz wykorzystywania przedmiotu darowizny na cele prowadzonej działalności w zakresie ochrony / ratowania / promocji zdrowia.

Z tytułu świadczonych Usług, w tym Usług Marketingowych, Spółka otrzymuje od Dystrybutora wynagrodzenie, które obejmuje koszty zewnętrzne oraz koszty wewnętrzne poniesione przez Spółkę powiększone o odpowiedni narzut. Podstawą kalkulacji tego wynagrodzenia są wszelkie wydatki poniesione w celu świadczenia Usług Marketingowych. Oprócz wydatków wymienionych w punktach 1-7 w kalkulacji wynagrodzenia za świadczone Usługi uwzględnia się wszelkie koszty niezbędne w celu świadczenia przedmiotowych Usług, takie jak koszty wynagrodzeń, materiałów promocyjnych, tłumaczeń, itp.

Poza świadczeniem usług na rzecz Dystrybutora, Spółka świadczy dodatkowe usługi w Grupie, tj.: prowadzi badania kliniczne, dokonuje rozliczeń pracowniczych, deleguje pracowników do pracy na rzecz innych podmiotów z Grupy. W zamian za to Spółka otrzymuje odrębne wynagrodzenie które także stanowi jej przychód. Spółka nie prowadzi działalności w zakresie produkcji lub dystrybucji leków lub wyrobów medycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki wymienione w punktach 1-7...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki opisane w stanie faktycznym w punktach 1-7 Spółka ma prawo w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., „UPDOP”), kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 UPDOP. Powyższe oznacza, że wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą poza wymienionymi w przywołanym art. 16 ust. 1 UPDOP, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Zdaniem Spółki na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 UPDOP można stwierdzić, iż określony wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodów, jeśli łącznie spełnia poniższe kryteria:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania albo zabezpieczenia ich źródła,
 • został właściwie udokumentowany oraz
 • nie został zaklasyfikowany do jakiejkolwiek kategorii wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 UPDOP, w stosunku do których możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jest wprost wyłączona przez ustawodawcę.

Powyższe rozumowanie pokrywa się ze stanowiskiem prezentowanym w tym zakresie przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne.

W opisanym stanie faktycznym wydatki związane z Usługami Marketingowymi: zostały poniesione przez Spółkę, pozostają w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą (tj. świadczeniem Usług Marketingowych na rzecz Dystrybutora) oraz mają bezpośredni związek z osiąganymi przez Spółkę przychodami (tj. wynagrodzeniem za Usługi Marketingowe). Poniesione koszty są właściwie dokumentowane z uwzględnieniem stosownych przepisów rachunkowych i podatkowych, a także szczegółowej polityki wewnętrznej dla usług gastronomicznych, cateringowych czy też zakupu artykułów spożywczych. W ostatecznym rozrachunku poniesione koszty zostają pokryte przez Dystrybutora w postaci otrzymanego wynagrodzenia za świadczone Usługi Marketingowe. Bez poniesienia tych wydatków Spółka nie osiągnęłaby zatem przychodu z tytułu wynagrodzenia.

Równocześnie Spółka stoi na stanowisku, że żaden z wymienionych w stanie faktycznym wydatków nie zalicza się do jakiejkolwiek kategorii wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 UPDOP.

Co prawda zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 UPDOP w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów znajdują się koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, jednakże zdaniem Spółki w przedstawionym stanie faktycznym ww. przepis nie znajdzie zastosowania. Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 25 listopada 2013 r. (sygn. DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521): „Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań”.

Według Spółki opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku koszty usług gastronomicznych, cateringowych oraz zakupu artykułów spożywczych ponoszone w związku z realizacją umowy z Dystrybutorem, nie stanowią wydatków na reprezentację w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 UPDOP.

Reprezentacja to działanie skierowane na zewnątrz, czyli czynności podejmowane w relacji z podmiotami zewnętrznymi, w celu wypromowania pozytywnego wizerunku podatnika i jego działalności. W związku z tym, iż Spółka podczas takich spotkań nie promuje swojego wizerunku ani swojej działalności, a jedynie produkty Dystrybutora, ponoszone wydatki nie mają charakteru wydatków na reprezentację Spółki. Ponadto, Spółka zwraca uwagę, iż adresaci tych działań nie znajdują się w kręgu potencjalnych klientów Spółki, a przychody Spółki nie są uzależnione od skuteczności prowadzonych działań. Prawidłowość powyższej argumentacji znajduje uzasadnienie m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2009 roku (sygn. IPPB5/423-290/09-2/AM) w której stwierdzono, iż: „Ponoszone przez Wnioskodawcę koszty nie są związane z jego reprezentacją i reklamą (o ile dotyczą tylko i wyłącznie produktów jego kontrahenta) i zasadniczo nie wpływają na promocję samej Spółki. W tym stanie rzeczy przedmiotowe wydatki ponoszone przez Spółkę należy uznać za poniesione w związku z wykonaniem usług określonych w umowie, a nie w celu reprezentacji i reklamy Wnioskodawcy (koszty reprezentacji faktycznie ponosi kontrahent), a w konsekwencji za będące poza hipotezą normy prawnej określonej w art. 16 ust. 1 pkt 28 cytowanej ustawy”.

Analogiczne stanowisko w podobnym stanie faktycznym zostało również potwierdzone m.in. w poniższych interpretacjach Ministra Finansów:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2014 r. (sygn. IPPB5/423-782/14-2/JC);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 maja 2014 r. (sygn. IPPB5/423-155/14-2/AM);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lutego 2014 r. (sygn. IPPB5/423-990/13-3/KS);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2014 r. (sygn. IPPB5/423-920/13-2/JC).

Spółka ponosi również wydatki na sponsorowanie konferencji i kongresów, sponsorowanie udziału Pracowników Służby Zdrowia w konferencjach i kongresach oraz w spotkaniach promocyjnych organizowanych przez Spółkę lub podmioty z Grupy, koszty noclegów, posiłków i transportu tych osób, koszty wynajmu sali, sprzętu multimedialnego, przygotowania materiałów reklamowych na spotkania biznesowe. Podobnie jak w przypadku wcześniej omówionych kosztów, Spółka zobowiązana jest do ponoszenia tych kosztów w celu świadczenia Usług Marketingowych na podstawie umowy zawartej z Dystrybutorem.

W interesie Dystrybutora jest organizacja i uczestnictwo, czy też umożliwienie uczestnictwa Pracownikom Służby Zdrowia w konferencjach, kongresach i innych spotkaniach promujących produkty znajdujące się w jego portfolio. Poprzez taką aktywność Pracownicy Służby Zdrowia uzyskują informację na temat dostępności produktów, ich bezpiecznego i profesjonalnego zastosowania. Podnosi to także ich kwalifikacje zawodowe. Konieczność organizacji i uczestnictwa Dystrybutora w takich spotkaniach jest konieczne z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój nauk medycznych i badań naukowych, co z kolei ma przełożenie na oferowany przez Dystrybutora zakres produktów.

Zasadność ponoszenia przedmiotowych wydatków została potwierdzona m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2011 r. (sygn. ILPB4/423-251/10-4/MC): „wszystkie poniesione przez Spółkę wydatki na organizację konferencji związanej z prezentacją informacji o produktach sprzedawanych przez Spółkę niewątpliwie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, dzięki współpracy z lekarzami, będącymi ich uczestnikami”.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest jednak kwestia zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów przez Dystrybutora. Spółka poprzez przywołanie powyższej interpretacji zwraca uwagę na ekonomiczny charakter transakcji. Dystrybutor, w związku z brakiem odpowiedniego zaplecza personalno - finansowego, nie jest w stanie prowadzić działań informacyjno - promocyjnych swoich produktów, co jest jednak konieczne z uwagi na charakter prowadzonej przez niego działalności. W związku z tym, Dystrybutor zleca wykonywanie tych działań w ramach Usług Marketingowych Spółce.

Jak już zostało wcześniej wspomniane Spółka ponosi przedmiotowe wydatki w celu realizacji Usług Marketingowych, do świadczenia których zobowiązana jest na podstawie zawartej umowy i za świadczenie których otrzymuje ustalone w umowie wynagrodzenie. Wynagrodzenie za świadczone usługi stanowi przychód podatkowy Spółki, w związku z czym istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między poniesionymi wydatkami a uzyskiwanymi przychodami. Ewentualne wątpliwości co do kwestii zaliczenia powyższych wydatków do kosztów uzyskania przychodów i ich związku z osiągniętym przychodem mogą się pojawić po stronie Dystrybutora, a nie Spółki.

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę że ponoszone wydatki są niezbędne w celu świadczenia Usług Marketingowych, do świadczenia których zobowiązała się Spółka na podstawie umowy, żadne z wydatków opisanych w stanie faktycznym nie będą mieć więc w stosunku do Spółki charakteru reprezentacyjnego.

Spółka stoi także na stanowisku, że wydatki poniesione na przekazanie darowizn na rzecz jednostek działających w sektorze ochrony zdrowia stanowią koszty uzyskania przychodu. Z uwagi na fakt, iż Spółka otrzymuje od Dystrybutora, czyli usługobiorcy świadczeń, wynagrodzenie kalkulowane na bazie faktycznie poniesionych kosztów, spełniona jest podstawowa przesłanka pozwalająca na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Według Spółki w analizowanym stanie faktycznym zastosowania nie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 14 UPDOP. Zgodnie z powyższym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju. Wobec braku definicji „darowizny” w UPDOP, aby rozstrzygnąć czy dana czynność stanowi darowiznę w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 14 należy sięgnąć - w myśl reguł wykładni systemowej - do przepisów aktu prawnego, w którym ta instytucja jest uregulowana. Tym aktem prawnym jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm., „KC”). Zgodnie z art. 888 Kodeksu Cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z uwagi na powyższe można stwierdzić, iż istotą darowizny jest bezpłatne świadczenie kosztem majątku darczyńcy. Aby uznać daną czynność za darowiznę konieczne jest zatem wystąpienie dyspozycji majątkowej u darczyńcy, prowadzącej do zmniejszenia jego majątku. Takie stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2010 roku (sygn. IPPB5/423-697/09-2/AM) oraz interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2009 roku (sygn. IPPB5/423-633/09-4/AM).

Jako, że wszystkie koszty ponoszone przez Spółkę w związku ze świadczeniem Usług Marketingowych (w tym koszty darowizn, zarówno tych w formie rzeczowej, jak i pieniężnej) są zwracane Spółce w ramach należnego wynagrodzenia a także uwzględniając, iż to Dystrybutor, a nie Spółka, de facto ponosi ekonomiczny ciężar opisanych wydatków, powyższy przepis nie znajdzie zastosowania w analizowanym stanie faktycznym. W konsekwencji, wydatki na przekazane darowizny w ramach świadczonych Usług Marketingowych mogą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki jako koszty bezpośrednio związane z osiągnięciem przychodu.

Podsumowując, Spółka stwierdza, że wszystkie opisane w stanie faktycznym wydatki ponoszone w ramach świadczenia Usług Marketingowych, tj.:

 1. sponsorowanie konferencji i kongresów poświęconych tematyce medycznej właściwej dla promowanych leków będących w ofercie Dystrybutora;
 2. sponsorowanie udziału Pracowników Służby Zdrowia w konferencjach i kongresach;
 3. sponsorowanie udziału Pracowników Służby Zdrowia w spotkaniach promocyjnych organizowanych przez podmioty z Grupy;
 4. koszty noclegów, posiłków i transportu Pracowników Służby Zdrowia ponoszone w celu udziału w konferencjach, kongresach i spotkaniach wymienionych w punktach 1-3;
 5. koszty wynajmu sali, sprzętu multimedialnego, przygotowania materiałów reklamowych na spotkania biznesowe;
 6. koszty usług gastronomicznych, cateringu i artykułów spożywczych na spotkania biznesowe;
 7. darowizny w postaci pieniężnej lub rzeczowej na rzecz jednostek działających w sektorze ochrony zdrowia

stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.